Documentsoort

 • Prostitutie
 • Bestuursrecht
 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 45 resultaten
 1. Taal Nederlands 10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te be ...

  10 oktober heeft kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord overhandigd met daarin de plannen met betrekking tot mensenhandel. Zo zal er op verschillende manieren geinvesteerd worden in de strijd tegen mensenhandel. Om te beginnen, zal er geïnvesteerd worden in internationaal opsporingsonderzoek. Daarnaast zal er structureel meer geld beschikbaar worden gesteld voor uitstapprogramma's voor prostituees om hen op deze manier te helpen. Ook zal er geïnvesteerd worden in speciale Prostitutie Controle Teams en komt er extra geld ter beschikking voor slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast belooft het nieuwe regeerakkoord verscheidene investeringen, waaronder een wetswijziging van het wetsvoorstel Regulering prostitutie ten behoeve van de uniformiteit om op deze manier te voorkomen dat daders van mensenhandel gebruik kunnen maken van de ongelijke toezicht- en handhavingsmogelijkheden. Daarnaast zal er een vergunningsplicht voor alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening komen,  wordt er een pooierverbod ingelast en komt er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken met als doel zicht te houden op de prostituees om misstanden te voorkomen. Kijkend naar het budgettair overzicht, zal er van het budget dat ter beschikking is gesteld voor preventiemaatregelen, jaarlijks structureel 2 miljoen euro bijkomen voor slachtoffers van mensenhandel. Dit zal aangevuld worden met 4 miljoen euro in 2018, 3 miljoen euro in 2019, 3 miljoen euro in 2020 en 2 miljoen euro in 2021. Het gehele regeerakkoord is te vinden via onderstaande link:https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

  Overheidspublicaties

  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties
  • regeerakkoord
  • investeringen
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 2. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de m ...

  Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Tongeren (GL) en Swinkels (D66) over de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers. Tevens gaat hij in op de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) over de uitstapprogramma’s voor prostituees. In dit kader besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over het bevorderen dat gemeentebesturen een beleids-visie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04).  23Mensenhandel en prostitutie Aan de orde is het VAO Mensenhandel en prostitutie (AOd.d. 26/04). De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het i ...

  Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04). 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 4. Tweede Kamer Taal Nederlands Gewijzigde Motie van het lid Segers C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding mi ...

  Gewijzigde Motie van het lid Segers C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Tweede Kamer Taal Nederlands Amendement van het lid van Toorenburg:   [regelt] middels een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeente ...

  Amendement van het lid van Toorenburg: [regelt] middels een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke verordeningen of gemeentelijk beleid voor zover het betreft de beoordeling van de zelfredzaamheid van prostituees en doorverwijzing naar hulpverlening.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Amendement van het lid van der Staaij:   [...] Het is belangrijk dat gemeenten ter bescherming van prostituees en ter voorkoming van mensenhandel, dwang en uitbuiting actief beleid voeren om bekendheid te geven ...

  Amendement van het lid van der Staaij: [...] Het is belangrijk dat gemeenten ter bescherming van prostituees en ter voorkoming van mensenhandel, dwang en uitbuiting actief beleid voeren om bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor uitstapprogramma's en hier ook concreet invulling aan geven. Dit artikel schept de verplichting voor gemeenten om hierover beleid te ontwikkelen. [...]

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Uitstapprogramma's
  • Prostituees
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. 1 Tweede Kamer Taal Nederlands Motie van de leden van der Staaij en Segers:   De Kamer [...] verzoekt de regering, te onderzoeken hoe hogere leeftijdsgrenzen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel, dwang en uitbuiting in de prosti ...

  Motie van de leden van der Staaij en Segers: De Kamer [...] verzoekt de regering, te onderzoeken hoe hogere leeftijdsgrenzen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel, dwang en uitbuiting in de prostitutiebranche en te komen met voorstellen om de leeftijdsgrens te verhogen en de Kamer uiterlijk 1 januari 2017 hierover te informeren.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Signalering
  • Seksuele uitbuiting
  • Dwang
  • Prostituee
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer Taal Nederlands Motie van het lid Segers C.S.:   De Kamer [...] spreekt uit dat het wenselijk is om beter tot uitdrukking te brengen dat ook de Koninklijke Marechaussee de wettelijke taak heeft om mensenhandel te bestrijden [en ...

  Motie van het lid Segers C.S.: De Kamer [...] spreekt uit dat het wenselijk is om beter tot uitdrukking te brengen dat ook de Koninklijke Marechaussee de wettelijke taak heeft om mensenhandel te bestrijden [en] verzoekt de regering om te onderzoeken of daarvoor een wetswijziging nodig is, die zo nodig voor te bereiden en de Kamer daarover 1 september 2016 te informeren.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Tweede Kamer Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de ministe ...

  Algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie. De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 26 april 2016 overleg gevoerd met de Minister van Veiligheid en Justitie, over:- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 oktober 2014 inzake aanbieding rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013 (Kamerstuk 28 638, nr. 125);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 oktober 2014 inzake uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 6);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 november 2014 inzake fiche: Mededeling Evaluatie richtlijn 2004/81 verblijfstitel slachtoffer mensenhandel (Kamerstuk 22 112, nr. 1932);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 16 december 2014 inzake mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 128);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 maart 2015 inzake aanbieding onderzoeksrapport "Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht." (Kamerstuk 32 239, nr. 5);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 14 april 2015 inzake aanbieding nulmeting wetsvoorstel Regulering prostitutie (Wrp) en inventarisatie pooierverbod (Kamerstuk 34 193, nr. 1);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 april 2015 inzake stand van zaken met betrekking tot het programma Aanpak uitbuiting Roma-kinderen (Kamerstuk 32 824, nr. 92);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake verzamelbrief mensenhandel (Kamerstuk 28 638, nr. 139);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 september 2015 inzake voortgang van het Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM) (Kamerstuk 28 638, nr. 140);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 december 2015 inzake kabinetsreactie Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's (Kamerstuk 27 062, nr. 98);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 december 2015 inzake reactie op het rapport Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers (Kamerstuk 34 193, nr. 2);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 9 februari 2016 inzake resultaten project mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting i.h.k.v. het EU-voorzitterschap (Kamerstuk 28 638, nr. 141);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare" (Kamerstuk 34 193, nr. 3);- de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 april 2016 inzake aanbieding rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen "Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel" (Kamerstuk 28 638, nr. 143).

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Gemeente Utrecht Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige ...

  SamenvattingHet college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige beleid zonodig te verbeteren. De afdeling Bestuursinformatie heeft, in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Utrechts prostitutiebeleid. Dit rapport doet verslag van resultaten met betrekking tot nietvergunde, illegale en gedwongen prostitutie. Een samenvattende eindrapportage geeft een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek en brengt deze met elkaar in verband.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeentelijke aanpak
  • Raamprostitutie
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's