Trefwoord

Organisatie

 • Jongensprostitutie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 37 resultaten
 1. Taal Nederlands Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie Hettie Castelijns en Daniëlle van Went onderzochten namens Lumens in Eindhoven de omvang van de jongensprostitutie. Schokkend is hoe jong ze zijn, de jongens die in het ...

  Hettie Castelijns en Daniëlle van Went onderzochten namens Lumens in Eindhoven de omvang van de jongensprostitutie. Schokkend is hoe jong ze zijn, de jongens die in het onderzoek in beeld worden gebracht variëren tussen de 14 en 23 jaar oud. De problematiek van jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting speelt zich af in het onzichtbare, wat het lastig maakt om de omvang in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat er te weinig kennis beschikbaar is over jongens die slachtoffer worden van mensenhandelaren en het onduidelijk is hoe zij het beste geholpen kunnen worden.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie
  • Jeugdprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Jongensprostitutie
  • Mensehandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands A systematic review of the state of the literature on sexually exploited boys internationally   M. Moynihan et al. 2018 Chlid Abuse & Neglect: 440-451     Bovenstaand review focust op het beter begrijpen en identificeren ...

  A systematic review of the state of the literature on sexually exploited boys internationally M. Moynihan et al. 2018 Chlid Abuse & Neglect: 440-451   Bovenstaand review focust op het beter begrijpen en identificeren van kennis lacunes betreffende de seksuele uitbuiting van jongens. De vraag die in het onderzoek beantwoord wordt is wat de staat is van onderzoek naar dit onderwerp op internationaal gebied. Om antwoord te geven op deze vraag worden er drie sub-vragen beantwoord: 1) Wat zijn de antecedenten en voorspellers van minderjarige (child- en adolescent) seksuele uitbuiting voor jongens? 2) Wat zijn de specifieke kenmerken van seksuele uitbuiting onder jongens (eigenschappen van de jongens en uitbuiters, de situatie waarin het zich afspeelt, de aard van de relaties tussen uitbuiter en slachtoffer)? 3) Wat zijn de fysieke- en mentale gezondheidsgevolgen, sociale gevolgen en de bijkomende gezondheid- en sociale zorg die jongens van seksuele uitbuiting nodig hebben? De resultaten van het onderzoek laten zien dat de seksuele uitbuiting van jongens een probleem is dat zich in hogere en lagere sociale milieus afspeelt waarbij er significante gezondheidsverschillen geïdentificeerd zijn tussen jongens die seksueel uitgebuit worden en hun niet-uitgebuite leeftijdsgenoten. Voorzieningen die bedoeld zijn om jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting te ondersteunen, moeten rekening houden met specifieke gender-gerelateerde problemen. Uit het review komt naar voren dat de bewustwording van seksuele uitbuiting onder jongens versterkt moet worden; hierbij wordt er specifiek gerefereerd naar scholen. Daarnaast moeten educatieve-, sociale- en gezondheidsdiensten bewust worden van de factoren die jongens kwetsbaar maken voor seksuele uitbuiting, waaronder kindermishandeling. Zij moeten tijdig kunnen handelen wanneer zij signalen van seksuele uitbuiting treffen, iemand kwetsbaar hiervoor is of wanneer zij de gevolgen hiervan bij een jongen ondervinden.     

  Publicaties

  • Publicaties
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • review
  • Nederlands
 3. 14 Regioplan Beleidsonderzoek Paul van Gelder Willemijn Smit Leonie Bakker Katrien de Vaan Taal Nederlands Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensen ...

  Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van slachtofferschap onder jongens en wat dit betekent voor de mogelijkheden voor signalering, zorg en begeleiding.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Paul van Gelder
  • Willemijn Smit
  • Leonie Bakker
  • Katrien de Vaan
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstan ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie, het slachtoffer heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van het slachtoffer.Het bewezen feit levert op: Mensenhandel, meermalen gepleegd. De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.De verdachte heeft bij voornoemde gedragingen telkens misbruik gemaakt van de hiervoor geschetste feitelijke en praktische (levens)omstandigheden van het slachtoffer. Onder deze omstandigheden en mede omdat de verdachte het paspoort van het slachtoffer had ingenomen, was het slachtoffer in verregaande mate afhankelijk van de verdachte. Hierdoor bezat de verdachte een overwicht op het slachtoffer en daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdach ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdachte het oogmerk op de seksuele uitbuiting van de jongens heeft gehad. Het ging immers steeds om kwetsbare jongens die in Nederland hun weg niet kenden. De omstandigheid dat de verdachte bij uitstek deze jongens in zijn woning opnam die vervolgens ook daadwerkelijk escortwerkzaamheden hebben verricht en een deel van de opbrengsten aan de verdachte hebben afdragen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat de verdachte vanaf aanvang de intentie heeft gehad om er zelf beter van te worden en de jongens uit te buiten.Ten aanzien van de straf overweegt de rechtbank dat dee verdachte zich gedurende een langere periode heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel, waarbij de slachtoffers [slachtoffer 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] respectievelijk 8 maanden, 2,5 jaar en 6 maanden in de woning van de verdachte hebben verbleven. De slachtoffers betroffen drie jonge homoseksuele mannen die afkomstig zijn uit Roemenië. Deze slachtoffers en hun familieleden verkeerden in Roemenië in een slechte sociaaleconomische situatie. Dit was bij de verdachte bekend en hij heeft van deze kwetsbare positie van de slachtoffers misbruik gemaakt.De verdachte heeft de slachtoffers gehuisvest en opgenomen met het doel dat zij zich in Nederland ter beschikking zouden stellen voor de prostitutie/escort en de verdachte hen seksueel kon uitbuiten, zoals hiervoor ook reeds is overwogen. De verdachte heeft daarbij voordeel getrokken uit de geschetste uitbuitingssituatie.Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf afgezet tegen de eis van de officieren van justitie heeft de rechtbank meegenomen dat de slachtoffers niet altijd de gehele periode bij de verdachte hebben verbleven en dat de rechtbank niet alle onderdelen van de tenlastelegging in volle omvang bewezen heeft verklaard.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 685 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 360 dagen voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 6. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Jongensprostitutie krijgt nauwelijks aandacht. In EenVandaag jongens aan het woord die er in geslaagd zijn uit het wereldje te stappen en Dennis Krob, één van de weinige hulpverleners die zich ontfermt over deze vergeten gro ...

  Jongensprostitutie krijgt nauwelijks aandacht. In EenVandaag jongens aan het woord die er in geslaagd zijn uit het wereldje te stappen en Dennis Krob, één van de weinige hulpverleners die zich ontfermt over deze vergeten groep.Hulpverleners staan klaar om zich te ontfermen over meisjes en jonge vrouwen maar voor jongens is bar weinig geregeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar jongensprostitutie in Nederland. Maar liefst 1500 minderjarige jongens verkopen zichzelf voor sex aan volwassenen. En vaak niet uit vrije keus.Klik hier voor het fragment.

  Media

  • Film
  • Nederland
  • Mannenprostitutie
  • Straatprostitutie
  • Mannelijke slachtoffers
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Ochtendspits: Jongensprostitutie | WNL, 6 dec 2010 Een gesprek met Jan Dirk Veenstra. Hij onderzocht de groeiende groep jonge homo's die op internet betaalde dates aanbiedt. Hij schreef daarover het boek 'Vrijbuite ...

  Ochtendspits: Jongensprostitutie | WNL, 6 dec 2010Een gesprek met Jan Dirk Veenstra. Hij onderzocht de groeiende groep jonge homo's die op internet betaalde dates aanbiedt. Hij schreef daarover het boek 'Vrijbuiters uitgebuit'.Klik hier voor het fragment.

  Media

  • Film
  • Nederland
  • Mannenprostitutie
  • Straatprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 9. 2 reads ECPAT Language English This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has app ...

  This country level report is a part of a regional initiative aimed at better understanding the issue of commercial sexual exploitation (CSE) of boys. The study team collected data through a Rapid Appraisal Method and has applied a qualitative analytical approach in collecting relevant information for the report. The methods of data collection included; semi-structured questionnaire based in-depth interviews, focus group discussion, observation, tea stall discussions, informal discussion held with the community people in the selected study areas. The researchers also conducted meetings with selected NGOs who provide different services to the CSE boys. Apart from the primary collection of data, the team also reviewed some selected reports.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bangladesh
  • ECPAT
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Jeugdprostitutie
  • Straatprostitutie
  • Kindersekstoerisme
  • Engels
 10. Taal Engels Abstract: 'This paper will argue that the view that ‘boys are not sexually exploited’ is unfortunately very common amongst many professionals working with vulnerable young men. It will look at some of the reasons for this a ...

  Abstract:'This paper will argue that the view that ‘boys are not sexually exploited’ is unfortunately very common amongst many professionals working with vulnerable young men. It will look at some of the reasons for this and why it is essential for things to change in the future, in order to protect some of our most vulnerable young men under the age of 18 from further sexual abuse. This includes looking at why young men are not seen as at risk, the effect of wider societal attitudes to sex, the changing prostitution street scene, and the impact of the internet and mobile phones. Lastly, this paper looks at the effects of past sexual abuse on young men and the vulnerability of young men who are looked after.'

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verenigd Koninkrijk
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Seksueel misbruik
  • Engels

Pagina's