Trefwoord

 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
 • EU wetgeving
 • Minderjarige
 • Brochures/jaarverslagen
 • Artikelen
 • Minderjarigen
 • Jurisprudentie

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 51 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Gelderland De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich schuldig gemaakt ...

  De rechtbank Gelderland heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren wegens ontuchtige handelingen met zijn nichtje. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn minderjarige nichtje door haar zijn penis te laten pakken en vast te houden. Dit heeft plaatsgevonden op de camping waar het gezin van verdachte samen met het gezin van het slachtoffer over een langere periode een vaste plek hadden, juist om samen te zijn. De ontucht vond plaats na het zwemmen in een afgesloten douchehokje op de camping. Verdachte heeft de lichamelijke integriteit van zijn nichtje geschonden en een onveilig gevoel bij haar teweeggebracht. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen wat zij in hem had als haar oom, maar ook van het vertrouwen wat haar ouders – zijn zwager en schoonzus – in hem hadden. Juist ook om die reden heeft een en ander zo kunnen gebeuren. Hoe veel impact dat op het slachtoffer heeft gehad word duidelijk uit de ter terechtzitting door haar voorgelezen slachtofferverklaring. Daarbij komt dat het slachtoffer is geschaad in haar seksuele ontwikkeling. Het is algemeen bekend dat slachtoffers – zeker als het minderjarigen betreft – van een dergelijke feit nog gedurende lange tijd last kunnen ondervinden. De rechtbank rekent verdachte dit alles aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Schending van lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Misbruik van vertrouwen
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtba ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde van een contactverbod. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vier maanden ontuchtige handelingen gepleegd met een meisje van veertien jaar oud. Verdachte was zelf destijds 38 jaar oud. Tijdens de eerste twee maanden bleef het bij tongzoenen, maar in de twee maanden daarna gingen de seksuele handelingen steeds verder totdat deze er op 29 april 2014 in zijn uitgemond dat verdachte eenmaal geslachtsgemeenschap heeft gehad met het slachtoffer. De handelingen hebben voornamelijk plaatsgevonden in of bij de bus van verdachte op de terugweg van de wekelijkse zanglessen van het slachtoffer. Daarnaast heeft verdachte - in ieder geval deels op zijn verzoek - van het slachtoffer tien tot vijftien kinderpornografische afbeeldingen ontvangen, die zij van zichzelf heeft gemaakt. Ook heeft hij haar ruim tien afbeeldingen van zijn eigen geslachtsdeel toegestuurd. Door zo te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, hetgeen in het algemeen door slachtoffers als zeer ingrijpend wordt ervaren en voor hen nadelige psychische gevolgen van lange duur met zich kan brengen. De rechtbank rekent verdachte deze feiten des te ernstiger aan omdat hij wist dat het slachtoffer enkele maanden eerder haar vader had verloren en verdachte zag als een vaderfiguur. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevond. Hij heeft zich daarbij laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en de belangen van het slachtoffer ernstig veronachtzaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Contactverbod
  • Inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • kinderpornografisch materiaal
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verdachte heeft zich ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“ Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel binnendringen van [slachtoffer] . Verdachte was destijds zelf achtentwintig jaar. De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen vaak niet goed kunnen overzien. De rechtbank stelt vast dat het in de onderhavige zaak gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de bewezenverklaarde handelingen weliswaar een inbreuk op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] hebben gemaakt, maar dat in dit geval niet kan worden gesproken van een ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit, zoals bedoeld in artikel 22b Sr. De rechtbank heeft in dat oordeel betrokken dat uit het dossier blijkt dat de seksuele handelingen mede met instemming van [slachtoffer] hebben plaatsgevonden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Artikel 22b Sr
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Gevangenisstraf
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank stelt vast dat [ ...

  De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank stelt vast dat [minderjarige 2] weliswaar als getuige door de politie is gehoord, doch niet expliciet in het kader van artikel 167a Sv. De politie heeft haar immers niet gevraagd haar mening over het strafbare feit te geven. Evenmin is [minderjarige 2] gevraagd hoe zij tegenover vervolging van de verdachte staat. Uit haar verklaring bij de politie komt wel naar voren dat zij vrijwillig seks heeft gehad met de verdachte en dat zij het niet eens was met het feit dat haar moeder daarvan aangifte heeft gedaan. [minderjarige 1] is noch door de politie noch door het openbaar ministerie gehoord over het feit. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting blijkt evenwel dat de verdachte en [minderjarige 1] (die thans 16 jaar oud is) nog steeds een affectieve relatie hebben, dat de verdachte tot aan het aan hem opgelegde contact- en locatieverbod woonachtig was bij [minderjarige 1] en haar ouders, alsmede dat de verdachte de uit hun relatie geboren dochter heeft erkend en hier ook mede de zorg voor draagt. Een toelichting waarom in beide zaken in weerwil van een en ander vervolging aangewezen is, is niet gegeven.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Artikel 167a Sv
  • Minderjarige
  • Niet-ontvankelijk
  • Ontucht
  • Affectieve relatie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt. ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontucht gepleegd met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige. Verdachte haalde aangeefster elke donderdag met zijn auto op van huis om naar de muziekvereniging te gaan. Voordat hij haar thuis weer afzette pleegde hij seksuele handelingen met haar. Door zo te handelen heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke en geestelijke integriteit van aangeefster geschonden. Daarnaast heeft hij het vertrouwen, dat door aangeefster en haar ouders in hem was gesteld, op grove wijze beschaamd. Het is een feit van algemene bekendheid dat door feiten als de onderhavige een normale seksuele ontwikkeling kan worden doorkruist en het slachtoffer nog geruime tijd te kampen kan hebben met de psychische gevolgen van hetgeen haar is aangedaan. Dat hiervan sprake is blijkt uit de ter zitting namens het slachtoffer voorgedragen slachtofferverklaring.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Muziekvereniging
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Afhankelijkheidsrelatie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Amsterdam De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een proeftijd van 3 jaar wegens het plegen van ontucht met twee minderjarige meisjes in een instelling. De rechtbank oord ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een proeftijd van 3 jaar wegens het plegen van ontucht met twee minderjarige meisjes in een instelling. De rechtbank oordeelt als volgt:"De rechtbank acht het gedrag van verdachte onaanvaardbaar. Verdachte heeft de kwetsbaarheid van de meisjes misbruikt ten bate van zijn eigen behoeftebevrediging. Hij heeft zijn seksuele behoeften boven de belangen van de slachtoffers geplaatst en heeft daarmee geen enkel respect getoond voor de persoonlijke en seksuele ontwikkeling van de slachtoffers. Ook heeft verdachte zich geen rekenschap gegeven van de schok en schade die hij door zijn handelen teweeg zou brengen bij zowel de slachtoffers en hun directe omgeving als in de maatschappij. Dat is zeer kwalijk."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Ontucht
  • Misbruik van kwetsbaarheid
  • Nederlands
 7. Rechtbank Rotterdam Taal Nederlands De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank oordeelt als volgt:“De verdachte maakt deel uit van een groep prostitutieklanten die op 12 mei 2014 in Schiedam een zestienjarig meisje hebben bezocht dat zich tegen betaling beschikbaar stelde om seksuele handelingen met een derde te hebben. Hij heeft betaald voor seksuele handelingen met haar. Hij heeft daardoor misbruik gemaakt van het meisje, zonder zich te bekommeren om de gevolgen die zijn handelen voor haar zou hebben, terwijl hij, als volwassen man, juist degene was die het meisje deze seksuele handelingen had moeten besparen. Het is bekend dat dit soort seksuele handelingen voor de meisjes die er het slachtoffer van zijn grote gevolgen kunnen hebben voor hun verdere ontwikkeling. De rechtbank rekent de verdachte dit alles zwaar aan. Hij heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit van het meisje in ernstige mate geschonden en bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Jeugdprostitutie
  • Kelderbox
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 4 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt: 'Ve ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 dagen wegens ontucht met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft als volwassen man (anale) seks gehad met een jong meisje dat nog geen 16 jaar was. Dat is uit oogpunt van de bescherming van jeugdigen tussen de 12 en 16 jaren een ernstig strafbaar feit. De maximumstraf voor het seksueel binnendringen bedraagt acht jaren en voor de ontucht zes jaren. Dit betekent dat de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 22b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht geen taakstraf op kan leggen. Gevangenisstraf vormt daarom, gelet op de ernst van de feiten en deze wetsbepaling, het uitgangspunt bij het bepalen van een passende straf. De rechtbank houdt anderzijds in het voordeel van verdachte rekening met de omstandigheid dat uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust op zoek was naar een seksafspraak met een meisje dat jonger was dan 16 jaar en ook niet dat verdachte wist of vermoedde dat het meisje met wie hij betaalde seks had jonger dan 16 jaar was. Er zijn geen omstandigheden die hem argwanend hadden moeten maken, zoals de manier waarop de afspraak werd gemaakt, de situatie in de woning waar de afspraak plaatsvond of het gedrag van het meisje. Daar komt bij dat uit de verklaring van het meisje, noch uit andere verklaringen is af te leiden dat zij slecht werd behandeld of mishandeld. Ten slotte zal de rechtbank rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte die beschreven zijn in het reclasseringsrapport, in het bijzonder de omstandigheid dat verdachte een baan heeft. De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat verdachte geen strafblad heeft. De rechtbank zal daarom geen lange gevangenisstraf opleggen, maar kiezen voor een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in combinatie met een taakstraf van 180 uren waarvan 60 uren voorwaardelijk. In zedenzaken als deze hanteert de rechtbank een proeftijd van drie jaren. Tegen een dergelijke gecombineerde straf verzet artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zich niet.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Jeugdprostitutie
  • Ontucht
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 3 Rechtbank Limburg De rechtbank spreekt de verdachte vrij. De rechtbank overweegt: 'De rechtbank leidt uit het dossier af dat de slachtoffers door medeverdachte [medeverdachte 2] zijn gevraagd of zij prostitutiewerkzaam ...

  De rechtbank spreekt de verdachte vrij. De rechtbank overweegt:'De rechtbank leidt uit het dossier af dat de slachtoffers door medeverdachte [medeverdachte 2] zijn gevraagd of zij prostitutiewerkzaamheden wilden verrichten. Ook verdachte is door medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] gevraagd of zij werkzaam wilde zijn in de prostitutie. Zij heeft dezelfde prostitutiewerkzaamheden verricht als de slachtoffers. Verdachte heeft eenmaal met [slachtoffer 1], en eenmaal met [slachtoffer 2] een trio (met een klant) gehad. De slachtoffers zagen verdachte als een collega. Verdachte moest (evenals de slachtoffers) een deel van haar verdiensten afstaan aan haar medeverdachten. Medeverdachte [medeverdachte 2] verdeelde het geld tussen haar en haar medeverdachten. Verdachte kreeg dan (als zij alleen had gewerkt) de helft van wat zij oorspronkelijk had verdiend. Tevens moest zij, net als de slachtoffers, de telefoon opnemen, de deur openen voor klanten, werden er advertenties voor haar gemaakt en werden er foto’s van haar genomen. De afspraken met klanten werden voor zowel de slachtoffers, als voor verdachte, door haar medeverdachten geregeld. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier niet af te leiden is dat verdachte een zelfstandig handelende figuur is geweest, zoals bij medeplegen (of plegen) wel is vereist. Er volgt nergens uit het dossier dat verdachte verantwoordelijk is geweest voor het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van de slachtoffers met het oogmerk van seksuele uitbuiting, dan wel hen ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen voor prostitutiediensten. Derhalve is verdachte niet aan te merken als medepleger of als pleger van het tenlastegelegde onder A.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Medeplegen
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 1 Rechtbank Limburg De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft samen met anderen e ...

  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk wegens het medeplegen van mensenhandel. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft samen met anderen een 14-jarig meisje en een 15-jarig meisje laten werken als prostituee. Deze jonge meisjes behoorden tot zijn vriendenkring. Beide meisjes hadden problemen. Zij beschouwden verdachte als een goede vriend bij wie ze hun verhaal konden doen. Verdachte haalde de meisjes over om seks te hebben voor geld. Zij stemden hierin toe, maar door hun jonge leeftijd kunnen deze meisjes niet worden beschouwd als mondige vrouwen die in vrijheid kiezen voor prostitutiewerk. De meisjes droegen het geld wat zij verdienden aan verdachte af. Hij verdeelde het geld en behield een groot deel van het geld zelf. Verdachte regelde de woningen van waaruit de meisjes hun prostitutiewerk konden doen, zorgde dat er advertenties werden geplaatst door medeverdachten en verschafte tevens de condooms. Aan één van meisjes verschafte hij drugs.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Medeplegen
  • Nederlands

Pagina's