• Notities
 • Strafrecht
 • Criminele organisatie
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: " Het hof heeft in hoger b ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan – kort gezegd – medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] . De verdachte heeft [aangeefster 1] en [aangeefster 2] , die door anderen werden uitgebuit in de prostitutie, naar hun werkplek gebracht en– tijdens hun prostitutiewerkzaamheden – in de gaten gehouden en hen aldus in hun vrijheid beperkt.De vrouwen verkeerden in een situatie, waarin hun lichamelijke en geestelijke integriteit ondergeschikt werden gemaakt aan financieel gewin. Door het verrichten van de bewezenverklaarde „diensten‟ heeft de verdachte bijgedragen aan het in stand houden van deze uitbuitingssituatie. Daarnaast is gebleken dat de verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van mensenhandel op soortgelijke wijze als hierboven beschreven. De ervaring leert dat slachtoffers van mensenhandel daarvan nog gedurende lange tijd psychische en emotionele schade kunnen ondervinden.Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 28 oktober 2015 is de verdachte eerder ter zake van strafbare feiten onherroepelijk veroordeeld. Nu dit volstrekt andersoortige feiten betreft zal dit niet in strafverhogende zin worden meegewogen.Hoewel de bewezenverklaarde medeplichtigheid aan mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie ernstige feiten betreft, waardeert het hof de rol van de verdachte – die door medeverdachten en aangeefsters veelal als "de loopjongen" wordt aangeduid – in het kader van straftoemeting anders dan de advocaat-generaal. Daarom komt het hof tot een lagere gevangenisstraf dan geëist. Wel acht het hof de bewezen verklaarde feiten zodanig ernstig dat – anders dan de raadsman heeft bepleit – niet kan worden volstaan met een andere straf dan een gevangenisstraf van na te melden duur.Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden en zal voorts de gevangenneming van de verdachte gelasten, nu het daartoe termen aanwezig acht. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel jegens twee slachtoffers. Ook krijgen de slachtoffers een schadevergoeding van € 77.500,00 en € ...

  Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel jegens twee slachtoffers. Ook krijgen de slachtoffers een schadevergoeding van € 77.500,00 en € 3000,00.Het hof oordeelt als volgt: "De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan – kort gezegd – mensenhandel ten aanzien van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] . Hij heeft daarbij (onder meer) gebruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin deze vrouwen verkeerden. Na hun aankomst in Nederland heeft hij [aangeefster 1] en [aangeefster 2] ondergebracht in een woning en heeft hij hen geïnstrueerd over de tarieven die zij voor hun prostitutiewerkzaamheden moesten vragen en welke handelingen zij moesten verrichten. De verdachte heeft [aangeefster 1] er gedurende een periode van ongeveer twintig maanden toe bewogen het grootste deel van de opbrengst uit haar prostitutie-werkzaamheden aan hem af te dragen en zoveel mogelijk te werken en geld te verdienen. Door [aangeefster 1] in strijd met de waarheid voor te spiegelen dat haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden werden gespaard teneinde samen met de verdachte in Roemenië een nieuw leven te kunnen beginnen, heeft hij haar misleid. Tijdens het verblijf van [aangeefster 2] in Nederland, gedurende een periode van ongeveer twee maanden, heeft de verdachte haar paspoort en geboortebewijs in bezit gehouden en heeft hij haar ertoe bewogen iedere dag 50 euro uit haar prostitutiewerkzaamheden aan hem af te dragen. De verdachte heeft aldus [aangeefster 1] en [aangeefster 2] uitgebuit en zich ten koste van hen verrijkt. Daarnaast is gebleken dat de verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van mensenhandel op soortgelijke wijze als hierboven beschreven. Door zijn handelen heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers, zijn eigen belangen op de voorgrond heeft gesteld. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten daar nog gedurende lange tijd psychische en emotionele schade van kunnen ondervinden.Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 28 oktober 2015 is de verdachte niet eerder strafrechtelijk onherroepelijk veroordeeld, hetgeen in zijn voordeel weegt.Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Vervoeren van prostitutees
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropg ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropgesteld moet worden dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in de zin van art. 140 Sr sprake is indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Gelet op hetgeen de bewijsmiddelen inhouden bestond er een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere hiërarchie en heeft de verdachte daartoe behoord. Voorts heeft hij een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot het oogmerk van de organisatie, te weten mensenhandel. Hij heeft in Roemenië zijn ex-vriendin [aangeefster 3] voorgesteld om in de prostitutie te werken en heeft haar vervolgens [aangeefster 2] en [aangeefster 1] laten werven voor de prostitutie. Hij heeft hen ondergebracht in een appartement, paspoorten geregeld en foto’s gemaakt van de drie meisjes, slechts gekleed in lingerie. Deze foto’s zijn door de [medeverdachte 1] aan de [medeverdachte 2] verzonden, opdat deze hen kon laten weten of de meisjes al dan niet geschikt waren voor prostitutiewerkzaamheden. Vervolgens heeft hij hen tezamen met [medeverdachte 1] naar Nederland vervoerd en aldaar een verblijfplaats geregeld bij [medeverdachte 2] , steeds in de wetenschap van de (financieel) kwetsbare positie waarin de meisjes zich bevonden. [medeverdachte 2] regelde dat zij konden gaan werken, dat er huisvesting voor hen was, legde hun de werkzaamheden uit en [medeverdachte 2] liet [aangeefster 1] al haar geld aan hem afstaan. De [medeverdachte 1] heeft [aangeefster 2] al het geld dat zij in de prostitutie verdiende aan hem laten afstaan. Gelet op dit alles heeft de verdachte een substantiële bijdrage geleverd aan het criminele samenwerkingsverband, zij het van korte duur. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Vervoeren van prostitutees
  • Slachtoffers
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 4. 2 Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 29 maanden wegens deelname aan een criminele organisatie die de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. De rechtbank oordeel ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 29 maanden wegens deelname aan een criminele organisatie die de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft ruim zes jaar deel uit gemaakt van een criminele organisatie waarin hij een leidinggevende rol had. Ten aanzien van verdachte en zijn zoon en medeverdachte [medeverdachte 1] was in het verleden gebleken dat zij ongeschikt waren een prostitutiebedrijf te exploiteren. Omdat het voor hen daardoor onmogelijk was geworden op legale wijze een prostitutiebedrijf te exploiteren, hebben zij dat “op papier” [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] laten doen, terwijl zij wel de leiding hadden en de hoge inkomsten uit het bedrijf ontvingen.'En:'De exploitatie van raambordelen in Amsterdam is echter nu juist aan een vergunningstelsel onderworpen, om van een exploitant en beheerder(s) vooraf de geschiktheid en integriteit te kunnen beoordelen, teneinde onder meer misstanden zoals dwang en uitbuiting tegen te gaan. Door de schijnbeheerconstructie op te zetten hebben verdachte en zijn zoon zich aan de beoordeling door de gemeente van hun geschiktheid en integriteit onttrokken. Voorgaande is des te kwalijker nu ten aanzien van verdachte al was gebleken dat hij ongeschikt was, en vast is komen te staan dat in de kamers van [kamerverhuurbedrijf 1] vrouwen werkten die door een ander werden uitgebuit.'De zoon van de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel. Klik hier voor de uitspraak.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • De Wallen
  • Exploitant
  • Mishandeling
  • Criminele organisatie
  • Seksuele uitbuiting
  • Vergunde prostitutie
  • Nederlands
 5. 5 Rechtbank Amsterdam Taal Nederlands De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van een vrouw en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank oordee ...

  De rechtbank Amsterdam heeft verdachte veroordeelt tot een gevangenisstraf van 38 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van een vrouw en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rechtbank oordeelt als volgt:'Verdachte heeft zich ten aanzien van [persoon 1] , die mede door haar achtergrond en kwetsbare omstandigheden voor hem een makkelijk slachtoffer bleek, op een gewelddadige manier schuldig gemaakt aan seksuele uitbuiting. Daarmee heeft hij een grove inbreuk gemaakt op haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Een ernstig strafbaar feit als dit rechtvaardigt al een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Daar komt bij dat verdachte ruim zes jaar deel heeft uit gemaakt van een criminele organisatie. Ten aanzien van de vader van verdachte, medeverdachte [medeverdachte 1] was reeds in 1998 door de gemeente Amsterdam bepaald dat hij ongeschikt werd geacht om een prostitutiebedrijf in de [adres 1] te exploiteren. Daarom hebben zij het prostitutiebedrijf dat zij gedurende de tenlastegelegde periode in werkelijkheid zelf exploiteerden, op naam van medeverdachten [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] laten zetten.'En:'Verdachte heeft zodoende een schijnbeheerconstructie in het leven geroepen in een voor dit soort praktijken uiterst kwetsbare branche. De exploitatie van raambordelen in Amsterdam is aan een vergunningstelsel onderworpen, om van een exploitant en beheerder(s) vooraf de geschiktheid en integriteit te kunnen beoordelen, teneinde onder meer misstanden zoals dwang en uitbuiting tegen te gaan. Door de schijnbeheerconstructie op te zetten hebben verdachte en zijn vader zich aan de beoordeling door de gemeente van hun geschiktheid en integriteit onttrokken. Voorgaande is des te kwalijker gebleken nu verdachte er in de praktijk ook blijk van heeft gegeven niet over de vereiste kwaliteiten te beschikken. Hij heeft geprofiteerd van prostituees die werden uitgebuit door anderen, door het innen van kamerhuur van hen en door al dan niet betaalde seks met hen te hebben.'De vader van verdachte is veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie welke de seksuele uitbuiting van vrouwen tot doel had. Klik hier voor de uitspraak.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • De Wallen
  • Exploitant
  • Mishandeling
  • Criminele organisatie
  • Seksuele uitbuiting
  • Vergunde prostitutie
  • Nederlands
 6. 55 reads Arnhem Court of Justice Language Dutch Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbra ...

  Verdachte stuurde zijn eigen minderjarige kinderen, soms samen met de kinderen van andere Roma-families, vaak naar het buitenland om daar gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk in te breken. De inbraken gebeurde op zeer professionele wijze. Ook werden de kinderen in Nederland op inbrekerspad gestuurd. Verdachte en zijn vrouw hadden een initiërende rol in inbraken die door heel Europa door gezins- of familieleden werden gepleegd. De kinderen werden vaak door verdachte en zijn vrouw in België op inbrekerspad gestuurd, omdat de kinderen in België eerder in vrijheid zouden worden gesteld. ''Voor deze professionele, internationaal opererende en bedrijfsmatig werkende criminele organisatie, waarbij zelfs kinderen werden ingezet om strafbare feiten te plegen, is verdachte in hoge mate medeverantwoordelijk geweest.''Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarige
  • Roma
  • Criminele organisatie
  • Inbraak
  • Nederlands
 7. 59 reads Arnhem Court of Justice Language Dutch Het gerechtshof Arnhem veroordeeld verdachte tot een gevangenisstraf van 1 jaar en negen maanden wegens mensenhandel en het deelnemen aan een criminele organisatie. Het hof: 'Verdachte is veroordeeld we ...

  Het gerechtshof Arnhem veroordeeld verdachte tot een gevangenisstraf van 1 jaar en negen maanden wegens mensenhandel en het deelnemen aan een criminele organisatie. Het hof:'Verdachte is veroordeeld wegens – kort gezegd - medeplegen van mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie die in het bijzonder gericht was op de exploitatie van vrouwen in de vorm van mensenhandel en van afpersing welke organisatie gedurende enige jaren op een aantal plaatsen in Nederland zeer actief is geweest. Het gebruik van geweld werd daarbij niet geschuwd.' Verdachte wordt tevens veroordeeld tot het betalen van een geldboete van €25.000,- aan de Staat. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Criminele organisatie
  • Nederlands