• Prostitutie
 • WODC
Resultaten 1 - 6 van totaal 6 resultaten
 1. Taal Nederlands WODC Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen ...

  Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen zijn van betrokkenen met deze contactmomenten en het verschaffen van inzicht in manieren waarop contactmomenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van misstanden in de prostitutiesector. Contactmomenten kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen, kwetsbaarheden en mogelijke slachtoffers van uitbuiting. Contactmomenten hebben een signaleringsfunctie en informatiefunctie. Uit het onderzoek is gebleken dat de informatiefunctie van een contactmoment een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie van prostituees. Contactmomenten dragen ook bij aan het zicht op de prostitutiesector in de betreffende gemeente. Als de informatie uit het contactmoment wordt vastgelegd ontstaat er een beeld van het aantal prostituees, de landen van herkomst, de gesproken talen, de bestaande vragen of problemen en behoeften van de prostituee in de betreffende stad.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Nederlands
 2. 76 reads WODC Bureau Beke Language Dutch In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse g ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse gemeenten. Aan de hand van deskresearch en enquêtes gericht aan verschillende gemeenten is er informatie verworven. Ook zijn er verdiepende onderzoeken en interviews uitgevoerd. Daarnaast hebben de onderzoekers in drie gemeenten een dienst mee gelopen met een controle- en handhavingsteam, waarbij de praktijk van controle en handhaving is geobserveerd. Het onderzoek geeft de volgende conclusie op de vraag in hoeverre verschillende gemeenten zicht hebben op de prostitutiebranche binnen hun gemeente:'De gemeenten hebben goed zicht op de prostitutiebranche voor zover dat het aantal vergunde seksinrichtingen betreft. Ongeveer de helft van de gemeenten geeft in de enquête aan geen zicht te hebben op aantallen onvergunde en/of illegale seksinrichtingen. Twee derde van de gemeenten stelt geen zicht te hebben op het aantal prostituees in hun gemeente. Het ontbreekt op dit moment derhalve grotendeels aan zicht op de prostitutiebranche in zijn totaliteit.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Bureau Beke
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. 7 WODC Regioplan Beleidsonderzoek Taal Nederlands In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit ond ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentaticentrum (WODC) heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland. De focus binnen dit onderzoek ligt op de ervaringen en meningen van de 364 geïnterviewde sekswerkers. In het onderzoek is onder andere aandacht voor het werken in de seksbranche zelf, de arbeidsrelatie met de exploitant, de inkomsten, de gezondheidssituatie en de toekomstperspectieven. De meeste interviews hebben face-to-face plaatsgevonden met prostituees die werkzaam zijn in vergunde bedrijven. Alleen de interviews met zelfstandig werkende escorts en thuiswerkende prostituees hebben telefonisch plaatsgevonden. Het rapport geeft de volgende conclusie over de vrijwilligheid van de beroepskeuze en het welbevinden van de respondenten:'Binnen de onderzoekspopulatie lijkt niet of nauwelijks sprake van misstanden of gedwongen sekswerk. De indruk bestaat dat de geïnterviewden geheel of in ieder geval in grote mate vrijwillig werken. Wel ligt bij een deel van de sekswerkers een financiële noodzaak – zoals schulden – ten grondslag aan de keuze om als sekswerker aan de slag te gaan. Een deel van de sekswerkers werkt echter (ook) gewoon binnen de seksbranche omdat zij het werk leuk of spannend vinden.'En:'Wat betreft de gezondheid en welbevinden – en dan met name (on)gezond gedrag – is de positie van sekswerkers in vergelijking met die van de Nederlandse bevolking minder goed en voor verbetering vatbaar. Echter, vergeleken met de situatie in 2006 lijkt er sprake van een verbetering op het gebied van (minder) alcoholgebruik, (minder) roken, de tijd nemen om rustig te eten en regelmatig sporten. Gezondheidsproblemen waarmee sekswerkers het vaakst kampen, zijn gespannenheid of opgefokte gevoelens, somberheid en eenzaamheid.' 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. 69 reads WODC Language Dutch In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-legale pro ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-legale prostitutie in Nederland. Door middel van triangulatie van onderzoeksresultaten, verworven aan de hand van veldwerk,  interviews en document analyses, wordt aandacht besteed aan niet-vergunde prostitutie, minderjarige prostitutie en seksuele uitbuiting.Uit de resultaten blijkt dat het niet mogelijk is om een duidelijke schatting te maken van de niet-legale prostitutie in Nederland. Dit valt onder andere te wijten aan het verborgen karakter van deze vorm van prostitutie en de beperkingen van de bestaande registraties omtrent legale en niet-legale prostitutie. De Wet regulering prostitutie (Wrp) zou hierin een bijdrage kunnen leveren door het invoeren van de vergunningplicht, waarbij de vergunde prostitutiebranche wordt onderworpen aan periodieke controles. Daarnaast geeft het rapport aan dat het waterbedeffect  binnen de prostitutiebranche moet worden tegengegaan door het bereiken van meer uniformiteit in het prostitutiebeleid en meer duidelijkheid voor zowel prostituees, exploitanten en ketenpartners. De voorgenomen maatregelen in de Wrp moeten meer gericht worden op de exploitanten in plaats van op de prostituees, aldus het rapport. Daarnaast moeten gemeenten meer aanknopingspunten hebben met betrekking tot hoe zij de voorgestelde maatregelen kunnen bewerkstelligen.  Verder ondersteund het rapport de doelstellingen van de Wrp, waarbij het belang van de inwerkingtreding wordt benadrukt.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. 75 reads WODC Language Dutch Dit overkoepelende rapport van het WODC biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland in 2014, in het kader van de voorgestelde invoering van de Wet regulering prostitutie (Wrp). Het onderzoek ...

  Dit overkoepelende rapport van het WODC biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland in 2014, in het kader van de voorgestelde invoering van de Wet regulering prostitutie (Wrp). Het onderzoek dient als nulmeting voor de evaluatie van de Wrp  over enkele jaren, indien deze wet daadwerkelijk wordt ingevoerd. Daarnaast kunnen de resultaten van het onderzoek gebruikt worden voor een zorgvuldige implementatie van de nieuwe wet.Over de omvang van zowel legale als illegale prostitutie in Nederland zegt het rapport het volgende:'In Nederland zijn momenteel volgens de opgave van gemeenten 674 vergunde seksbedrijven. Het aantal is gedaald ten opzichte van het aantal van 1.127 getelde vergunningen in 2006. Raambordelen, seksclubs en privéhuizen komen het meest voor onder de vergunde bedrijven. In deze branche-onderdelen heeft ook de grootste daling van bedrijven plaatsgevonden.'En:'Niet-legale prostitutie speelt zich grotendeels in het verborgene af en de omvang van dit verschijnsel zal daarom nooit exact bekend worden. In het onderzoek naar niet-legale prostitutie is verkend hoe het aanbod op internet als basis kan dienen voor een schatting van de omvang. Daarbij is gebleken dat het aanbod op internet vele malen groter is dan het werkelijke aanbod. De ruim 28.000 verschillende advertenties voor prostituees die de onderzoekers hebben gevonden, werden door analyse gereduceerd tot circa 8.685 unieke telefoonnummers waarmee prostituees op een willekeurige dag adverteren op internet.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Gemeentelijke handhaving
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 6 WODC Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse wallengebied. Er wordt ingegaag op de aard, omvang en opsporing van mensenhandel in het postcodegebied 1012.   Mensenhandel in de Am ...

  Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse wallengebied. Er wordt ingegaag op de aard, omvang en opsporing van mensenhandel in het postcodegebied 1012. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands