Documentsoort

 • Prostitutie
 • Bestuursrecht
 • Kamerstukken

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 13 resultaten
 1. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de m ...

  Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Tongeren (GL) en Swinkels (D66) over de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers. Tevens gaat hij in op de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) over de uitstapprogramma’s voor prostituees. In dit kader besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over het bevorderen dat gemeentebesturen een beleids-visie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04).  23Mensenhandel en prostitutie Aan de orde is het VAO Mensenhandel en prostitutie (AOd.d. 26/04). De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het i ...

  Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04). 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de ministe ...

  Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 oktober 2014 inzake aanbieding rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013 (Kamerstuk 28 638, nr. 125);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 oktober 2014 inzake uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 6);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 november 2014 inzake fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel (Kamerstuk 22 112, nr. 1932);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 december 2014 inzake mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 128);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 maart 2015 inzake aanbieding onderzoeksrapport "Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht." (Kamerstuk 32 239, nr. 5);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 april 2015 inzake aanbieding nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod (Kamerstuk 34 193, nr. 1);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 april 2015 inzake stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma-kinderen (Kamerstuk 32 824, nr. 92);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake verzamelbrief mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 139);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake voortgang van het Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM) (Kamerstuk 28 638, nr. 140);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2015 inzake kabinetsreactie Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's (Kamerstuk 27 062, nr. 98);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 december 2015 inzake reactie op het rapport Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers (Kamerstuk 34 193, nr. 2);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 februari 2016 inzake resultaten project mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting i.h.k.v. het EU-voorzitterschap (Kamerstuk 28 638, nr. 141);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" (Kamerstuk 34 193, nr. 3);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" (Kamerstuk 28 638, nr. 143).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale p ...

  De rechtbank Midden-Nederland heeft de exploitatievergunning van eiser ingetrokken en het hotel gesloten. Verweerder heeft aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd dat in het hotel illegale prostitutie is geconstateerd.

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Hotelprostitutie
  • Exploitatie
  • Bestuursrecht
  • Exploitatievergunning
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het we ...

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Tweede Kamer Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Amendement van het lid Oskam waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd. TWEE ...

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Amendement van het lid Oskam waarmee een verbod op illegaal pooierschap in het wetboek van strafrecht wordt geintroduceerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Pooier
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Tweede Kamer Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s ...

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Amendement; Amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de strafhoogten voor de voorgestelde strafbaarstellingen worden verhoogd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Strafrecht
  • Strafmaximum
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod: 'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandach ...

  Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod:'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandacht voor de praktijken rondom cosmetische ingrepen bij sekswerkers. Helaas moeten deze leden constateren dat het nog steeds voorkomt dat sekswerkers onder dwang cosmetische ingrepen ondergaan. Het spreekt vanzelf dat deze leden het gedwongen karakter van dit soort praktijken bijzonder ongewenst vinden. Zij vragen dan ook in hoeverre de Wet BIG ook aan de beroepsbeoefenaren vraagt om verder te kijken dan de medische ingreep alleen. Wanneer er sprake lijkt te zijn van dwang, bijvoorbeeld bij dit soort cosmetische ingrepen, mag er toch verwacht worden dat beroepsbeoefenaren geen ingreep verrichten. Welke sancties kunnen beroepsbeoefenaren tegemoetzien wanneer zij aan dit soort basale overwegingen voorbijgaan? Op welke manier worden dit soort eisen, en de bijhorende sanctie, aan beroepsbeoefenaren gecommuniceerd? Op welke manieren wordt de richtlijn mensenhandel betrokken bij de aanpassingen van de Wet BIG om dit soort misstanden te voorkomen?'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Zorg
  • Registratie
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. 114 reads Language Dutch De rechtbank oordeelt dat verweerder de exploitatievergunning mocht intrekken: 'Ook de stelling van eiseres dat de exploitanten niet wisten dat er in het horecabedrijf prostitutieactiviteiten werden verricht, kan naar het oor ...

  De rechtbank oordeelt dat verweerder de exploitatievergunning mocht intrekken:'Ook de stelling van eiseres dat de exploitanten niet wisten dat er in het horecabedrijf prostitutieactiviteiten werden verricht, kan naar het oordeel van de rechtbank niet slagen. Gelet op de verschillende constateringen kan niet worden gezegd dat dit slechts een incidenteel karakter heeft. Daarbij merkt de rechtbank op dat het de verantwoordelijkheid is van de exploitanten om op de hoogte te zijn van hetgeen er gebeurt in hun horecagelegenheid en maatregelen te treffen ter voorkoming van prostitutieactiviteiten. Op de exploitanten rust immers de verplichting om te doen wat nodig is voor een goede gang van zaken. De rechtbank is daarbij van oordeel dat uit hoofde van de aard van het bedrijf van eiseres verweerder hoge eisen mag stellen wat betreft de bedrijfsvoering. Bovendien blijkt uit het proces-verbaal van 30 augustus 2011 dat de eigenaar op 12 augustus 2011 heeft verklaard dat er ‘voor wat meer geld met één of meerdere dames in een kamer een pleziertje kan worden beleefd’. De rechtbank acht het onder deze omstandigheden niet aannemelijk dat de eigenaar niet van de activiteiten op de hoogte was.'

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Prostitutie
  • Nederlands
 10. Language Dutch 73 reads States Council (Dutch) In het bedrijfsplan van exploitant is omschreven dat bij het intakegesprek de prostituee zich verstaanbaar moet kunnen maken in een voor de exploitant begrijpelijke taal. De burgemeester weigert exploitatieve ...

  In het bedrijfsplan van exploitant is omschreven dat bij het intakegesprek de prostituee zich verstaanbaar moet kunnen maken in een voor de exploitant begrijpelijke taal. De burgemeester weigert exploitatievergunningen af te geven omdat uit rapportages blijk dat de exploitant kamers heeft verhuurd aan prostituees die zich niet verstaanbaar konden maken. De exploitant voert aan dat dit hem ten onrechte wordt tegengeworpen omdat het strijdig is met artikel 10 van de Dienstenrichtlijn. Daardoor wordt hij belemmerd in de verhuur van kamers aan prostituees. De Raad van State ziet hierin aanleiding om prejudiciële vragen te stellen. De laatste vraag luidt:'Voor zover de dienstverrichter een beroep toekomt op de bepalingen in Hoofdstuk III van de richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376/36), verzet artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van deze richtlijn zich tegen een maatregel als thans in geding, waarbij het een exploitant van raamprostitutiebedrijven slechts is toegestaan kamers in dagdelen te verhuren aan prostituees die zich aan de exploitant verstaanbaar kunnen maken in een voor hem begrijpelijke taal?'

  Jurisprudentie

  • Bestuursrecht
  • Raad van State
  • Prostitutie
  • Prejudiciële vragen
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's