Trefwoord

Organisatie

 • Jongensprostitutie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 37 resultaten
 1. Taal Nederlands Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie Hettie Castelijns en Daniëlle van Went onderzochten namens Lumens in Eindhoven de omvang van de jongensprostitutie. Schokkend is hoe jong ze zijn, de jongens die in het ...

  Hettie Castelijns en Daniëlle van Went onderzochten namens Lumens in Eindhoven de omvang van de jongensprostitutie. Schokkend is hoe jong ze zijn, de jongens die in het onderzoek in beeld worden gebracht variëren tussen de 14 en 23 jaar oud. De problematiek van jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting speelt zich af in het onzichtbare, wat het lastig maakt om de omvang in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat er te weinig kennis beschikbaar is over jongens die slachtoffer worden van mensenhandelaren en het onduidelijk is hoe zij het beste geholpen kunnen worden.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Mensehandel
  • Jeugdprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands A systematic review of the state of the literature on sexually exploited boys internationally   M. Moynihan et al. 2018 Chlid Abuse & Neglect: 440-451     Bovenstaand review focust op het beter begrijpen en identificeren ...

  A systematic review of the state of the literature on sexually exploited boys internationally M. Moynihan et al. 2018 Chlid Abuse & Neglect: 440-451   Bovenstaand review focust op het beter begrijpen en identificeren van kennis lacunes betreffende de seksuele uitbuiting van jongens. De vraag die in het onderzoek beantwoord wordt is wat de staat is van onderzoek naar dit onderwerp op internationaal gebied. Om antwoord te geven op deze vraag worden er drie sub-vragen beantwoord: 1) Wat zijn de antecedenten en voorspellers van minderjarige (child- en adolescent) seksuele uitbuiting voor jongens? 2) Wat zijn de specifieke kenmerken van seksuele uitbuiting onder jongens (eigenschappen van de jongens en uitbuiters, de situatie waarin het zich afspeelt, de aard van de relaties tussen uitbuiter en slachtoffer)? 3) Wat zijn de fysieke- en mentale gezondheidsgevolgen, sociale gevolgen en de bijkomende gezondheid- en sociale zorg die jongens van seksuele uitbuiting nodig hebben? De resultaten van het onderzoek laten zien dat de seksuele uitbuiting van jongens een probleem is dat zich in hogere en lagere sociale milieus afspeelt waarbij er significante gezondheidsverschillen geïdentificeerd zijn tussen jongens die seksueel uitgebuit worden en hun niet-uitgebuite leeftijdsgenoten. Voorzieningen die bedoeld zijn om jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting te ondersteunen, moeten rekening houden met specifieke gender-gerelateerde problemen. Uit het review komt naar voren dat de bewustwording van seksuele uitbuiting onder jongens versterkt moet worden; hierbij wordt er specifiek gerefereerd naar scholen. Daarnaast moeten educatieve-, sociale- en gezondheidsdiensten bewust worden van de factoren die jongens kwetsbaar maken voor seksuele uitbuiting, waaronder kindermishandeling. Zij moeten tijdig kunnen handelen wanneer zij signalen van seksuele uitbuiting treffen, iemand kwetsbaar hiervoor is of wanneer zij de gevolgen hiervan bij een jongen ondervinden.     

  Publicaties

  • Publicaties
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • review
  • Nederlands
 3. 14 Regioplan Beleidsonderzoek Paul van Gelder Willemijn Smit Leonie Bakker Katrien de Vaan Taal Nederlands Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensen ...

  Regioplan en Shop Den Haag deden in opdracht van VWS onderzoek naar jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van slachtofferschap onder jongens en wat dit betekent voor de mogelijkheden voor signalering, zorg en begeleiding.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Willemijn Smit
  • Leonie Bakker
  • Katrien de Vaan
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Paul van Gelder
  • Mannenprostitutie
  • Mensenhandel
  • Jongensprostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdach ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank is van oordeel dat – gelet op voornoemde omstandigheden en bezien in onderlinge samenhang met de bewijsmiddelen – de verdachte het oogmerk op de seksuele uitbuiting van de jongens heeft gehad. Het ging immers steeds om kwetsbare jongens die in Nederland hun weg niet kenden. De omstandigheid dat de verdachte bij uitstek deze jongens in zijn woning opnam die vervolgens ook daadwerkelijk escortwerkzaamheden hebben verricht en een deel van de opbrengsten aan de verdachte hebben afdragen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat de verdachte vanaf aanvang de intentie heeft gehad om er zelf beter van te worden en de jongens uit te buiten.Ten aanzien van de straf overweegt de rechtbank dat dee verdachte zich gedurende een langere periode heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel, waarbij de slachtoffers [slachtoffer 3], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] respectievelijk 8 maanden, 2,5 jaar en 6 maanden in de woning van de verdachte hebben verbleven. De slachtoffers betroffen drie jonge homoseksuele mannen die afkomstig zijn uit Roemenië. Deze slachtoffers en hun familieleden verkeerden in Roemenië in een slechte sociaaleconomische situatie. Dit was bij de verdachte bekend en hij heeft van deze kwetsbare positie van de slachtoffers misbruik gemaakt.De verdachte heeft de slachtoffers gehuisvest en opgenomen met het doel dat zij zich in Nederland ter beschikking zouden stellen voor de prostitutie/escort en de verdachte hen seksueel kon uitbuiten, zoals hiervoor ook reeds is overwogen. De verdachte heeft daarbij voordeel getrokken uit de geschetste uitbuitingssituatie.Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf afgezet tegen de eis van de officieren van justitie heeft de rechtbank meegenomen dat de slachtoffers niet altijd de gehele periode bij de verdachte hebben verbleven en dat de rechtbank niet alle onderdelen van de tenlastelegging in volle omvang bewezen heeft verklaard.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 685 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 360 dagen voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel. De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstan ...

  De rechtbank Rotterdam veroordeelt de verdachte voor mensenhandel.De rechtbank acht onder andere bewezen dat de verdachte door feitelijkheden en misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie, het slachtoffer heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van het slachtoffer.Het bewezen feit levert op: Mensenhandel, meermalen gepleegd. De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.De verdachte heeft bij voornoemde gedragingen telkens misbruik gemaakt van de hiervoor geschetste feitelijke en praktische (levens)omstandigheden van het slachtoffer. Onder deze omstandigheden en mede omdat de verdachte het paspoort van het slachtoffer had ingenomen, was het slachtoffer in verregaande mate afhankelijk van de verdachte. Hierdoor bezat de verdachte een overwicht op het slachtoffer en daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt.Gelet op het voorgaande alsmede de ouderdom van de feiten zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk(vul de feitaanduidingen in) met een proeftijd van 3 jaar opleggen.Het voorwaardelijk strafdeel en de proeftijd van 3 jaar dienen er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Rotterdam
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Jongensprostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 128 reads Movisie Publicatie van Movisie over het signaleren van ruilseks, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen: 'Minderjarige jongens in de prostitutie zijn vrijwel onzichtbaar. Toch blijkt uit onderzoek dat er tientallen jonge ...

  Publicatie van Movisie over het signaleren van ruilseks, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen:'Minderjarige jongens in de prostitutie zijn vrijwel onzichtbaar. Toch blijkt uit onderzoek dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren dit als eigen keuze. Daarmee wordt ook door hen het zicht ontnomen op het feit dat het om jeugdprostitutie gaat en dat de gevolgen daarvan erg groot kunnen zijn.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Movisie
  • Mannenprostitutie
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 96 reads Mensenhandel, jeugddetentie, voorwaardelijke PIJ-maatregel, Verdachte was minderjarig toen hij de strafbare feiten pleegde en heeft bijna alles bekend. Verdachte is veroordeeld voor het samen met anderen plegen van mensenhandel jeg ...

  Mensenhandel, jeugddetentie, voorwaardelijke PIJ-maatregel,Verdachte was minderjarig toen hij de strafbare feiten pleegde en heeft bijna alles bekend. Verdachte is veroordeeld voor het samen met anderen plegen van mensenhandel jegens een minderjarige jongen. Deze jongen werd een schijnschuld aangepraat en werd met geweld en dreiging met geweld gedwongen zich te prostitueren. Via ‘chatsites’ werden mannen als potentiële klanten benaderd en werden er seksspelletjes gespeeld. Ook werden er afspraken gemaakt om de seksspelletjes in het echt te spelen. Dit werd gefilmd en met de beelden werden de mannen gechanteerd.  Sommigen van hen betaalden flink om te voorkomen dat de beelden publiekelijk werden getoond. Door betaling van forse bedragen konden zij voorkomen dat de beelden aan anderen werden getoond. Hierbij werd fors geweld gebruikt, mede met behulp van vuurwapens en messen. Het minderjarig slachtoffer kon uiteindelijk onder duiken. Verachte heeft toe ook nog tevergeefs geprobeerd een ander slachtoffer te zoeken.Rechtbank Noord-Holland veroordeelt de 18-jarige hoofdverdachte tot jeugddetentie van 14 maanden. Tevens legt de rechtbank een voorwaardelijke PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, vergelijkbaar met de TBS voor volwassenen) op, met een proeftijd van 3 jaren Verdachte moet aan  drie slachtoffers een schadevergoeding betalen. Hij is ook veroordeeld voor geweldpleging, diefstal in vereniging en met geweld, voorbereidingshandelingen voor een nieuwe afpersing of diefstal met geweld en deelname aan een criminele organisatie.De rechtbank vindt het zorgelijk dat verdachte al op zo’n jonge leeftijd tot dergelijk gepland misdrijf in staat is. “Verdachte heeft door zich met mensenhandel bezig te houden een grove inbreuk gemaakt op één van de belangrijkste grondrechten van een mens, namelijk het recht op persoonlijke vrijheid en integriteit.”Verdachte is door twee deskundigen onderzocht. Niet alleen is verdachte verminderd toerekeningsvatbaar bevonden, ook is een gebrekkige persoonlijkheidsontwikkeling geconstateerd. De rechtbank legt een uitgebreid scala aan maatregelen op waaronder deelname aan Functional Family Therapy en bijvoorbeeld een verbod contact te hebben met de mededaders. Gesanctioneerd met een deel voorwaardelijke straf.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Minderjarigen
  • Mannenprostitutie
  • Jeugddetentie
  • Minderjarige
  • Terbeschikkingstelling (TBS)
  • Jongensprostitutie
  • Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-Maatregel)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 112 reads Renate van der Zee Mensenhandel in de homoprostitutie speelt zich af in een schimmige wereld. Alles wijst erop dat het vaker voorkomt dan gedacht. Verscheen in Vrij Nederland, 17 aug. 2013 Verhalen 4 Jongenshanclel ‘Ik wist niet w ...

  Mensenhandel in de homoprostitutie speelt zich af in een schimmige wereld. Alles wijst erop dat het vaker voorkomt dan gedacht. Verscheen in Vrij Nederland, 17 aug. 2013

  Publicaties

  • Artikelen
  • Renate van der Zee
  • Mannenprostitutie
  • Mannelijke slachtoffers
  • Jongensprostitutie
  • Nederlands
 10. Language Dutch 83 reads Court of Noord-Holland (Jonge) verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 48 maanden. Jonge jongens werd een schijnschuld aangepraat die zij konden afbetalen door zich te prostitueren. De prostituanten ...

  (Jonge) verdachte is veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 48 maanden. Jonge jongens werd een schijnschuld aangepraat die zij konden afbetalen door zich te prostitueren. De prostituanten werden afgeperst.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen
  • Mannenprostitutie
  • Minderjarige
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands

Pagina's