Documentsoort

 • Gemeenteblad

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 11 resultaten
 1. Gemeente Utrecht Taal Nederlands Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naa ...

  Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat: er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel, het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan. De conclusies uit het onderzoek “Schone Schijn” hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door gemeenten te voeren prostitutiebeleid. In 2010 hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM besloten om tot een gezamenlijke aanpakte komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast.

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Vergunde prostitutie
  • Nederlands
 2. Gemeente Groningen Taal Nederlands Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 RECTIFICATIE Wijziging algemene plaatselijke verordening gemeenteGroningen (prostitutiebeleid) De raad van de gemeente Groningen gelezen he ...

  Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Groningen
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Straatprostitutie
  • Raamprostitutie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gemeente Súdwest-Fryslân Gemeentelijke regelgeving omtrent prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen. Prostitutie- en horecabepalingen APV De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân; gelezen het voorstel van burgemees ...

  Gemeentelijke regelgeving omtrent prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen.

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Gemeente Súdwest-Fryslân
  • Gelegaliseerde prostitutie
  • Exploitatie
  • Raamprostitutie
  • Exploitatievergunning
  • Nederlands
 4. 1 read Language Dutch Gemeente Roosendaal "Het Wetboek van Strafrecht bevat een absoluut verbod aangaande prostitutie. Het is bekend, dat al sinds mensenheugenis van de naleving van dit verbod geen sprake is. De prostitutie is een bedrijfstak geworde ...

  "Het Wetboek van Strafrecht bevat een absoluut verbod aangaande prostitutie. Het is bekend, dat al sinds mensenheugenis van de naleving van dit verbod geen sprake is. De prostitutie is een bedrijfstak geworden, die al eeuwen wereldwijd bruist van activiteit. Ook in onze gemeente is er sprake van illegale activiteiten op dat gebied. Tot op heden is er derhalve sprake van een gedogen van de prostitutieactiviteiten, zonder dat daar enig beleid aan ten grondslag ligt.Op 26 oktober 1999 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel om het algemeen bordeelverbod op te heffen. De wijziging van het Wetboek van Strafrecht (invoeren van een artikel 250 A) wordt per 1 oktober 2000 van kracht. Deze wetswijziging houdt in, dat het vestigen van seksinrichtingen vanaf die datum legaal is en dat de exploitant is te vergelijken met iedere andere ondernemer.De wetswijziging houdt in:a. opheffing van het algemeen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap;b. aanscherping van de strafbaarheidstelling van ongewenste vormen van exploitatie van prostitutie, waarbij te denken valt aan onvrijwillige prostitutie en seksueel misbruik van minderjarigen."

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Gemeente Roosendaal
  • Nederlands
 5. 10 reads Municipality of Rotterdam Language Dutch 'Het Schiedamse prostitutiebeleid stamt alweer uit het jaar 2000 en is grondig aan herziening toe; niet alleen naar aanleiding van de ontwikkelingen in de van toepassing zijnde wetgeving, maar ook van ...

  'Het Schiedamse prostitutiebeleid stamt alweer uit het jaar 2000 en is grondig aan herziening toe; niet alleen naar aanleiding van de ontwikkelingen in de van toepassing zijnde wetgeving, maar ook vanwege de veranderde maatschappelijke context. In 2014 is gebleken dat er steeds vaker woningen worden gebruikt om er een seksinrichting in te exploiteren, zonder dat er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Het huidige beleid voorziet onvoldoende in deze ontwikkeling. Om het groeiende probleem het hoofd te kunnen bieden is ervoor gekozen handhavend op te treden. In het belang van transparantie en rechtszekerheid is de onderhavige, tijdelijke, vaste gedragslijn opgesteld, die zal worden gevolgd totdat het vernieuwde prostitutiebeleid in werking is getreden.'

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Rotterdam
  • Prostitutie
  • Illegaliteit
  • Jeugdprostitutie
  • Vergunde prostitutie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 12 reads Municipality of The Hague 'In samenspraak met diverse ketenpartners (gemeenten, politie, openbaar ministerie) is een handhavingsarrangement mensenhandel opgesteld. Dit handhavingsarrangement zorgt ervoor dat handhaving binnen ...

  'In samenspraak met diverse ketenpartners (gemeenten, politie, openbaar ministerie) is een handhavingsarrangement mensenhandel opgesteld. Dit handhavingsarrangement zorgt ervoor dat handhaving binnen de eenheid Den Haag eenduidig en consistent wordt uitgevoerd.Het handhavingsarrangement heeft tot doel:de handhavingsactiviteiten van gemeente(n), politie en justitie op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk complementair te laten zijn;dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een reactie die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding;kenbaar te maken aan de ‘overtreder’ welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding.'

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Den Haag
  • Nederlands
 7. 144 reads Municipality of Utrecht Language Dutch In artikel 3:11 lid 7 van de APV is aan de exploitant/beheerder van een seksinrichting de verplichting opgelegd dat zij, indien een vermoeden van mensenhandel of andersoortige uitbuiting zich voordoet, dit  ...

  In artikel 3:11 lid 7 van de APV is aan de exploitant/beheerder van een seksinrichting de verplichting opgelegd dat zij, indien een vermoeden van mensenhandel of andersoortige uitbuiting zich voordoet, dit direct moet melden bij de politie en de gemeentelijke toezichthouders. De beleidsregel 'Melden Signalen Mensenhandel' van de gemeente Utrecht is bedoeld om een nadere invulling te geven aan de meldplicht; wat wordt precies van hen verwacht? De beleidsregel geeft, naast een aantal belangrijke signalen van mensenhandel, aan wat de verantwoordelijkheid is van de exploitant, bijvoorbeeld:'De beheerder/exploitant heeft een grote verantwoordelijkheid bij de bestrijding van mensenhandel. Op het moment van vergunningverlening dient de beheerder in staat te zijn om signalen van mensenhandel te herkennen. Als dat niet het geval is, is deze beheerder niet geschikt voor het vak van beheerder. Uiteraard zou dit na enige scholing wel het geval kunnen zijn. Veel signalen van mensenhandel zoals blauwe plekken en bijvoorbeeld verslavingsproblematiek zijn signalen die zelfs door ongeschoolden kunnen worden opgepikt, zodat ook van iedereen die op de vergunning is vermeld verwacht wordt dat signalen worden herkend. Het redelijkerwijs ontstaan van een vermoeden kan dus niet door een exploitant / beheerder worden ontkend door te stellen dat de signalen niet gezien zijn. Dit is geen excuus.'

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 8. 200 reads Municipality of Utrecht Language Dutch Gemeente Utrecht heeft een beleidsregel geformuleerd, genaamd 'Voldoende Toezicht', waarin meerdere voorschriften voor de bedrijfsvoering van seksinrichtingen worden beschreven. Dit beleid dient d ...

  Gemeente Utrecht heeft een beleidsregel geformuleerd, genaamd 'Voldoende Toezicht', waarin meerdere voorschriften voor de bedrijfsvoering van seksinrichtingen worden beschreven. Dit beleid dient drie doelen:1. Het zorg dragen van een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf2. Het zorgdragen dat er geen personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f WvSr (mensenhandel)3. Het zorgdragen dat  prostituees en klanten niet het slachtoffer kunnen worden van strafbare feiten en dat er ook geen strafbare feiten plaatsvinden in de seksinrichting. Aan de hand van de bovenstaande drie doelen zijn voor seksinrichtingen verschillende regels omschreven. Zo wordt onder andere aangegeven dat iedere exploitant 'tijdens openingstijden goed bereikbaar te zijn voor de in het bedrijf werkzame prostituees: voor het intakegesprek, voor administratieve handelingen, voor vragen die te maken hebben met het werken in het bedrijf en ook voor het melden van eventuele misstanden.'  Daarnaast worden beheerders verplicht gesteld om 'onder andere bij ongeregeldheden, ruzies etc. in te grijpen dan wel maatregelen te treffen waarbij de bevoegde instanties worden ingeschakeld.Derhalve is het uitgangspunt dat altijd minimaal twee beheerders aanwezig moeten zijn in de seksinrichting gedurende de openingstijden.'   

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 9. 212 reads Municipality of Utrecht Language Dutch In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Utrecht dat exploitanten en beheerders de verplichting hebben om er zorg voor te dragen dat er in het prostitutiebedrijf geen prostituees werkzaam zijn die slacht ...

  In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Utrecht dat exploitanten en beheerders de verplichting hebben om er zorg voor te dragen dat er in het prostitutiebedrijf geen prostituees werkzaam zijn die slachtoffer zijn van mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Hierbij moet de exploitant in zijn bedrijfsplan de maatregelen beschrijven die waarborgen dat de in zijn bedrijf werkzame prostituees voldoende zelfredzaam zijn. Eén van de in de APV voorgeschreven maatregelen die exploitanten in dit kader moet treffen is het voeren van een intakegesprek met iedere prostituee.Om vast te stellen of er geen sprake is van dwang of uitbuiting of onvoldoende zelfredzaamheid dient in de intake bij de exploitant in ieder geval aandacht besteed te worden aan:a) Indicatoren van mensenhandel (dwang en uitbuiting)b) Taalvaardigheidc) Kennis van rechten en plichtend) Gezondheid (fysiek en geestelijk)e) Verslavingf) Verstandelijk (cognitief) vermogen en/of laaggeletterdheidOver de indicatoren van mensenhandel zegt de beleidregel het volgende:'In het intakegesprek dient te worden gelet op signalen van mensenhandel. Indien een exploitant/ beheerder een mogelijk signaal van mensenhandel opmerkt, dan dient hij dit meteen te melden aan de politie en de gemeentelijke toezichthouder. Dit geldt voor duidelijke signalen van mensenhandel, maar ook voor een vaag ‘niet pluis’ gevoel.'  

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 10. 49 reads Language Dutch Volledige titel: VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 50 Herdruk Algemene plaatselijke verordening 2010 (raadsbesluit van 4 maart 2010, waarin opgenomen het raadsbesluit van 3 en 29 juni en 9 december 2010, 2 februari 2012 en 11 juli 2 ...

  Volledige titel: VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 50Herdruk Algemene plaatselijke verordening 2010 (raadsbesluit van 4 maart 2010, waarin opgenomen het raadsbesluit van 3 en 29 juni en 9 december 2010, 2 februari 2012 en 11 juli 2013) 

  Wetgeving

  • Gemeenteblad

Pagina's