Trefwoord

Organisatie

 • Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 58 resultaten
 1. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden De Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigt op 24 mei 2016 de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Noord-Nederland van 29 juli 2015. Het hof oordeelt als volgt: "Vast staat dat ...

  De Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigt op 24 mei 2016 de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Noord-Nederland van 29 juli 2015.Het hof oordeelt als volgt: "Vast staat dat de moeder bij de opvoeding van [de minderjarige] veel hulpverlening nodig zal hebben. Ter zitting is immers gebleken dat het gedrag van [de minderjarige] zo lastig is dat, als het onderzoek door [F] is afgerond en thuisplaatsing bij de moeder of een netwerkpleeggezin in Polen niet aan de orde is, overplaatsing naar een specialistisch pleeggezin of een gezinshuis in de rede ligt. Het is daarom, mede gelet op de zorgen die er al waren toen [de minderjarige] nog thuis woonde, maar zeer de vraag of de moeder over voldoende pedagogische vaardigheden beschikt om de opvoeding van [de minderjarige] aan te kunnen. Op dit moment is daarover, mede gelet op de ambivalente houding van de moeder jegens de hulpverlening onvoldoende duidelijkheid. De moeder heeft ook nog altijd onvoldoende inzicht verschaft in haar persoonlijke problematiek. Hoewel de moeder stelt dat zij inmiddels psychologische hulp voor zichzelf heeft ingeschakeld, hetgeen het hof op zichzelf een positieve ontwikkeling vindt, constateert het hof ook dat de moeder pas een week voor de zitting een intakegesprek heeft gehad en dat zij dit niet met de jeugdzorgwerker heeft gecommuniceerd. Er is daarom (nog) niet vast te stellen in hoeverre eventuele persoonlijke problematiek van de moeder haar belemmert in haar rol als opvoeder."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Uithuisplaatsing
  • Minderjarig
  • Psychische schade
  • Emotionele schade
  • Mensenhandel
  • Ondertoezichtstelling (OTS)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens mensenhandel. Het hof oordeelt als volgt: "Uit de verklaringen die aangeefster he ...

  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Uit de verklaringen die aangeefster heeft afgelegd - en die op de relevante onderdelen voldoende worden ondersteund door ander bewijsmateriaal - volgt dat zij door verdachte bewogen is prostitutiewerkzaamheden te verrichten en de verdiensten daarvan aan hem af te staan. Verdachte bewoog haar tot de prostitutiewerkzaamheden en het afstaan van die verdiensten door misbruik te maken van haar verliefdheid en door haar te misleiden. Aangeefster is bewogen klanten te ontvangen ten behoeve van de financiering van het zogenaamde Surinameproject. Er was echter geen Surinameproject. Verdachte zou onder meer met het geld dat aangeefster ging verdienen een vliegticket kopen. Zij heeft het geld voor het vliegticket daadwerkelijk aan verdachte afgestaan. Dit ticket is echter nooit aangeschaft. Wel heeft verdachte (met [medeverdachte] ) met het geld dat van de prostitutiewerkzaamheden van aangeefster afkomstig was, een auto gefinancierd. Uit de verklaringen van aangeefster blijkt niet dat ze hiervan op de hoogte was. Verdachte heeft verder misbruik gemaakt van de verliefdheid van aangeefster. Hij heeft ervaren dat zij door die verliefdheid veel voor hem wilde doen, zoals het ontvangen van klanten, naar klanten toe gaan en het afstaan van haar verdiensten. Hij heeft die verliefdheid en haar hoop op een toekomst met hem gevoed door voor te wenden dat hij ook een toekomst met haar zag.Als gevolg van die verliefdheid en misleiding heeft verdachte aangeefster dus zo ver gekregen dat zij hem wilde helpen met (onder andere) de financiering van het zogenaamde Surinameproject. De afspraak was dat zij klanten zou ontvangen en haar verdiensten aan verdachte zou geven voor het ‘Surinameproject’. Als aangeefster zich niet aan die afspraak hield, in de zin dat zij voor verdachte niet bereikbaar was in geval een klant aan verdachte of [medeverdachte] liet weten belangstelling te hebben, kon verdachte boos worden en aangeefster bedreigen. Aangeefster had in zoverre niet de (volledige) vrijheid om van de afspraken af te wijken die zij als gevolg van de misleiding en haar verliefdheid met verdachte had gemaakt.Het hof is aldus anders dan de raadsvrouw van oordeel dat de bedreigende uitlatingen van verdachte (ook) gezien moeten worden in de context van de prostitutiewerkzaamheden en niet (alleen) als gevolg van relatieperikelen.Anders dan de raadsvrouw is het hof verder van oordeel dat sprake is geweest van uitbuiting. Reeds het gegeven dat verdachte aangeefster door misleiding en door misbruik te maken van haar verliefdheid heeft bewogen prostitutiewerkzaamheden te verrichten en haar verdiensten aan hem af te staan, brengt het hof tot de conclusie dat sprake is van uitbuiting in de zin van artikel 273f lid 1 Sr."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Escort
  • Slachtoffer
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van emotionele afhankelijkheid
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Nederlands
 3. 2 Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf ja ...

  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en een contactverbod ten aanzien van drie slachtoffers wegens mensenhandel en poging tot mensenhandel.Het Gerechtshof oordeelt als volgt: "Met de rechtbank komt het hof tot een bewezenverklaring van sub 2. Verdachte ging een liefdesrelatie met de minderjarige [aangeefster 1] aan en vertelde haar vervolgens dat zij met andere mannen voor geld of spullen naar bed moest gaan. Zij kon dan geld voor verdachte verdienen, zodat hij zijn schulden kon afbetalen. Verdachte wilde er derhalve voor zorgen dat die minderjarige [aangeefster 1] zich beschikbaar zou stellen voor seks met anderen tegen betaling en hij wilde daar zelf aan verdienen. Uit het voorgaande volgt dat verdachte [aangeefster 1] heeft geworven met het oogmerk van uitbuiting.Met de rechtbank is het hof van oordeel dat van andere handelingen dan werven als bedoeld in sub 2 geen sprake is, zodat het hof in zoverre tot vrijspraak komt.Het hof komt wel tot een bewezenverklaring van de pogingsvariant van sub 2 en 5. Verdachte ging een liefdesrelatie met de destijds minderjarige [aangeefster 2] aan en zei haar tijdens die relatie dat zij met andere mannen voor geld naar bed moest gaan. Zij kon hiermee veel geld verdienen zodat ze samen op vakantie naar Frankrijk konden. Hij vertelde haar ook dat hij schulden had, dreigde met zelfmoord, vroeg [aangeefster 2] of ze hem wilde helpen en vertelde haar ook dat ze hem geld moest geven. Verdachte heeft [aangeefster 2] een site laten zien waarop mannen goederen aanboden voor seks met een vrouw. Nadat hij haar had verzocht om naaktfoto’s van zich zelf te maken en naar hem op te sturen, plaatste hij een seksadvertentie van [aangeefster 2] op internet. Verdachte heeft tegen [aangeefster 2] gezegd dat hij haar en hemzelf op het internet had gezet, omdat hij geld nodig had. Verdachte wilde er derhalve voor zorgen dat de toen minderjarige [aangeefster 2] zich beschikbaar zou stellen voor seks met anderen tegen betaling en hij wilde daar zelf aan verdienen. Uit het voorgaande volgt dat verdachte gepoogd heeft om [aangeefster 2] met het oogmerk van uitbuiting te werven en haar ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling.Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat uit het bovenstaande en uit de bewijsmiddelen (bijlage I bij dit arrest) blijkt dat verdachte daadwerkelijk het voornemen had om [aangeefster 2] seks te laten hebben met mannen tegen betaling en ook dat zowel ten aanzien van sub 2 als ten aanzien van sub 5 sprake was van een begin van uitvoering. Dat [aangeefster 2] de seksadvertentie(s) destijds niet zelf heeft gezien doet daar niet aan af.Het hof komt wel tot een bewezenverklaring van de pogingsvariant van sub 1 en 4. Verdachte ging een liefdesrelatie met [aangeefster 3] aan en vroeg haar tijdens die relatie vaak of hij haar op een sekssite mocht zetten, zodat zij seks met andere mannen voor geld zou hebben. Hiermee kon hij zijn schulden afbetalen. Hij liet haar ook sekssites zien, onder andere door haar de links van die sekssites te sturen. Hij vertelde [aangeefster 3] onder andere dat hij was misbruikt en hij zich zelf in zijn polsen sneed. Hij bewoog haar er ook toe hem geld te geven. Hij verzocht haar voorts om seksueel getinte foto’s naar hem op te sturen. Dit weigerde zij. Verdachte wilde er derhalve voor zorgen dat [aangeefster 3] zich beschikbaar zou stellen voor seks met anderen tegen betaling en hij wilde daar zelf aan verdienen. In deze periode was [aangeefster 3] zwaar depressief en sneed zij in haar polsen. [aangeefster 3] was bovendien verliefd op de verdachte. Uit het voorgaande volgt dat verdachte gepoogd heeft om [aangeefster 3] -door misbruik te maken van haar kwetsbare positie- met het oogmerk van uitbuiting te werven en haar ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat er voldoende wettig bewijs is om tot een bewezenverklaring te komen, nu de door [aangeefster 3] omschreven handelwijze van verdachte overeenkomt met zijn handelwijze zoals omschreven door [aangeefster 2] en [aangeefster 1] , namelijk het aangaan van een (seksuele) relatie en tijdens die relatie vragen van seksueel getinte foto’s van degene met wie hij op dat moment een relatie had (en die verliefd op hem was) en het vervolgens herhaaldelijk vragen (om niet te zeggen: zeuren) aan die persoon of zij seks met andere mannen wilde hebben tegen betaling, zodat met dat geld (zogenaamd) de schulden van verdachte betaald konden worden en het daarbij tonen en/of sturen van links van sekssites."   

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden en TBS wegens bezit kinderporno, poging ontucht en feitelijke aanranding via internet/webcam. ...

  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden en TBS wegens bezit kinderporno, poging ontucht en feitelijke aanranding via internet/webcam. Het Gerechtshof oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich via internetmedia voorgedaan als een minderjarig meisje en heeft via een chatbox contact gezocht met minderjarige meisjes. Met informatie die hij over zijn slachtoffers verzamelde, heeft verdachte hen bedreigd en gedwongen tot het verrichten van seksuele gedragingen voor de webcam. In twee gevallen heeft dit ertoe geleid dat minderjarige meisjes daadwerkelijk seksuele handelingen hebben verricht voor de webcam. Door zo te handelen heeft verdachte grenzen overschreden en ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers, waarbij hij zich louter heeft laten leiden door zijn eigen lustgevoelens. Verdachte heeft de beelden van de seksuele gedragingen op zijn pc vastgelegd en daarmee kinderporno vervaardigd en verspreid. Dit kan door ongecontroleerde verspreiding via het internet langdurig zeer nadelige gevolgen hebben voor degenen die voorkomen op de beelden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Poging ontucht
  • Feitelijke aanranding
  • Ernstige inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Ernstige inbreuk op psychische integriteit
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren waarvan 2 jaren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht, kinderpornografie e ...

  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren waarvan 2 jaren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens ontucht, kinderpornografie en onttrekking van een minderjarige aan de nasporing van politie. Het Gerechtshof oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich in een langere periode – van eind 2006 tot eind 2010 – schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn dochter [slachtoffer 1] , terwijl zij de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt. Daarnaast heeft verdachte in deze periode foto’s van [slachtoffer 1] gemaakt waarbij zij bloot moest poseren en heeft hij haar gefilmd terwijl ze verdachte heeft gepijpt. Ook met [slachtoffer 2] vriendinnetje, [slachtoffer 2] , is verdachte halverwege 2010 een seksuele relatie begonnen. Dit terwijl het een aan zijn waakzaamheid toevertrouwd kwetsbaar meisje betrof. In plaats van zich als volwaardige volwassene op te stellen en te gedragen, heeft verdachte zich vergrepen aan zijn minderjarige dochter en is hij een seksuele relatie begonnen met de minderjarige vriendin van zijn dochter. Hij heeft zich hierbij enkel laten leiden door zijn seksuele lusten, zonder rekening te houden met de fragiele persoonlijkheden van de slachtoffers. Door aldus te handelen heeft hij een verregaande inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers gemaakt.Ten slotte heeft verdachte – toen [slachtoffer 2] vanuit een instelling was weggelopen – in de periode van 1 tot en met 7 januari 2011 de nasporing van [slachtoffer 2] belemmerd, door de politie niet te informeren over waar [slachtoffer 2] was, noch de politie te waarschuwen dat [slachtoffer 2] bij hem was gekomen en daar verbleef. Daarmee heeft hij de onnodige inzet van politiekracht veroorzaakt.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Kinderpornografie
  • Kwetsbaar
  • Onttrekking van een minderjarige aan de nasporing van politie
  • Sociale achterstand
  • Emotionele achterstand
  • Misbruik gezag
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarde ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren wegens het plegen van mensenhandel jegens vijf slachtoffers. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt."De seksuele uitbuitingen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben respectievelijk bijna een halfjaar, bijna anderhalf jaar en ruim een halfjaar geduurd. Verdachte heeft één van deze slachtoffers, [slachtoffer 2] , bedreigd met geweld en heeft zich jegens haar, maar ook jegens [slachtoffer 1] , tevens daadwerkelijk gewelddadig opgesteld en hen mishandeld. Hoewel verdachte bij het als derde op de tenlastelegging genoemd slachtoffer, [slachtoffer 3] , geen geweld gebruikt heeft, heeft verdachte wel op geraffineerde wijze de aanwezigheid van haar kind als pressiemiddel benut. Voorts neemt het hof verdachte kwalijk dat hij de kwetsbare positie van alle drie de vrouwen, mede veroorzaakt door hun afkomst en meer in het algemeen hun plaats op de maatschappelijke ladder, heeft misbruikt. Tegen het hierdoor veroorzaakte feitelijke overwicht van verdachte zijn deze toch al kwetsbare vrouwen onmachtig geweest. Naast deze drie slachtoffers, heeft verdachte gedurende respectievelijk drie en twee maanden opzettelijk voordeel getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 4] . Verdachte heeft ook aan deze seksuele uitbuiting bijgedragen door deze vrouwen in Nederland te huisvesten."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Hongarije
  • Prostitutie
  • Opzettelijk voordeel trekken
  • Uitbuiting
  • Misbruik van omstandigheden
  • Artikel 273f Sr
  • Seksuele uitbuiting
  • Kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Raamprostitutie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met zijn minderjar ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met zijn minderjarige dochter en een aan zijn waakzaamheid toevertrouwende minderjarige. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter [slachtoffer 1] , die toentertijd 12 à 13 jaar was. Verdachte heeft haar dagelijks en later wekelijks seksueel misbruikt door ontuchtige handelingen te verrichten die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Voorts heeft verdachte haar betast aan haar borsten, billen en vagina. Door zo te handelen heeft verdachte op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijk integriteit van zijn toentertijd minderjarige dochter. Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met [slachtoffer 3] tijdens een vakantie in Frankrijk. [slachtoffer 3] was ten tijde van de feiten 16 jaar oud en aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwd Door zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen dat [slachtoffer 3] in hem mocht stellen op ernstige wijze beschaamd. Dat dit grote gevolgen heeft gehad voor het welzijn van [slachtoffer 3] staat naar het oordeel van het hof vast op grond van de door [slachtoffer 3] overgelegde slachtofferverklaring en de zich bij de vordering benadeelde partij bevindende bijlagen. Verdachte heeft zich telkens laten leiden door zijn eigen lustgevoelens. Hij heeft zich geen of onvoldoende rekenschap gegeven van de mogelijke consequenties voor [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] en misbruik gemaakt van zijn positie en overwicht ten opzichte van hen. Algemeen bekend is dat slachtoffers van dit soort feiten nog jarenlang fysieke en/of psychische schade (kunnen) ondervinden van het misbruik. Ook is het vertrouwen dat een kind in haar vader moet kunnen stellen door verdachte ernstig beschaamd. Datzelfde geldt voor het vertrouwen dat gesteld mag worden in iemand aan wiens zorg en/of waakzaamheid je als kind bent toevertrouwd. Verdachte heeft de fysieke en psychische grenzen van minderjarige meisjes, waaronder die van zijn dochter, niet gerespecteerd en opzettelijk veronachtzaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Minderjarigen
  • Ontuchtige Handelingen
  • Psychische schade
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Fysieke schade
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden en een PIJ-maatregel voor de duur van drie jaren wegens verkrachting, kinderporno ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 22 maanden en een PIJ-maatregel voor de duur van drie jaren wegens verkrachting, kinderporno en grooming. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Verdachte heeft door zo te handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de fysieke en psychische integriteit van drie zeer jonge meisjes van respectievelijk 11, 12 en 14 jaar. Hoewel de meisjes expliciet aangaven in de WhatsApp gesprekken dat zij geen seks met hem wilden, dwong hij de meisjes naar de afgesproken plek te komen. Aldaar gaven de meisjes zowel verbaal als non-verbaal aan dat zij geen seks met hem wilden. Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij desondanks over de (fysieke en psychische) grenzen is gegaan van de meisjes en louter oog had voor (de bevrediging van) zijn eigen lustgevoelens. Daarbij heeft verdachte zich op geen enkele wijze rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen, het welzijn en de eventuele gezondheidsrisico’s voor de meisjes. Verdachte heeft daarnaast geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor hetgeen hij heeft gedaan. Gelet op de persoonlijkheid van verdachte zoals hiervoor beschreven acht het hof gronden aanwezig voor toepassing van het jeugdstrafrecht ex artikel 77c Wetboek van Strafrecht. Voor de bewezen geachte feiten is een jeugddetentie van 24 maanden de maximale straf die volgens de wet kan worden opgelegd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Internet
  • Grooming
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Bevrediging van eigen lustgevoelens
  • Borderline
  • Grooming
  • Kinderporno
  • Minderjarigen
  • Inbreuk op fysieke integriteit
  • Inbreuk op psychische integriteit
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte vrijgesproken voor mensenhandel omdat er geen sprake was van misbruik van de kwetsbare positie van het slachtoffer. Het gerechtshof oordeelt als ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte vrijgesproken voor mensenhandel omdat er geen sprake was van misbruik van de kwetsbare positie van het slachtoffer. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Het hof acht tevens niet wettig bewezen dat verdachte misbruik gemaakt heeft van de kwetsbare positie van [slachtoffer] door haar te assisteren bij het vormgeven van haar prostitutie werkzaamheden. Het enkel verlenen van hulp bij het opmaken van een advertentie of het beantwoorden van een e-mail brengt niet mee dat sprake is van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht op [slachtoffer] of het maken van misbruik van de kwetsbare positie van [slachtoffer] .”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Hoger beroep
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. Language Dutch 23 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft (mede)verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf tot 30 maanden wegens mensenhandel. Het gerechtshof oordeelt als volgt. “Door toedoen van verdachte en m ...

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft (mede)verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf tot 30 maanden wegens mensenhandel. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“Door toedoen van verdachte en medeverdachte was [slachtoffer 1] in een isolement geraakt en door het geweld en de bedreigingen met geweld, had ze slechts de keuze verdachte en medeverdachte te gehoorzamen. Ze heeft daarom niet alleen de uitbuiting ten aanzien van de krantenverkoop ondergaan, maar ook niet tegengestribbeld toen medeverdachte naaktfoto‟s van haar maakte en verdachte haar naar klanten bracht voor het hebben van betaalde seks. Met een aantal klanten had [slachtoffer 1] onbeschermde seks als gevolg van het feit dat verdachte die mogelijkheid in de advertentietekst had opgenomen. Uit de bewijsmiddelen volgt dus dat verdachte en medeverdachte als (direct of indirect) gevolg van geweld en bedreiging met geweld en misbruik van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 1] verkeerde en het overwicht dat ze (daardoor) op [slachtoffer 1] hadden, [slachtoffer 1] hebben bewogen tot het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Prostitutie
  • Uitbuiting
  • Straatkrantverkopers
  • Misbruik van kwetsbare postitie
  • Hoger beroep
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's