Documentsoort

Trefwoord

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Brochures/jaarverslagen
 • Jurisprudentie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 141 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft op 26 april 2016 verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf van 240 uren wegens seks met een minderjarige prostituee. De rechtbank oordeelt als volgt ...

  De rechtbank Limburg heeft op 26 april 2016 verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf van 240 uren wegens seks met een minderjarige prostituee.De rechtbank oordeelt als volgt: "Voor jeugdprostitutie is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt. De rechtbank vindt die in elk geval op haar plaats als de verdachte bewust ontucht wilde plegen met een minderjarige. De rechtbank houdt er echter rekening mee dat uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust op zoek was naar een seksafspraak met een meisje dat jonger was dan 18 jaar. Hij reageerde op een advertentie op een website waar bij het profiel van het meisje de leeftijd van 18 jaar stond vermeld. Daarvan had verdachte zich echter moeten vergewissen, Dat heeft hij nagelaten en zo is hij in werkelijkheid terechtgekomen bij het minderjarige slachtoffer en daarvoor draagt hij verantwoordelijkheid. Zonder ook maar iets af te doen aan de ernst van het strafbare feit en de gevolgen voor het slachtoffer, is het verwijt dat verdachte kan worden gemaakt beperkter dan in het geval dat hij wel bewust op zoek was gegaan naar een minderjarige of wist dat zij minderjarig was. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat verdachte een blanco strafblad heeft en dat de reclassering het recidiverisico inschat als laag.Gelet op deze omstandigheden acht de rechtbank anders dan de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een te zware strafmodaliteit. De rechtbank is in overeenstemming met uitspraken in vergelijkbare zaken van oordeel dat een taakstraf al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf het meest passend is. Op grond van het bepaalde in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht is deze strafmodaliteit voor jeugdprostitutie echter niet meer mogelijk. Artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht sluit immers uit dat de rechtbank (onder meer) voor dit feit kan volstaan met het opleggen van een enkele taakstraf. Daarom zal de rechtbank kiezen voor een in haar ogen minder bevredigende oplossing, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van één dag in combinatie met een taakstraf. Tegen een dergelijk gecombineerde straf verzet artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zich niet.Dit alles brengt mee dat de rechtbank een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van één dag in combinatie met een taakstraf van 240 uur."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Prostituee
  • Minderjarige
  • Prostituant (klant)
  • Hotelprostitutie
  • Valkenburgse zedenzaak
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 57 dagen niet ten uitvoer zullen worden gebracht wegens mensenhandel van een minderjarig meisje.   D ...

  De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 57 dagen niet ten uitvoer zullen worden gebracht wegens mensenhandel van een minderjarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt: "De rechtbank is van oordeel dat bij de vraag of bij verdachte ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde handeling, te weten vervoeren, sprake is van het oogmerk van uitbuiting, de verklaring van verdachte als uitgangspunt genomen dient te worden.De rechtbank is, gelet op deze verklaring van verdachte, van oordeel dat het handelen van verdachte gericht was op het prostitueren van [naam] . Door haar, met de voorkennis die hij van haar had op 13 oktober 2012 op een dergelijk vroeg tijdstip -in ieder geval een ongebruikelijk tijdstip voor een feestje- naar een woning te brengen in [woonplaats] , heeft verdachte het oogmerk gehad op de seksuele uitbuiting door de jongens in die woning. Daarbij heeft de rechtbank tevens gelet op het feit dat verdachte, toen zij naar binnenging, buiten is blijven staan en geld in ontvangst heeft genomen, en vervolgens beneden in de woning op haar heeft gewacht, terwijl zij boven was met een andere jongen.Overweging ten aanzien van het opzettelijk voordeel trekkenDe rechtbank stelt vast dat op basis van de verklaring van verdachte blijkt dat [naam] meebetaalde aan de boodschappen terwijl hij wist dat zij in de prostitutie zat en daarmee geld verdiende. Hierdoor heeft verdachte opzettelijk voordeel getrokken uit de seksuele handelingen die de minderjarige [naam] heeft verricht met derden tegen betaling."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Minderjarige
  • Prostituant (klant)
  • Seksuele uitbuiting
  • Prostituee
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens mensenhandel van een minderjarige. De rechtbank oordeelt als volgt: "Vaststaat dat aangee ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens mensenhandel van een minderjarige.De rechtbank oordeelt als volgt: "Vaststaat dat aangeefster zich beschikbaar heeft gesteld om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten en dat zij toen zestien jaar oud was en dus minderjarig. De verdachte heeft een advertentie geplaatst om klanten voor haar te werven, deze klanten hebben telefonisch contact opgenomen met haar en/of de verdachte, waarna aangeefster, veelal tegen betaling, seks met hen heeft gehad en overige seksuele handelingen met hen heeft verricht. De opbrengst kwam - voor minimaal de helft - ten goede aan de verdachte.De seks vond op 12 mei 2014 en op 26 mei 2014 plaats in de kelderbox van de woning van de vader van de verdachte. Op 19 mei 2014 was een afspraak gemaakt met een klant die geen seks wilde hebben in de kelderbox. De verdachte heeft toen voor één dag een woning gehuurd in Vlaardingen. De verdachte heeft met deze klant de aangeefster van het station gehaald en zij zijn samen naar de woning gereden. Niet is komen vast te staan dat het daadwerkelijk tot seks(uele handelingen) is gekomen in die woning tussen de aangeefster en deze klant, maar voor de strafbaarheid is dat ook niet vereist. Voldoende is dat de verdachte de aangeefster ertoe gebracht heeft zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. Dat daarvan sprake was op 19 mei 2014 staat naar het oordeel van de rechtbank vast. Het verweer van de verdediging dat de aangeefster dit vrijwillig heeft gedaan, in samenspraak met de verdachte, treft geen doel. Alleen al uit het feit dat de verdachte destijds meerderjarig was en de aangeefster minderjarig, vloeit voort dat er sprake was van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht waardoor zij redelijkerwijs geen andere keuze had dan in een toestand van uitbuiting te geraken. In ECLI:NL:GHDA:2014:908 heeft het Gerechtshof Den Haag uitdrukkelijk overwogen dat ten aanzien van personen beneden de leeftijd van achttien jaar niet wordt aanvaard dat zij vrijwillig kiezen voor een baan in de prostitutie en dat zij in het bijzonder dienen te worden beschermd. Op de verdachte rustte de plicht om gedegen onderzoek te doen naar de leeftijd van de aangeefster. De verdediging bepleit dat de verdachte ervan uitging en mocht gaan dat de aangeefster meerderjarig was omdat zij tegen de verdachte heeft gezegd dat zij 19 jaar oud was en de verdachte met haar in contact is gekomen via zijn vriend die haar had ontmoet in een uitgaansgelegenheid voor personen ouder dan 18 jaar. Naar het oordeel van de rechtbank treft dit verweer geen doel nu dit niet duidt op een gedegen onderzoek.Derhalve komt de rechtbank tot het oordeel dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel van een minderjarige gedurende de in de in de tenlastelegging genoemde periode.De onderhavige strafverzwarende omstandigheden zijn het gegeven dat de aangeefster - hierna: het slachtoffer - ook bereid moest zijn tot seks zonder condoom en dat zij haar werkzaamheden op een matras in een kelderbox moest verrichten."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Pooier
  • Onveilige seks
  • Kelderbox
  • Prostitueren
  • Nederlands
 4. Language Dutch 3 reads Court of Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden, wegens mensenhandel met een m ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden, wegens mensenhandel met een minderjarig slachtoffer en poging tot verkrachting.De rechtbank oordeelt als volgt: "De rechtbank acht bewezen dat verdachte op de wijze zoals is ten laste gelegd, heeft getracht om [slachtoffer 7] te dwingen tot het ondergaan van seksuele handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 7] .De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen genoegzaam volgt dat verdachte [slachtoffer 7] heeft gebracht in een zodanige, door hem opzettelijk veroorzaakte (bedreigende) situatie dat het in redelijkheid niet van haar gevergd kon worden om zich aan het hebben van seks met verdachte te onttrekken, zodat naar het oordeel van de rechtbank sprake was van dwang van de kant van verdachte. De onderhavige berichten zijn niet aan te merken als slechts een ‘geintje’ of een onschuldige conversatie. Dat het uiteindelijk bij een poging is gebleven, is te danken aan [slachtoffer 7] , die op het Facebook-account van verdachte een foto aantrof van een glazenwassersbedrijf van verdachte waarop het telefoonnummer van ‘ [naam 1] ’ zichtbaar was, dat zij vervolgens in een bericht aan verdachte heeft laten weten.De rechtbank heeft bij haar oordeel betrokken dat [slachtoffer 7] een bekende was van verdachte met wie hij eerder een voorval heeft gehad. Zij was bevriend met de dochter van de vriendin van verdachte en volgens de verklaring van [slachtoffer 7] heeft verdachte in augustus 2014 hulp aangeboden, omdat ze niet lekker in haar vel zat. Daarna heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen hen, waarbij verdachte [slachtoffer 7] ging masseren en vervolgens haar kleding begon uit te trekken en haar overal ging aanraken.19 Die verklaring van [slachtoffer 7] vindt bevestiging in een WhatsApp-berichtenwisseling tussen [slachtoffer 7] en verdachte waarbij verdachte heeft geschreven: “Sorry dat ik je zo heb laten schrikken”, “waarom reageer je niet meer”, “als jij niets terugzeggen wil, ook goed. Maar kan jou meedelen dat je straks nog meer vriendinnen verliest, waar je nu mee bezig bent. Meer vertel ik jou even niet” en “als het verkeerd gaat mag jij mij om raad vragen, en dat duurt niet lang.” Daarop heeft [slachtoffer 7] geantwoord: “Waar slaat dit op. Ik heb al een stap gezet door hulp te vragen, en wat krijg ik ervoor terug: dat ik bijna verkracht word”.De rechtbank overweegt voorts nog dat zij uit de opmerking van verdachte “mag met condoom”, opmaakt dat verdachtes opzet gericht was op het met zijn penis seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer 7]."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarige
  • Verkrachting
  • Slachtoffer
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Den Haag De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel van een minderjarige en een schadevergoeding toegewezen wegens schade, van € 66.614,84. De rechtbank oord ...

  De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel van een minderjarige en een schadevergoeding toegewezen wegens schade, van € 66.614,84.De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft gedurende een periode van ruim zeven jaren [slachtoffer] uitgebuit. [slachtoffer] bevond zich al die tijd in een uiterst kwetsbare positie, aangezien zij op zeer jonge leeftijd door verdachte gescheiden is van haar familie in [land] en vanuit [land] door verdachte is meegenomen naar Nederland. Daar komt bij dat Nederland voor [slachtoffer] een vreemd land was, waar zij (aanvankelijk) de taal niet sprak en de gewoontes niet kende. [slachtoffer] heeft gedurende de jaren dat zij bij verdachte verbleef een achtergestelde positie binnen het gezin van verdachte gehad. Zo was [slachtoffer] illegaal in Nederland, ging zij niet naar school en kreeg zij geen medische zorg. In plaats van naar school gaan, zoals ieder ander kind in Nederland, hield [slachtoffer] zich gedurende de hele dag bezig met het huishouden en had zij de zorg over de gehandicapte dochter van verdachte. Verder werd [slachtoffer] door verdachte bang gemaakt voor de politie. Zo zei verdachte tegen haar dat als zij de politie buiten tegen zou komen, de politie haar terug zou sturen naar [land] vanwege haar illegale status.Verdachte heeft door haar handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van [slachtoffer] en heeft daarmee voorts een inbreuk gemaakt op haar fundamentele rechten. De menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid van [slachtoffer] zijn haar door verdachte ontnomen en dit is gebeurd gedurende haar vormende jaren. Jaren waarin [slachtoffer] juist liefde, steun, begeleiding, scholing en zorg mocht verwachten. Verdachte heeft door aldus te handelen [slachtoffer] een vrije en onbezonnen jeugd ontnomen."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Emotionele schade
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Minderjarige
  • Arbeidsuitbuiting
  • Huisslaven
  • Schadevergoeding
  • Huishoudelijk werk
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van mensenhandel jegens een 17-jarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van mensenhandel jegens een 17-jarig meisje.De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft een destijds 17-jarig minderjarig, kwetsbaar en sterk beinvloedbaar meisje in de prostitutie gebracht en daar gedurende een aantal maanden financieel van geprofiteerd. Dit is een ernstig feit. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting, waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt wordt gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiters. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Uit de toelichting op de vordering benadeelde partij/slachtofferverklaring blijkt dat dit ook in deze zaak het geval is."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Opzettelijk voordeel trekken
  • Nederlands
 7. Language Dutch 18 reads Court of Limburg De rechtbank Limburg heeft een vrouw veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens seksuele uitbuiting van een werkneemster en een minderjarige stagiaire. De rechtbank oordeelt ...

  De rechtbank Limburg heeft een vrouw veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens seksuele uitbuiting van een werkneemster en een minderjarige stagiaire. De rechtbank oordeelt als volgt: "De rechtbank is van oordeel dat gelet op de verklaring van [slachtoffer 1] en de overige hiervoor vermelde bewijsmiddelen in het dossier en hetgeen omtrent mensenhandel is overwogen, dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel (uitbuiting) ten opzichte van [slachtoffer 1] . De rechtbank overweegt daarbij in het bijzonder dat [slachtoffer 1] een vrouw is afkomstig uit Thailand en het in Nederland kennelijk moeilijk heeft om zich staande te houden. Verdachte heeft [slachtoffer 1] in dienst genomen. Zij heeft haar verplicht om een aantal cursussen bij verdachte te volgen. De schuld die is ontstaan door het volgen van die cursussen moest [slachtoffer 1] afbetalen door in de salon te werken. Zo heeft verdachte uiteindelijk [slachtoffer 1] in haar macht gekregen. Vervolgens heeft zij op die [slachtoffer 1] druk uitgeoefend om bij klanten, tegen de wil van [slachtoffer 1] , seksuele handelingen te verrichten. Deze druk bestond in het begin uit haar overwicht als bazin en doordat [slachtoffer 1] nog een schuld had open staan. Later kwam daar nog bij dat verdachte dreigde de vriend van [slachtoffer 1] in kennis te stellen van de seksuele diensten, en dat zij ervoor zou zorgen dat [slachtoffer 1] terug naar Thailand moest of in de gevangenis zou komen. Ondanks de ontkenning van verdachte acht de rechtbank, gelet op de genoemde bewijsmiddelen, ook bewezen dat verdachte samen met anderen het pamflet met de bovengenoemde tekst heeft verspreid en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan smaadschrift. Gelet op de verklaringen van [slachtoffer 2] en [getuige 7] en de ruime uitleg die aan artikel 273f Sr moet worden gegeven, acht de rechtbank bewezen dat verdachte mensenhandel heeft gepleegd ten aanzien van [slachtoffer 2] door [slachtoffer 2] opdracht te geven een klant te masseren terwijl deze klant zichzelf heeft gemasseerd en te dul den dat [slachtoffer 2] bij de zelfbevrediging van de klant aanwezig was. De rechtbank acht dan ook feit 1 onder parketnummer 03/866247-14 bewezen."   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
  • Massagesalon
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich schuldig gemaakt ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn minderjarige nichtje door haar zijn penis te laten pakken en vast te houden. Dit heeft plaatsgevonden op de camping waar het gezin van verdachte samen met het gezin van het slachtoffer over een langere periode een vaste plek hadden, juist om samen te zijn. De ontucht vond plaats na het zwemmen in een afgesloten douchehokje op de camping. Verdachte heeft de lichamelijke integriteit van zijn nichtje geschonden en een onveilig gevoel bij haar teweeggebracht. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen wat zij in hem had als haar oom, maar ook van het vertrouwen wat haar ouders – zijn zwager en schoonzus – in hem hadden. Juist ook om die reden heeft een en ander zo kunnen gebeuren. Hoe veel impact dat op het slachtoffer heeft gehad word duidelijk uit de ter terechtzitting door haar voorgelezen slachtofferverklaring. Daarbij komt dat het slachtoffer is geschaad in haar seksuele ontwikkeling. Het is algemeen bekend dat slachtoffers – zeker als het minderjarigen betreft – van een dergelijke feit nog gedurende lange tijd last kunnen ondervinden. De rechtbank rekent verdachte dit alles aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Misbruik van vertrouwen
  • Schending van lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtba ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vier maanden ontuchtige handelingen gepleegd met een meisje van veertien jaar oud. Verdachte was zelf destijds 38 jaar oud. Tijdens de eerste twee maanden bleef het bij tongzoenen, maar in de twee maanden daarna gingen de seksuele handelingen steeds verder totdat deze er op 29 april 2014 in zijn uitgemond dat verdachte eenmaal geslachtsgemeenschap heeft gehad met het slachtoffer. De handelingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in of bij de bus van verdachte op de terugweg van de wekelijkse zanglessen van het slachtoffer. Daarnaast heeft verdachte - in ieder geval deels op zijn verzoek - van het slachtoffer tien tot vijftien kinderpornografische afbeeldingen ontvangen, die zij van zichzelf heeft gemaakt. Ook heeft hij haar ruim tien afbeeldingen van zijn eigen geslachtsdeel toegestuurd. Door zo te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, hetgeen in het algemeen door slachtoffers als zeer ingrijpend wordt ervaren en voor hen nadelige psychische gevolgen van lange duur met zich kan brengen. De rechtbank rekent verdachte deze feiten des te ernstiger aan omdat hij wist dat het slachtoffer enkele maanden eerder haar vader had verloren en verdachte zag als een vaderfiguur. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevond. Hij heeft zich daarbij laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en de belangen van het slachtoffer ernstig veronachtzaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Contactverbod
  • Inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verdachte heeft zich ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“ Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel binnendringen van [slachtoffer] . Verdachte was destijds zelf achtentwintig jaar. De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen vaak niet goed kunnen overzien. De rechtbank stelt vast dat het in de onderhavige zaak gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de bewezenverklaarde handelingen weliswaar een inbreuk op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] hebben gemaakt, maar dat in dit geval niet kan worden gesproken van een ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit, zoals bedoeld in artikel 22b Sr. De rechtbank heeft in dat oordeel betrokken dat uit het dossier blijkt dat de seksuele handelingen mede met instemming van [slachtoffer] hebben plaatsgevonden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Gevangenisstraf
  • Artikel 22b Sr
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Nederlands

Pagina's