• Notities
 • Strafrecht
 • Dwangmiddelen
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. 47 reads Court of Alkmaar Language Dutch Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, omdat de rechtbank mensenhandel niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank oordeelt: 'Weliswaar kan vastgesteld worden dat [benadeelde partij 1] al ja ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel, omdat de rechtbank mensenhandel niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank oordeelt:'Weliswaar kan vastgesteld worden dat [benadeelde partij 1] al jaren door prostitutiewerk in haar eigen onderhoud en dat van de verdachte voorziet en dat verdachte hiervan op de hoogte is, hiervan zéér profiteert en zich ook wel met de details bemoeit, bijvoorbeeld met het vervoer en de plek waar zij haar beroep uitoefent, maar dit houdt naar het oordeel van de rechtbank echter niet automatisch in dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat [benadeelde partij 1] door een van de ten laste gelegde middelen tegen haar zin door verdachte of door het door de officier van justitie geschetste samenwerkingsverband in de prostitutie is gebracht of gehouden.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Alkmaar
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 2. 43 reads Court of Utrecht Language Dutch De rechtbank Utrecht oordeelt in deze zaak dat er geen sprake is van mensenhandel. Wel wordt verdachte veroordeelt tot het betalen van een boete van € 500,- wegens mishandeling. De vraag rijst of er ook sprake is v ...

  De rechtbank Utrecht oordeelt in deze zaak dat er geen sprake is van mensenhandel. Wel wordt verdachte veroordeelt tot het betalen van een boete van € 500,- wegens mishandeling. De vraag rijst of er ook sprake is van huisslavernij in deze zaak. Een bejaarde vrouw verricht jarenlang werkzaamheden binnen een gezin zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De rechtbank oordeelt:'Onderhavige zaak is, mede gelet op de relatie tussen verdachte en [slachtoffer] en de plaats van [slachtoffer] binnen het gezin [A], bijzonder van aard. De rechtbank stelt voorop dat zij zich kan voorstellen dat de situatie voor de heer [bewindvoerder] in 2009 reden was om aangifte te doen van uitbuiting van [slachtoffer] door verdachte. Nog afgezien van de leeftijd van [slachtoffer], zijn naar de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven dergelijk lange werkdagen gedurende vijf, zes dagen in de week maatschappelijk onaanvaardbaar, ook al zouden deze werkzaamheden op basis van vrijwilligheid door [slachtoffer] hebben plaatsgevonden. [slachtoffer] heeft jaren achtereen op deze wijze voor verdachte en haar gezin gewerkt. Verdachte heeft [slachtoffer] bij haar werkzaamheden en financiële bijstand niet of nauwelijks begrensd.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Utrecht
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Dwangmiddelen
  • Huisslaven
  • Nederlands
 3. 84 reads Court of Oost-Brabant Language Dutch De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte wegens mensenhandel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer is door middel van dwang in een uitbuitingssi ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte wegens mensenhandel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer is door middel van dwang in een uitbuitingssituatie gekomen. Over de uitgeoefende dwang van verdachte op het slachtoffer oordeelde de rechtbank al volgt:'Uit het dossier komt een duidelijk beeld naar voren dat door verdachte en [medeverdachte 1] ten opzichte van [slachtoffer] een bepaalde mate van dwang werd uitgeoefend. Aan [slachtoffer] werd door hen herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat zij klanten moest afwerken en geld moest verdienen. Veelvuldig werd dit tegen haar op een dwingende toon gezegd. Weliswaar werd [slachtoffer] met name door [medeverdachte 1] aangespoord zich te prostitueren, maar ook verdachte liet zich in dat kader niet onbetuigd.'Volgens de rechtbank heeft de verdachte, in het kader van loverboyproblematiek, misbruik gemaakt van een uit feitelijke vehouding voortvloeiend overwicht:'[medeverdachte 1] en verdachte hebben haar onderdak verschaft in de woningen van medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]. [slachtoffer] was emotioneel afhankelijk van [medeverdachte 1], doordat ze verliefd op hem is geworden. Hij en verdachte hebben ingespeeld op de situatie van [slachtoffer] en verkregen op die wijze een overwicht op [slachtoffer]. Weliswaar werd [slachtoffer] niet in haar fysieke vrijheid beperkt, maar de woning verlaten was voor haar geen reële optie, omdat zij in beginsel nergens anders terecht kon. In die zin was [slachtoffer] niet in staat om zich te onttrekken aan de situatie waarin zij zich toen bevond. Naar het oordeel van de rechtbank is er aldus sprake geweest van misbruik van dit uit de feitelijke verhouding voortvloeiend overwicht en de kwetsbare positie van [slachtoffer] omdat verdachte zich bewust was of moet zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van [slachtoffer].'De rechtbank heeft de medeverdachte een PIJ maatregel opgelegd en veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 280 dagen het aftrek van voorarrest.     

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Loverboyproblematiek
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 4. 57 reads Court of Amsterdam Language Dutch Verdachte wordt door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het seksueel uitbuiten van twee Bulgaarse vrouwen. Over de uitgeoefende dwang op de slachtoffer ...

  Verdachte wordt door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het seksueel uitbuiten van twee Bulgaarse vrouwen. Over de uitgeoefende dwang op de slachtoffers, die nodig is om tot een bewezenverklaring te komen van art. 273 WvSr. lid 1, sub 1, oordeelt de rechtbank als volgt:'Verdachte wordt verweten dwang te hebben uitgeoefend. De tenlastelegging omschrijft waaruit die dwang heeft bestaan door het per slachtoffer opsommen van een groot aantal feitelijke gedragingen, zoals het controleren, het bepalen van werktijden en het mishandelen van het slachtoffer.'In het uiteindelijke oordeel bracht de rechtbank het volgende naar voren:'De beide vrouwen moesten van verdachte zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in de prostitutie en al hun verdiensten aan hem afstaan. Door zo te handelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van deze vrouwen geschonden en heeft hij inbreuk gemaakt op hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Dat uitbuiting grote psychische gevolgen heeft blijkt ook uit de slachtofferverklaring van [persoon 1]. Zij zegt daarin dat zij het gevoel heeft dat ze niet bestaat en dat zij het moeilijk vindt om iets van haar leven te maken, omdat zij alleen maar leegte en pijn voelt. Verdachte heeft ter zitting geen enkel blijk van medeleven geuit.'Een van de slachtoffers krijgt een schadevergoeding toegewezen van 235.000 euro. De verdachte is veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 5. Language Dutch 67 reads Court of Overijssel Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. De rechtbank overweegt: 'Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte gebruik heeft ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van vier jaar. De rechtbank overweegt:'Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de volgende dwangmiddelen: misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie. Het slachtoffer heeft blijkens het onderzoek in Hongarije een ernstig ziek kind. Om die reden is zij ook enkele keren naar Hongarije teruggereisd. Uit het dossier blijkt dat verdachte druk heeft uitgeoefend op het slachtoffer om naar Nederland terug te komen om geld te verdienen en op die wijze ernstig misbruik heeft gemaakt van haar kwetsbare positie.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Strafrecht
  • Dwangmiddelen
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Promisvonnis
  • Nederlands
 6. Language Dutch 79 reads Court of Noord-Nederland Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Verdachte heeft twee jonge vrouwen be ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Verdachte heeft twee jonge vrouwen bewogen tot prostitutie en hen gedwongen verdiensten af te staan en te handelen zoals hij dat voorschreef. Beide vrouwen bevonden zich in een kwetsbare positie of waren, zoals verdachte wist zelf kwetsbaar door hun voorgeschiedenis. Verdachte heeft daarvan misbruik gemaakt en niet geschroomd bij een van hen haar kind als pressiemiddel te gebruiken.'Verdachte is eerder veroordeeld voor mensenhandel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Strafrecht
  • Dwangmiddelen
  • Nederlands
 7. Language Dutch 56 reads Court of Zutphen Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. Dwang is niet bewezen.   ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsge ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. Dwang is niet bewezen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zutphen
  • Strafrecht
  • Dwangmiddelen
  • Nederlands