• Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Taal Nederlands | 1FIER! John van den Heuvel: ‘ Mensenhandel? Doe iets!’ Kinderen van nu Vergeten & verwaarloosd THE BATTLE van breakdancer Jeroen Münchhausen by Proxy ‘ Mijn moeder maakte me ziek’ Shine like a star Fier-meiden in kledi ...

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Fier
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer In 2015 heeft het kabinet hard gewerkt aan een post-2015 Ontwikkelingsagenda waarin mensenrechten centraal staan. Deze rechtenbenadering is onder meer tot uiting gekomen in subdoel 8.7, waarin naast het uitbanne ...

  In 2015 heeft het kabinet hard gewerkt aan een post-2015 Ontwikkelingsagenda waarin mensenrechten centraal staan. Deze rechtenbenadering is onder meer tot uiting gekomen in subdoel 8.7, waarin naast het uitbannen van gedwongen arbeid en mensenhandel ook de beëindiging van alle vormen van kinderarbeid uiterlijk in 2025 ten doel wordt gesteld.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Vrouwenhandel
  • Mensenrechten
  • Preventie
  • Migration
  • Kinderarbeid
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Gerechtshof Den Haag Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een bedrag van 1000 euro als vergoeding voor immateriele schade wegens mensenhandel. Het hof oordeelt als vol ...

  Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een bedrag van 1000 euro als vergoeding voor immateriele schade wegens mensenhandel.Het hof oordeelt als volgt: "Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.De verdachte heeft zich – gedurende een periode van bijna één maand - schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van het slachtoffer [benadeelde partij]. Hij heeft er door gebruik van geweld en door bedreiging met geweld aan bijgedragen dat het slachtoffer onvrijwillig een deel van haar opbrengsten aan hem heeft afgedragen waardoor de verdachte zichzelf met de opbrengsten uit de door het slachtoffer verrichte prostitutiewerkzaamheden heeft bevoordeeld. Door zijn zucht naar geldelijk gewin schroomde de verdachte niet haar te bedreigen met geweld en ook daadwerkelijk geweld toe te passen.Voorts heeft de verdachte een vuurwapen met bijbehorende munitie voorhanden gehad. Het onbevoegd bezit van dergelijke wapens is in strijd met de wet en is, gelet op de grote risico’s, maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarom moet daartegen krachtig worden opgetreden.Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 14 januari 2016, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten waaronder gewelds- en vermogensdelicten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof onder meer acht geslagen op de inhoud van de tot het persoonsdossier van de verdachte behorende rapportage, te weten: een reclasseringsadvies d.d. 5 december 2014. Uit voormeld stuk volgen geen persoonlijke omstandigheden van zodanige aard dat deze een matigende invloed zouden moeten hebben op de op te leggen straf.Tot slot heeft het hof geconstateerd dat sprake is van een lichte overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nu de zaak niet binnen 24 maanden na het instellen van het hoger beroep, maar pas na 25 maanden, is afgedaan. Gelet op de geringe mate van overschrijding zal het hof hier geen rechtsgevolgen aan verbinden en volstaan met de enkele constatering daarvan."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Den Haag
  • Slachtoffer
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Nederlands
 4. Taal Engels Netwerk VN-Vrouwenverdrag "This shadow report is an assessment of the Sixth Periodic Report of the Kingdom of the Netherlands (CEDAW/C/NLD/6) and has been compiled on behalf of the Dutch CEDAW Network. The independent netwo ...

  "This shadow report is an assessment of the Sixth Periodic Report of the Kingdom of the Netherlands (CEDAW/C/NLD/6) and has been compiled on behalf of the Dutch CEDAW Network. The independent network consists of a core group of Dutch NGOs and several individual CEDAW specialists in the Netherlands. In addition to this core group many other NGOs are connected to the network, all lending their expertise. The Dutch Ministry of Education, Culture and Science funded the process of shadow reporting. Since no funding was provided for research on the implementation of CEDAW in the Caribbean parts of the Kingdom (the countries Aruba, Curacao, St Maarten and the islands Bonaire, St Eustatius and Saba) this report only covers the European part of the Kingdom, referred to as the Netherlands. This shadow report has been compiled by two rapporteurs and is specifically meant for the 65th CEDAW pre-session to be held in March 2016, during which the Committee will formulate a List of Issues & Questions for the government of the Netherlands. The first section of the report contains general concerns related to the implementation of the Convention in the Netherlands. Part A of the report covers different issues by CEDAW article. In part B issues concerning specific groups of women are presented."

  Publicaties

  • Rapporten
  • Netwerk VN-Vrouwenverdrag
  • Trafficking in women
  • Vrouwen gelijkheid
  • Geestelijke gezondheid
  • Prostituee
  • Homoseksualiteit
  • Minderheidsgroepering
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Engels
 5. 12 jan 2014

  77 reads Language Dutch Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voo ...

  Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier is expertisecentrum op het gebied van:Huiselijk geweld Kindermishandeling Eergerelateerd geweld Mensenhandel / loverboyproblematiek (Vroegkinderlijke) traumatiseringBezoekadres Holstmeerweg 1 8936 AS Leeuwarden Postadres Postbus 1087 8900 CB Leeuwarden.Voor algemene vragen 058 - 215 70 84. Voor advies en aanmeldingen 088 - 20 80 000 of via aanmeldingen@fierfryslan.nl Informatie voorlichtings- en trainingsaanbod of via voorlichting@fierfryslan.nl Journalisten via pers@fierfryslan.nl

  Lijst van organisaties

  • Lijst van organisaties
  • Nederland
  • Huiselijk geweld
  • Opvang
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Nederlands