• Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Taal Nederlands Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Op 7 april 2017 heeft het NJi in opdracht van VWS, een internationale expertmeeting georganiseerd over 'wat werkt' in de specialistische zorg voor meisjes, die slacht ...

  Op 7 april 2017 heeft het NJi in opdracht van VWS, een internationale expertmeeting georganiseerd over 'wat werkt' in de specialistische zorg voor meisjes, die slachtoffer zijn van loverboys/mensenhandel. Deelnemers waren managers en teamleiders van nagenoeg alle specialistische zorgaanbieders die een behandelaanbod voor de meisjes uitvoeren en daarnaast een aantal vertegenwoordigers van gemeenten en landelijke branche organisaties. Aanleiding was de ontwikkelde landelijke aanpak voor loverboy/mensenhandelslachtoffers van de Commissie Azough. Het in deze aanpak ontwikkelde kwaliteitskader voor de behandelaanpak door specialistische zorgaanbieders, vroeg om een reflectie- en ijkmoment. Waar staan we nu en wat is er nodig om de kennisontwikkeling een stap verder te brengen. Belangrijk doel is om revictimizatie zo veel mogelijk terug te dringen; een veel voorkomend probleem bij deze meisjes.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 2. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Taal Nederlands De medische zorg aan asielzoekers kwam in 2015 sterk onder druk te staan door de grote instroom van asielzoekers. De grootste risico’s die hierdoor ontstonden zijn beperkt gebl ...

  De medische zorg aan asielzoekers kwam in 2015 sterk onder druk te staan door de grote instroom van asielzoekers. De grootste risico’s die hierdoor ontstonden zijn beperkt gebleven door gezamenlijke inspanningen van de ketenpartners. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van haar onderzoek in 2015 naar de medische zorg aan asielzoekers in nieuwe opvanglocaties.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Medisch
  • Asielzoeker
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Medische behandeling
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de ...

  Jongeren zijn kwetsbaar. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze jongeren te beschermen en te begeleiden zolang zij in Nederland (mogen) verblijven. De specifieke kwetsbaarheid van de jongeren vraagt om opvang in een veilige en aandachtvolle omgeving. Ook in de huidige veranderende context van toestroom van vluchtelingen, waarin veel gevraagd wordt van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van (minderjarige) vreemdelingen. Jongeren bij wie het vermoeden bestaat dat zij slachtoffer zijn of kunnen worden van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. De beschermde opvang wordt uitgevoerd door Jade, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie presenteren in dit rapport de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de beschermde opvang. Deze opvangvorm onderscheidt zich van andere opvangvormen doordat aan jongeren (ongevraagd) bescherming wordt geboden, een bescherming die van invloed is op hun (bewegings-)vrijheid en zelfbeschikking. Dit verlangt een zorgvuldige manier van werken. De inspecties beogen met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de bescherming en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de beschermde opvang. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Rechtspositie
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 4. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Dit document bevat de antwoorden van minister Schippers op de vragen van de leden Van Dekker, Van Laar en Rebel over het bericht 'Afrikaanse voetballers verhandeld in Azië ...

  Dit document bevat de antwoorden van minister Schippers op de vragen van de leden Van Dekker, Van Laar en Rebel over het bericht 'Afrikaanse voetballers verhandeld in Azië'. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Voetbal
  • Nederlands
 6. 49 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Language Dutch Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de ...

  Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn op de Kinderrechtenmonitor 2014. Er wordt afzonderlijk gereageerd op de door de Kinderombudsman gedane hoofdaanbevelingen op de zes domeinen genoemd in de monitor. Domein 3 betreft ‘bescherming tegen exploitatie en geweld’.    

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Minderjarigen
  • Kindermishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Minderjarige
  • Nederlands
 7. Language Dutch 47 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Antwoord op vragen van de leden Siderius en Kooiman over problemen bij Fier Friesland met de budgetten specialistische functies.  AH 804 2014Z20662 Antwoord van staatssecretaris Van R ...

  Antwoord op vragen van de leden Siderius en Kooiman over problemen bij Fier Friesland met de budgetten specialistische functies. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 839 Jeugdzorg Nr. 275 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2013 In antwoord op uw brie ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Zorg
  • Opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 9. 50 reads Language Dutch Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport In deze brief ga ik, mede namens de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkel ...

  In deze brief ga ik, mede namens de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.Tevens ga ik, mede namens de Minister en Staatssecretaris van VenJ, in deze brief in op het verzoek van het lid Keijzer zoals gedaan in het ordedebat van 21 november 2013 om een reactie op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling. Met deze brief voldoe ik ook aan het verzoek van het lid Segers c.s. over de opvang van slachtoffers van mensenhandel of eergerelateerd geweld.Mede namens de Minister en Staatssecretaris van VenJ en de Minister van OCW heb ik uw Kamer op 9 december 2013 mijn reactie gestuurd op het verslag schriftelijk overleg (VSO) over mijn brief betreffende de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties d.d. 15 juli 2013.Tegelijkertijd heb ik u, mede namens de Minister van OCW mijn reactie gestuurd op het verslag schriftelijk overleg (VSO) aangaande mijn brief betreffende «Plan van aanpak Aandacht voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen»5 d.d. 15 juli 2013. In mijn reacties treft u de voortgang aan die geboekt is op een groot aantal onderdelen van de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. In onderhavige brief informeer ik u aanvullend hierop over de recente belangrijke ontwikkelingen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Nederlands
 10. Language Dutch 59 reads Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Documentnr 2014D08945 bijlage. blg-302307 Datum 11 maart 2014 Betreft uw brief over inzet van tolken in de zorg PZO Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 ...

  Documentnr 2014D08945 bijlage.blg-302307

  Publicaties

  • Brieven
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Tolken
  • Nederlands

Pagina's