• Misbruik B8/3 (B9)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Language Dutch 166 reads Ministry of Justice (Dutch) Aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het rapport 'Vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel'.   1 Pagina 1 van 3 > Retouradres ...

  Aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het rapport 'Vooronderzoek naar oneigenlijk gebruik Verblijfsregeling Mensenhandel'. 

  Publicaties

  • Brieven
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 2. Language Dutch 48 reads Op 11 november 2011, heeft u in een brief aan de Tweede Kamer „Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel‟ bekend gemaakt.1  In uw brief citeert u uit het regeerakkoord: Mensenhandel wordt steviger ...

  Op 11 november 2011, heeft u in een brief aan de Tweede Kamer „Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel‟ bekend gemaakt.1 In uw brief citeert u uit het regeerakkoord: Mensenhandel wordt steviger aangepakt. Misbruik van de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel wordt tegengegaan. Dit voornemen wordt in het regeerakkoord geuit als onderdeel van het aanpakken van het onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland.2 De aanpak van mensenhandel en misbruik van de verblijfsre-geling voor slachtoffers wordt genoemd als onderdeel van een aanpak die gericht is op het zo snel mogelijk het land uit zetten van overlast gevende en criminele (illegaal) in Nederland ver-blijvende personen. Slachtoffers van mensenhandel worden in dit kader enkel genoemd in sa-menhang met misbruik van de verblijfsregeling. Dit kan niet de bedoeling zijn. Brief van verschillende organisaties waaronder FierFryslan, HumanTrafficking.info, FairWork, Comensha e.a.

  Publicaties

  • Brieven
  • B8/3
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 10 Minister van Veiligheid en Justitie Brief van de minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze brief informeerd over de voortgang van de ontwikkeli ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze brief informeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het NVM. Dit interdepartementale project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft tot doel om het hulp- en ondersteuningsaanbod voor alle slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Het NVM richt zich daartoe op 1) overzicht en transparantie, 2) verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden, 3) enkele concrete projecten.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Nationaal Verwijzingsmechanisme
  • Slachtofferschap
  • Mensenhandel
  • Verhoor
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 4. Language Dutch 25 reads Ministry of Justice (Dutch) Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen. blg-72694 1 Pagina 1 van 6 De aard van de verschillende denkbare en voorkomende vormen van misbruik en maatregelen om deze vormen van ...

  Bijlage 1 bij: Aard en omvang fraude en misbruik bij asielaanvragen.blg-72694

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Asielprocedure
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 5. 41 reads Language Dutch Motie betreffende misbruik van de B9 regeling. kst-28638-83 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 28 638 Mensenhandel Nr. 83 MOTIE VAN HET LID ELISSEN Voorgesteld 12 juni 2012 ...

  Motie betreffende misbruik van de B9 regeling.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 6. 42 reads Language Dutch Motie betreffende 'snelle sepots' en tegengaan misbruik B9-regeling. kst-33400-VI-51 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 VI Vaststelling van de begrotingssta ...

  Motie betreffende 'snelle sepots' en tegengaan misbruik B9-regeling.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Nederlands
 7. 40 reads Language Dutch 1 Pagina 1 van 6 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 11 november 2011 Onderwerp Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsre ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
  • Misbruik B8/3 (B9)
 8. Language Dutch 82 reads National Ombudsman Ten aanzien van de aangifte tot mensenhandel speelt naast het belang van effectieve bestrijding van mensenhandel het belang van voorkomen van misbruik van de aangiftemogelijkheid om vreemdelingenrechtelijke voord ...

  Ten aanzien van de aangifte tot mensenhandel speelt naast het belang van effectieve bestrijding van mensenhandel het belang van voorkomen van misbruik van de aangiftemogelijkheid om vreemdelingenrechtelijke voordelen te behalen.Toen verzoekster aangifte wilde doen had de politie - en later ook de officier van justitie - kennelijk het idee dat het verzoekster om verkrijging van de vreemdelingenrechtelijke status ging en niet zozeer om opsporing en vervolging van het feit. Dat was de reden om eerst onderzoek te verrichten naar de betrouwbaarheid van verzoeksters verklaringen. Hieruit rees twijfel over de juistheid van de reis- en verblijfgegevens en de aangifte werd dan ook niet opgenomen. Dit laatste is onjuist.Gelet op artikel 163 Sv geldt het uitgangspunt dat er weinig ruimte is om geen aangifte op te nemen. Dit neemt niet weg dat in deze zaak, waar twijfel over de bedoelingen van verzoekster niet onbegrijpelijk was, aangifte toch had moeten worden opgenomen, omdat niet op voorhand, zonder verder onderzoek en zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de gedraging geen strafbaar feit is. Indien men vermoedt dat het bij aangifte eigenlijk alleen om de vreemdelingenrechtelijke status gaat én er (bijna) geen aanknopingspunten voor opsporing zijn, kan alsnog worden besloten geen (verder) onderzoek te doen en dit aan de IND door te geven. Dan is wel een beroep ex artikel 12 Sv mogelijk.De gedraging is onbehoorlijk wegens schending van het beginsel van fair play. Ten aanzien van het vereiste van hoor en wederhoor in de zin van artikel 9:10 Awb geldt dat de hoofdofficier van justitie verzoekster in de gelegenheid had moeten stellen te worden gehoord, nu de hoofdofficier de klacht niet als kennelijk ongegrond heeft aangemerkt en verzoekster niet heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Er is gehandeld in strijd met het vereiste van hoor en wederhoor. (JV 2006/391).

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Nationale Ombudsman
  • B8/3
  • Aangifte
  • Valse aangifte
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Fair play
  • Hoorplicht
  • Nederlands
 9. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Raad van Bestuur Fier Fryslân Mevrouw L. Terpstra Postbus 1087 8900 CB LEEUWARDEN Datum 21 maart 2012 Betreft Uw brief inzake de bestrijding misbruik B9-regeling Pagina 1 van 3 Directoraat-Generaa ...

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Misbruik B8/3 (B9)
 10. Taal Nederlands 8 Eiseres wordt verdacht van het doen van valse aangifte, daarom heeft verweerder haar B9-verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. De rechtbank vernietigt het besluit omdat verweerder er niet in is geslaagd o ...

  Eiseres wordt verdacht van het doen van valse aangifte, daarom heeft verweerder haar B9-verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. De rechtbank vernietigt het besluit omdat verweerder er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat eiseres onjuiste gegevens heeft verstrekt. Verweerder kan niet volstaan met verwijzen naar dagvaarding van officier van Justitie nu er nog geen uitspraak is gedaan in de strafzaak.Verder overweegt de rechtbank:'Tenslotte wijst verweerder op de verklaring van eiseres, dat [naam 5] haar heeft voorgesteld aan zijn ouders en zij bij de ouders van [naam 5] heeft gelogeerd. Verweerder acht het niet logisch dat [naam 5] dat zou hebben gedaan en eiseres af en toe mee zou nemen naar zijn ouders, indien het zijn doel was eiseres seksueel uit te buiten. Naar het oordeel van de rechtbank betreft het ook hier een waardeoordeel van verweerder, terwijl niet valt uit te sluiten dat [naam 5] dit inderdaad heeft gedaan en eiseres eerst daarna heeft gedwongen zich te prostitueren, zoals eiseres zelf ook heeft verklaard. De rechtbank merkt hierbij nog op dat de verklaringen van eiseres op dit punt passen in het algemeen bekende beeld van de praktijken van een zogenoemde loverboy, waarbij de loverboy eerst het vertrouwen van het slachtoffer wint en daarna het slachtoffer dwingt tot prostitutie.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • B8/3
  • Artikel 8 EVRM
  • Misbruik B8/3 (B9)
  • Artikel 8 EVRM
  • Valse aangifte
  • Nederlands

Pagina's