• Kamerstukken
 • Minderjarigen
 • Strafrecht
 • Hoge Raad

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Resultaten 1 - 1 van totaal 1 resultaten
 1. Language Dutch 188 reads Supreme Court Uitspraak van de Hoge Raad over 'ertoe brengen' in artikel 273f lid 1 sub 5 Sr: 'In eerdere rechtspraak is beslist dat onder het tot prostitutie brengen mede dient te worden verstaan iedere gedraging g ...

  Uitspraak van de Hoge Raad over 'ertoe brengen' in artikel 273f lid 1 sub 5 Sr:'In eerdere rechtspraak is beslist dat onder het tot prostitutie brengen mede dient te worden verstaan iedere gedraging gericht tegen een persoon ertoe strekkende deze te belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie op te houden ongeacht de omstandigheid of deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt dan wel reeds eerder bij prostitutie betrokken was (vgl. HR 6 juli 1999, ECLI:NL:HR:1999:AB9475, NJ 1999/701, rov. 3.3.5). Mede gelet hierop en in aanmerking genomen dat art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr blijkens de hiervoor onder 3.2.3 weergegeven wetsgeschiedenis strekt ter bescherming van minderjarigen en om die reden de eis van het uitoefenen van dwang ontbreekt, verdient nog opmerking dat ook voor zover het oordeel van het Hof zou zijn gebaseerd op de opvatting dat de omstandigheid dat aangeefster zich reeds met "prostitutiewerk" bezighield voordat zij de verdachte benaderde en de verdachte op haar verzoek slechts "faciliterende activiteiten" heeft verricht, aan de toepasselijkheid van art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr in de weg staat, dat oordeel berust op een verkeerde rechtsopvatting.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Hoge Raad
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Ertoe brengen
  • artikel 273f lid 1, sub5
  • Nederlands