• Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
 • Vreemdelingenrecht
Resultaten 1 - 3 van totaal 3 resultaten
 1. Language Dutch 42 reads European Commission Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide ...

  Dit werkdocument hoort bij het rapport van de Europse Commissie. Het geeft een beschrijving van de acties uitgevoerd op EU- en nationaal niveau met het oog op de uitvoering van het Actieplan 'niet-begeleide minderjarigen' en de conclusies van de Raad over niet-begeleide minderjarigen tussen mei 2010 en juni 2012.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Commissie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarige
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Engels
 2. Language Dutch 69 reads Court of Amsterdam Eiseres is alleenstaande minderjarige. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de meervoudige kamer en heeft bovendien onderzoek ter plaatse (schouw), in het AC Schiphol, gehouden. Ter beoordeling staat de recht ...

  Eiseres is alleenstaande minderjarige. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de meervoudige kamer en heeft bovendien onderzoek ter plaatse (schouw), in het AC Schiphol, gehouden. Ter beoordeling staat de rechtmatigheid van de vrijheidsontnemende maatregel op grond van artikel 6 Vw.De rechtbank ziet aanleiding om het betoog van eiseres dat verweerder heeft nagelaten een op eiseres toegespitste belangenafweging te maken en dat de verblijfsomstandigheden in het AC voor haar ongeschikt zijn, te beoordelen in het licht van de vraag of haar detentie in het AC rechtmatig is in het AC rechtmatig is als bedoeld in artikel 5, eerste lid en onder f, van het EVRM.Onder verwijzing naar de jurisprudentie van het EHRM, onder meer het arrest van 29 januari 2008 inzake Saadi (LJN: BC6246), noemt de rechtbank vier criteria om te beoordelen of detentie van asielzoekers aan wie de toegang tot het grondgebied is geweigerd willekeurig is.De rechtbank oordeelt dat de grensdetentie van eiseres, een 17-jarige alleenstaande asielzoekster, in AC Schiphol niet te goeder trouw is opgelegd. Voorts is het AC Schiphol qua gebouw noch anderszins aangepast aan het verblijf van minderjarige asielzoekers als eiseres. De bewaring was dan ook willekeurig. Beroep gegrond in verband met strijd met artikel 5, eerste lid, aanhef en onder f van het EVRM.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Artikel 5 EVRM
  • Minderjarige
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. Language Dutch 70 reads Court of Amsterdam Op 21 oktober is eiser op grond van artikel 59 Vw in bewaring gesteld. Verweerder heeft eiser op 5 november 2010 overgeplaatst vanuit een jeugdinrichting naar AC Schiphol om daar asiel aan te vragen. Tegen het be ...

  Op 21 oktober is eiser op grond van artikel 59 Vw in bewaring gesteld. Verweerder heeft eiser op 5 november 2010 overgeplaatst vanuit een jeugdinrichting naar AC Schiphol om daar asiel aan te vragen. Tegen het besluit tot voortduring van de bewaring stelt eiser op 12 november beroep in.De rechtbank zoekt aansluiting bij een uitspraak rechtbank Amsterdam van 13 oktober 2010 (10/29208) en verwijst opnieuw naar de uitspraak van het EHRM van 19 januari 2010 ( Muskhadzhiyeva v België, 41441/07) waaruit volgt dat bij detentie van een minderjarige vreemdeling de plaats en verblijfsomstandigheden dienen te zijn aangepast aan het verblijf van minderjarigen.Tijdens de procedure die tot de uitspraak van 13 oktober leidde heeft de rechtbank AC Schiphol bezocht om zelf kennis te nemen van de detentieomstandigheden. Zij omschrijft deze, kort samengevat, als penitentiair en niet geschikt voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Detentie aldaar van een minderjarige levert strijd op met artikel 5 EVRM. Het feit dat verweerder aanvoert dat het hier geen maatregel betreft op grond van artikel 6 Vw maar één op grond van art. 59 Vw, zodat er een voortdurende belangenafweging gemaakt dient te worden, laat onverlet dat de detentieomstandigheden geschikt dienen te zijn voor minderjarigen. Het AC Schiphol is noch wat gebouw betreft, noch anderszins aangepast aan het verblijf van minderjarige vreemdelingen. Dat eiser daar relatief een korte tijd heeft verbleven maakt dit niet anders. Deze detentie is willekeurig te noemen als bedoeld in de jurisprudentie van het EHRM. Beroep gegrond; opheffing bewaring; schadevergoeding. (Zie Update 2011, nr. 7)

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Artikel 5 EVRM
  • Minderjarige
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands