• Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
 • Opvang
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Language Dutch 63 reads Ministry of Justice (Dutch) Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. Bijlage: Aanb ...

  Reactie staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitite) op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen.Bijlage: Aanbiedingsbrief van het door Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Jusitite opgestelde rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstande minderjarige vreemdelingen. 

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Opvang
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Rechtspositie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 3. 96 reads Court of Overijssel Language Dutch Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een mo ...

  Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een motiveringsgebrek nu in het besluit niet, althans onvoldoende, is ingegaan op de opvangmogelijkheden op het moment van beslissen en op de opvangmogelijkheden totdat eiseres de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.De minister heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat in Angola sprake is van adequate opvang voor de vreemdeling in het opvangcentrum Mulemba. In de brief van 5 december 2011 heeft de minister zich op het standpunt gesteld dat er in de periode van 1 september 2011 tot 1 maart 2013 opvang is geregeld voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba. In de periode van 1 december 2010 tot 1 september 2011 was opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba niet beschikbaar. De Minister verbindt hieraan de conclusie dat hetgeen in het bestreden besluit is opgenomen, dat opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese alleenstaande minderjarige vreemdelingen is geregeld in Mulemba, niet juist is gebleken.Gelet op het vorenstaande ontbeert het besluit van 9 mei 2011 naar het oordeel van de rechtbank de vereiste zorgvuldigheid en ligt aan het besluit een onvoldoende dragende motivering ten grondslag. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Angola
  • Rechtbank Overijssel
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Opvang
  • Nederlands
 4. 01 sep 2005

  Taal Nederlands 6 Defence for Children Unicef Nederland In het rapport 'Inzicht in uitbuiting, Handel in minderjarigen in Nederland nader onderzocht' worden de resultaten van een onderzoek naar uitbuiting van minderjarigen in Neder ...

  In het rapport 'Inzicht in uitbuiting, Handel in minderjarigen in Nederland nader onderzocht' worden de resultaten van een onderzoek naar uitbuiting van minderjarigen in Nederland beschreven. In de periode van september 2004 tot september 2005 is onderzocht of, waar en hoe minderjarigen worden uitgebuit, wie de (potentiële) slachtoffers zijn, of zij afdoende worden beschermd en of de bestaande maatregelen om kinderhandel tegen te gaan voldoen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Unicef Nederland
  • Defence for Children
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Overige uitbuiting
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Adoptie
  • Nederlands
 5. Language Dutch 46 reads Defence for Children Een onderzoeksrapport van Defence for Children, uitgevoerd voor het Europese GATE-project over de risico's voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat veel kind ...

  Een onderzoeksrapport van Defence for Children, uitgevoerd voor het Europese GATE-project over de risico's voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen verdwijnen uit de grootschalige opvanglocaties, dat kinderen er ongelukkig zijn en dat de locaties onveilig zijn. Defence for Children pleit voor opvang van kinderen in pleeggezinnen of kleine opvangvormen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Defence for Children
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Opvang
  • Voogdij
  • Nederlands
 6. Language Dutch 60 reads Court of Amsterdam De rechtbank overweegt dat uit de brief van 18 oktober 2007 van verweerder aan de Tweede Kamer naar voren komt dat gesloten opvang bedoeld is voor amv’s die risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel. Kl ...

  De rechtbank overweegt dat uit de brief van 18 oktober 2007 van verweerder aan de Tweede Kamer naar voren komt dat gesloten opvang bedoeld is voor amv’s die risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel. Klaarblijkelijk heeft verweerder de besloten opvang opportuun geacht en moet worden aangenomen dat eiser als een risicojongere dient te worden aangemerkt. De rechtbank is met eiser van oordeel dat het besluit innerlijk inconsistent is. De door verweerder gehanteerde werkwijze om risicojongeren drie maanden in de besloten opvang te plaatsen is er op gericht de jongeren te “deprogrammeren” en hen te overtuigen van het belang alsnog aangifte te doen. Inherent daaraan is dat vooraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake is van mensenhandel nu de minderjarige daar over zwijgt. Zonder die periode aan eiser te gunnen, kan verweerder naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet vaststellen dat eiser toerekenbaar een mogelijk onderzoek naar de opvangmogelijkheden in het herkomstland frustreert. Gelet daarop had verweerder het besluit tot het niet-verlenen van een amv-vergunning niet binnen de AC-procedure kunnen nemen. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Rechtbank Amsterdam
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Opvang
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands 17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkeli ...

  Evenals in de Eerste rapportage wordt opnieuw, als kader voor beleid, passende aandacht besteed aan het terrein van wet- en regelgeving en zijn ontwikkelingen, nationaal en internationaal, in beeld gebracht. Aandacht ook voor de inzet van politie en justitie, die de belangrijke taak hebben wetgeving en beleid in de praktijk gezicht te geven. Uiteraard staan eveneens opnieuw centraal de slachtoffers van mensenhandel, met achter hen en voor hen in de bres springend de hulpverlening en belangenbehartiging, niet-gouvernementele organisaties en personen, wier werk van onschatbare waarde is. Cruciaal is dat beseft wordt dat deze slachtoffers door uitbuiting en daarop gerichte handelwijzen in hun menselijke waardigheid worden aangetast en dat zij zich in een knechtende situatie bevinden, zodanig dat van schending van fundamentele mensenrechten sprake is. De samenleving moet daartegen optreden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Loverboyproblematiek
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Bestuurlijke handhaving
  • Reïntegratie
  • Minderjarige
  • Opvang
  • Terugkeer
  • Nederlands