• Opvang
 • 2011
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. 21 reads Language Dutch Betreft opvang slachtoffers mensenhandel. kst-28638-51 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 638 Mensenhandel Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN ARIB EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 17 ...

  Betreft opvang slachtoffers mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Opvang
  • Nederlands
 2. Language Dutch 33 reads Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan opvang voor slachtoffers van mensenhandel (ingezonden 7 ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan opvang voor slachtoffers van mensenhandel (ingezonden 7 april 2011), en: Mededeling van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 28 april 2011).  Uitstel beantwoording vragen totdat nodige informatie binnen is

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Opvang
 3. Language Dutch 30 reads Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan opvang voor slachtoffers van mensenhandel (ingezonden 7 ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan opvang voor slachtoffers van mensenhandel (ingezonden 7 april 2011), en:  Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 11 mei 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2380

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Opvang
 4. Taal Nederlands 4 Volledige titel:  Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij d ...

  Volledige titel:  Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers (ingezonden 7 oktober 2011), en: Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 4 november 2011).        

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Opvang
  • Loverboy
 5. Taal Nederlands 3 Verwey Jonker Instituut blg-146678 auteurs: Rianne Verweijs, Arnt Mein, Marjoleinde Goderie, Chella Harreveld, Anna Jansma. M.m.v. Lisanne Drost Nederlands Rapporten Loverboyproblematiek Opvang donderdag, december 1, 2011 ...

  blg-146678auteurs: Rianne Verweijs, Arnt Mein, Marjoleinde Goderie, Chella Harreveld, Anna Jansma.M.m.v. Lisanne Drost

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verwey Jonker Instituut
  • Opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 6. Language Dutch 81 reads FairWork CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) E-Quality 'Mensenhandel. Een genderscan op de B9-regeling' is een genderscan uitgevoerd door E-Quality, CoMensha en FairWork (www.fairwork.nu). Uit het ra ...

  'Mensenhandel. Een genderscan op de B9-regeling' is een genderscan uitgevoerd door E-Quality, CoMensha en FairWork (www.fairwork.nu). Uit het rapport blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij de opvang en hulpverlening, de bescherming bij aangifte en het informeren van slachtoffers. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • CoMensha
  • E-Quality
  • B8/3
  • Aangifte
  • Mannelijke slachtoffers
  • B8/3
  • Opvang
  • Nederlands
 7. Language Dutch 71 reads CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) Jaarverslag 2011 Coordinatiepunt Mensenhandel (CoMensha). Comensha is verantwoordelijk voor de registratie van de slachtoffers van mensenhandel, de coordinatie van de opvang ...

  Jaarverslag 2011 Coordinatiepunt Mensenhandel (CoMensha).Comensha is verantwoordelijk voor de registratie van de slachtoffers van mensenhandel, de coordinatie van de opvang, zorg en hulpverlening en het verzorgen van advies en informatie met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel. Dit jaarverslag bevat informatie gebaseerd op de aanmeldingen en de door CoMensha geregistreerde kenmerken van slachtoffers van mensenhandel. 

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • CoMensha
  • Registratie
  • Land van herkomst
  • Opvang
  • Nederlands
 8. Language Dutch 89 reads CoMensha (Dutch Coordination Center for Humantrafficking) Jaaroverzicht 2012  van het Coordinatiepunt Mensenhandel (CoMensha). Comensha is verantwoordelijk voor de registratie van de slachtoffers van mensenhandel, de coordinatie va ...

  Jaaroverzicht 2012 van het Coordinatiepunt Mensenhandel (CoMensha).Comensha is verantwoordelijk voor de registratie van de slachtoffers van mensenhandel, de coordinatie van de opvang, zorg en hulpverlening en het verzorgen van advies en informatie met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel. Dit jaarverslag bevat informatie gebaseerd op de aanmeldingen en de door CoMensha geregistreerde kenmerken van slachtoffers van mensenhandel. 

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • CoMensha
  • Registratie
  • Land van herkomst
  • Opvang
  • Nederlands
 9. Language Dutch 69 reads Court of Amsterdam Beroep van de vreemdelingen tegen afwijzing tot toekenning van verstrekkingen in het kader van de Rva 2005. De rechtbank oordeelt dat COA noch in het bestreden besluit noch in het verweerschrift is ingegaan op he ...

  Beroep van de vreemdelingen tegen afwijzing tot toekenning van verstrekkingen in het kader van de Rva 2005. De rechtbank oordeelt dat COA noch in het bestreden besluit noch in het verweerschrift is ingegaan op hetgeen de vreemdeling heeft aangevoerd met betrekking tot artikel 3 EVRM in samenhang met de zaak M.S.S (30696/09).COA heeft zich op het standpunt gesteld dat de enkele omstandigheid dat vreemdeling geen onderdak of eten heeft, niet in strijd is met artikel 3 EVRM. Hierbij verwijst COA naar uitspraken van de Afdeling en naar het arrest N. tegen VK (26565/05). De rechtbank constateert dat al deze uitspraken, met uitzondering van één uitspraak, vóór het arrest M.S.S dateren.In de uitspraak van 15 april 2011 heeft de Afdeling geen oordeel gegeven over voormeld arrest van het EHRM. Hierbij merkt de rechtbank op dat eiseres wel degelijk al bij haar aanvraag om opvang een beroep heeft gedaan op artikel 3 EVRM, waardoor het bestreden besluit in strijd is met artikel 3:2 en 3:46 Awb.Met betrekking tot artikel 8 EVRM is de rechtbank van oordeel dat de vreemdelingen behoren tot de categorie van kwetsbare personen die gezien artikel 8 EVRM recht hebben op bescherming. De rechtbank verwijst daarbij naar het door eiseres overgelegde psychologische rapport van PsyQ van 2010/2011, waaruit blijkt dat de vreemdeling is gediagnosticeerd met Post Traumatische Stress Stoornis. Volgens het rapport is voor de vreemdeling van belang om samen met haar dochter een vaste woonplek te hebben en een vaste werk/dagstructuur.De rechtbank is van oordeel dat de Nederlandse Staat heeft ingegrepen in het familie-en gezinsleven van vreemdelingen door het kind te plaatsen in een tijdelijke noodopvang. Als dochter en moeder gescheiden worden en het kind in een pleeggezin opgevangen wordt, is dit niet in het belang van zowel de moeder als kind. Beroep gegrond. (JV 2012/104) (Zie UPdate 2012, nr. 5, met opmerking)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Opvang
  • Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva)
  • Belang van het kind
  • Artikel 3 EVRM
  • Artikel 8 EVRM
  • Nederlands