Trefwoord

Organisatie

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 17 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een man veroordeeld voor mensenhandel. Hij zou, samen met een ander, een minderjarig slachtoffer aangezet hebben tot prostitutie met als doel ...

  Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een man veroordeeld voor mensenhandel. Hij zou, samen met een ander, een minderjarig slachtoffer aangezet hebben tot prostitutie met als doel 'het hebben van financieel gewin'. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het in bezit hebben van harddrugs. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Zie ook:  https://www.mensenhandelweb.nl/document/veroordeling-mensenhandel-17-mei-2017-gerechtshof-s-hertogenbosch 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Gedwongen prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • harddrugs
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een man veroordeeld voor mensenhandel. Hij zou, samen met een ander, een minderjarig slachtoffer aangezet hebben tot prostitutie met als doel ...

  Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een man veroordeeld voor mensenhandel. Hij zou, samen met een ander, een minderjarig slachtoffer aangezet hebben tot prostitutie met als doel 'het hebben van financieel gewin'. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het in bezit hebben van harddrugs. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Gedwongen prostitutie
  • Eigen financieel gewin
  • minderjarig slachtoffer
  • harddrugs
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Een verdachte is in hoger beroep door het gerechtshof 's-Hertogenbosch vrijgesproken van mensenhandel en het in bezit hebben van kinderporno. Het hof achtte beide feiten niet bewezen.   ...

  Een verdachte is in hoger beroep door het gerechtshof 's-Hertogenbosch vrijgesproken van mensenhandel en het in bezit hebben van kinderporno. Het hof achtte beide feiten niet bewezen. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Vrijspraak mensenhandel
  • Bezit kinderporno
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Het Gerechtshof 's- Hertogenbosch spreekt verdachte vrij van mensenhandel (art. 273f Sr.) Het hof oordeelt dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft ge ...

  Het Gerechtshof 's- Hertogenbosch spreekt verdachte vrij van mensenhandel (art. 273f Sr.)Het hof oordeelt dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het (mede) plegen van mensenhandel. Weliswaar blijkt uit dossier dat verdachte enige betrokkenheid heeft gehad bij het zich laten prostitueren van het slachtoffer, echter het hof oordeelt dat deze gedragingen van onvoldoende gewicht zijn om te kunnen spreken van medeplegen.Verdachte heeft de door haar mededaders begane mensenhandel bevorderd en/of vergemakkelijkt, maar die vorm van daderschap - medeplichtigheid - is niet ten laste gelegd.(Zie ook Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1248)  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Strafrecht
  • Gedwongen prostitutie
  • Criminele organisatie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Het Gerechtshof 's- Hertogenbosch heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor mensenhandel. Strafvermindering van 2 maanden in verband met schending van de r ...

  Het Gerechtshof 's- Hertogenbosch heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor mensenhandel. Strafvermindering van 2 maanden in verband met schending van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan. Het onder 1 bewezen verklaarde levert op: mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Strafrecht
  • Gedwongen prostitutie
  • Criminele organisatie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 5 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens mensenhandel van een slachtoffer. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch oord ...

  Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens mensenhandel van een slachtoffer. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt als volgt:"Uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte begin 2014 met [slachtoffer 2] contact heeft gezocht en dat hij haar in Roemenie heeft ontmoet. Een week voor zijn verhoor op 7 november 2014 is verdachte vanuit Roemenië met de auto naar Nederland gereisd. Hij heeft [slachtoffer 2] op 2 november 2014 in Charleroi (Belgie) met de auto van het vliegveld opgehaald en is toen samen met haar naar Vaals (Nederland) gegaan, waar zij verbleven. Vanaf 3 november 2014, aldus daags na haar aankomst in Nederland, werkte [slachtoffer 2] in de prostitutie in Aken (Duitsland). Zij werkte vanaf 10:00 uur in de ochtend tot 23:00 uur in de avond en maakte dus werkdagen van 13 uur. Verdachte wist dat [slachtoffer 2] als prostituee werkzaam was in Aken en hij heeft haar meerdere keren vanuit Vaals naar Aken gebracht en haar daar ook weer opgehaald, zodat zij in de prostitutie kon gaan werken.Het hof is van oordeel dat met het door verdachte in de auto vervoeren van [slachtoffer 2] (ophalen en wegbrengen) sprake van "medenemen" in de zin van het onderhavige wetsartikel. Voorts blijkt uit de inhoud van de voornoemde bewijsmiddelen naar 's hofs oordeel dat verdachte het oogmerk heeft gehad om [slachtoffer 2] in een ander land dan waar zij is meegenomen, te weten in Duitsland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. De verdachte heeft met het vervoeren van [slachtoffer 2] faciliterende activiteiten verricht waardoor hij [slachtoffer 2] telkens feitelijk de gelegenheid heeft geboden om in Aken (wetende dat zij aldaar werkzaam was in de prostitutie) betaalde seksuele handelingen te kunnen verrichten.Het hof acht mitsdien wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 2] na haar te hebben opgehaald van het vliegveld in Belgie meermalen vanuit Nederland heeft medegenomen telkens met het oogmerk haar in Duitsland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, zoals bedoeld in artikel 273f eerste lid aanhef en onder 3°  Sr. Hetgeen de raadsman ter zake heeft aangevoerd maakt dit niet anders. Het hof verwerpt het verweer. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Internationaal
  • Vervoeren van prostitutees
  • Hoger beroep
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Gerechtshof 's-Hertogenbosch Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens het meermalen plegen van mensensmokkel. Het gerechtshof oordeelt als volgt. “ Op ...

  Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens het meermalen plegen van mensensmokkel. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Op grond van de hiervoor bedoelde bewijsmiddelen stelt het hof vast dat de verdachte vier hem onbekende Syrische vluchtelingen die geen legale verblijfstatus hadden vanuit Frankrijk in zijn auto heeft meegenomen om hen naar Duitsland of Denemarken te brengen. Anders dan door de verdediging is betoogd is het hof van oordeel dat uit de voor het bewijs gebezigde verklaringen van de vluchtelingen volgt dat de verdachte wist dat zij geen legale verblijfstatus hadden en op weg waren naar Zweden om daar asiel aan te vragen. Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen dat de verdachte onmiddellijk nadat hij door marechaussee was staande gehouden heeft verklaard dat hij wist dat de vreemdelingen geen visum hadden en hier dus niet mochten zijn. Mitsdien acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte ernstige redenen had te vermoeden dat de toegang tot of doorreis door Nederland van de vreemdelingen wederrechtelijk was.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Vluchtelingen
  • Illegaliteit
  • Nederlands
 8. 37 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Language Dutch Het hof verklaart het door de verdachte ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk. Het Hof overweegt als volgt: ‘Door het intrekken van het hoger beroep heeft de verdachte evenwel te kennen ge ...

  Het hof verklaart het door de verdachte ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk. Het Hof overweegt als volgt: ‘Door het intrekken van het hoger beroep heeft de verdachte evenwel te kennen gegeven geen grieven meer te hebben tegen de beroepen uitspraak. Nu het belang van de verdachte noch enig ander rechtens te beschermen belang gediend is met een behandeling van het hoger beroep, zal het hof toepassing geven aan het bepaalde in artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering’.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Niet-ontvankelijk
  • Nederlands
 9. 39 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van veertien maanden voor mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f aanhef, onder sub 4 en sub 9 van het Wetboek van Strafrecht;  ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van veertien maanden voor mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f aanhef, onder sub 4 en sub 9 van het Wetboek van Strafrecht; opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd en het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod. Naar het oordeel van het hof is er sprake van misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Verdachte is een liefdesrelatie aangegaan met een kwetsbaar, reeds beschadigde jonge vrouw. Hij heeft misbruik gemaakt van de hevige verliefdheid en kwetsbaarheid van het slachtoffer en ondanks dat aangeefster zelf met het voorstel kwam om in de prostitutie te werken, in voldoende mate een wezenlijke bijdrage gehad in het aangeefster ertoe bewegen zich beschikbaar te stellen voor werkzaamheden in de prostitutie. Verdachte is, ten behoeve van het slachtoffer, verplicht tot het betalen van een bedrag van €10.000,00 als vergoeding voor materiële schade.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Schadevergoeding
  • Nederlands
 10. 192 reads 's-Hertogenbosch Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren voor: mensenhandel; mensenhandel en mishandeling, meermalen gepleegd; mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleeg ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren voor: mensenhandel; mensenhandel en mishandeling, meermalen gepleegd; mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft vijf jonge vrouwen bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en hen bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van geweld, dreiging met geweld, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan mishandeling, meermalen gepleegd en witwassen meermalen gepleegd in die zin dat hij geld heeft verworven en omgezet dan wel daarvan gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist dat het van misdrijf afkomstig geld betrof.Verdachte is verplicht tot het betalen van een bedrag van €10.950,00 bestaande uit €8.950,00 materiële schade en €2.000,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 1; €63.675,00 bestaande uit €56.175,00 materiële schade en €7.500,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 2; €2.300,00 als vergoeding voor materiële schade ten aanzien van slachtoffer 3;  €10.800,00 bestaande uit € 7.800,00 materiële schade en €3.000,00 immateriële schade ten aanzien van slachtoffer 4; €1.200,00 als vergoeding voor materiële schade ten aanzien van slachtoffer 5.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • Strafrecht
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Mishandeling
  • Schadevergoeding
  • Nederlands

Pagina's