Documentsoort

Land

Trefwoord

Organisatie

 • 2011

Pagina's

Resultaten 561 - 568 van totaal 568 resultaten
 1. 180 reads Language Dutch Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Ra ...

  Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad.

  Wetgeving

  • Richtlijnen
  • Nederlands
 2. Language Dutch 49 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdelinge tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 20 december 2010 (Awb 10/41793) tegen de maatregel van bewaring. De vreemdelinge stelt dat zij slachtoffer is van mensenhande ...

  Hoger beroep van de vreemdelinge tegen de uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 20 december 2010 (Awb 10/41793) tegen de maatregel van bewaring. De vreemdelinge stelt dat zij slachtoffer is van mensenhandel, dat zij zich in de bedenktijdfase als bedoeld in paragraaf B9/3.1 Vc bevindt en dus de grond aan de bewaring is komen te ontvallen.Voor zover de vreemdeling in hoger beroep heeft geklaagd dat de rechtbank niet is ingegaan op haar betoog dat zij in het geheel niet in bewaring had mogen worden gesteld, is haar klacht terecht voorgedragen. De rechtbank heeft slechts beoordeeld of de grondslag achteraf bezien aan de maatregel van bewaring is komen te ontvallen. De grief kan echter niet tot het daarmee beoogde doel leiden. De Afdeling is van oordeel dat de vreemdelinge niet behoort tot één van de in paragraaf B9/3.2 genoemde categorieën vreemdelingen voor wie een bedenktijd openstaat en aan wie rechtmatig verblijf in de zin van art. 8 (k) Vw toekomt. Verder is de vreemdelinge niet aangetroffen bij een controle verband houdende met mensenhandel en is evenmin de toegang geweigerd aan de grens. Verder heeft zij tijdens haar asielprocedure uit 2008 niet betoogd dat zij zodanig onder druk van mensenhandelaars stond dat van haar niet mocht worden verwacht dat zij overeenkomstig de werkelijkheid zou verklaren. De vreemdelinge heeft ook nog geen daadwerkelijke aangifte gedaan, zodat zij ook geen verblijfsrecht kan ontlenen aan art. 8(a) Vw. De enkele mededeling dat de vreemdeling aangifte wilde doen, doet op zichzelf niet de rechtsgrond aan de bewaring ontvallen. De minister was aldus niet gehouden haar inbewaringstelling achterwege te laten. Hoger beroep ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 3. 11 Taal Nederlands Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Onderzoek Vervolging en Berechting van Mensenhandel (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Nederlands Rapporten zondag, januari 1, 2012 ...

  Onderzoek Vervolging en Berechting van Mensenhandel (2012) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 16 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Eerste Rapportage Kinderpornografie (2011) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenome ...

  Eerste Rapportage Kinderpornografie (2011) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In deze eerste rapportage wordt beoogd inzicht te geven in het fenomeen kinderpornografie. Het eerste hoofdstuk zal aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie inzicht geven in de complexiteit van het fenomeen. In het tweede hoofdstuk wordt geanalyseerd op welke wijze de overheid met beleidsvorming heeft gereageerd op het fenomeen kinderpornografie. In het derde hoofdstuk wordt bekeken hoe er in de praktijk invulling wordt gegeven aan de aanpak van kinderpornografie. Het vierde hoofdstuk geeft conclusies en aanbevelingen.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Kinderpornografie
  • Minderjarige
  • Kinderporno(grafie)
  • Nederlands
 5. Language Dutch 51 reads Hof legt verdachte een gevangenisstraf van 6 jaar op voor onder andere mensenhandel middels de inzet van loverboythechnieken. Algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs. Inhoud van “uit feitelijke omstandigheden ...

  Hof legt verdachte een gevangenisstraf van 6 jaar op voor onder andere mensenhandel middels de inzet van loverboythechnieken. Algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs. Inhoud van “uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht” en “misleiding”. Toewijzing schadevergoeding aan de benadeelde partijen.Onderzoek in de zaak Judo.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Strafrecht
  • Loverboy
  • Misbruik van uit feitelijke omstandigheden vloeiend overwicht
  • Misbruik van omstandigheden
  • Nederlands
 6. 40 reads Language Dutch 1 Pagina 1 van 6 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 11 november 2011 Onderwerp Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsre ...

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
  • Misbruik B8/3 (B9)
 7. Language Dutch FIFTH SECTION CASE OF BREUKHOVEN v. THE CZECH REPUBLIC (Application no. 44438/06) JUDGMENT STRASBOURG 21 July 2011 FINAL 21/10/2011 This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revisi ...

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie EHRM
  • EHRM
  • Engels
 8. Language Dutch 76 reads De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens vo ...

  De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens voor zichzelf financieel gewin te halen. Deze handelingen zijn aan te merken als mensenhandel en zijn derhalve strafbaar op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.Loverboys worden echter relatief vaak vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde mensenhandel. De vraag is of, en zo ja welke problemen ten grondslag aan de vele vrijspraken van loverboys. Franca Damen deed hier in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek naar en publiceerde hierover een artikel in Delikt en Delinkwent. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat verschillende problemen aan de vele vrijspraken van loverboys ten grondslag liggen. Deze problemen dienen aangepakt te worden. Daarbij kan een belangrijke rol spelen dat rechters (en het openbaar ministerie) (nog) beter en vollediger op de hoogte worden gebracht van de slinkse werkwijzen van loverboys en de daarmee samenhangende problematiek van liefdes- en/of angstgevoelens van de slachtoffers, en van de verschillende strafbaarstellingen van mensenhandel en de bijbehorende punten die van belang zijn bij de invulling van deze strafbaarstellingen.Het artikel dient als volgt geciteerd te worden: citeerwijze F.H. Damen,’ De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, Delikt en Delinkwent 2011, 35.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Bewijs
  • Loverboy
  • Vrijspraak
  • Nederlands

Pagina's