Trefwoord

 • Publicaties
 • Lijst van organisaties
 • WODC

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 29 resultaten
 1. A. Bos K. Loyens V. Nagy B. Oude Breuil Universiteit Utrecht- Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht- Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen WODC Taal Nederlands Samenvatting WODC: In 2011 i ...

  Samenvatting WODC:In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. In 2014 is het programma verlengd tot eind 2016. Gedurende de programmaperiode komt naar voren dat de integrale aanpak van criminele uitbuiting van minderjarigen moeilijk lijkt. Vanuit dit programma wil men meer inzicht krijgen in de aard en de omvang van criminele uitbuiting van (Roma) kinderen. De onderzoeksvraag is verbreed naar alle kinderen die zich in Nederland bevinden.Dit onderzoekrapport gaat over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland. Het rapport beschrijft het fenomeen en gaat in op de praktijk van professionals in de zorg- en veiligheidsketen, die met de problematiek te maken krijgen. Op basis van casusstudies en onderzoek in gemeenten laat het rapport zien in hoeverre professionals uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit signaleren, of zij voldoende toegerust zijn om het probleem aan te pakken en wat zij er in de praktijk aan doen. Verder gaat het rapport in op de samenwerking tussen betrokken professionals.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs - en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
  • A. Bos
  • K. Loyens
  • V. Nagy
  • WODC
  • B. Oude Breuil
  • Criminele uitbuiting
  • Minderjarigen
  • Minderjarigen
  • Signalering
  • Criminele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 3 Maite Verhoeven Vrije Universiteit Amsterdam WODC Uit Nederlandse Samenvatting WODC:   In Nederland is het verrichten van sekswerk een legale en gereguleerde manier om geld te verdienen. Sommige sekswerkers worden echter ge ...

  Uit Nederlandse Samenvatting WODC: In Nederland is het verrichten van sekswerk een legale en gereguleerde manier om geld te verdienen. Sommige sekswerkers worden echter gemanipuleerd, misleid of gedwongen om dit werk te doen of om hun geld af te geven. Dit misdrijf, de uitbuiting van sekswerkers, heet mensenhandel. De aanpak van mensenhandel in de seksindustrie is een prioriteit van zowel de nationale als van lokale overheden. Verschillende organisaties richten zich op het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en op de bescherming van slachtoffers. Echter, mensen die worden geïdentificeerd als slachtoffers van mensenhandel weigeren vaak de hulp die hen wordt geboden en veel slachtoffers zijn terughoudend om uitbuiting te melden bij de politie of om hulp te zoeken. Hoe kan deze kloof tussen de behoeften van slachtoffers en de wijze waarop mensenhandel in de seksindustrie door de overheid wordt aangepakt, worden verklaard? Om hier meer inzicht in te krijgen, heb ik onderzocht in hoeverre de aanpak van mensenhandel in de seksindustrie aansluit bij de aard van het fenomeen. Het onderzoek gaat daarbij in op: (1) de kenmerken van mensenhandel, (2) de relaties tussen verdachten en slachtoffers van mensenhandel, (3) de opsporing van mensenhandel en (4) de betekenis die sekswerkers toekennen aan beleidsmaatregelen om mensenhandel te bestrijden.Zie ook: Nederlandse Samenvatting WODC

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Nederland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • WODC
  • Maite Verhoeven
  • Gelegaliseerde prostitutie
  • Gedwongen prostitutie
  • Illegale prostitutie
  • Engels
 3. Taal Nederlands WODC In het rapport wordt in beeld gebracht wat van 2012 tot 2016 de stand van zaken is en ontwikkelingen die zijn geweest in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een ...

  In het rapport wordt in beeld gebracht wat van 2012 tot 2016 de stand van zaken is en ontwikkelingen die zijn geweest in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een digitale bevraging van de gemeentelijke hoofden of coördinatoren openbare orde en veiligheid. Eén van de vele bevindingen in het rapport is dat er weinig zicht is op het schaalniveau van mensenhandel binnen gemeentes.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 9 WODC De Universiteit voor de Humanistiek heeft, in opdracht van het WODC, onderzoek gedaan naar de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met de nad ...

  De Universiteit voor de Humanistiek heeft, in opdracht van het WODC, onderzoek gedaan naar de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met de nadruk op Noordwest Europa.De aanleiding van het onderzoek vormde een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen.Echter, geconcludeerd wordt dat het op basis van de in dit onderzoek beoordeelde studies niet mogelijk bleek om valide uitspraken te doen over de invloed van beleid op de omvang van mensenhandel, o.a. doordat de kwaliteit van de data waarop de omvangschattingen gebaseerd zijn, niet goed genoeg is voor het maken van valide schattingen (te lezen in de samenvatting bij het onderzoek).Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om in de toekomst beter inzicht te krijgen in de relatie tussen prostitutiebeleid en de omvang van mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Gelegaliseerde prostitutie
  • Illegale prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands WODC In deze studie wordt de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht. Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleke ...

  In deze studie wordt de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht. Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleken. De directe koppeling tussen (de rechtspositie van) het slachtoffer van strafbare feiten en de privacybescherming, bleek lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Bijvoorbeeld omdat in sommige gevallen het slachtoffer als zodanig niet in de privacy regelgeving of de betreffende rechtspraak naar voren komt. Daarom is gekozen de insteek van de studie ruimer te nemen en ook te kijken naar de bescherming van de privacy op het niveau van de burger ten opzichte van de overheid of ten opzichte van een andere burger.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Slachtofferrechten
  • Slachtoffers
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands WODC Vrije Universiteit In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Maatregelen ter bescherming van de privacy ...

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Maatregelen ter bescherming van de privacy van het slachtoffer zijn weliswaar beschikbaar, maar zij worden niet altijd (effectief) toegepast. Er is veel beleid en regelgeving ter bescherming van het slachtoffer, maar op het punt van de bescherming van de privacy is dit nog weinig dwingend. Het hangt deels af van de individuele ambtenaar, maar ook van het type zaak/slachtoffer en de fase van het strafproces, in hoeverre privacybescherming plaatsvindt. Slachtoffers worden niet altijd goed geïnformeerd, en maatregelen ter afscherming worden hun niet altijd aangeboden.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Vrije Universiteit
  • WODC
  • Slachtofferrechten
  • Slachtoffer
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands WODC Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Justitie in statistiek die een gezamenlijke uitgave is van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) br ...

  Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Justitie in statistiek die een gezamenlijke uitgave is van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Criminaliteit
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands WODC Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen ...

  Dit rapport van de WODC heeft als doel het in kaart brengen van manieren waarop contactmomenten met prostituees in Utrecht, Den-Haag en Amsterdam zijn ingericht. Ook brengt dit rapport in beeld wat de praktijkervaringen zijn van betrokkenen met deze contactmomenten en het verschaffen van inzicht in manieren waarop contactmomenten kunnen bijdragen aan het voorkomen van misstanden in de prostitutiesector. Contactmomenten kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen, kwetsbaarheden en mogelijke slachtoffers van uitbuiting. Contactmomenten hebben een signaleringsfunctie en informatiefunctie. Uit het onderzoek is gebleken dat de informatiefunctie van een contactmoment een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie van prostituees. Contactmomenten dragen ook bij aan het zicht op de prostitutiesector in de betreffende gemeente. Als de informatie uit het contactmoment wordt vastgelegd ontstaat er een beeld van het aantal prostituees, de landen van herkomst, de gesproken talen, de bestaande vragen of problemen en behoeften van de prostituee in de betreffende stad.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Gemeentelijke aanpak
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands 7 Regioplan Beleidsonderzoek WODC In de voorliggende rapportage worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar onafhankelijk casemanagement in de vreemdelingenketen. Deze studie is in opdracht van het Wetenschappelijk ...

  In de voorliggende rapportage worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar onafhankelijk casemanagement in de vreemdelingenketen. Deze studie is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum uitgevoerd. Het onderzoek is een uitvloeisel van de aankondiging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om onderzoek te laten uitvoeren in het kader van de inzet van toezichtsmaatregelen en bewaring bij terugkeer. Met de resultaten van het onderzoek wil het ministerie zich een oordeel vormen over de wenselijkheid van de inzet van casemanagers van niet-gouvernementele organisaties in de vreemdelingenketen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Regioplan Beleidsonderzoek
  • Vreemdelingenketen
  • Vreemdelingenrecht
  • Nederlands
 10. 76 reads WODC Bureau Beke Language Dutch In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse g ...

  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- & Documentatiecentrum (WODC) heeft Bureau Beke onderzoek gedaan naar de aard, omvang, beleid, toezicht en handhaving ten aanzien van prostitutie in Nederlandse gemeenten. Aan de hand van deskresearch en enquêtes gericht aan verschillende gemeenten is er informatie verworven. Ook zijn er verdiepende onderzoeken en interviews uitgevoerd. Daarnaast hebben de onderzoekers in drie gemeenten een dienst mee gelopen met een controle- en handhavingsteam, waarbij de praktijk van controle en handhaving is geobserveerd. Het onderzoek geeft de volgende conclusie op de vraag in hoeverre verschillende gemeenten zicht hebben op de prostitutiebranche binnen hun gemeente:'De gemeenten hebben goed zicht op de prostitutiebranche voor zover dat het aantal vergunde seksinrichtingen betreft. Ongeveer de helft van de gemeenten geeft in de enquête aan geen zicht te hebben op aantallen onvergunde en/of illegale seksinrichtingen. Twee derde van de gemeenten stelt geen zicht te hebben op het aantal prostituees in hun gemeente. Het ontbreekt op dit moment derhalve grotendeels aan zicht op de prostitutiebranche in zijn totaliteit.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • WODC
  • Bureau Beke
  • Prostitutie
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands

Pagina's