• Openbaar Ministerie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 14 resultaten
 1. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Politie Openbaar Ministerie Koninklijke Marechaussee (KMar) Kindersekstoerisme (hierna: KST) is het fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in het buitenland verblijven en daa ...

  Kindersekstoerisme (hierna: KST) is het fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in het buitenland verblijven en daar een minderjarige seksueel misbruiken of op enigerlei wijze deelnemen aan dat misbruik. Uit een recente studie naar het fenomeen volgt dat kindersekstoerisme wereldwijd voorkomt.1 De bredere spreiding van het internet en ook het goedkope reizen hebben daaraan een sterke bijdrage geleverd. Ook de (non-)operationele ervaringen van de thematische en strategische liaisons van politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het buitenland belast met het onderwerp KST onderstrepen dat KST, in verschillende verschijningsvormen, over de hele wereld aanwezig is. Wel is het in landen waar sprake is van armoede, corruptie, onvoldoende wetgeving voor en/of onvoldoende prioriteit aan de opsporing en vervolging van seksueel misbruik van kinderen, onder andere door kindersekstoeristen, gemakkelijker om seksuele contacten met kinderen te leggen.De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Het beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het voorkomen dat Nederlanders zedendelicten met kinderen plegen, zowel in Nederland als in het buitenland. In het verlengde hiervan wil de Nederlandse overheid voorkomen dat buitenlandse pedoseksuelen zich in Nederland vestigen en overgaan tot seksueel misbruik van kinderen. Dit plan van aanpak gaat specifiek over de bestrijding van het fenomeen KST, met de nadruk op seksueel kindermisbruik door Nederlanders in het buitenland. Vanwege het geschokte rechtsgevoel, het belang van genoegdoening en ondersteuning van de slachtoffers en daarnaast de praktische voordelen van opsporing en vervolging daar waar delicten worden gepleegd, heeft het de voorkeur van de Nederlandse overheid dat verdachten zoveel mogelijk worden opgespoord en vervolgd in het land waar het delict wordt gepleegd. De bestrijding van KST vormt samen met kinderporno een van de in de Veiligheidsagenda 2015-2018 opgenomen vijf landelijke prioriteiten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationale Politie (politie).

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Politie
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Openbaar Ministerie In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2015 is aangepakt en ...

  In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2015 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Daarbij wordt de doelstelling uit de Veiligheidsagenda beschouwd als onderdeel van de bredere inspanningen bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • aanpak
  • Nederlands
 3. Language Dutch 12 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 ...

  In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de Korpsleiding van de Nationale Politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Mensenhandel is een van aandachtspunten, het rapport zegt hierover het volgende:'Mensenhandel blijft een voortdurende zorg. De wijze van intimidatie van de prostituees blijkt soms minder fysiek te worden en meer psychisch (ook onder druk zetten van familie etc.). In Limburg zijn grootschalige saunaclubs ontstaan waar wel tot honderd Oost-Europese prostituees werken. Het vermoeden bestaat dat hier sprake is van grootschalige mensenhandel en -smokkel. Over de grens in Duitsland is het zelfde concept waarneembaar. Leden van OMG’s tonen steeds meer interesse en zijn zelfs actief als beveiliger en coördinator. Naast het misbruik van buitenlandse vrouwen vindt seksuele uitbuiting van jonge uit Nederland afkomstige vrouwen plaats door middel van de ‘lover boy’-methodiek. In Midden-Nederland valt, na de sluiting van de prostitutielocatie Zandpad in Utrecht, deze problematiek vooral op.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 4. 16 jun 2015

  Language Dutch 21 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) In dit jaarbericht verantwoordt het OM zich over zijn prestaties in 2014: welke bijdrage heeft het OM in 2014 geleverd aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Er worden concrete voo ...

  In dit jaarbericht verantwoordt het OM zich over zijn prestaties in 2014: welke bijdrage heeft het OM in 2014 geleverd aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Er worden concrete voorbeelden van strafzaken gegeven en van de samenwerking die is gezocht met partners. Over de aanpak van mensenhandel zegt het OM het volgende:'De afgelopen jaren heeft er een enorme verbreding van de aanpak van mensenhandel plaatsgevonden. Steeds meer partijen leveren vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan het signaleren van mensenhandel. Het instrumentarium en de mogelijkheden waarover deze partijen beschikken zijn toegenomen. Zo passen gemeenten hun beleid en regelgeving aan op de aanpak van mensenhandel en zijn er zogenaamde signaalkaarten ontwikkeld, zodat baliepersoneel van gemeenten signalen van mensenhandel kunnen herkennen. Het strafrecht alleen is immers onvoldoende om de ondermijning van de maatschappij door deze zware en vaak internationaal georganiseerde misdaad tegen te gaan. Het OM werkt daarom samen met de politie en andere opsporingsdiensten, maar ook met andere relevante publieke en private partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeente en Jeugdzorg Nederland.'

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Vervolging
  • Nederlands
 5. 14 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) Language Dutch 'De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achterliggend seksueel misbruik is een landelijke prioriteit. De intensieve aanpak werpt de laatste jaren zijn vruchten af, e ...

  'De bestrijding van kinderporno en het tegengaan van het achterliggend seksueel misbruik is een landelijke prioriteit. De intensieve aanpak werpt de laatste jaren zijn vruchten af, en dat geldt ook voor 2014. De nadruk ligt niet alleen op het opsporen van de downloaders en de verspreiders, maar het OM richt zich ook op het slachtoffer. Het onderzoekt wie er op foto’s staan en hoe het misbruik kan worden gestopt. Slachtoffers haalt het OM uit hun isolement en kan het daardoor hulp en opvang aanbieden.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Kinderpornografie
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 6. Language Dutch 69 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) Deze strafvorderingsrichtlijn is van toepassing op handelen in strijd met artikel 248b Sr. Dit artikel stelt strafbaar het plegen van ontucht met een 16 of 17 jarige minderjarige die zich ...

  Deze strafvorderingsrichtlijn is van toepassing op handelen in strijd met artikel 248b Sr. Dit artikel stelt strafbaar het plegen van ontucht met een 16 of 17 jarige minderjarige die zich tegen betaling beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen. Klanten van minderjarigen worden vervolgd ter bescherming van kinderen en hun seksuele integriteit. In deze richtlijn is de feitelijke ontuchtige handeling centraal gesteld. De richtlijn benoemt strafmaat beïnvloedende factoren welke moeten worden gezien als extra, strafverzwarende verwijten.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • Openbaar Ministerie
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Richtlijn
  • Artikel 248b Sr
  • Ontucht
  • Minderjarige
  • Strafvordering
  • Artikel 248 Sr
  • Strafvorderingsrichtlijn
  • Nederlands
 7. Language Dutch 71 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van dienstbaarheid en arbeidsuitbuiting (2012R002) van het Openbaar Ministerie. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin v ...

  Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van dienstbaarheid en arbeidsuitbuiting (2012R002) van het Openbaar Ministerie.

  Wetgeving

  • Wetgeving
  • Openbaar Ministerie
  • Overige uitbuiting
  • Strafrecht
  • Strafeis
  • Overige uitbuiting
 8. Language Dutch 59 reads Public Department of Prosecution (Dutch OM) Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting (Art. 273f Sr) (2010R007) van het OM. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbui ...

  Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting (Art. 273f Sr) (2010R007) van het OM.

  Wetgeving

  • Wetgeving
  • Openbaar Ministerie
  • Strafrecht
  • Strafeis
 9. 31 reads Language Dutch Public Department of Prosecution (Dutch OM) blg-173375 De Minister van Veffigheid en I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderdeel Beleid & Strategie Bij beantwoording de datum en Contactpersoon ons kenmerk vermelden. ...

  blg-173375

  Publicaties

  • Brieven
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands
 10. 41 reads Language Dutch Public Department of Prosecution (Dutch OM) blg-231272 Maatschappelijke resultaten- Slachtoffers- Ondermijning en afpakken- High Impact Crime- Lokale criminaliteit/ZSM Productie, HRM en bedrijfsvoering Kerncijfers Jaarbericht 2012 ...

  blg-231272

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands

Pagina's