Documentsoort

 • Notities
 • Jurisprudentie Italië
 • Personen-en familierecht
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. 15 reads Hoge Raad Italië Language Dutch De Hoge Raad in Italië heeft verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens slavernij  en mensensmokkel. Zij hebben misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van het slachtoffer. De verdachten zi ...

  De Hoge Raad in Italië heeft verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens slavernij  en mensensmokkel. Zij hebben misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van het slachtoffer.De verdachten zijn lid van een criminele organisatie. Zij hebben het slachtoffer aan een ander doorverkocht , waar zij werd uitgebuit in de prostitutie. Het slachtoffer had niet de vrijheid om te bewegen, met uitzondering van de straten waar zij werd gedwongen om te werken. Haar pooiers hadden haar paspoort van haar afgepakt en ze had geen contact met mensen buiten de criminele organisatie. Het slachtoffer kon zichzelf op geen andere manier ondersteunen. Derhalve bevond zij zich in een toestand van slavernij.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie Italië
  • Italië
  • Hoge Raad Italië
  • Strafrecht
  • Uitbuiting
  • Mensensmokkel
  • Criminele organisatie
  • Pooier
  • Seksuele uitbuiting
  • Misbruik van kwetsbare postitie
  • Moderne Slavernij
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Italiaans
 2. Language Dutch 39 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwez ...

  Het Hof bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 20 juni 2014 en stelt dat de  gronden voor de ondertoezichtstelling nog steeds aanwezig zijn. Bij beschikking van 25 juni 2013 heeft de kinderrechter aannemelijk geoordeeld dat ‘[kind 5] zodanig opgroeit dat haar zedelijke of geestelijke belangen of haar gezondheid ernstig wordt bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar te voorzien is, zullen falen’. Het Hof overweegt ‘dat de ouders op dit moment niet in staat zijn [kind 5] een opvoedingsklimaat te bieden waarin de continuïteit van en veiligheid in haar dagelijkse verzorging en opvoeding is gewaarborgd, zodat een uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van de opvoeding en verzorging van [kind 5]. De gedragingen van de ouders geven aanleiding tot zorgen over de opvoedingsvaardigheden van de ouders. De forse persoonlijke problematiek van de ouders, alsmede ook het feit dat de ouders al jaren geen (goede) zelfstandige huisvesting hebben gevonden en het ontbreken van een vaste bron van inkomsten maken dat onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de basisvoorwaarden voor een onbedreigde ontwikkeling en een adequate verzorging en opvoeding van [kind 5] die, gelet op haar jonge leeftijd, grotendeels afhankelijk is van haar opvoeders’. 

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Uithuisplaatsing
  • Minderjarige
  • Nederlands
 3. Language Dutch 37 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het gerechtshof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, van 27 juni 2014 en overweegt dat ‘het in het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is om de s ...

  Het gerechtshof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, van 27 juni 2014 en overweegt dat ‘het in het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is om de stabiliteit en continuïteit in hun opvoedingssituatie te waarborgen met een gedwongen ontheffing van het gezag van de moeder. Aan de moeder (maar overigens ook de vader en/of het gezin) is jarenlang, meerdere malen en door diverse professionals hulpverlening geboden. De samenwerking met de hulpverlening, waaronder ook de gezinsvoogd, is daarbij wisselend verlopen terwijl de contacten tussen de moeder en de kinderen (maar overigens ook tussen de vader en de kinderen) onderbroken is geweest omdat bezoekregelingen niet werden nagekomen. Onveranderd wordt de samenwerking als moeizaam ervaren en is de moeder niet in staat gebleken op binnen een voor haar kinderen aanvaardbare termijn haar persoonlijke situatie zodanig op orde te hebben dat een terugplaatsing van de kinderen tot de mogelijkheden is gaan behoren. Ook thans is die tijd, zoals de moeder ook wel erkent, nog niet aangebroken. Voor [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is het evenwel van groot belang dat zij nu duidelijkheid krijgen over hun opvoedingssituatie. Zij hebben recht op zekerheid, continuïteit en (waar mogelijk) ongestoorde hechting in de alternatieve leefsituatie. Bovendien speelt daarbij op dit moment met name voor [de minderjarige1] dat het in zijn belang is dat voor hem de hulpverlening kan worden ingezet die voor hem noodzakelijk wordt geacht zonder dat de inzet van die hulpverlening wordt vertraagd, zoals nu ook is voorgevallen, omdat onvoldoende medewerking wordt verkregen van de gezaghebbende ouder. De kinderen zijn thans er bij gebaat dat de moeder (maar overigens ook de vader) zich inzetten om een betrouwbare ouder op afstand te zijn, waarbij zij naar vermogen - en naar vermogen van de kinderen - contact met elkaar kunnen hebben’.  

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ontheffing
  • Gezag
  • Nederlands
 4. 45 reads Language Dutch blg-107134 Sinds het begin van 2011 waart een golf van protesten door de Arabische regio. In het eerste deel  van de notitie ‘Transitie Arabis che regio’ wordt ingegaan op de oorzaken van de opstanden. Het  tweede deel van de notit ...

  blg-107134Sinds het begin van 2011 waart een golf van protesten door de Arabische regio. In het eerste deel van de notitie ‘Transitie Arabische regio’ wordt ingegaan op de oorzaken van de opstanden. Het tweede deel van de notitie analyseert de Nederlandse en Europese belangen in de regio. In het derde deel wordt de Nederlandse inzet uiteen gezet. De bijlage schetst de landenspecifieke situatie en de regionale dimensie.  

  Publicaties

  • Notities
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 6 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Vader is veroordeeld tot mensenhandel jegens moeder. Moeder heeft het gezag toegekend gekregen en vader gaat daar tegen in beroep. Het hof overweegt: 'Het hof is, evenals de raad ter monde ...

  Vader is veroordeeld tot mensenhandel jegens moeder. Moeder heeft het gezag toegekend gekregen en vader gaat daar tegen in beroep. Het hof overweegt:'Het hof is, evenals de raad ter mondelinge behandeling, van oordeel dat gezien de ernst van de strafbare feiten die de vader tegen de moeder heeft gepleegd in het verleden, zoals die inmiddels uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, redelijkerwijs van de moeder niet gevergd kan worden dat zij het gezag met de vader samen uitoefent.'

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Ouderlijk gezag
  • Gezamenlijk gezag
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 6 Rechtbank Gelderland De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk ...

  De kinderrechter acht op grond van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter terechtzitting de machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg thans niet noodzakelijk. De kinderrechter overweegt hierbij dat uithuisplaatsing in een voorziening voor gesloten jeugdzorg een diep ingrijpende maatregel is in het leven en de persoonlijke levenssfeer van een minderjarige en bijgevolg een uiterste middel dient te zijn. Ofschoon er bij [minderjarige] sprake is van persoonlijke problematiek die haar optimale ontwikkeling belemmeren, zijn er momenteel nog alternatieven voorhanden in de vorm van een open plaatsing om deze ontwikkelingsbedreiging te kunnen keren.

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Rechtbank Gelderland
  • Minderjarige
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 6 Rechtbank Den Haag Gelet op het rapport van de raad d.d. 17 juni 2005 waaruit blijkt dat de raad niet heeft kunnen constateren dat er sprake is geweest van enige vorm van mensenhandel of commercieel draagmoederschap, bestaa ...

  Gelet op het rapport van de raad d.d. 17 juni 2005 waaruit blijkt dat de raad niet heeft kunnen constateren dat er sprake is geweest van enige vorm van mensenhandel of commercieel draagmoederschap, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van verzoekers dat geen sprake is geweest van commercieel draagmoederschap

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Draagmoederschap (commercieel)
  • Adoptie
  • Kinderhandel
  • Nederlands
 8. Language Dutch 54 reads The Hague Court of Justice De minderjarige is vier maanden oud en bevindt zich in een cruciale (hechtings)fase van haar leven. Het is dan ook van essentieel belang dat zij zo spoedig mogelijk wordt herenigd met haar moeder, zodat h ...

  De minderjarige is vier maanden oud en bevindt zich in een cruciale (hechtings)fase van haar leven. Het is dan ook van essentieel belang dat zij zo spoedig mogelijk wordt herenigd met haar moeder, zodat het hechtingsproces tussen beiden op gang kan komen. Naar het oordeel van het hof hebben Jeugdzorg en de raad onvoldoende gesteld om de uithuisplaatsing thans nog te rechtvaardigen. Ook is nagelaten om in al die maanden dat de minderjarige uit huis geplaatst was een netwerkonderzoek te doen. Het feit dat daartoe thans opdracht is gegeven door Jeugdzorg aan het ‘Uitwijktraject’, acht het hof geen reden om de uithuisplaatsing te laten voortduren.

  Jurisprudentie

  • Personen-en familierecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Hechtingsbelang kind
  • Nederlands
 9. Language Dutch 74 reads NOVA Committee De adviescommissie Vreemdelingenrecht van de NOvA heeft een position paper opgesteld over de gevolgen van de stelselherziening voor asielzoekers en reguliere vreemdelingen. De adviescommissie stelt: * de gevolgen van ...

  De adviescommissie Vreemdelingenrecht van de NOvA heeft een position paper opgesteld over de gevolgen van de stelselherziening voor asielzoekers en reguliere vreemdelingen. De adviescommissie stelt: * de gevolgen van de bezuinigingen voor het vreemdelingenrecht gaan nog verder dan voor andere rechtsgebieden; * het geven van rechtsbijstand in het vreemdelingenrecht is dadelijk niet meer kostendekkend;dat levert gevaar op voor de kwaliteit van de bijstand. In haar paper gaat de commissie in op de verlaging van de vergoeding bij kennelijke afdoening, bij een opvolgende aanvraag en het ‘no cure, less fee’-principe. De commissie concludeert: ‘De bezuingingen hebben een averechts effect [...]. We stevenen af op een situatie waarin goede rechtsbijstand voor de vreemdeling niet meer bereikbaar is.” bron: http://rechtsbijstandjuistnu.nl/position-paper-gefinancierde-rechtsbijstand-aan-vreemdelingen/

  Publicaties

  • Notities
  • Adviescommissie Vreemdelingenzaken NOvA
  • Legal aid (funded)
  • Nederlands