• Overheidspublicaties
 • Europese Unie
Resultaten 1 - 8 van totaal 8 resultaten
 1. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door ...

  Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond. N.B. Vraag 5 en 6 Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet? Welke risico’s heeft deze beperkte intake en registratie met zich meegebracht volgens u ten opzichte van de in 2016 ingevoerde aanscherpte controles op binnenkomst in Nederland?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Asielzoeker
  • Mensenhandel
  • Politie
  • Vreemdeling
  • Nederlands
 2. Language Dutch 9 reads Dutch Senate De essentie van het voorstel omtrend de bestrijding van migrantensmokkel van minister Koenders: 'Een van de prioriteiten van de Europese migratie-agenda is de bestrijding van migrantensmokkel om uitbuiting van migr ...

  De essentie van het voorstel omtrend de bestrijding van migrantensmokkel van minister Koenders:'Een van de prioriteiten van de Europese migratie-agenda is de bestrijding van migrantensmokkel om uitbuiting van migranten door criminele netwerken te voorkomen en illegale migratie minder aantrekkelijk te maken. Ook in de Europese veiligheidsagenda van 28 april 2015 wordt samenwerking bij de aanpak van migrantensmokkel – zowel binnen de EU als met derde landen – aangemerkt als een prioriteit bij de bestrijding van georganiseerde criminele netwerken. In het Europese actieplan mensensmokkel worden specifieke maatregelen beschreven die nodig zijn om op dit gebied uitvoering te geven aan de twee agenda’s. Het actieplan bevat concrete maatregelen voor het bestrijden en voorkomen van mensensmokkel met volledige inachtneming en bescherming van de mensenrechten van migranten. Het is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende actoren op verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal) een rol spelen.'

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Eerste Kamer
  • Grensbewaking
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 3. 1 Tweede Kamer Taal Nederlands Minister Ascher antwoordt als volgt op de vraag of hij in detail kan ingaan op de bevindingen en aanbevelingen, zoals die in het rapport zijn gedaan: 'Training van professionals is van groot belang in de s ...

  Minister Ascher antwoordt als volgt op de vraag of hij in detail kan ingaan op de bevindingen en aanbevelingen, zoals die in het rapport zijn gedaan:'Training van professionals is van groot belang in de strijd tegen mensenhandel en in het bijzonder arbeidsuitbuiting. Een groot aantal organisaties zoals politie, Inspectie SZW,KMar, OM, IND, COA, RIECs en gemeenten zijn getraind of hebben speciale opleidingen gevolgd in het herkennen van signalen en patronen van mensenhandel en het identificeren van mogelijke slachtoffers. Deze trainingen en opleidingen zullen worden voortgezet. De handleidingen voor signalering van slachtoffers van onder meer arbeidsuitbuiting voor eerstelijns professionals zijn uitgerold onder een groot aantal organisaties in Nederland. Migranten worden geïnformeerd over de risico’s die samenhangen met malafide (uitzend)bedrijven en misbruik, alsmede waar ze terecht kunnen met vragen en waar zij misstanden kunnen melden. In samenwerking met onder meer de ambassades van de betreffende landen, wordt ingezet op informatievoorziening in Polen, Roemenië en Bulgarije. FRA doet de aanbeveling om transparante arbeidsverhoudingen te bevorderen met arbeidsovereenkomsten die zijn opgesteld in een taal die de werknemer beheerst en maandelijkse uitbetaling van het loon. Met de Wet aanpak schijnconstructies (Was) wordt hier ook op ingezet. Per 1 januari 2016 geldt onder meer de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Per 1 juli 2015 krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om de sociale partners te informeren als het vermoeden bestaat dat de cao-voorwaarden niet nageleefd worden.'   

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van straf ...

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315):'De richtlijn wil ervoor zorgen dat met uiteenlopende behoeften van slachtoffers, rekening wordt gehouden. Deze behoeften hebben raakpunten met verschillende EU-beleidsterreinen zoals de bestrijding van mensenhandel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, geweld tegen vrouwen, terrorisme, georganiseerde criminaliteit en verkeersmisdrijven. De richtlijn biedt een horizontaal kader, ongeacht het soort delict, de omstandigheden of de lidstaat waar het is gepleegd. In specifieke EU-wetgeving komen de bijzondere behoeften van bepaalde groepen slachtoffers van bepaalde soorten strafbare feiten aan bod, bijvoorbeeld inzake daden van terrorisme of mensenhandel.'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Slachtofferrechten
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 4 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de l ...

  Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Politie
  • Nederlands
 6. 48 reads Language Dutch Betreft de aanbieding van vier fisches. Fiche 2: Verordeningen «slimme grenzen». Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. ...

  Betreft de aanbieding van vier fisches. Fiche 2: Verordeningen «slimme grenzen».

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Nederlands
 7. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012–2013 33 725 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds; Ulaanbaatar, 30 april 2013 A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLAND ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Ministerie van Buitenlandse zaken
  • Nederlands
 8. Language Dutch 44 reads Ministry of Social Welfare and Employment (Dutch) Betreft de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden en de uitkomsten van de bestuurlijke top EU-arbeidsmigratie op 9 september 2013. Tweede Kamer ...

  Betreft de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden en de uitkomsten van de bestuurlijke top EU-arbeidsmigratie op 9 september 2013.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Nederlands