Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 61 - 70 van totaal 1605 resultaten
 1. Language Dutch 1 read Dutch Parliament Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensge ...

  Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de KMar.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Mensensmokkel
  • Politie
  • Criminaliteit
  • Illegaal verblijf
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Mensenhandel
  • Openbaar Ministerie
  • Nederlands
 2. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire wordt beoogd het beleid inzake het weigeren en intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan te scherpen. Nr. 33891 30 juni 2016 Besluit van de ...

  Met deze wijziging van de Vreemdelingencirculaire wordt beoogd het beleid inzake het weigeren en intrekken van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aan te scherpen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Verblijfsrecht
  • Verblijfsvergunning
  • Vreemdelingenrecht
  • Asiel
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie:   Minister Van der S ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie: Minister Van der Steur: Een van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap was de aanpak mensenhandel gericht op arbeidsuitbuiting. Wij hebben altijd gezegd dat er in Europa heel veel geregeld is wat de aanpak van mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting betreft. Daar is iedereen op gefocust en volop mee begaan, maar die arbeidsuitbuiting viel tot nu toe een beetje buiten de boot. Samen met de collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik dat punt actief op de agenda gezet. We hebben het document aan de Kamer toegestuurd dat we met de voorzitter van de tweede helft van 2014 hebben samengesteld over de vraag hoe je van elkaar kunt leren, om de aanpak van arbeidsuitbuiting te versterken. Nu zullen ook de Raadsconclusies op dat terrein worden aangenomen. 

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 4. 1 read Dutch Parliament Language Dutch Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Polit ...

  Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond (ingezonden 28 juni 2016).N.B.Vraag 5Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Mensensmokkel
  • Asiel
  • Asielzoeker
  • Asielprocedure
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 5. Tweede Kamer Taal Nederlands Gewijzigde Motie van het lid Segers C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding mi ...

  Gewijzigde Motie van het lid Segers C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuitte Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland 2016Z12973 Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de ...

  Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuitte Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Criminele uitbuiting
  • Criminele uitbuiting
  • Kinderarbeid
  • Roma
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Tweede Kamer In 2015 heeft het kabinet hard gewerkt aan een post-2015 Ontwikkelingsagenda waarin mensenrechten centraal staan. Deze rechtenbenadering is onder meer tot uiting gekomen in subdoel 8.7, waarin naast het uitbanne ...

  In 2015 heeft het kabinet hard gewerkt aan een post-2015 Ontwikkelingsagenda waarin mensenrechten centraal staan. Deze rechtenbenadering is onder meer tot uiting gekomen in subdoel 8.7, waarin naast het uitbannen van gedwongen arbeid en mensenhandel ook de beëindiging van alle vormen van kinderarbeid uiterlijk in 2025 ten doel wordt gesteld.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Geweld in afhankelijkheidsrelaties ( GIA)
  • Vrouwenhandel
  • Mensenrechten
  • Preventie
  • Migration
  • Kinderarbeid
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer Taal Nederlands De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 18 mei 2016 over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justit ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 18 mei 2016 over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (Kamerstuk 34 475 VI, nr. 1) en over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 18 mei 2016 inzake «Resultaten verantwoordingson-derzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)» (Kamerstuk 33 475 VI, nr. 2). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 10 juni 2016. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.N.B.Vraag 143. Kunt u aangeven of de stijging in het aantal meldingen omtrent mensenhandel geleid heeft tot meer aanhoudingen en veroordelingen?Vraag 205. Hoe wordt bij mensenhandelzaken door OM en politie rekening gehouden met privacy en wensen van een slachtoffer met betrekking tot bijvoorbeeld het betrekken van de omgeving bij een strafrechtelijk onderzoek?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafrecht
  • Registratie
  • Signalering
  • Slachtoffers
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 9. Tweede Kamer Taal Nederlands Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van d ...

  Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091).

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Misbruik
  • Prostituees
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 10. 1 read Dutch Parliament Language Dutch Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, h ...

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Misbruik
  • Prostituees
  • Mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's