Trefwoord

Organisatie

 • Rechtbank Rotterdam

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 27 resultaten
 1. Language Dutch 1 read Court of Rotterdam Rechtbank Rotterdam heeft een verdachte deels vrijgesproken voor mensenhandel t.a.v. een meerjarig slachtoffer, veroordeeld voor mensenhandel t.a.v. een minderjarig slachtoffer en veroordeeld voor het in het bezit ...

  Rechtbank Rotterdam heeft een verdachte deels vrijgesproken voor mensenhandel t.a.v. een meerjarig slachtoffer, veroordeeld voor mensenhandel t.a.v. een minderjarig slachtoffer en veroordeeld voor het in het bezit hebben van een vuurwapen. De Rechtbank acht niet bewezen dat er bij het eerste slachtoffer sprake is geweest van dwang, geweld, een andere feitelijkheid, bedreiging met geweld of andere feitelijkheid, afpersing en misleiding. Er is volgens de Rechtbank dan ook geen sprake van ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ of van ‘misbruik van een kwetsbare positie’.  De verdachte is al eens eerder veroordeeld voor mensenhandel.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Gedwongen prostitutie
  • Veroordeling mensenhandel
  • minderjarig slachtoffer
  • Vrijspraak mensenhandel
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstan ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie, het slachtoffer heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van het slachtoffer.Het bewezen feit levert op: Mensenhandel, meermalen gepleegd. De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.De verdachte heeft bij voornoemde gedragingen telkens misbruik gemaakt van de hiervoor geschetste feitelijke en praktische (levens)omstandigheden van het slachtoffer. Onder deze omstandigheden en mede omdat de verdachte het paspoort van het slachtoffer had ingenomen, was het slachtoffer in verregaande mate afhankelijk van de verdachte. Hierdoor bezat de verdachte een overwicht op het slachtoffer en daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdach ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdachte het oogmerk op de seksuele uitbuiting van de jongens heeft gehad. Het ging immers steeds om kwetsbare jongens die in Nederland hun weg niet kenden. De omstandigheid dat de verdachte bij uitstek deze jongens in zijn woning opnam die vervolgens ook daadwerkelijk escortwerkzaamheden hebben verricht en een deel van de opbrengsten aan de verdachte hebben afdragen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat de verdachte vanaf aanvang de intentie heeft gehad om er zelf beter van te worden en de jongens uit te buiten.Ten aanzien van de straf overweegt de rechtbank dat dee verdachte zich gedurende een langere periode heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel, waarbij de slachtoffers [slachtoffer 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] respectievelijk 8 maanden, 2,5 jaar en 6 maanden in de woning van de verdachte hebben verbleven. De slachtoffers betroffen drie jonge homoseksuele mannen die afkomstig zijn uit Roemenië. Deze slachtoffers en hun familieleden verkeerden in Roemenië in een slechte sociaaleconomische situatie. Dit was bij de verdachte bekend en hij heeft van deze kwetsbare positie van de slachtoffers misbruik gemaakt.De verdachte heeft de slachtoffers gehuisvest en opgenomen met het doel dat zij zich in Nederland ter beschikking zouden stellen voor de prostitutie/escort en de verdachte hen seksueel kon uitbuiten, zoals hiervoor ook reeds is overwogen. De verdachte heeft daarbij voordeel getrokken uit de geschetste uitbuitingssituatie.Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf afgezet tegen de eis van de officieren van justitie heeft de rechtbank meegenomen dat de slachtoffers niet altijd de gehele periode bij de verdachte hebben verbleven en dat de rechtbank niet alle onderdelen van de tenlastelegging in volle omvang bewezen heeft verklaard.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 685 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 360 dagen voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Language Dutch 2 reads Court of Rotterdam Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen ...

  Bij arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2014 is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens het meermalen plegen van mensenhandel.De vordering van de officier van justitie strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat en tot het opleggen aan de veroordeelde van de verplichting tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van dat geschatte voordeel van € 27.793,70. De rechtbank komt echter uit op een bedrag van € 16.150,-.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Ontneming
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Ontnemingsmaatregel
  • Artikel 37e Sr
  • Mensenhandel
  • Ontneming
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank stelt vast dat [ ...

  De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank stelt vast dat [minderjarige 2] weliswaar als getuige door de politie is gehoord, doch niet expliciet in het kader van artikel 167a Sv. De politie heeft haar immers niet gevraagd haar mening over het strafbare feit te geven. Evenmin is [minderjarige 2] gevraagd hoe zij tegenover vervolging van de verdachte staat. Uit haar verklaring bij de politie komt wel naar voren dat zij vrijwillig seks heeft gehad met de verdachte en dat zij het niet eens was met het feit dat haar moeder daarvan aangifte heeft gedaan. [minderjarige 1] is noch door de politie noch door het openbaar ministerie gehoord over het feit. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting blijkt evenwel dat de verdachte en [minderjarige 1] (die thans 16 jaar oud is) nog steeds een affectieve relatie hebben, dat de verdachte tot aan het aan hem opgelegde contact- en locatieverbod woonachtig was bij [minderjarige 1] en haar ouders, alsmede dat de verdachte de uit hun relatie geboren dochter heeft erkend en hier ook mede de zorg voor draagt. Een toelichting waarom in beide zaken in weerwil van een en ander vervolging aangewezen is, is niet gegeven.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Niet-ontvankelijk
  • Ontucht
  • Affectieve relatie
  • Artikel 167a Sv
  • Minderjarige
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het verwerven en in het bezit zijn van kinderpornografie, het vervaardigen van een film met kinderpornografie en het schenden van zijn ambtsgeheim als politieambtenaar. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het downloaden, bekijken en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor de productie van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor een camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en/of te ondergaan. Handelingen waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, niet toe zijn. Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen psychische schade oplopen. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie en verspreiding van de beelden. Een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, is vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen en kan nog jarenlang opduiken. Dit is ook voor de verdachte, naar eigen zeggen als slachtoffer van een pedoseksueel, een reden geweest om naar kinderporno te zoeken om te kijken of er nog beelden van hemzelf op het internet stonden. Dat de verdachte als consument hieraan een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem dan ook aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Schending Ambtsgeheim
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 7. Rechtbank Rotterdam Taal Nederlands De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een proeftijd van 2 jaar wegens het plegen van ontucht met een minderjarig meisje in de jeugdprostitutie. De rechtbank oordeelt als volgt:“De verdachte maakt deel uit van een groep prostitutieklanten die op 12 mei 2014 in Schiedam een zestienjarig meisje hebben bezocht dat zich tegen betaling beschikbaar stelde om seksuele handelingen met een derde te hebben. Hij heeft betaald voor seksuele handelingen met haar. Hij heeft daardoor misbruik gemaakt van het meisje, zonder zich te bekommeren om de gevolgen die zijn handelen voor haar zou hebben, terwijl hij, als volwassen man, juist degene was die het meisje deze seksuele handelingen had moeten besparen. Het is bekend dat dit soort seksuele handelingen voor de meisjes die er het slachtoffer van zijn grote gevolgen kunnen hebben voor hun verdere ontwikkeling. De rechtbank rekent de verdachte dit alles zwaar aan. Hij heeft door zijn handelen de lichamelijke integriteit van het meisje in ernstige mate geschonden en bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Jeugdprostitutie
  • Kelderbox
  • Minderjarige
  • Nederlands
 8. 13 reads Court of Rotterdam Language Dutch De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van vier vrouwen. De rechtbank oordeelt: 'Verdachte heeft zich met zijn m ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel ten aanzien van vier vrouwen. De rechtbank oordeelt:'Verdachte heeft zich met zijn medeverdachte(n) gedurende ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van in totaal vier vrouwen. Hoewel de slachtoffers in beginsel vrijwillig hebben ingestemd om in Nederland in de prostitutie te gaan werken heeft de verdachte misbruik gemaakt van de omstandigheden en de kwetsbare en afhankelijke positie van de slachtoffers en hen ertoe aangezet om zich te (blijven) prostitueren. Daarbij dient in aanmerking genomen te worden dat verdachte met twee van de vier vrouwen op enig moment dat zij hier in Nederland waren een relatie had en aldus ook misbruik heeft gemaakt van hun emotionele afhankelijkheid. De vrouwen moesten het geld dat ze met hun werkzaamheden in de prostitutie verdienden, voor het grootste deel afstaan aan verdachte en/of zijn medeverdachten terwijl de verdachte en zijn mededaders op kosten van de vrouwen in Nederland verbleven.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Prostitutie
  • Nederlands
 9. 68 reads Court of Rotterdam Language Dutch Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit mensenhandel. De veroordeelde wordt verplicht € 15.000,- aan de staat te betalen. ECLI:NL:RBROT:2014:9779 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 27-11 ...

  Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit mensenhandel. De veroordeelde wordt verplicht € 15.000,- aan de staat te betalen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Nederlands
 10. 51 reads Court of Rotterdam Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Verdachte heeft een Nigeriaanse vrouw overgebracht naar Nederland en gehuisve ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Verdachte heeft een Nigeriaanse vrouw overgebracht naar Nederland en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting. Slachtoffer had een schuld bij verdachte. Zij moest in de prostitutie werken om de kosten van haar reis naar Nederland terug te betalen aan verdachte en haar medeverdachte(n). Slachtoffer heeft langer dan een jaar in de prostitutie gewerkt en al haar verdiensten bij verdachte ingeleverd. Verdachte heeft ook geprobeerd een ander meisje naar Nederland te smokkelen. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensensmokkel
  • Nigeriaanse madams
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's