Trefwoord

Organisatie

 • Rechtbank Oost-Brabant

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 36 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Onda ...

  De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Ondanks dat de verdachte de leeftijd van het slachtoffer vroeg, heeft hij volgens de rechtbank nagelaten om dit goed te controleren. De verdachte heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en hij heeft haar lichamelijke integriteit aangetast. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • minderjarig slachtoffer
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten l ...

  Op 13 oktober heeft de Rechtbank Oost-Brabant verdachte vrijsgesproken van het (primair) ten laste gelegde mensenhandel. Er was onvoldoende bewijs voorhanden om tot een bewezensverklaring van het ten laste gelegde te komen. Op basis van de stukken in het dossier acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte gebruikt heeft gemaakt van dwang, geweld of een andere feitelijkheid. Er zijn hier wel aanwijzingen voor, maar dit zijn slechts aanwijzingen en dat is niet voldoende om tot een bewezensverklaring te komen.De rechtbank overweegt dat voor een bewezenverklaring van de dwangmiddelen ‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ en ‘misbruik van een kwetsbare positie’ twee factoren zijn vereist: het bestaan van een dergelijke situatie en het bewustzijn daarvan aan de kant van verdachte. In deze zaak wordt de lat van voldoende wettig bewijs wordt  niet gehaald, nu deze aanwijzingen in onvoldoende mate worden ondersteund door ’hardere’ bewijsmiddelen in het dossier.Verder is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat slachtoffer geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze had dan zich te prostitueren in dienst van verdachte. Daarnaast overweegt de rechtbank dat slachtoffer de vrijheid en de mogelijkheid heeft gehad om zich aan de situatie te onttrekken.De rechtbank acht dat van een uitbuitingssituatie geen sprake is geweest. De rechtbank heeft daarom de verdachte integraal vrijgesproken van het primair ten laste gelegde.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Vrijspraak mensenhandel
  • geen bewijs misbruik van kwetsbare positie
  • geen uitbuitingssituatie
  • Nederlands
 3. Language Dutch 4 reads Court of Oost-Brabant De rechtbank spreekt verdachte vrij van mensenhandel. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1 is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vr ...

  De rechtbank spreekt verdachte vrij van mensenhandel.De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1 is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.Meer in het bijzonder overweegt de rechtbank als volgt.Naar het oordeel van de rechtbank staat op grond van het dossier en het verhandelde ter zitting vast dat verdachte (slachtoffer 1) eenmaal, te weten op 10 juni 2012 heeft weggebracht naar een klant. Uit tapgesprekken blijkt echter dat verdachte kennelijk geen zeggenschap had over de afdracht van het geld van de klant en/of zijn eigen vergoeding ten aanzien van de door hem gemaakte benzinekosten. Verdachte was kennelijk ook niet op de hoogte van de afspraken die van te voren met de klant gemaakt waren. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden bewezen dat verdachte (al dan niet met anderen) (slachtoffer 1) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel dat verdachte (al dan niet met anderen) enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die (slachtoffer 1) zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Gedwongen prostitutie.
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van mensenhandel jegens een 17-jarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van mensenhandel jegens een 17-jarig meisje.De rechtbank oordeelt als volgt: "Verdachte heeft een destijds 17-jarig minderjarig, kwetsbaar en sterk beinvloedbaar meisje in de prostitutie gebracht en daar gedurende een aantal maanden financieel van geprofiteerd. Dit is een ernstig feit. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting, waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt wordt gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiters. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Uit de toelichting op de vordering benadeelde partij/slachtofferverklaring blijkt dat dit ook in deze zaak het geval is."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarige
  • Seksuele uitbuiting
  • Gedwongen prostitutie
  • Misbruik van kwetsbare positie
  • Opzettelijk voordeel trekken
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens bezit kinderporno. De rechtbank oordee ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren wegens bezit kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden en het in bezit hebben van kinderporno. Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor dat seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen en verspreiden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Bijdragen aan de instandhouding van de vraag
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Artikel 240b Sr
  • Bezit kinderporno
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met zijn stiefkleindo ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met zijn stiefkleindochter. De rechtbank oordeelt als volgt.“[slachtoffer] bevond zich in een afhankelijke positie van verdachte. Zij was immers aan zijn zorg toevertrouwd en was gelet op haar jeugdige leeftijd weinig weerbaar. Verdachte heeft hier voor zijn eigen gerief misbruik van gemaakt. Dergelijke gedragingen leiden vaak tot een gestoorde seksuele ontwikkeling van een kind en kunnen ernstige schade toebrengen aan de geestelijke ontwikkeling van slachtoffers. Dat dit ook bij [slachtoffer] speelt, blijkt uit haar slachtofferverklaring. Hieruit blijkt ook dat zij tot op heden emotionele schade ondervindt van de ontuchtige handelingen. Verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen dat kinderen in volwassenen mogen stellen ernstig beschaamd. Verdachte ziet de ernst van het door hem aan zijn slachtoffer aangedane leed onvoldoende in en bagatelliseert hetgeen is gebeurd tussen hem en [slachtoffer] . Dit kan bijdragen aan een moeilijke verwerking van de gebeurtenissen bij haar. De rechtbank rekent verdachte dit alles zwaar aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Schade aan geestelijke ontwikkeling
  • Beschaamd vertrouwen
  • Aan zorg toevertrouwd
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Emotionele schade
  • Kleindochter
  • Nederlands
 7. Language Dutch 3 reads Court of Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met de dochter van zijn toenmalige pa ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens ontucht met de dochter van zijn toenmalige partner. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel binnendringen bij [slachtoffer] , die de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt en aan met ontuchtig oogmerk die [slachtoffer] ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Verdachte heeft zijn slachtoffer [slachtoffer] en haar moeder veel leed aangedaan. Hij heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] en haar lichamelijke integriteit aangetast. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Zeer kwalijk is dat verdachte, die een relatie had met de moeder van [slachtoffer] , [slachtoffer] heeft misbruikt in haar woning waar zij zich veilig en geborgen mocht voelen. Verdachte heeft het vertrouwen van zowel [slachtoffer] als haar moeder ernstig beschaamd.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Inbreuk op persoonlijke levenssfeer
  • Inbreuk op fysieke integriteit
  • Seksuele handelingen
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank  Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens het ...

  De rechtbank  Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaren wegens het plegen van ontuchtige handelingen met zijn neefjes die toen 7 en 9 jaar oud waren. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontuchtige handelingen gepleegd met twee aan zijn zorg toevertrouwde, minderjarige neefjes, die toen zeven/acht jaar en negen jaar oud waren. Verdachte heeft hiermee een grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers en hun lichamelijke integriteit aangetast. Verdachte heeft daarmee misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de slachtoffers en hun ouders in hem stelden. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Uit de aangiftes blijkt dat dit ook in deze zaak het geval is.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Inbreuk op persoonlijke levenssfeer
  • Seksuele handelingen
  • Minderjarigen
  • Ontuchtelijke handelingen
  • Misbruik van vertrouwen
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren wegens in het bezit zijn van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank oordeelde als volgt. "Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij als bezitter van kinderporno de vraag hiernaar mede in stand heeft gehouden. Verdachte heeft hierdoor indirect bijgedragen aan het seksueel misbruik van kinderen ten behoeve van de productie van kinderporno. Het hoeft geen betoog dat dit misbruik kan leiden tot grote psychische, emotionele en lichamelijke schade bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun ontwikkeling. De afgebeelde personen kunnen nog jaren later geconfronteerd worden met de afbeeldingen die via het internet worden verspreid."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Seksueel misbruik
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van d ...

  De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 567 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren wegens (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid van minderjarigen. Teven dient is de verdachte schade te vergoeden De rechtbank oordeelt als volgt. “Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan (poging tot) verleiding en schennis van de eerbaarheid. Verdachte is daarbij zeer planmatig en doordacht te werk gegaan. De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. Door zijn handelen heeft verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de minderjarige slachtoffers. De slachtoffers waren door hun jeugdige leeftijd kwetsbaar en hebben de consequenties van hun handelen niet volledig kunnen overzien. Naar bekend mag worden verondersteld, kan een dergelijk vergaand seksueel contact op die leeftijd voor de slachtoffers nadelige gevolgen op emotioneel en seksueel vlak met zich meebrengen. Dit alles weegt in het nadeel van verdachte.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Schennis van de eerbaarheid
  • Verleiding
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • kinderpornografisch materiaal
  • Minderjarigen
  • Ontuchtige Handelingen
  • Inbreuk op lichamelijke en geestelijke integriteit
  • Nederlands

Pagina's