• Politie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 26 resultaten
 1. Language Dutch 2 reads Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) Dr. J.A.van Lakerveld Drs. I.W.M. Gussen MSc. F.D. Stoutjesdijk Drs. I.C.M. Tönis MSc. J. De Zoete Uit samenvatting door auteurs: Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het po ...

  Uit samenvatting door auteurs:Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheids-problemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende an-dere partijen en betrokkenheid van burgers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Dr. J.A.van Lakerveld
  • Drs. I.W.M. Gussen
  • MSc. F.D. Stoutjesdijk
  • Drs. I.C.M. Tönis
  • MSc. J. De Zoete
  • Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO)
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Politie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Clingendael- Netherlands Institute of International Relations Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logis ...

  Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logistieke, sociale, culturele en digitale connecties. Verbanden die in de regioanalyses zijn gevonden, worden aan de hand van deze typologie geduid, in de hoop zo meer inzicht te vergaren in de vraag wanneer externe ontwikkelingen relevant zijn voor de Nederlandse politie. Drugshandel, cybercrime, migratie en terrorisme blijken voor Nederland belangrijke grensoverschrijdende thema’s te zijn. Europa en de MENA-regio hebben een sterke en directe veiligheidsrelatie met Nederland: vrijwel alle thema’s die in deze regio’s prominent aan de orde zijn, zijn in Nederland eveneens hoog geprioriteerd. Een andere belangrijke conclusie is dat Sub-Sahara Afrika meer aandacht verdient, gezien de grote dynamiek van veiligheidsontwikkelingen aldaar, ontwikkelingen, die deels direct maar voor een deel ook indirect en op termijn de Nederlandse veiligheidssituatie beïnvloeden. In scorecards geeft dit rapport per regio weer hoe een veelheid aan externe veiligheidsdreigingen Nederland raakt, variërend van witwaspraktijken op het Arabisch schiereiland en de illegale winning van natuurlijke bronnen in Zuid-Amerika tot het dumpen van e-waste in West-Afrika en de bloeiende handel in namaakgoederen uit Oost-Azië.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
  • Politie
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Irreguliere migratie
  • Mensenhandel
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgari ...

  Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. Uit de resultaten doemt het beeld op van een registratie die niet naar behoren verloopt, grote groepen vluchtelingen die niet (goed) worden gecontroleerd en gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende doorvoer- en aankomst-landen. Ook wordt ingegaan op de veiligheids- en gezondheidssituatie van politiemensen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Kroatië
  • Nederland
  • Spanje
  • Servië
  • Duitsland
  • Bulgarije
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Veiligheidssituatie
  • Registratie
  • Politie
  • Vluchtelingen
  • Nederlands
 4. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door ...

  Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond. N.B. Vraag 5 en 6 Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet? Welke risico’s heeft deze beperkte intake en registratie met zich meegebracht volgens u ten opzichte van de in 2016 ingevoerde aanscherpte controles op binnenkomst in Nederland?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Vreemdeling
  • Asielzoeker
  • Mensenhandel
  • Politie
  • Nederlands
 5. Language Dutch 1 read Dutch Parliament Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensge ...

  Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de KMar.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensensmokkel
  • Politie
  • Criminaliteit
  • Illegaal verblijf
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Mensenhandel
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands In dit overleg wordt voornamelijk ingegaan op de capaciteit binnen de politie om zware georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Mevrouw Kooiman (SP) geeft onder andere het volgende aan: 'Een rechercheur ...

  In dit overleg wordt voornamelijk ingegaan op de capaciteit binnen de politie om zware georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Mevrouw Kooiman (SP) geeft onder andere het volgende aan:'Een rechercheur mensenhandel geeft aan: "We springen vaak van zaak naar zaak om alle borden omhoog te houden, we hebben ongeveer 40 plankzaken, hierbij zitten zaken van 2013, 2014 en 2015. Het gaat dan vaak om seksuele uitbuiting van jonge vrouwen.” In een andere stad in Brabant kreeg ik te horen: "Bij ons heten de plankzaken geen plankzaken maar bufferzaken, daar hebben we er gemiddeld 100 tot 150 van en daar zijn zaken tussen van mishandeling, oplichting, openlijk geweld, smaad en diefstal". Tot slot zegt een financieel rechercheur: "Ik zie dat we op de afdeling vele plankzaken hebben liggen. Ikzelf heb ongeveer 40 zaken op mijn naam staan".' 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Bewijsproblematiek
  • Bestrijding georganiseerde criminaliteit
  • Opsporingsmethodieken
  • Politie
  • Nederlands
 7. 71 reads Police Language Dutch Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de ...

  Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de rechter, af van wat politiemensen hadden verwacht, dan wel noodzakelijk of wenselijk hadden gevonden? Om wat voor zaken en beslissingen gaat het dan? Wat zijn de achtergronden van eventuele discrepanties tussen de opvattingen of verwachtingen van politiemensen en de uitkomsten van de strafrechtspleging?

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Politie
  • Strafrecht
  • Politie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 181 reads Minister of Justice (Dutch) Antwoord van minister Opstelten op de brief van 30 oktober 2014 van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) over te weinig capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie (OM) om mensenhandel aan te pa ...

  Antwoord van minister Opstelten op de brief van 30 oktober 2014 van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) over te weinig capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie (OM) om mensenhandel aan te pakken.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Openbaar Ministerie
  • Politie
  • Nederlands
 9. 58 reads Language Dutch De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 24 januari 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 november 2012, inzake de ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 24 januari 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over:− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 november 2012, inzake de beleidsreactie bij het rapport Aangifte doen: de burger centraal van de Inspectie Veiligheid en Justitie (29 628, nr. 340);−  de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 30 november 2012, inzake het rapport Aangifteproces van de Raad voor de Rechtshandhaving (29 279, nr. 157);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 30 november 2012, inzake de Verzuimcijfers politie 2011 (29 628, nr. 344);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 5 december 2012, inzake de aanbieding van het rapport Interne Onderzoeken Politie 2011 (29 628, nr. 345);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 7 december 2012, inzake het inrichtingsplan en realisatieplan Nationale Politie (29 628, nr. 346);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 18 januari 2013, inzake de begroting 2013 Nationale Politie (29 628, nr. 355);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 20 december 2012, inzake de informatie over de ontstane situatie bij de Politieacademie (29 628, nr. 351);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 december 2012, inzake de Bevelsbevoegdheid van de politie (29 628, nr. 350);− de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 december 2012, inzake het Voortgangsbericht vorming Nationale Politie (29 628, nr. 353).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Politie
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 4 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de l ...

  Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Politie
  • Nederlands

Pagina's