Documentsoort

 • Handelingen
 • 2011

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 37 resultaten
 1. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro- tingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (32123-VI). De algemene beraadslaging wordt hervat. © Staatssecretaris Albayrak: Voorzi ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 2. 41 reads Language Dutch Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Minister ...

  Voorzetting van het debat over het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 (32500 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI), onderdeel vreemdelingenzaken; het jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 1), onderdeel vreemdelingenzaken en het rapport bij het jaarverslag van Justitie 2009 (32360 VI, nr. 2), onderdeel vreemdelingenzaken.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 3. Language Dutch 21 reads Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220). kst-32500-VI-75 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenha ...

  Betreft overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 juli 2010 met het eerste voortgangsbericht 2010 over de aanpak van kinderpornografie (32 123 VI, nr. 220).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Kinderporno(grafie)
 4. Language Dutch 23 reads Overleg over: – de brief van de minister van Justitie d.d. 9 april 2009 inzake de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1334) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juni 2010 met het verslag van een ...

  Overleg over: – de brief van de minister van Justitie d.d. 9 april 2009 inzake de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1334) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juni 2010 met het verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage Vreemdelingenketen juli–december 2009 (19 637, nr. 1346) – de brief van de minister van Justitie d.d. 1 oktober 2010 inzake de rapportage Vreemdelingenketen januari–juni 2010 (19 637, nr. 1361) – de brief van de minister van Justitie d.d. 14 juni 2010 over de uitvoering van de nieuwe asielprocedure (19 637, nr. 1351) – de brief van de minister van Justitie d.d. 14 juni 2010 inzake EHRM: de gemotiveerde Rule 39 in Somalische Dublinzaken (19 637, nr. 1350) – de brief van de minister van Justitie d.d. 17 juni 2010 over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de legesheffing voor Turkse onderdanen (C-92/07); –de brief van de minister van Justitie d.d. 30 juni 2010 over het landgebonden asielbeleid voor Ivoorkust (19 637, nr. 1354) – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 juli 2010 over de aard en omvang van fraude en misbruik bij asielaanvragen (19 637, nr. 1355) – de brief van de minister van Justitie d.d. 16 juli 2010 over het gebruik van de discretionaire bevoegdheid (19 637, nr. 1357) – de brief van de minister van Justitie d.d. 19 juli 2010 met een afschrift van de brief aan VluchtelingenWerk Nederland n.a.v. de interim measure EHRM inzake Somalische Dublinclaiman-ten aan Griekenland (2010Z11084) – de brief van de minister van Justitie d.d. 17 augustus 2010 met het rapport evaluatie beleidswijzigingen Somalië (19 637, nr. 1359) – de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 26 januari 2010 met antwoorden op de vragen van de commissie inzake de rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelin-genbeleid (19 637, nr. 1320) – de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 7 oktober 2009 inzake de rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid (19 637, nr. 1305) – de brief van de minister van Justitie d.d. 11 oktober 2010 over de uitkomsten van de pilot intensivering ongewenstverklaring vreemdelingen (PIOVR) (19 637, nr. 1362) – de brief van de minister van Justitie d.d. 13 oktober 2010 over de overdrachten aan Griekenland in het kader van de Dublin-verordening (19 637, nr. 1363) – de brief van de minister van Justitie d.d. 5 juli 2010 met de aanvulling op de brief aangaande de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak-Chakroun (32 175, nr. 11) – de brief van de minister van Justitie d.d. 19 april 2010 inzake Chinese vreemdelingen (19 637, nr. 1336). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Asielprocedure
 5. Aan de orde is het debat over de situatie in Eindho- ven en omgeving. De voorzitter: Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie van harte welkom. Ik heb het verlangen van de Kamer overgebracht aan de minister van Defensie, maar hij wordt helaas toch g ...

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
 6. Language Dutch 56 reads OVerleg gevoerd over: – het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» d.d. 18 maart 2010 (30 240, nr. 17 – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 mei 2010 houdende de beantwoordin ...

  OVerleg gevoerd over: – het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» d.d. 18 maart 2010 (30 240, nr. 17 – de brief van de minister van Justitie d.d. 7 mei 2010 houdende de beantwoording van vragen van de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Justitie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer «Immigratie- en Naturalisatie-dienst; Terugblik 2010» (30 240, nr. 19) – de brief van president van de Algemene Rekenkamer d.d. 12 mei 2010 met daarin de beantwoording van vragen van de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Justitie over het rapport «Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010» (30 240, nr. 20) – de brief van de minister van Justitie d.d. 12 april 2010 met antwoorden op vragen van de commissie over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen (19 637, nr. 1335) – de brief van de minister van Justitie d.d. 30 maart 2010 met daarin de reactie op motie-Anker c.s. (31 994, nr. 19) en de stand van zaken van de beëindiging van de noodopvang (31 994, nr. 32) - de brief van de minister van Justitie d.d. 15 april 2010 met een reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (29 344, nr. 73) – de brief van de minister van Justitie d.d. 8 juni 2010 over de uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. (19 637, nr. 1342) over het stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven (19 637, nr. 1348) – de brief van de minister van Justitie d.d. 11 juni 2010 met de beleidsreactie op het onderzoeksrapport van het WODC «Kiezen tussen twee kwaden» (19 637, nr. 1349) – de brief van de minister van Justitie d.d. 28 april 2010 houdende de reactie op de commissiebrieven van 28 januari2010 en van 1 april 2010 inzake de brief over het op straat zetten van vreemdelingen in vrieskou (2010Z07606) – de brief van de minister van Justitie d.d. 12 juli 2010 met daarin de reactie op de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa (19 637, nr. 1356) – de brief van de minister van Justitie d.d. 6 oktober 2010 met daarin de beleidsreactie op het WODC-onderzoek «Jong en illegaal in Nederland» (27 062, nr. 66) – de brief van de minister van Justitie d.d. 1 oktober 2010 over de uitvoering van de motie-Anker/Spekman (32 052, nr. 19) over het meenemen van een buitenlandse partner door Nederlandse expats bij een tijdelijke terugkeer naar Nederland (32 175, nr. 14) – de brief van de minister van Justitie d.d. 8 juni 2010 met daarin de reactie op de aangenomen moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 25 maart 2010 door de leden Van Velzen (19 637, nr. 1338) en Azough (19 637, nr. 1339) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 30 november 2010 over de toezeggingen gedaan tijdens het spoeddebat betreffende de uitzetting van Iraakse vreemdelingen naar Irak (19 637, nr. 1376) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 24 november 2010 over de brief van het Europees Hof voor de Rechten van de mens over Irak van 23 november 2010 (19 637, nr. 1375) – de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Asielprocedure
  • Terugkeer
 7. Language Dutch 27 reads Overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 januari 2011 inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-raad 20-21 januari 2011 (32 317, nr. 31); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie ...

  Overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 januari 2011 inzake de geannoteerde agenda van de Informele JBZ-raad 20-21 januari 2011 (32 317, nr. 31); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 24 december 2010 inzake het verslag van de JBZ-raad, 2–3 december 2010 (32 317, nr. 30); de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 6 december 2010 inzake het fiche Versterking EU-rampenrespons (22 112, nr. 1106); –de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2010 inzake de conceptreactie op het Groenboek Europees contractenrecht (22 112, nr. 1107) en de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 21 december 2010 inzake het fiche Mededeling bescherming persoonsgegevens (22 112, nr. 1116).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Schengenlanden
 8. Language Dutch 39 reads Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van ...

  Overleg over de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 15 december 2010 met een reactie op brieven van het vorige kabinet ten behoeve van de AO’s van 16 december 2010 en 26 januari 2011 (19 637, nr. 1384); de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 28 oktober 2010 met het Inspectierapport «De tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring» (19 637, nr. 1364); de brief van de minister van Justitie d.d. 5 augustus 2010 over toezeggingen naar aanleiding van het AO Vreemdelingenbeleid inzake vreemdelingenbewaring en over de inzet van defensie-vliegtuigen (19 637, nr. 1358) en de brief van de minister van Justitie d.d. 29 juni 2010 over de heroriëntatie vreemdelingenbewaring (19 637, nr. 1353).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
 9. Language Dutch 19 reads Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ( ...

  Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
 10. Language Dutch 14 reads Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misst ...

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Pagina's