Organisatie

 • Gemeente Utrecht

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Gemeente Utrecht Taal Nederlands Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naa ...

  Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat: er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel, het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan. De conclusies uit het onderzoek “Schone Schijn” hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door gemeenten te voeren prostitutiebeleid. In 2010 hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM besloten om tot een gezamenlijke aanpakte komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast.

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Vergunde prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gemeente Utrecht Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige ...

  SamenvattingHet college van Burgemeester en Wethouders heeft in het Collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’ (2006) het voornemen opgenomen in 2008 het prostitutiebeleid te evalueren met als doel het huidige beleid zonodig te verbeteren. De afdeling Bestuursinformatie heeft, in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek, het afgelopen jaar een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het Utrechts prostitutiebeleid. Dit rapport doet verslag van resultaten met betrekking tot nietvergunde, illegale en gedwongen prostitutie. Een samenvattende eindrapportage geeft een overzicht van alle uitkomsten van het onderzoek en brengt deze met elkaar in verband.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Gemeente Utrecht
  • Illegale prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Raamprostitutie
  • Nederlands
 3. Language Dutch 12 reads Municipality of Utrecht In deze beleidsregel van de gemeente Utrecht wordt de bevoegdheid beschreven omtrent het sluiten van publiek openstaande gebouwen, wanneer er sprake is van zware criminaliteit, zoals mensenhandel. De beleids ...

  In deze beleidsregel van de gemeente Utrecht wordt de bevoegdheid beschreven omtrent het sluiten van publiek openstaande gebouwen, wanneer er sprake is van zware criminaliteit, zoals mensenhandel. De beleidsregel geeft het volgende aan:'De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is het herstel van de openbare orde, de veiligheid of zedelijkheid door het weren en terugdringen van criminaliteit in en vanuit voor publiek openstaande gebouwen, alsmede het beëindigen van aanhoudende en ontoelaatbare overlast die niet met andere middelen afdoende kan worden bestreden.'

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeentelijke handhaving
  • Criminaliteit
  • Nederlands
 4. 212 reads Municipality of Utrecht Language Dutch In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Utrecht dat exploitanten en beheerders de verplichting hebben om er zorg voor te dragen dat er in het prostitutiebedrijf geen prostituees werkzaam zijn die slacht ...

  In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Utrecht dat exploitanten en beheerders de verplichting hebben om er zorg voor te dragen dat er in het prostitutiebedrijf geen prostituees werkzaam zijn die slachtoffer zijn van mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Hierbij moet de exploitant in zijn bedrijfsplan de maatregelen beschrijven die waarborgen dat de in zijn bedrijf werkzame prostituees voldoende zelfredzaam zijn. Eén van de in de APV voorgeschreven maatregelen die exploitanten in dit kader moet treffen is het voeren van een intakegesprek met iedere prostituee.Om vast te stellen of er geen sprake is van dwang of uitbuiting of onvoldoende zelfredzaamheid dient in de intake bij de exploitant in ieder geval aandacht besteed te worden aan:a) Indicatoren van mensenhandel (dwang en uitbuiting)b) Taalvaardigheidc) Kennis van rechten en plichtend) Gezondheid (fysiek en geestelijk)e) Verslavingf) Verstandelijk (cognitief) vermogen en/of laaggeletterdheidOver de indicatoren van mensenhandel zegt de beleidregel het volgende:'In het intakegesprek dient te worden gelet op signalen van mensenhandel. Indien een exploitant/ beheerder een mogelijk signaal van mensenhandel opmerkt, dan dient hij dit meteen te melden aan de politie en de gemeentelijke toezichthouder. Dit geldt voor duidelijke signalen van mensenhandel, maar ook voor een vaag ‘niet pluis’ gevoel.'  

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 5. 200 reads Municipality of Utrecht Language Dutch Gemeente Utrecht heeft een beleidsregel geformuleerd, genaamd 'Voldoende Toezicht', waarin meerdere voorschriften voor de bedrijfsvoering van seksinrichtingen worden beschreven. Dit beleid dient d ...

  Gemeente Utrecht heeft een beleidsregel geformuleerd, genaamd 'Voldoende Toezicht', waarin meerdere voorschriften voor de bedrijfsvoering van seksinrichtingen worden beschreven. Dit beleid dient drie doelen:1. Het zorg dragen van een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf2. Het zorgdragen dat er geen personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f WvSr (mensenhandel)3. Het zorgdragen dat  prostituees en klanten niet het slachtoffer kunnen worden van strafbare feiten en dat er ook geen strafbare feiten plaatsvinden in de seksinrichting. Aan de hand van de bovenstaande drie doelen zijn voor seksinrichtingen verschillende regels omschreven. Zo wordt onder andere aangegeven dat iedere exploitant 'tijdens openingstijden goed bereikbaar te zijn voor de in het bedrijf werkzame prostituees: voor het intakegesprek, voor administratieve handelingen, voor vragen die te maken hebben met het werken in het bedrijf en ook voor het melden van eventuele misstanden.'  Daarnaast worden beheerders verplicht gesteld om 'onder andere bij ongeregeldheden, ruzies etc. in te grijpen dan wel maatregelen te treffen waarbij de bevoegde instanties worden ingeschakeld.Derhalve is het uitgangspunt dat altijd minimaal twee beheerders aanwezig moeten zijn in de seksinrichting gedurende de openingstijden.'   

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 6. 144 reads Municipality of Utrecht Language Dutch In artikel 3:11 lid 7 van de APV is aan de exploitant/beheerder van een seksinrichting de verplichting opgelegd dat zij, indien een vermoeden van mensenhandel of andersoortige uitbuiting zich voordoet, dit  ...

  In artikel 3:11 lid 7 van de APV is aan de exploitant/beheerder van een seksinrichting de verplichting opgelegd dat zij, indien een vermoeden van mensenhandel of andersoortige uitbuiting zich voordoet, dit direct moet melden bij de politie en de gemeentelijke toezichthouders. De beleidsregel 'Melden Signalen Mensenhandel' van de gemeente Utrecht is bedoeld om een nadere invulling te geven aan de meldplicht; wat wordt precies van hen verwacht? De beleidsregel geeft, naast een aantal belangrijke signalen van mensenhandel, aan wat de verantwoordelijkheid is van de exploitant, bijvoorbeeld:'De beheerder/exploitant heeft een grote verantwoordelijkheid bij de bestrijding van mensenhandel. Op het moment van vergunningverlening dient de beheerder in staat te zijn om signalen van mensenhandel te herkennen. Als dat niet het geval is, is deze beheerder niet geschikt voor het vak van beheerder. Uiteraard zou dit na enige scholing wel het geval kunnen zijn. Veel signalen van mensenhandel zoals blauwe plekken en bijvoorbeeld verslavingsproblematiek zijn signalen die zelfs door ongeschoolden kunnen worden opgepikt, zodat ook van iedereen die op de vergunning is vermeld verwacht wordt dat signalen worden herkend. Het redelijkerwijs ontstaan van een vermoeden kan dus niet door een exploitant / beheerder worden ontkend door te stellen dat de signalen niet gezien zijn. Dit is geen excuus.'

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke handhaving
  • Nederlands
 7. 75 reads Municipality of Utrecht Language Dutch In deze brief geeft de gemeente Utrecht antwoord op schriftelijke vragen met betrekking tot de tippelzone op de Europalaan in Utrecht. Circa vijftig procent van de prostituees uit Utrecht en de zorgregio hee ...

  In deze brief geeft de gemeente Utrecht antwoord op schriftelijke vragen met betrekking tot de tippelzone op de Europalaan in Utrecht. Circa vijftig procent van de prostituees uit Utrecht en de zorgregio heeft een drugsverslaving en meerdere vrouwen zijn slachtoffer van mensenhandel. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Drugsverslaving
  • Toezicht
  • Nederlands
 8. Language Dutch 67 reads Municipality of Utrecht Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (zesde partiële herziening) (raadsbesluit van 19 december 2013). VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68Verordening tot wijziging v ...

  Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 ( zesde partiële herziening) (raadsbesluit van 19 december 2013).

  Wetgeving

  • Wetgeving
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
 9. Language Dutch 54 reads Municipality of Utrecht Gemeenteblad: officiële uitgave van gemeente Utrecht, nr. 3912, 10 december 2013 Gemeente Utrecht:: Handhavingsstrategie Seksinrichtingen(collegebesluit van 19 november 2013 met daarin opgenomen de wijziging ...

  Gemeenteblad : officiële uitgave van gemeente Utrecht, nr. 3912, 10 december 2013

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
 10. Taal Nederlands 5 Gemeente Utrecht De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van het gemeentelijk deel van het brede maatregelenpakket ter bestrijding van de mensenhandel in de Utrechtse raamprostitutie. Dit e ...

  De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van het gemeentelijk deel van het brede maatregelenpakket ter bestrijding van de mensenhandel in de Utrechtse raamprostitutie.Dit evaluatieonderzoek omvat kwalitatieve verdieping via groepsgesprekken en diepte-interviews met de justitiële partijen, de Belastingdienst, de hulpverlening, de gemeente, de exploitanten en prostituees.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Gemeente Utrecht
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Nederlands

Pagina's