Organisatie

 • Ontucht
 • Rechtbank Limburg
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met klei ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en verplichte ambulante behandeling wegens ontucht met kleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele maanden diverse keren schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met zijn destijds drie-, en op een gegeven moment vierjarige kleindochter. Verdachte heeft daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en waardigheid van zijn kleindochter en daarmee ook het in hem als opa en opvoeder gestelde vertrouwen geschaad. Verdachte is ernstig tekort geschoten in zijn verplichting juist geborgenheid en veiligheid te bieden aan zijn nog zeer jonge kleindochter. Indrukwekkend waren de woorden die verdachtes schoondochter, [benadeelde 2] , ter terechtzitting uitsprak over de zeer ingrijpende gevolgen die verdachte met zijn handelen voor de hele familie heeft veroorzaakt. De psychische gevolgen van het feit voor de kleindochter zijn niet eenvoudig op voorhand te overzien. De seksuele handelingen vonden plaats op zeer jonge leeftijd waarin de kleindochter nog geen weet had van seksualiteit. Het is weliswaar mogelijk dat zij op die momenten niet geleden heeft, maar het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van zedendelicten de psychische gevolgen daarvan later in hun leven kunnen ondervinden en die vervolgens nog langer mee zullen dragen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische gevolgen
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Geschade vertrouwen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ De v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer meermalen en gedurende een lange periode geschonden. Het is algemeen bekend dat seksueel misbruik een grote impact heeft op de slachtoffers daarvan en, zeker bij kinderen, tot psychische en relationele problemen kan leiden op latere leeftijd. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen, zoals ook is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring, uiterst ingrijpend zijn en de kwaliteit van leven in belangrijke mate negatief beïnvloeden. Hoewel dit niet aan de verdachte is tenlastegelegd, betrekt de rechtbank bij de beoordeling van de strafwaardigheid van het bewezenverklaarde feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij als stiefvader op het slachtoffer heeft gehad. De verdachte behoorde als stiefvader en feitelijk verzorger juist een beschermende rol te vervullen, het slachtoffer een veilig thuis te bieden en iemand te zijn op wie het slachtoffer moet kunnen vertrouwen op haar weg naar volwassenheid. Die rol heeft de verdachte niet waargemaakt. Integendeel zelfs, hij heeft zijn eigen seksuele lustgevoelens vooropgesteld en het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig misbruikt. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Stiefvader
  • Persoonlijke levenssfeer
  • Psychische problemen
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft dee ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft deels vrijspraak gekregen wegens het ontbreken van steunbewijs bij de bekennende verklaring van verdachte. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig Filipijns meisje, toen hij als hulpverlener in de Filipijnen werkzaam was en uit dien hoofde het meisje aan zijn zorg was toevertrouwd. Verdachte heeft daarmee haar lichamelijke integriteit geschonden. Hierdoor heeft verdachte een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging vooropgesteld. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat in hem gesteld werd als hulpverlener fors heeft geschaad.Uit het dossier komen aanwijzingen naar voren dat het niet bij dit ene slachtoffer is gebleven en verdachte mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Dit baart de rechtbank zorgen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Pedofilie
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Filipijnen
  • Missionaris
  • Lichamelijke Integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter v ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf voor de duur van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met een 15-jarige dochter van een van zijn medewerkers. De rechtbank oordeelt als volgt.“Naar het oordeel van de rechtbank zijn de betreffende handelingen seksueel getint en naar hun aard aan te merken als ontuchtige handelingen in de zin van artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Weliswaar kan onder omstandigheden aan zodanige handelingen met een minderjarige tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. De enkele omstandigheid dat tussen de toen vijftigjarige verdachte en de toen vijftienjarige aangeefster, zoals door de verdediging is aangevoerd, een affectieve relatie bestond, waarbij beiden ‘over een langere periode bewust en kennelijk doordacht de liefde voor elkaar uitspraken’, levert echter niet een zodanig bijzonder geval op. De door artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht beoogde bescherming van minderjarigen is immers mede daarop gebaseerd dat zodanige minderjarigen voor wat betreft relaties als de onderhavige in het algemeen niet of onvoldoende in staat zijn om de draagwijdte van hun handelen te overzien en hun wil dienaangaande in vrijheid te bepalen en dat zij in zoverre tegen een ongewenste beïnvloeding van hun wil moeten worden beschermd. (vergelijk: HR 24 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997: ZD0775)”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Voorwaardelijke gevangenisstraf
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 4 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt: 'Ve ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft als volwassen man (anale) seks gehad met een jong meisje dat nog geen 16 jaar was. Dat is uit oogpunt van de bescherming van jeugdigen tussen de 12 en 16 jaren een ernstig strafbaar feit. De maximumstraf voor het seksueel binnendringen bedraagt acht jaren en voor de ontucht zes jaren. Dit betekent dat de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 22b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht geen taakstraf op kan leggen. Gevangenisstraf vormt daarom, gelet op de ernst van de feiten en deze wetsbepaling, het uitgangspunt bij het bepalen van een passende straf. De rechtbank houdt anderzijds in het voordeel van verdachte rekening met de omstandigheid dat uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust op zoek was naar een seksafspraak met een meisje dat jonger was dan 16 jaar en ook niet dat verdachte wist of vermoedde dat het meisje met wie hij betaalde seks had jonger dan 16 jaar was. Er zijn geen omstandigheden die hem argwanend hadden moeten maken, zoals de manier waarop de afspraak werd gemaakt, de situatie in de woning waar de afspraak plaatsvond of het gedrag van het meisje. Daar komt bij dat uit de verklaring van het meisje, noch uit andere verklaringen is af te leiden dat zij slecht werd behandeld of mishandeld. Ten slotte zal de rechtbank rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte die beschreven zijn in het reclasseringsrapport, in het bijzonder de omstandigheid dat verdachte een baan heeft. De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat verdachte geen strafblad heeft. De rechtbank zal daarom geen lange gevangenisstraf opleggen, maar kiezen voor een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in combinatie met een taakstraf van 180 uren waarvan 60 uren voorwaardelijk. In zedenzaken als deze hanteert de rechtbank een proeftijd van drie jaren. Tegen een dergelijke gecombineerde straf verzet artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zich niet.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Prostituant (klant)
  • Jeugdprostitutie
  • Ontucht
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Nederlands