• Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring): Memorie van Toelichting. 34309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen ...

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring): Memorie van Toelichting.

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Tweede Kamer
  • Terugkeer
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 2. Language Dutch 44 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling is kennelijk niet-ontvankelijk. De Raad van State oordeelt: 'In de enige grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank, voor wat betreft de beroepsgrond dat haar gemachtigd ...

  Hoger beroep van de vreemdeling is kennelijk niet-ontvankelijk. De Raad van State oordeelt:'In de enige grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank, voor wat betreft de beroepsgrond dat haar gemachtigde tijdens het gehoor voorafgaande aan de inbewaringstelling ten onrechte niet aan het woord is gelaten, op onjuiste gronden tot het oordeel is gekomen dat deze beroepsgrond niet kan slagen. De vreemdeling is bij de rechtbank in het gelijk gesteld, aangezien op zijn minst genomen sprake is van een aanwijzing dat zij slachtoffer is van mensenhandel. Zij heeft derhalve geen procesbelang bij beoordeling van de grief nu deze hoe dan ook niet kan afdoen aan de uitspraak van de rechtbank waarbij haar beroep gegrond is verklaard, de bewaring is opgeheven en haar een schadevergoeding is toegekend voor de gehele duur van de bewaring en de bestreden overwegingen niet bindend zijn in toekomstige geschillen.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 3. Language Dutch 63 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'Uit het voorgaande volgt dat de minister, noch de rechtbank heeft onderkend dat niet het besluit van 15 april 2008, maar het besluit van 21 januari 2010 als het eerder gegev ...

  De Raad van State overweegt:'Uit het voorgaande volgt dat de minister, noch de rechtbank heeft onderkend dat niet het besluit van 15 april 2008, maar het besluit van 21 januari 2010 als het eerder gegeven terugkeerbesluit moet worden aangemerkt. Onder verwijzing naar overweging 2.3.2. van de uitspraak van 15 juni 2012 in zaak nr. 201 203301/1/V3 (www.raadvanstate.nl) overweegt de Afdeling dat de rechtbank niettemin terecht heeft overwogen dat de in het besluit van 16 april 2012 vervatte mededeling onmiddellijk de Europese Unie te verlaten niet op rechtsgevolg is gericht, dat deze mededeling niet kan worden aangemerkt als terugkeerbesluit en dat tegen de vreemdeling bij separaat besluit een inreisverbod is uitgevaardigd.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Inreisverbod
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 4. Language Dutch 59 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'Van bijzondere, individuele omstandigheden op grond waarvan de minister in het geval van de vreemdeling niettemin van vrijheidsontneming had moeten afzien of de opgelegde ma ...

  De Raad van State overweegt:'Van bijzondere, individuele omstandigheden op grond waarvan de minister in het geval van de vreemdeling niettemin van vrijheidsontneming had moeten afzien of de opgelegde maatregel had moeten opheffen, is niet gebleken. Dat het beroep in de asielzaak van de vreemdeling nog moet worden behandeld, is daartoe onvoldoende. Dat geldt evenzeer voor de gestelde medische problemen van de vreemdeling, reeds omdat zij deze niet met bewijsstukken heeft gestaafd. Voorts is het feit dat wordt onderzocht of de vreemdeling het slachtoffer is van mensenhandel, niet een dergelijke omstandigheid, nu aldus niet is vastgesteld dat de vreemdeling als zodanig is aan te merken. Deze omstandigheden bieden op zichzelf dan wel in onderlinge samenhang bezien onvoldoende grond om te oordelen dat de minister ten onrechte het grensbewakingsbelang heeft laten prevaleren boven het belang van de vreemdeling bij de toepassing van een minder dwingende maatregel.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Terugkeerrichtlijn
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 5. Language Dutch 47 reads States Council (Dutch) De Raad van State oordeelt: 'Uit de op de zaak betrekking hebbende stukken blijkt niet dat de vreemdeling tijdens de bewaring eerder dan op 18 december 2012 is gewezen op de mogelijkheid van het doen van ...

  De Raad van State oordeelt:'Uit de op de zaak betrekking hebbende stukken blijkt niet dat de vreemdeling tijdens de bewaring eerder dan op 18 december 2012 is gewezen op de mogelijkheid van het doen van aangifte dan wel het op andere wijze medewerken aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar mensenhandel. Aangezien de staatssecretaris niet heeft betwist dat de KMar reeds op 5 december 2012 de bedoeling had de vreemdeling te horen en in de gelegenheid te stellen aangifte van mensenhandel te doen, valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom dit eerst op 18 december 2012 kon plaatsvinden. Uit vorenbedoelde stukken blijkt voorts evenmin dat tijdens de bewaring, in aanvulling op de enkele reeds voordien in dat opzicht verrichte handelingen, nog nadere handelingen zijn verricht ter verwezenlijking van de met die maatregel beoogde uitzetting van de vreemdeling.Onder de hiervoor weergegeven omstandigheden heeft de staatssecretaris niet de ter voorkoming van een onevenredig lange voortduring van de bewaring vereiste mate van voortvarendheid aan de dag gelegd. De rechtbank heeft derhalve ten onrechte geen aanleiding gezien een voortvarendheidsgebrek aan te nemen. De bewaring is van meet af aan onrechtmatig.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • B8/3
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Aangifte
  • Nederlands
 6. Language Dutch 140 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra. "Ik wil voor ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra."Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 7. Language Dutch 89 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen: "Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen:"Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 8. Language Dutch 81 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'Nu de vreemdeling eerst kort na zijn inbewaringstelling melding heeft gemaakt van misbruik door zijn voormalige werkgever, kon de IND hem volgens het onder 1.1. weergegeven ...

  De Raad van State overweegt:'Nu de vreemdeling eerst kort na zijn inbewaringstelling melding heeft gemaakt van misbruik door zijn voormalige werkgever, kon de IND hem volgens het onder 1.1. weergegeven beleid uitsluitend een bedenktijd verlenen, indien het OM en de politie hiermee akkoord gingen. Ten tijde van de sluiting van het onderzoek ter zitting van de rechtbank moest echter nog door gespecialiseerde politiemedewerkers worden onderzocht of de vreemdeling werkzaam is geweest in een situatie als strafbaar gesteld in artikel 273f van het WvSr en hem een bedenktijd moest worden aangeboden. De rechtbank kon niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruitlopen. Zij kon dan ook niet tot het oordeel komen dat de maatregel van bewaring diende te worden opgeheven, omdat de staatssecretaris de vreemdeling een bedenktijd had moeten aanbieden.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Bedenktijd
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Bedenktijd
  • Nederlands
 9. 35 reads Language Dutch Vragen en opmerkingen naar aanleiding van van de brief van de Staatssecreataris van Justitie van 27 februari 2o09 en de daarbij behorende rapporten van Amnesty International en de Raad van de Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschermi ...

  Vragen en opmerkingen naar aanleiding van van de brief van de Staatssecreataris van Justitie van 27 februari 2o09 en de daarbij behorende rapporten van Amnesty International en de Raad van de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over de Vreemdelingenbewaring (19 637 , nr. 1222).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 10. Language Dutch Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty doet onderzoek en voert a ...

  Publicaties

  • Brieven
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands

Pagina's