• mei 2, 2011
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. 35 reads Language Dutch blg-110976 Betreft cijfers asiel, asielaanvragen, hoger beroep. Bijlage: Cijfers1 Asiel Bij het aantal in behandeling genomen asielaanvragen wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën, te weten 1e aanvraag en 2e of volgende ...

  blg-110976Betreft cijfers asiel, asielaanvragen, hoger beroep.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 1 Ministerie van Buitenlandse zaken betreft aanbieding commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie:  Fiche 3: Mededeling EU-kader nationale Roma-strategieën. kst-22112-1166 ISSN 0921- 7371 ’s-Gr ...

  betreft aanbieding commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie:  Fiche 3: Mededeling EU-kader nationale Roma-strategieën.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
 3. Language Dutch 17 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft de prestatie-indicatoren voor de landelijke prioriteiten van de politie. kst-29628-256 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 628 Politie ...

  Betreft de prestatie-indicatoren voor de landelijke prioriteiten van de politie.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Language Dutch 29 reads Ministerie voor Immigratie en Asiel Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011. ook kst- 32317-AK kst-32317-51 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 317 ...

  Betreft de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 12 mei 2011.ook kst- 32317-AK

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie voor Immigratie en Asiel
 5. Language Dutch 68 reads Court of Amsterdam Beroep vreemdeling tegen de afwijzing van de aanvraag om bijstand voor woonkosten op grond van de WWB. Eiseres heeft vanaf 10 augustus 2010 rechtmatig verblijf als bedoeld in art. 8, aanhef en onder f, Vw. Op 26 ...

  Beroep vreemdeling tegen de afwijzing van de aanvraag om bijstand voor woonkosten op grond van de WWB. Eiseres heeft vanaf 10 augustus 2010 rechtmatig verblijf als bedoeld in art. 8, aanhef en onder f, Vw.Op 26 september 2010 heeft eiseres bijstand aangevraagd voor woonkosten vanaf 26 juli 2010. Desgevraagd heeft eiseres bij brief van 18 oktober 2010 meegedeeld dat zij tot 30 september 2010 geen woonkosten had en dat deze vanaf die datum € 300,- per maand bedragen. Deze aanvraag is door verweerder afgewezen. Daartegen is namens eiseres bezwaar gemaakt.Blijkens het verslag van de hoorzitting beperkt het bezwaar zich tot de periode van 26 juli 2010 tot 10 augustus 2010. Of de aanspraak op bijstand voor woonkosten ook bestaat vanaf 10 augustus dient in dit geding buiten beschouwing te blijven. De rechtbank stelt vast dat door eiseres uitdrukkelijk is erkend dat gedurende de in dit geding relevante periode feitelijk geen sprake was van woonkosten. Reeds op die grond kan de door verweerder gehandhaafde weigering om bijstand te verlenen voor die kosten de rechterlijke toetsing doorstaan. De gestelde kwetsbare positie van eiseres (en haar kinderen) leidt niet tot het oordeel dat het bestreden besluit strijdt met art. 8 EVRM. Beroep vreemdeling ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Artikel 8 EVRM
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Nederlands