Trefwoord

Organisatie

 • Notities
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Amsterdam

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 20 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam vernietigt op 7 juni 2016 het vonnis waartegen beroep is ingesteld en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden wegens mensenhandel. Het hof o ...

  Het gerechtshof Amsterdam vernietigt op 7 juni 2016 het vonnis waartegen beroep is ingesteld en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt mensenhandel door het slachtoffer in Bulgarije voor te spiegelen dat zij in Nederland in de prostitutie veel (meer) geld zou kunnen verdienen en onder betere omstandigheden dan in Bulgarije en dat zij daarbij door hen zou worden geholpen. Met deze vorm van misleiding heeft de verdachte haar geworven en overgebracht naar Nederland, waar zij vervolgens min of meer gedwongen, en anders dan haar was voorgespiegeld, heeft moeten werken in de prostitutie, terwijl zij de helft van haar inkomsten heeft moeten afstaan aan de verdachte en zijn mededaders, alsmede verantwoording moest afleggen over het aantal door haar gewerkte uren en verdiensten. Door aldus het slachtoffer te domineren op haar werk- en in zekere zin ook haar thuissituatie, heeft hij een ernstige inbreuk gemaakt op haar persoonlijke vrijheid. Hij heeft zijn financieel gewin boven de vrijheid en integriteit van het slachtoffer gesteld. Dit is een ernstig strafbaar feit waarvoor, gelet op de daarvoor geldende richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van dienstbaarheid of arbeidsuitbuiting, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden in beginsel passend is."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Arbeidsuitbuiting
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Vervoeren van prostitutees
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het Gerechtshof Amsterdam vernietigt het vonnis van de rechtbank en spreekt verdachte vrij van mensenhandel. Het hof oordeelt als volgt: "Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terech ...

  Het Gerechtshof Amsterdam vernietigt het vonnis van de rechtbank en spreekt verdachte vrij van mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting valt af te leiden dat de verdachte de als prostituees werkzame [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heeft vervoerd, zich regelmatig op de Wallen in de omgeving van hun werkplek ophield, in het bijzonder in gezelschap van medeverdachte [medeverdachte 1] en dat hij voor [medeverdachte 1] klusjes opknapte en een niet bij zijn gebleken geringe inkomsten passend uitgavenpatroon had.Dat is echter onvoldoende voor de conclusie dat de verdachte zich (tezamen en in vereniging met een ander of anderen) schuldig heeft gemaakt aan de hem onder 1 primair ten laste gelegde mensenhandel ten aanzien van deze [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] , noch dat hij, als onder 1 subsidiair ten laste gelegd, medeplichtig is geweest aan door anderen gepleegde mensenhandel nu uit bedoelde feiten en omstandigheden niet met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat de verdachte wetenschap had van, of (voorwaardelijk) opzet had op, de (gedwongen) prostitutie en/of uitbuiting van voornoemde prostituees, voor zover daarvan sprake was. Ook overigens kan hiervoor geen concreet aanknopingspunt worden gevonden in het dossier of het verhandelde ter terechtzitting.Evenmin is komen vast te staan dat de verdachte opzettelijk verdiensten van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3] uit prostitutiewerkzaamheden heeft verworven, voorhanden gehad of overgedragen noch dat hij heeft deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had, zodat het hof evenmin tot een bewezenverklaring van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten komt.Hetgeen door de advocaat-generaal terzake is aangevoerd, brengt het hof niet tot een ander oordeel.Het voorgaande brengt mee dat de van alle hem ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel. Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verda ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in zaak B onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:hij in de periode van 1 juni 2005 tot en met 30 juli 2005 in Nederland en Duitsland en Slowakije,tezamen en in vereniging met een ander, door misleiding en misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 5] heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 5] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, immers heeft de verdachte tezamen en in vereniging met een ander die [slachtoffer 5] gezegd dat zij als serveerster in Spanje zou kunnen werken en die [slachtoffer 5] met de auto naar Nederland vervoerd en die [slachtoffer 5] (schreeuwend) gezegd dat als zij niet wilde werken als prostituee zij maar naar huis moest gaan, terwijl de verdachte en zijn mededader hadden moeten weten dat die [slachtoffer 5] geen geld of middelen had om huiswaarts te keren.Hetgeen in de zaak met parketnummer zaak B onder 1 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het aanwenden van een rechtsmiddel zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Mensensmokkel
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: " Het hof heeft in hoger b ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan – kort gezegd – medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] . De verdachte heeft [aangeefster 1] en [aangeefster 2] , die door anderen werden uitgebuit in de prostitutie, naar hun werkplek gebracht en– tijdens hun prostitutiewerkzaamheden – in de gaten gehouden en hen aldus in hun vrijheid beperkt.De vrouwen verkeerden in een situatie, waarin hun lichamelijke en geestelijke integriteit ondergeschikt werden gemaakt aan financieel gewin. Door het verrichten van de bewezenverklaarde „diensten‟ heeft de verdachte bijgedragen aan het in stand houden van deze uitbuitingssituatie. Daarnaast is gebleken dat de verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van mensenhandel op soortgelijke wijze als hierboven beschreven. De ervaring leert dat slachtoffers van mensenhandel daarvan nog gedurende lange tijd psychische en emotionele schade kunnen ondervinden.Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 28 oktober 2015 is de verdachte eerder ter zake van strafbare feiten onherroepelijk veroordeeld. Nu dit volstrekt andersoortige feiten betreft zal dit niet in strafverhogende zin worden meegewogen.Hoewel de bewezenverklaarde medeplichtigheid aan mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie ernstige feiten betreft, waardeert het hof de rol van de verdachte – die door medeverdachten en aangeefsters veelal als "de loopjongen" wordt aangeduid – in het kader van straftoemeting anders dan de advocaat-generaal. Daarom komt het hof tot een lagere gevangenisstraf dan geëist. Wel acht het hof de bewezen verklaarde feiten zodanig ernstig dat – anders dan de raadsman heeft bepleit – niet kan worden volstaan met een andere straf dan een gevangenisstraf van na te melden duur.Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden en zal voorts de gevangenneming van de verdachte gelasten, nu het daartoe termen aanwezig acht. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel jegens twee slachtoffers. Ook krijgen de slachtoffers een schadevergoeding van € 77.500,00 en € ...

  Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel jegens twee slachtoffers. Ook krijgen de slachtoffers een schadevergoeding van € 77.500,00 en € 3000,00.Het hof oordeelt als volgt: "De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan – kort gezegd – mensenhandel ten aanzien van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] . Hij heeft daarbij (onder meer) gebruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin deze vrouwen verkeerden. Na hun aankomst in Nederland heeft hij [aangeefster 1] en [aangeefster 2] ondergebracht in een woning en heeft hij hen geïnstrueerd over de tarieven die zij voor hun prostitutiewerkzaamheden moesten vragen en welke handelingen zij moesten verrichten. De verdachte heeft [aangeefster 1] er gedurende een periode van ongeveer twintig maanden toe bewogen het grootste deel van de opbrengst uit haar prostitutie-werkzaamheden aan hem af te dragen en zoveel mogelijk te werken en geld te verdienen. Door [aangeefster 1] in strijd met de waarheid voor te spiegelen dat haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden werden gespaard teneinde samen met de verdachte in Roemenië een nieuw leven te kunnen beginnen, heeft hij haar misleid. Tijdens het verblijf van [aangeefster 2] in Nederland, gedurende een periode van ongeveer twee maanden, heeft de verdachte haar paspoort en geboortebewijs in bezit gehouden en heeft hij haar ertoe bewogen iedere dag 50 euro uit haar prostitutiewerkzaamheden aan hem af te dragen. De verdachte heeft aldus [aangeefster 1] en [aangeefster 2] uitgebuit en zich ten koste van hen verrijkt. Daarnaast is gebleken dat de verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van mensenhandel op soortgelijke wijze als hierboven beschreven. Door zijn handelen heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers, zijn eigen belangen op de voorgrond heeft gesteld. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten daar nog gedurende lange tijd psychische en emotionele schade van kunnen ondervinden.Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 28 oktober 2015 is de verdachte niet eerder strafrechtelijk onherroepelijk veroordeeld, hetgeen in zijn voordeel weegt.Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Vervoeren van prostitutees
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropg ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropgesteld moet worden dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in de zin van art. 140 Sr sprake is indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Gelet op hetgeen de bewijsmiddelen inhouden bestond er een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere hiërarchie en heeft de verdachte daartoe behoord. Voorts heeft hij een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot het oogmerk van de organisatie, te weten mensenhandel. Hij heeft in Roemenië zijn ex-vriendin [aangeefster 3] voorgesteld om in de prostitutie te werken en heeft haar vervolgens [aangeefster 2] en [aangeefster 1] laten werven voor de prostitutie. Hij heeft hen ondergebracht in een appartement, paspoorten geregeld en foto’s gemaakt van de drie meisjes, slechts gekleed in lingerie. Deze foto’s zijn door de [medeverdachte 1] aan de [medeverdachte 2] verzonden, opdat deze hen kon laten weten of de meisjes al dan niet geschikt waren voor prostitutiewerkzaamheden. Vervolgens heeft hij hen tezamen met [medeverdachte 1] naar Nederland vervoerd en aldaar een verblijfplaats geregeld bij [medeverdachte 2] , steeds in de wetenschap van de (financieel) kwetsbare positie waarin de meisjes zich bevonden. [medeverdachte 2] regelde dat zij konden gaan werken, dat er huisvesting voor hen was, legde hun de werkzaamheden uit en [medeverdachte 2] liet [aangeefster 1] al haar geld aan hem afstaan. De [medeverdachte 1] heeft [aangeefster 2] al het geld dat zij in de prostitutie verdiende aan hem laten afstaan. Gelet op dit alles heeft de verdachte een substantiële bijdrage geleverd aan het criminele samenwerkingsverband, zij het van korte duur. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Vervoeren van prostitutees
  • Slachtoffers
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof oordeelt als volgt. “De verdachte heeft zich gedurende een ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich gedurende een flink aantal jaren schuldig gemaakt aan het heimelijk filmen van meisjes en jongedames in kleedkamers van twee hockeyverenigingen. De verdachte deed dit door een videocamera verdekt op te stellen in een locker, zodanig dat deze het gedeelte van de kleedkamer waar de hockeyspeelsters zich ontkleden, in beeld bracht. De verdachte heeft zo niet alleen hockeyspeelsters van de eigen vereniging, maar ook een veelheid aan hockeyspeelsters van ‘bezoekende’ teams van andere verenigingen heimelijk in hun naaktheid gefilmd. Door aldus te handelen heeft de verdachte op onaanvaardbare wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de gefilmde hockeyspeelsters. Een belangrijk deel van de in het geniep gefilmde meisjes verkeerden in de puberteitsleeftijd. In die periode is naaktheid zeer verbonden met de lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de identiteit en het zelfvertrouwen. Daarnaast heeft de verdachte over een zeer lange periode een zeer aanzienlijke hoeveelheid kinderporno in zijn bezit gehad en hiervan een gewoonte gemaakt. Onder hem zijn meer dan 101.000 kinderpornografische afbeeldingen in beslag genomen. Bij de onder 3 bewezen afbeeldingen gaat het om vergaande seksuele handelingen met goeddeels nog (zeer) jonge kinderen. Met de raadsman stelt het hof vast dat afbeeldingen met een dergelijk karakter in de collectie van de verdachte weliswaar niet de boventoon voeren, maar dit neemt niet weg dat op 30% van de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen (grofweg 30.000) kinderen zijn te zien die jonger zijn dan 12 jaar, waarvan ongeveer 1% baby’s en peuters in de leeftijd tot 2 jaar (grofweg 1.000), en dat er in 17% van de gevallen (grofweg 17.000) sprake is van penetratie. Het aantal afbeeldingen waarvan de aard en ernst zeer kwalijk is, is derhalve aanzienlijk.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Hockeytrainer
  • Kinderpornografie
  • Kleedkamerfilms
  • Voyeurisme
  • Ontuchtige handelingn
  • Pornografie
  • Ontucht
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Dierenporno
  • Nederlands
 8. 7 reads Amsterdam Court of Justice Language Dutch Verdachte heeft een verzoek tot schorsing voorlopige hechtenis ingediend bij het gerechtshof Amsterdam. Het hof overweegt hierin het volgende: 'Bij de beoordeling van het verzoek tot schorsing van de ...

  Verdachte heeft een verzoek tot schorsing voorlopige hechtenis ingediend bij het gerechtshof Amsterdam. Het hof overweegt hierin het volgende:'Bij de beoordeling van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis dient er een afweging te worden gemaakt tussen de belangen van de verdachte bij invrijheidstelling en de gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, die grond geeft tot voortduring van de vrijheidsbeneming.'En:'Gelet op de aard en ernst van de feiten waarvoor de verdachte is veroordeeld en op de geschokte rechtsorde die ten grondslag ligt aan de voorlopige hechtenis, wijst het hof het verzoek tot schorsing af, nu er niet is gebleken van uitzonderlijke zwaarwegende persoonlijke belangen van de verdachte bij invrijheidstelling.'Klik hier voor de eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam van een medeverdachte in deze zaak.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 9. 63 reads Amsterdam Court of Justice Language Dutch Door het ontbreken van de toestemming van de bevoegde autoriteiten op Curaçao voor het gebruik van onderzoeksmateriaal dat is vergaard naar aanleiding van een interregionaal rechtshulpverzoek voor het ond ...

  Door het ontbreken van de toestemming van de bevoegde autoriteiten op Curaçao voor het gebruik van onderzoeksmateriaal dat is vergaard naar aanleiding van een interregionaal rechtshulpverzoek voor het onderzoek naar bezit van kinderporno van verdachte, kunnen de vruchten van de doorzoeking die heeft plaatsgevonden in de woning van verdachte niet worden gebruikt voor het bewijs in onderhavige zaak. Bovendien kan de toestemming ook niet worden verleend, omdat het bezit van kinderporno te Curaçao pas op 1 april 2010 strafbaar is gesteld, terwijl het ten laste gelegde feit op 6 februari 2008 heeft plaatsgevonden. Als bewijs van het tenlastegelegde resteert thans enkel de bekennende verklaring van de verdachte, nu zich in het dossier geen enkel steunbewijs bevindt. Aangezien artikel 341, vierde lid, Wetboek van Strafvordering verbiedt om het bewijs uitsluitend te baseren op de verklaring van de verdachte, spreekt het Hof verdachte vrij.   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 10. 47 reads Amsterdam Court of Justice Language Dutch Aan de veroordeelde is, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel, de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 103.100,00. Zie de uitspraak voor de bere ...

  Aan de veroordeelde is, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel, de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 103.100,00.Zie de uitspraak voor de berekening.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Redelijke termijn
  • Ontneming
  • Nederlands

Pagina's