• Prostitutie
 • Loverboy
Resultaten 1 - 7 van totaal 7 resultaten
 1. Taal Nederlands Gemeente Utrecht Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige ...

  SamenvattingHet college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige beleid zonodig te verbeteren. De afdeling Bestuursinformatie heeft, in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Utrechts prostitutiebeleid. Dit rapport doet verslag van resultaten met betrekking tot nietvergunde, illegale en gedwongen prostitutie. Een samenvattende eindrapportage geeft een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek en brengt deze met elkaar in verband.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Gemeente Utrecht
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Raamprostitutie
  • Illegale prostitutie
  • Nederlands
 2. 14 reads Court of Amsterdam Language Dutch De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarb ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarbij hij tweeenhalve maand zijn zolderkamer beschikbaar heeft gesteld voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. De rechtbank oordeelde verder dat:'Verdachte blijkens de onderschepte WhatsApp berichten en telefoongesprekken heel goed wist dat het strafbaar was wat hij deed. De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat verdachte, ook nadat de politie in januari 2014 het slachtoffer in zijn zolderkamer had aangetroffen, nog door is gegaan met het faciliteren en profiteren van het slachtoffer. Bovendien zijn er aanwijzingen in het dossier dat verdachte zich al langer bezig hield met vergelijkbare activiteiten.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. 60 reads Language Dutch Slachtoffer werd door verdachte gedwongen in de prostitutie te werken. Hij heeft dit doel bereikt door haar geleidelijk in te palmen, zodat hij haar uiteindelijk kon uitbuiten. Verdachte bracht vaak cadeautjes voor haar mee. Nadat ...

  Slachtoffer werd door verdachte gedwongen in de prostitutie te werken. Hij heeft dit doel bereikt door haar geleidelijk in te palmen, zodat hij haar uiteindelijk kon uitbuiten. Verdachte bracht vaak cadeautjes voor haar mee. Nadat verdachte en slachtoffer een relatie kregen, veranderde de situatie. Hij begon geweld tegen haar te gebruiken en zij moest haar geld aan hem afgeven. Verdachte heeft aan slachtoffer gevraagd of zij voor hem in de prostitutie wilde gaan werken. Slachtoffer weigerde. Verdachte begon haar te bedreigen en uiteindelijk heeft ze gezegd dat ze ermee akkoord ging. Slachtoffer moest ook twee telefoonabonnementen afsluiten op haar naam.Daarnaast is slachtoffer via haar loverboy betrokken geraakt bij drugssmokkel. Zij heeft geprobeerd vanuit de Dominicaanse Republiek 20 kg cocaïne in Nederland in te voeren. Slachtoffer werd als drugskoerier ingezet en moest naar de Dominicaanse Republiek om drugs op te halen. Slachtoffer is op de  luchthaven van Punta Cana in de Dominicaanse Republiek aangehouden met 20,22 kg cocaïne in haar koffer.Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Criminele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Drugssmokkel
  • Telefoonabonnementen
  • Nederlands
 4. 27 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 6 maanden en daarbij is de PIJ-maatregel opgelegd. ''De rechtbank stelt voorop dat er sprake is van loverboyproblematiek, en dus van e ...

  Verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 6 maanden en daarbij is de PIJ-maatregel opgelegd.''De rechtbank stelt voorop dat er sprake is van loverboyproblematiek, en dus van een complexe liefdesrelatie, waarin de vermeende slachtoffers de verdachte in verregaande mate steunen en ontkennen slachtoffer van hem te zijn. De rechtbank stelt vast dat verdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting heeft gehad, maar ook dat verdachte [slachtoffer 2] daadwerkelijk heeft uitgebuit. Verdachte had zelf geen werk of uitkering. Hij leefde kennelijk van het geld dat [slachtoffer 2] verdiende met haar prostitutiewerkzaamheden. Verdachte bewoog haar de inkomsten uit haar prostitutiewerk aan hem af te staan. Voorts betaalde zij zijn telefoonabonnement en zou zij de huur van hun woning gaan betalen. [slachtoffer 2] werkte vier dagen van 19.00-24.00 uur. Verdachte heeft [slachtoffer 2] meermaals aangespoord om vroeger te beginnen en om beter haar best te doen zodat zij meer zou verdienen. Dit maakt dat verdachte [slachtoffer 2] feitelijk uitbuitte. In tegenstelling tot hetgeen de verdediging heeft bepleit, kan deze situatie gelet op de bewezen verklaarde omstandigheden, dwangmiddelen en handelingen, niet worden aangemerkt als een normale partnerrelatie waarin verdachte belangstelling toonde in de verdiensten van zijn partner.'' De rechtbank oordeelt: ''Gelet op hetgeen door de deskundigen naar voren is gebracht ziet de rechtbank geen aanleiding om -zoals eerder door de rechtbank als mogelijkheid werd overwogen- verdachte een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen. De rechtbank overweegt daaromtrent dat de deskundigen hebben aangegeven dat een behandeling in het kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel geen optie is. De reden is dat, gelet op het gebrek aan medewerking en de hardnekkig weigerende houding van verdachte, de Raad van de Kinderbescherming verwacht dat verdachte zich niet zal houden aan de in een dergelijk kader te stellen voorwaarden. Gelet op de conclusies van de deskundigen, welke de rechtbank overneemt, is er sprake van gevaar voor herhaling van het plegen van strafbare feiten indien de geadviseerde behandeling in het kader van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel niet wordt ingezet. Het gevaar voor herhaling betreft feiten waarbij de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen in het geding is, zodat de geadviseerde maatregel ook geëist wordt in het belang van de veiligheid van personen. Tenslotte is de maatregel in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. De rechtbank zal, nu zij een PIJ-maatregel wenselijk acht en voldaan is aan de eisen die de wet daaraan stelt, naast de jeugddetentie de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opleggen. De maatregel bedraagt een periode van twee jaar onvoorwaardelijk en één jaar voorwaardelijk, en is verlengbaar.'' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Jeugddetentie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-Maatregel)
  • Nederlands
 5. 144 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgele ...

  Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Verdachte is eerder door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, ten aanzien van mensenhandel van twee slachtoffers. Het OM eiste in hoger beroep negen jaar, wegens mensenhandel ten aanzien van drie slachtoffers.De bewezenverklaring houdt volgens het hof niet meer in dan dat verdachte zijn (toenmalige) echtgenote voor haar werk als prostituee naar Antwerpen heeft gebracht (art. 273f Sr, lid 1, sub 3). Volgens het hof is er vaak niet meer dan 1  belastende verklaring van 1 getuige of 1 slachtoffer, waardoor verdachte voor veel ten laste gelegde feiten vijgesproken moet worden. Ten aanzien van de vraag of er spake is van mensenhandel bij slachtoffer 2 oordeelt het hof als volgt:'Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat onvoldoende ondersteunend bewijsmateriaal voor de gestelde uitbuitingssituatie aanwezig is. De door de rechtbank aangehaalde ondersteunende bewijsmiddelen zien enkel op onbetwiste, niet-onderscheidende punten dan wel op elementen die geen betrekking hebben op de kern of een substantieel onderdeel van het verwijt van het ten laste legde.'En:'Het gaat hierbij telkens om een verklaring van horen zeggen.'Over de vraag of er sprake was van werken onder dwang in de prostitutie van slachtoffer 1, zegt het hof het volgende:'In het dossier bevinden zich geen bewijsmiddelen die de verklaring van [benadeelde 1] bevestigen op het punt dat zij door verdachte werd gedwongen om in de prostitutie te werken. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de verklaring van de moeder van [benadeelde 1], getuige [getuige 1], op dit punt geen ondersteuning vormt, nu zij pas in december 2011 (dus achteraf) van [benadeelde 1] heeft gehoord dat zij jarenlang door verdachte werd gedwongen in de prostitutie te werken, verdachte geen geld had en [benadeelde 1] daarvoor moest werken. De getuige kan dit dus niet uit eigen wetenschap of waarneming verklaren maar heeft zich alleen gebaseerd op wat zij hierover van haar dochter heeft gehoord. Er is op dit punt geen nader onderzoek gedaan.'In het eerdere vonnis van deze zaak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland geheel anders over onder andere de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers en bewezen verklaarde feiten. Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 6. 31 983 Voorstel van wet van het lid Agema tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Al jaren wordt de wens om prostitutie onder ...

  Wetgeving

  • Memorie van Toelichting
  • Loverboy
  • Prostitutie
 7. 65 reads Court of Amsterdam Language Dutch Het aangaan van een amoureuze verhouding met de bedoeling een persoon in de prostitutie te loodsen of de verdiensten daarvan op te strijken, oftewel loverboy handelingen kunnen geschaard worden onder artikel 273f ...

  Het aangaan van een amoureuze verhouding met de bedoeling een persoon in de prostitutie te loodsen of de verdiensten daarvan op te strijken, oftewel loverboy handelingen kunnen geschaard worden onder artikel 273f Sr (mensenhandel).Deze feiten zijn zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht strafbaar. Uit artikel 2:13, eerste lid, aanhef onder f, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) volgt dat deze garantie alleen kan worden geëffectueerd, indien de feiten ook naar Nederlands recht strafbare feiten opleveren. Aan deze voorwaarde is voldaan.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Nederlands