Documentsoort

Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Strafrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 657 resultaten
 1. Language Dutch 65 reads Supreme Court Gedragingen die ertoe stekken een of meer vrouwen in de prostitutie in een ander land te brengen, leveren niet slechts dan ‘vrouwenhandel’ in de zin van art. 250ter (oud) Sr op als die vrouw(en) daardoor in een min of ...

  Gedragingen die ertoe stekken een of meer vrouwen in de prostitutie in een ander land te brengen, leveren niet slechts dan ‘vrouwenhandel’ in de zin van art. 250ter (oud) Sr op als die vrouw(en) daardoor in een min of meer afhankelijke positie is (zijn) gebracht met betrekking tot de uitoefening van prostitutiewerkzaamheden.Onder ‘tot prostitutie brengen’ cfm. art. 250ter Sr moet mede worden verstaan iedere gedraging gericht tegen een persoon die ertoe strekt deze persoon te belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie op te houden ongeacht of deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt of reeds eerder bij prostitutie betrokken was.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Strafrecht
  • Vrouwenhandel
  • Nederlands
 2. 6 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel ten aanzien van een slachtoffer uit Bulgarije. De rechtbank heeft uiteengezet ...

  Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel ten aanzien van een slachtoffer uit Bulgarije. De rechtbank heeft uiteengezet dat bij een veroordeling voor art. 273f WvSr. Lid1, Sub 1 drie aspecten moeten worden vastgesteld. Dit zijn de aspecten dwang, handelingen en oogmerk van uitbuiting zoals bescheven in dit artikel. In deze zaak oordeelt de rechtbank als volgt over het aspect dwang:'Verdachte dwong en bewoog [slachtoffer] ertoe het werk te blijven doen door – wetende dat zij verliefd op hem was en wetende dat zij niet wilde dat haar ouders en ex-man van de aard van haar werkzaamheden op de hoogte zouden raken – haar te controleren, haar te pushen haar werkzaamheden voort te zetten, een minimum aan inkomsten van haar te eisen, te dreigen aan haar ouders en ex-man bekend te maken wat de aard van haar werkzaamheden in Nederland was, waardoor bij aangeefster de vrees bestond dat zij door haar familie verstoten zou worden en het contact met haar kind zou verliezen, en door geweld tegen haar te gebruiken. Zodoende heeft verdachte [slachtoffer] in een van hem afhankelijke positie geplaatst, waar hij vervolgens gebruik van heeft gemaakt.'Voorts oordeelde de rechtbank over de handelingen, zoals vermeldt in art. 273f WvSr. Lid1, Sub 1:'Op grond van de onder 4.3.1. genoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte [slachtoffer] heeft overgebracht, gehuisvest en vervoerd.'Vervolgens heeft de rechtbank vastgesteld of verdachte het oogmerk had van uitbuiting in de zin van artikel 273f WvSr eerste lid, sub 1:'De rechtbank stelt vast dat verdachte financieel gewin heeft gehad van de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer]. [slachtoffer] heeft verklaard dat zij vrijwel al haar verdiende geld aan verdachte heeft afgedragen. Verdachte had in de ten laste gelegde periode zelf geen inkomsten en heeft erkend dat hij zijn levensonderhoud heeft gefinancierd met de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer].'En:'De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting had toen hij de hiervoor genoemde handelingen verrichtte, maar dat hij [slachtoffer] ook feitelijk uitbuitte. Zij kon immers niet beschikken over haar eigen verdiensten, nu er door verdachte misbruik gemaakt werd van een kwetsbare positie en hij haar dwong tot afgifte van haar inkomsten.'De rechtbank acht een schadevergoeding wegens inkomensderving van € 200.00,00 gerechtigd en zal de vordering ten aanzien van de materiële schade tot dat bedrag toekennen. Voor de immateriële schade is een bedrag van € 5.000,00 toegewezen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Prostitutie
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 3. 27 reads sint Language Dutch Het Gerecht veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omk ...

  Het Gerecht veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping. Daarnaast heeft verdachte zich, als feitelijk leidinggever, schuldig gemaakt aan vrouwenhandel. Het Gerecht overweegt hierover: ‘Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van drie vrouwen. Verdachte heeft hierbij inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van deze vrouwen, door in te spelen op hun economische uitzichtloosheid in het land van herkomst en door voorwaarden te scheppen aan hun werkzame bestaan in zijn bordeel, waardoor van onvrijheid en uitbuiting sprake was. Dit alles voor geen ander doel dan zijn, verdachtes, geldelijk gewin.’ Verdachte heeft tevens als enig directeur en aandeelhouder van Lunteren N.V. feitelijk leiding gegeven aan het niet tijdig doen van de aangiften winstbelasting en het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Daarnaast heeft hij de uit deze delicten verkregen gelden witgewassen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Sint-Maarten
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van o.a. het medeplegen van mensenhandel en-smokkel.   ECLI:NL:RBSGR:2011:BR3367 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 27-07-2011 Datum publicatie 28-07-2011 ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van o.a. het medeplegen van mensenhandel en -smokkel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. Language Dutch 42 reads The Hague Court of Justice Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het plegen van mensenhandel.     ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-Gravenhag ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het plegen van mensenhandel.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 4 Gerechtshof Den Haag Verdachte wordt voor het medeplegen van mensenhandel, meerdere malen gepleegd, en voor mensensmokkel veroordeeld. ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1712 Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum uitspraak 24-01 ...

  Verdachte wordt voor het medeplegen van mensenhandel, meerdere malen gepleegd, en voor mensensmokkel veroordeeld.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 7. Language Dutch 5 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens mensenhandel van een slachtoffer. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch oord ...

  Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens mensenhandel van een slachtoffer. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt als volgt:"Uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte begin 2014 met [slachtoffer 2] contact heeft gezocht en dat hij haar in Roemenie heeft ontmoet. Een week voor zijn verhoor op 7 november 2014 is verdachte vanuit Roemenië met de auto naar Nederland gereisd. Hij heeft [slachtoffer 2] op 2 november 2014 in Charleroi (Belgie) met de auto van het vliegveld opgehaald en is toen samen met haar naar Vaals (Nederland) gegaan, waar zij verbleven. Vanaf 3 november 2014, aldus daags na haar aankomst in Nederland, werkte [slachtoffer 2] in de prostitutie in Aken (Duitsland). Zij werkte vanaf 10:00 uur in de ochtend tot 23:00 uur in de avond en maakte dus werkdagen van 13 uur. Verdachte wist dat [slachtoffer 2] als prostituee werkzaam was in Aken en hij heeft haar meerdere keren vanuit Vaals naar Aken gebracht en haar daar ook weer opgehaald, zodat zij in de prostitutie kon gaan werken.Het hof is van oordeel dat met het door verdachte in de auto vervoeren van [slachtoffer 2] (ophalen en wegbrengen) sprake van "medenemen" in de zin van het onderhavige wetsartikel. Voorts blijkt uit de inhoud van de voornoemde bewijsmiddelen naar 's hofs oordeel dat verdachte het oogmerk heeft gehad om [slachtoffer 2] in een ander land dan waar zij is meegenomen, te weten in Duitsland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. De verdachte heeft met het vervoeren van [slachtoffer 2] faciliterende activiteiten verricht waardoor hij [slachtoffer 2] telkens feitelijk de gelegenheid heeft geboden om in Aken (wetende dat zij aldaar werkzaam was in de prostitutie) betaalde seksuele handelingen te kunnen verrichten.Het hof acht mitsdien wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 2] na haar te hebben opgehaald van het vliegveld in Belgie meermalen vanuit Nederland heeft medegenomen telkens met het oogmerk haar in Duitsland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, zoals bedoeld in artikel 273f eerste lid aanhef en onder 3°  Sr. Hetgeen de raadsman ter zake heeft aangevoerd maakt dit niet anders. Het hof verwerpt het verweer. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Internationaal
  • Vervoeren van prostitutees
  • Hoger beroep
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 3 Gerechtshof 's-Hertogenbosch Verdachte wordt veroordeeld tot mensenhandel (gedwongen seizoensarbeid).   ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum uitspraak 06-07-2012 Datum publicatie ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot mensenhandel (gedwongen seizoensarbeid). 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Nederlands
 9. Language Dutch 433 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Somerse aspergeteelster-zaak. Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt: 'Het hof neemt in het bijzonder ...

  Somerse aspergeteelster-zaak.Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het hof overweegt:'Het hof neemt in het bijzonder de volgende omstandigheden in aanmerking. De verdachte heeft gedurende enkele maanden een aanzienlijk aantal buitenlandse werknemers uitgebuit door hen lange werkdagen te laten maken en veelal tegen een lagere vergoeding dan het minimumloon; een vergoeding die zij bovendien in veel gevallen niet volledig heeft uitbetaald. Zij is daarbij actief en planmatig te werk gegaan, in die zin dat zij de meeste werknemers zelf - zij het op indirecte wijze - heeft geworven en voorts voor alle werknemers de huisvesting heeft gecreëerd. De wijze van huisvesten was in de bewezen verklaarde periode dusdanig dat met recht kan worden gesteld dat de werknemers tijdens hun verblijf onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Zij hebben in groepen van twee of drie op een zeer kleine kamer verbleven, die in een aantal gevallen niet gelucht kon worden. De onhygiënische situatie waarvan sprake was, maakt dat des te schrijnender.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Schadevergoeding
  • Overige uitbuiting
  • Land- en tuinbouw
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 266 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster). Veroordeelde moe ...

  Veroordeelde is bij arrest van dit hof van 6 juli 2012 veroordeeld  wegens mensenhandel, meermalen gepleegd tot een gevangenisstraf van 36 maanden. (Somerse aspergeteelster).Veroordeelde moet een bedrag van €41.080,30 aan de staat betalen:'Het hof is evenwel, gelet op het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, van oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat veroordeelde thans, of op enig moment alsnog, niet in staat zou zijn aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Daarbij heeft het hof in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat blijkens het rapport van het strafrechtelijk financieel onderzoek onder verdachte conservatoir beslag is gelegd op twee spaardeposito’s bij de Rabobank met een geschatte dagwaarde op 2 februari 2010 van in totaal € 166.231,92 alsmede op een contant bedrag groot € 34.080,00.Indien veroordeelde na verhaal van de betalingsverplichting op de in beslag genomen goederen nog enig bedrag zou moeten betalen aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, zou veroordeelde op grond van artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering kunnen verzoeken om het vastgestelde ontnemingsbedrag te verminderen.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Land- en tuinbouw
  • Ontneming
  • Ontneming
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's