Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Publicaties

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 1111 resultaten
 1. 812 reads Language Dutch Opinie: C. Rijken: 6 April 2013 dient de EU mensenhandelrichtlijn te zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving: Vorig jaar verscheen het artikel “Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel, van Conny Rijken. Rijken on ...

  Opinie: C. Rijken: 6 April 2013 dient de EU mensenhandelrichtlijn te zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving: Vorig jaar verscheen het artikel “Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel, van Conny Rijken. Rijken onderzoekt de vraag of de B-9 regeling, of de praktisch uitvoering daarvan voldoet. De Richtlijn verbindt Lidstaten in regels ter bestrijding en voorkoming van mensenhandel en de bescherming van de slachtoffers ten gevolge daarvan. De richtlijn stelt dat onder andere hulp, ondersteuning en bijstand aan slachtoffers niet afhankelijk mogen worden gesteld aan de bereidheid om mee te werken in een strafprocedure. Rijken analyseert op heldere wijze de Nederlandse B-9 regeling en legt de pijnpunten bloot en concludeert dat de huidige B9- regeling niet voldoet aan dit vereiste in de Richtlijn.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Verblijfsrecht
  • Nederlands
 2. Language Dutch 76 reads De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens vo ...

  De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens voor zichzelf financieel gewin te halen. Deze handelingen zijn aan te merken als mensenhandel en zijn derhalve strafbaar op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.Loverboys worden echter relatief vaak vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde mensenhandel. De vraag is of, en zo ja welke problemen ten grondslag aan de vele vrijspraken van loverboys. Franca Damen deed hier in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek naar en publiceerde hierover een artikel in Delikt en Delinkwent. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat verschillende problemen aan de vele vrijspraken van loverboys ten grondslag liggen. Deze problemen dienen aangepakt te worden. Daarbij kan een belangrijke rol spelen dat rechters (en het openbaar ministerie) (nog) beter en vollediger op de hoogte worden gebracht van de slinkse werkwijzen van loverboys en de daarmee samenhangende problematiek van liefdes- en/of angstgevoelens van de slachtoffers, en van de verschillende strafbaarstellingen van mensenhandel en de bijbehorende punten die van belang zijn bij de invulling van deze strafbaarstellingen.Het artikel dient als volgt geciteerd te worden: citeerwijze F.H. Damen,’ De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, Delikt en Delinkwent 2011, 35.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Bewijs
  • Loverboy
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 3. 213 reads Centre against Child- and Human Trafficking Language Dutch Een verslag over het symposium ‘Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel’ dat op 10 oktober 2013 plaatsvond naar aanleiding van het gelijkmatige rapport van Marijn Heemskerk en Fai ...

  Een verslag over het symposium ‘Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel’ dat op 10 oktober 2013 plaatsvond naar aanleiding van het gelijkmatige rapport van Marijn Heemskerk en FairWork. 

  Publicaties

  • Artikelen
  • Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 4. 260 reads FairWork Language Dutch Dit rapport is een gezamenlijk product van stichting FairWork en mr. Marijn Heemskerk. In het rapport wordt inzicht gegeven in het juridisch kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om comp ...

  Dit rapport is een gezamenlijk product van stichting FairWork en mr. Marijn Heemskerk. In het rapport wordt inzicht gegeven in het juridisch kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers van mensenhandel om compensatie te claimen in het strafproces.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • FairWork
  • Schadevergoeding
  • Schadevergoedingsmaatregel
  • Nederlands
 5. Language Dutch 115 reads De afgelopen jaren stijgt het aantal Hongaarse slachtoffers van mensenhandel, maar het aantal aangiften van deze slachtoffers is laag. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de redenen dat Hongaarse slachtoffers v ...

  De afgelopen jaren stijgt het aantal Hongaarse slachtoffers van mensenhandel, maar het aantal aangiften van deze slachtoffers is laag. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de redenen dat Hongaarse slachtoffers van mensenhandel zelden aangifte doen tegen hun mensenhandelaren. Om dit inzicht te verkrijgen zijn de gegevens geanalyseerd van Hongaarse slachtoffers van mensenhandel die zijn aangemeld bij CoMensha. Omdat bleek dat de aangemelde Hongaarse slachtoffers van mensenhandel uit beeld waren verdwenen, konden voor dit onderzoek geen als zodanig geïdentificeerde slachtoffers worden geïnterviewd. In plaats daarvan zijn er gesprekken gevoerd met 41 Hongaarse prostituees (en mogelijke slachtoffers van mensenhandel). In deze rapportage wordt de huidige aangiftebereidheid van Hongaarse prostituees en slachtoffers geanalyseerd en verklaard. Omdat rechtstreeks vragen stellen over mensenhandel niet effectief is, gebeurt dit op basis van onderzoek naar hun bereidheid om misstanden te melden. De rapportage eindigt met aanbevelingen voor het vergroten van de aangiftebereidheid van Hongaarse slachtoffers van mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Hongarije
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Nederlands
 6. 84 reads Language Dutch A.Beijer, Delikt & Delinkwent: Dit artikel bespreekt het internationale en nationale juridische kader van de strafbaarstelling van seksuele uitbuiting (art. 273ƒ Sr). Daar artikel 273f Sr een implementatie is van het kaderbeslu ...

  A.Beijer, Delikt & Delinkwent:Dit artikel bespreekt het internationale en nationale juridische kader van de strafbaarstelling van seksuele uitbuiting (art. 273ƒ Sr). Daar artikel 273f Sr een implementatie is van het kaderbesluit mensenhandel, is enige kennis van dit besluit en achtergronden hiervan een vereiste. Art. 273ƒ Sr is een ingewikkeld geredigeerd artikel dat de laatste jaren veel jurisprudentie heeft gegenereerd, met name ten aanzien van de zogenoemde loverboys. Deze bijdrage gaat met name over de interpretatie van de verschillende bestanddelen van de delictsomschrijving van mensenhandel waaronder het 'oogmerk van uitbuiting'. Over de precieze betekenis van dit vereiste werd in de lagere rechtspraak verschillend geoordeeld. Inmiddels is hierover ten gevolge van een uitspraak van de Hoge Raad in 2009 meer duidelijkheid geschapen.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Loverboy
  • Uitbuiting
  • Nederlands
 7. Language Dutch 74 reads Movisie Monitor Inclusie: Nulmeting Ervaringen en opvattingen van Roma, Sinti en professionals over de sociale inclusie van Roma en Sinti op de domeinen onderwijs, arbeid, wonen, gezondheid en veiligheid Monitor Inclusie: Nulmeting ...

  Monitor Inclusie: NulmetingErvaringen en opvattingen van Roma, Sinti en professionals over de sociale inclusie van Roma en Sinti op de domeinen onderwijs, arbeid, wonen, gezondheid en veiligheid

  Publicaties

  • Rapporten
  • Movisie
  • Roma
  • Sinti
  • Nederlands
 8. 11 Taal Nederlands Op 7 januari 2010 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een langverwachte uitspraak in de mensenhandelzaak Rantsev. Voor het eerst sinds zijn oprichting kreeg het Hof de kans zich uit te laten over mensenhandel ...

  Op 7 januari 2010 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een langverwachte uitspraak in de mensenhandelzaak Rantsev. Voor het eerst sinds zijn oprichting kreeg het Hof de kans zich uit te laten over mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting in relatie tot zowel de reikwijdte, toepassing en aard van het verbod op slavernij en dwangarbeid van artikel 4 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM of het “Verdrag”).In Rantsev doet het Hof een principiële uitspraak die aansluit bij de groeiende internationale aandacht voor trafficking in human beings (mensenhandel). Het Hof geeft een nieuwe interpretatie en brengt mensenhandel onder het toepassingsbereik van artikel 4. Het Hof erkent de ernst van mensenhandel als mensenrechtenschending en maakt het tegelijkertijd de weg vrij voor slachtoffers om een (rechtstreeks) beroep te kunnen doen op het EVRM en de daaraan te ontlenen bescherming.Het Hof bevestigt dat het verbod op slavernij, en met deze uitspraak ook het verbod op mensenhandel, op een lijn staat met artikel 2 (het recht op leven) en artikel 3 (het verbod op marteling, foltering en wrede of onmenselijke behandeling) EVRM voor zover het gaat om de absolute aard en werking.Deze uitspraak is belangrijk omdat het Hof de positieve staatsverplichtingen voortvloeiend uit artikel 4 EVRM, uitbreidt ten opzichte van zijn eerdere mensenhandeluitspraak Siliadin. In die zaak ging het om de strafbaarstelling van dienstbaarheid, uitbuiting anders dan in seksuele zin.(oorspronkelijke vindplaats, C.M. Sent, Rantsev een mensenrechtelijke benadering, Humantrafficking.info)

  Publicaties

  • Artikelen
  • Indirect refoulement
  • Positieve verplichting
  • Refoulement
  • Artikel 4 EVRM
  • Mensenrechtelijke benadering
  • Nederlands
 9. Language Dutch 72 reads Dit artikel behandelt twee vragen. Ten eerste de vraag in hoeverre medisch onderzoeksrapportages een rol kunnen spelen bij juridische waarheidsvinding. Ten tweede de vraag wat de rol is van medische problematiek bij verblijfsaanvra ...

  Dit artikel behandelt twee vragen. Ten eerste de vraag in hoeverre medisch onderzoeksrapportages een rol kunnen spelen bij juridische waarheidsvinding. Ten tweede de vraag wat de rol is van medische problematiek bij verblijfsaanvragen.Dit artikel verscheen in Migrantenrecht, 9/10/ 2008

  Publicaties

  • Artikelen
  • Medisch
  • Medisch onderzoek
  • Medische omstandigheden
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Nederlands
 10. Language Dutch 57 reads Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Professional Training Series; No. 8/Rev.1 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Geneva PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 8/Rev.1 UNITE ...

  Professional Training Series; No. 8/Rev.1

  Publicaties

  • Rapporten
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
  • Medisch
  • Bewijs
  • Marteling
  • Medisch advies
  • Medische behandeling
  • Medische verklaring
  • Engels

Pagina's