Trefwoord

Organisatie

 • Opvang

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 60 resultaten
 1. 2 Taal Nederlands     "De Aanbestedende diensten nodigen Potentiële Inschrijvers uit een Inschrijving in te dienen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (ook wel COSM). De in deze Aanbesteding toepasselijke Uitsluitingsgro ...

    "De Aanbestedende diensten nodigen Potentiële Inschrijvers uit een Inschrijving in te dienen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (ook wel COSM). De in deze Aanbesteding toepasselijke Uitsluitingsgronden, Eisen, het Gunningscriterium en de Subgunningscriteria worden in dit document toegelicht."  "Deze opdracht ziet op het bieden van opvang aan de categorie slachtoffers die gebruik maken van de zogenaamde ‘bedenktijd’. Dit zijn mogelijke slachtoffers van mensenhandel uit derde landen zonder verblijfstatus, bij wie de geringste aanwijzing van mensenhandel is geconstateerd en om die reden door politie (of andere opsporingsdiensten) de bedenktijd is aangeboden, om opvang te bieden en de rechtsbescherming te borgen. Het betreft een tijdelijke opvangvoorziening, vooruitlopend op instroom (na aangifte) in de reguliere opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel, die beschikbaar zijn voor slachtoffers mét verblijfstatus en slachtoffers uit Nederland/EU-landen." 

  Publicaties

  • Publicaties
  • Aanbesteding
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Inspectie Jeugdzorg In 2014 heeft de Inspectie Jeugdzorg bij 27 jeugdhulpinstellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding voor het onderzoek was het rapport “Omringd door z ...

  In 2014 heeft de Inspectie Jeugdzorg bij 27 jeugdhulpinstellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding voor het onderzoek was het rapport “Omringd door zorg, toch niet veilig” van de Commissie Samson (oktober 2012) en het hierop volgende “Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg” van de Commissie Rouvoet (mei 2013). Een andere belangrijke aanleiding voor het onderzoek was dat een groot deel van de calamiteiten die jeugdhulpinstellingen bij de inspectie melden (het vermoeden van)seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft.De inspectie concludeerde in 2014 dat bijna allebezochte instellingen voldoende handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Echter, bij nagenoeg alle instellingen constateerde de inspectie wel één of meer verbeterpunten.De inspectie heeft in 2015 opnieuw onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueelgrensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek is uitgevoerd bij twintig jeugdhulpaanbieders en vijf instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het betrof acht hertoetsen bij instellingen die in 2014 ook zijn bezocht en zeventien nieuwe onderzoeken. Bij de hertoetsen bleek dat de acht bezochte instellingen de meeste verbeterpunten, die in het toezicht in 2014 waren geconstateerd, inmiddels hebben doorgevoerd. Alle instellingen kregen bij de hertoets het eindoordeel ‘voldoende’ 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Inspectie Jeugdzorg
  • Loverboyproblematiek
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Nederlands
 3. Language Dutch 63 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. Bijlage: Aanb ...

  Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen.Bijlage: Aanbiedingsbrief van het door Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Jusitite opgestelde rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Rechtspositie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 5. Taal Onbepaald 3 COA Voor u ligt het overzicht van het aantal geregistreerde meldingen op en rondom COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)-opvanglocaties (registraties op COA adressen). Uitgangspunt voor dit rapport zijn de meldingen bij ...

  Voor u ligt het overzicht van het aantal geregistreerde meldingen op en rondom COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)-opvanglocaties (registraties op COA adressen). Uitgangspunt voor dit rapport zijn de meldingen bij bestaande asielzoekerscentra en noodopvanglocaties van het COA. Voor dit overzicht is gekeken naar de COA- en Politiemeldingen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2015 op of rondom (het adres van) COA-opvanglocaties.

  Publicaties

  • Rapporten
  • COA
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Opvang
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de � ...

  Het doel van dit schouwrapport is om allereerst inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen in Nederland. Ook worden de risico's, knelpunten en de 'best-practices' in kaart gebracht. Dit kan zowel de uitvoerders als beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van toekomstige besluiten over tijdelijke (opvang)voorzieningen. De inspectie VenJ concludeerd aan het einde van het rapport dat de tijdelijke opvangvoorzieningen zowel aan asielzoekers als aan betrokken medewerkers op dit moment een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Gespecialiseerde opvang
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Opvang
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van de ...

  Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van deze problematiek. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Opvang
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 8. 24 reads Language Undefined Technische informatie over de publicatie Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers en toezeggingen uit het algemeen overleg 'S ...

  Technische informatie over de publicatie Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers en toezeggingen uit het algemeen overleg 'Slachtoffers loverboys' d.d. 17 juni 2014 (Kamerstuk 31 839, nr. 408)

  term verwijderd

  • Opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 9. 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Commissie Lenferink Taal Nederlands Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie ...

  Dit rapport beantwoordt de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hebben bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De ingestelde commissie (burgemeesters & wethouders), in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang, adviseert om de verantwoordelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Commissie Lenferink
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gemeentelijke aanpak
  • Slachtofferschap
  • Commissie Lenferink
  • Opvang
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) De voorstellen die wij hieronder doen om te komen tot een kwaliteitsimpuls binnen het stelsel  Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld, zijn tot stand gekomen na consultat ...

  De voorstellen die wij hieronder doen om te komen tot een kwaliteitsimpuls binnen het stelsel Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld, zijn tot stand gekomen na consultatie van de 35 centrumgemeenten voor Vrouwenopvang en de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. Uitgangspunt is dat de gezamenlijke gemeenten borgen dat het stelsel, ook landelijk gezien, goed blijft functioneren. Zo nodig zullen zij daarvoor extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het maken van interregionale afspraken en het volgen van de effecten daarvan. Deze afspraken zijn er op gericht dat niemand die opvang nodig heeft tussen wal en schip valt en dat er voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is. 

  Publicaties

  • Brieven
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Opvang
  • Opvang gedurende B8/3
  • Nederlands

Pagina's