• Slachtoffers
 • 2016
Resultaten 1 - 10 van totaal 10 resultaten
 1. Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat c ...

  Op 30 november heeft de Tweede Kamer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gepubliceerd. De monitor bevat cijfers over  vervolging, berechting en de persoonkenmerken van verdachten in mensenhandelzaken.  In de monitor wordt gekeken naar de cijfers die bekend zijn in het jaren tussen 2011 en 2015.  Dit document is de bijlage van het rapport waarin de cijfers zijn terug te lezen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Slachtoffers
  • Monitor mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechters slap met misbruik» (ingezonden 16 september 2016). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 ...

  Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechters slap met misbruik» (ingezonden 16 september 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Misbruik
  • Slachtoffers
  • Strafmaat
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 18 mei 2016 over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justit ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 18 mei 2016 over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (Kamerstuk 34 475 VI, nr. 1) en over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 18 mei 2016 inzake «Resultaten verantwoordingson-derzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)» (Kamerstuk 33 475 VI, nr. 2). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 10 juni 2016. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.N.B.Vraag 143. Kunt u aangeven of de stijging in het aantal meldingen omtrent mensenhandel geleid heeft tot meer aanhoudingen en veroordelingen?Vraag 205. Hoe wordt bij mensenhandelzaken door OM en politie rekening gehouden met privacy en wensen van een slachtoffer met betrekking tot bijvoorbeeld het betrekken van de omgeving bij een strafrechtelijk onderzoek?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafrecht
  • Registratie
  • Signalering
  • Slachtoffers
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 4 Tweede Kamer Verslag van een parlementair debat over de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. 5R ...

  Verslag van een parlementair debat over de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Strafrecht
  • Strafrecht
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel. Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verda ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in zaak B onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:hij in de periode van 1 juni 2005 tot en met 30 juli 2005 in Nederland en Duitsland en Slowakije,tezamen en in vereniging met een ander, door misleiding en misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 5] heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 5] in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, immers heeft de verdachte tezamen en in vereniging met een ander die [slachtoffer 5] gezegd dat zij als serveerster in Spanje zou kunnen werken en die [slachtoffer 5] met de auto naar Nederland vervoerd en die [slachtoffer 5] (schreeuwend) gezegd dat als zij niet wilde werken als prostituee zij maar naar huis moest gaan, terwijl de verdachte en zijn mededader hadden moeten weten dat die [slachtoffer 5] geen geld of middelen had om huiswaarts te keren.Hetgeen in de zaak met parketnummer zaak B onder 1 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het aanwenden van een rechtsmiddel zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: " Het hof heeft in hoger b ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden wegens mensenhandel jegens 2 slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan – kort gezegd – medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [aangeefster 1] en [aangeefster 2] . De verdachte heeft [aangeefster 1] en [aangeefster 2] , die door anderen werden uitgebuit in de prostitutie, naar hun werkplek gebracht en– tijdens hun prostitutiewerkzaamheden – in de gaten gehouden en hen aldus in hun vrijheid beperkt.De vrouwen verkeerden in een situatie, waarin hun lichamelijke en geestelijke integriteit ondergeschikt werden gemaakt aan financieel gewin. Door het verrichten van de bewezenverklaarde „diensten‟ heeft de verdachte bijgedragen aan het in stand houden van deze uitbuitingssituatie. Daarnaast is gebleken dat de verdachte deel uitmaakte van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van mensenhandel op soortgelijke wijze als hierboven beschreven. De ervaring leert dat slachtoffers van mensenhandel daarvan nog gedurende lange tijd psychische en emotionele schade kunnen ondervinden.Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 28 oktober 2015 is de verdachte eerder ter zake van strafbare feiten onherroepelijk veroordeeld. Nu dit volstrekt andersoortige feiten betreft zal dit niet in strafverhogende zin worden meegewogen.Hoewel de bewezenverklaarde medeplichtigheid aan mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie ernstige feiten betreft, waardeert het hof de rol van de verdachte – die door medeverdachten en aangeefsters veelal als "de loopjongen" wordt aangeduid – in het kader van straftoemeting anders dan de advocaat-generaal. Daarom komt het hof tot een lagere gevangenisstraf dan geëist. Wel acht het hof de bewezen verklaarde feiten zodanig ernstig dat – anders dan de raadsman heeft bepleit – niet kan worden volstaan met een andere straf dan een gevangenisstraf van na te melden duur.Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden en zal voorts de gevangenneming van de verdachte gelasten, nu het daartoe termen aanwezig acht. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Criminele organisatie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers. Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropg ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens mensenhandel in vereniging jegens drie slachtoffers.Het gerechtshof oordeelt als volgt: "Vooropgesteld moet worden dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in de zin van art. 140 Sr sprake is indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Gelet op hetgeen de bewijsmiddelen inhouden bestond er een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere hiërarchie en heeft de verdachte daartoe behoord. Voorts heeft hij een aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot het oogmerk van de organisatie, te weten mensenhandel. Hij heeft in Roemenië zijn ex-vriendin [aangeefster 3] voorgesteld om in de prostitutie te werken en heeft haar vervolgens [aangeefster 2] en [aangeefster 1] laten werven voor de prostitutie. Hij heeft hen ondergebracht in een appartement, paspoorten geregeld en foto’s gemaakt van de drie meisjes, slechts gekleed in lingerie. Deze foto’s zijn door de [medeverdachte 1] aan de [medeverdachte 2] verzonden, opdat deze hen kon laten weten of de meisjes al dan niet geschikt waren voor prostitutiewerkzaamheden. Vervolgens heeft hij hen tezamen met [medeverdachte 1] naar Nederland vervoerd en aldaar een verblijfplaats geregeld bij [medeverdachte 2] , steeds in de wetenschap van de (financieel) kwetsbare positie waarin de meisjes zich bevonden. [medeverdachte 2] regelde dat zij konden gaan werken, dat er huisvesting voor hen was, legde hun de werkzaamheden uit en [medeverdachte 2] liet [aangeefster 1] al haar geld aan hem afstaan. De [medeverdachte 1] heeft [aangeefster 2] al het geld dat zij in de prostitutie verdiende aan hem laten afstaan. Gelet op dit alles heeft de verdachte een substantiële bijdrage geleverd aan het criminele samenwerkingsverband, zij het van korte duur. "

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Criminele organisatie
  • Vervoeren van prostitutees
  • Slachtoffers
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Vervoeren (met oogmerk van uitbuiting)
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands FairWork Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenha ...

  Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting blijft echter beperkt. Het PRO-ACT project is opgezet door FairWork, Focus on Labour Exploitation (FLEX) (Verenigd Koninkrijk) en ADPARE (Roemenië). Het doel van het project is de aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting in de Europese Unie te verbeteren, door het ontwikkelen van effectieve strategieën voor proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers. Dit onderzoek naar signalering en ondersteuning in Nederland is een van de onderdelen van dit project.Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de huidige situatie op het gebied van signalering en ondersteuning van arbeidsuitbuiting in Nederland. Met speciale aandacht voor de ervaringen en meningen van slachtoffers is gekeken naar het bewustzijn en begrip van arbeidsuitbuiting onder opsporingsinstanties en andere betrokken organisaties met een mogelijke rol in signalering; aandacht voor zelfidentificatie; aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van slachtoffers; en aandacht voor een opsporingsgerichte versus mensenrechtenbenadering.Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. De voorlopige onderzoeksresultaten werden met slachtoffers doorgesproken. Meer informatie over de onderzoeksmethoden en ethiek is te vinden in de bijlage. Dit rapport geeft weer wat in de genoemde gesprekken opviel, en wat FairWork vanuit het perspectief van slachtoffers belangrijk vindt om te bespreken met andere organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. We hebben er niet naar gestreefd om volledig te zijn, maar willen inzicht verschaffen in de huidige situatie van signalering en ondersteuning.

  Publicaties

  • Rapporten
  • FairWork
  • Signalering
  • Slachtoffers
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 9. Language Dutch 21 reads Court of The Hague De rechtbank Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk wegens het plegen van mensenhandel en poging tot mensenhandel jegens 3 slachtoffers. De r ...

  De rechtbank Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk wegens het plegen van mensenhandel en poging tot mensenhandel jegens 3 slachtoffers. De rechtbank oordeelt als volgt:"Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en een poging tot mensenhandel. Allereerst heeft hij een verstandelijk beperkte vrouw, die verliefd was op hem, ertoe gebracht om tegen betaling met mannen seksuele handelingen te verrichten en de opbrengsten daarvan aan hem af te staan, waardoor hij voordeel genoot. Daarnaast heeft hij geprobeerd om een vrouw de prostitutie in te brengen door eerst met haar een seksuele relatie aan te gaan en haar vervolgens op allerlei manieren te bedreigen.Verdachte heeft hiermee ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers. Verdachte valt aan te rekenen dat hij, puur uit persoonlijk winstbejag, heeft gehandeld. Verdachte heeft de slachtoffers hiermee in een situatie gebracht welke veelal leidt tot langdurige psychische schade. " 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Psychische schade
  • Slachtoffers
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Verstandelijk Beperkt
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands FairWork Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in he ...

  Het rapport van Fair Work, over compensatie voor slachtoffers van mensenhandel uit 2013, geeft inzicht in het juridisch kader en de verschillende mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om in het strafproces compensatie te claimen van materiële en immateriële schade.

  Publicaties

  • Artikelen
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Slachtoffers
  • Strafvordering
  • Ontneming
  • Nederlands