• Overheidspublicaties
 • Kamervragen
 • Zorg

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 14 resultaten
 1. Taal Nederlands Tweede Kamer Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te i ...

  Bij brief van 7 maart jl. met een reactie op het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie over de beschermde opvang (BO), heeft de staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe de verbetermaatregelen uit het verbeterplan van het COA worden toegepast en geborgd. In het verbeterplan heeft het COA de acties beschreven die door het COA en de betrokken partners worden ingezet op de twaalf gebieden die door de Inspecties als onvol-doende zijn beoordeeld. De Inspecties hebben geconstateerd dat de verbeterplannen voldoende volledig, realistisch en ambitieus aansluiten op de nodige verbetermaatregelen. In de brief wordt per thema een overzicht van de getroffen verbetermaatregelen gegeven.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Gespecialiseerde opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 2. 2 reads Language Dutch Aanbiedingsrapport: 'Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond de BDSM-scenes en de toereikendheid van de zorg', Het onderzoek is in de periode februari – december 2014 uitgevoerd door dr. P. Kruize en drs. P. Gr ...

  Aanbiedingsrapport: 'Aan handen en voeten gebonden. Mis(ver)standen rond de BDSM-scenes en de toereikendheid van de zorg', Het onderzoek is in de periode februari – december 2014 uitgevoerd door dr. P. Kruize en drs. P. Gruter van onderzoeksbureau Ateno, onder auspiciën van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van mijn ministerie. Er wordt een samenvatting gegeven over de bevindingen in het rapport.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Zorg
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelij ...

  Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 november 2015) op de vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van loverboys niet de noodzakelijke hulp krijgen.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Zorg
  • Slachtoffers
  • Loverboy
  • Zorgaanbod
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu. AH 175 2015Z15242 ...

  Dit document bevat aantwoorden van Staatssecretaris van Rijn op de vragen van het lid Kooiman over de zorgelijke berichten over de zorg van “hulporganisatie” stichting Stoploverboys.nu.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Loverboy
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Staatssecretaris VWS Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van de ...

  Dit document bevat antwoorden van Staatssecretaris Van Rijn op de vragen van het lid Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor de opvang van loverboyslachtoffers in verband met toename van deze problematiek. 

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Staatssecretaris VWS
  • Gespecialiseerde opvang
  • Opvang
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod: 'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandach ...

  Dit document bevat het schriftelijk verslag van een algemeen overleg inzake de Evaluatie Wet BIG. Het volgende komt in het overleg aan bod:'De leden van de PvdA-fractie vragen op dit punt specifiek aandacht voor de praktijken rondom cosmetische ingrepen bij sekswerkers. Helaas moeten deze leden constateren dat het nog steeds voorkomt dat sekswerkers onder dwang cosmetische ingrepen ondergaan. Het spreekt vanzelf dat deze leden het gedwongen karakter van dit soort praktijken bijzonder ongewenst vinden. Zij vragen dan ook in hoeverre de Wet BIG ook aan de beroepsbeoefenaren vraagt om verder te kijken dan de medische ingreep alleen. Wanneer er sprake lijkt te zijn van dwang, bijvoorbeeld bij dit soort cosmetische ingrepen, mag er toch verwacht worden dat beroepsbeoefenaren geen ingreep verrichten. Welke sancties kunnen beroepsbeoefenaren tegemoetzien wanneer zij aan dit soort basale overwegingen voorbijgaan? Op welke manier worden dit soort eisen, en de bijhorende sanctie, aan beroepsbeoefenaren gecommuniceerd? Op welke manieren wordt de richtlijn mensenhandel betrokken bij de aanpassingen van de Wet BIG om dit soort misstanden te voorkomen?'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Zorg
  • Registratie
  • Dwangmiddelen
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. 180 reads Youth Institute (Dutch) Language Dutch In het actieplan staan 15 kernelementen geformuleerd die samen de voorwaarden creëren om het hulpaanbod aan deze doelgroep te verbeteren. Op grond hiervan komt de commissie met actiepunten die niet alleen b ...

  In het actieplan staan 15 kernelementen geformuleerd die samen de voorwaarden creëren om het hulpaanbod aan deze doelgroep te verbeteren. Op grond hiervan komt de commissie met actiepunten die niet alleen betrekking hebben op signalering, registratie, opvang en behandeling, maar ook gaan over nazorg en samenwerking met politie en justitie. De Commissie Azough baseert haar aanbevelingen op wat er uit praktijk en wetenschap bekend is over wat werkt in de aanpak van deze problematiek en sluit aan bij bestaande initiatieven, zoals het Kwaliteitskader ‘Voorkomen seksueel misbruik’.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Zorg
  • Zorgaanbod
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Nederlands
 8. Language Dutch 68 reads De  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, antwoord op kamervragen over het seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen. De staatssecretaris beantwoo ...

  De  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, antwoord op kamervragen over het seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen. De staatssecretaris beantwoordt o.a.  de vraag hoe vaak seksueel misbruik als incident is gemeld in diverse jeugdhulpsectoren en gaat in op de constatering van deskundigen dat seksueel misbruik structureel voorkomt in jeugdinstellingen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Zorg
  • Seksueel misbruik
  • Nederlands
 9. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 839 Jeugdzorg Nr. 275 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2013 In antwoord op uw brie ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Zorg
  • Opvang
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 10. Language Dutch 68 reads Volledige titel: Vragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Justitie over het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van loverboys (Ingezonden 21 augustus 2009), en: Antwoor ...

  Volledige titel: Vragen van het lid Langkamp (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Justitie over het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van loverboys (Ingezonden 21 augustus 2009), en: Antwoord van minister Rouvoet(Jeugd en Gezin), mede namens de minister van Justitie en de staatssecretarissen van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 28 oktober 2009).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Gespecialiseerde opvang
  • Opvang
  • Nederlands

Pagina's