Trefwoord

 • Kamerstukken
 • Minderjarigen
 • Strafrecht

Door MHW geduid als zeer belangrijk

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 114 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft de verdachte vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste ge ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft de verdachte vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De rechtbank oordeelt als volgt.“Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat kan worden vastgesteld dat verdachte een relatie met aangeefster is aangegaan, dat aangeefster werkzaamheden voor de webcam heeft verricht en dat de verdiensten van die werkzaamheden mede ten goede zijn gekomen van verdachte. Dit is zowel door aangeefster als verdachte verklaard. Dat er bij het uitoefenen van de even bedoelde werkzaamheden van de zijde van verdachte sprake is geweest van dwang, (dreiging met) geweld, (dreiging met) andere feitelijkheden, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie kan alleen worden afgeleid uit de verklaring van aangeefster. Haar verklaring wordt op deze onderdelen naar het oordeel van de rechtbank niet ondersteund door overige bewijsmiddelen. Op het moment dat aangeefster een relatie met verdachte aanging was er geen sprake van een kwetsbare positie van aangeefster. Zij had werk en woonruimte en heeft vrijwillig de keus gemaakt om haar toen bestaande relatie te verbreken. Ook nadien is niet van een dergelijke kwetsbare positie gebleken. Aangeefster had regelmatig contact met haar vader en zus en werd bovendien financieel door hen ondersteund als zij daarom vroeg. Niet is gebleken van andere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problematiek, op grond waarvan zou moeten worden aangenomen er sprake was van misbruik van omstandigheden. Van een feitelijke opsluiting van aangeefster of tegen haar gepleegd geweld is evenmin gebleken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Vrijwillig
  • Geen kwetsbare positie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verda ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 121 dagen en een proeftijd van 2 jaren wegens het bezit van kinderporno. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft door te handelen als bewezenverklaard een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor kinderporno. Hoewel verdachte niet zelf kinderen heeft misbruikt, heeft hij daar wel indirect aan bijgedragen door afbeeldingen in bezit te hebben waarop dit te zien is. De rechtbank is, gelet op de oriëntatiepunten die door het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) zijn vastgesteld, van oordeel dat dit in beginsel de oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf rechtvaardigt. Gelet op het relatief geringe aantal afbeeldingen dat verdachte in bezit heeft gehad en de persoonlijke omstandigheden van verdachte ziet de rechtbank aanleiding af te wijken van dit uitgangspunt en zal de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat verdachte blijkens het hem betreffende uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 30 juli 2015 niet eerder voor het plegen van strafbare feiten is veroordeeld.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Seksuele prikkeling
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Bijdragen aan het in stand houden van de markt voor kinderporno
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verdachte heeft zich ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden alsmede een taakstraf van 120 uur wegens ontucht. De rechtbank oordeelt als volgt.“ Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel binnendringen van [slachtoffer] . Verdachte was destijds zelf achtentwintig jaar. De wetgever heeft er voor gekozen seksuele handelingen met minderjarigen strafbaar te stellen ter bescherming van jeugdigen, omdat zij de gevolgen van dergelijke handelingen vaak niet goed kunnen overzien. De rechtbank stelt vast dat het in de onderhavige zaak gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de bewezenverklaarde handelingen weliswaar een inbreuk op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer] hebben gemaakt, maar dat in dit geval niet kan worden gesproken van een ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit, zoals bedoeld in artikel 22b Sr. De rechtbank heeft in dat oordeel betrokken dat uit het dossier blijkt dat de seksuele handelingen mede met instemming van [slachtoffer] hebben plaatsgevonden.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Inbreuk op lichamelijke integriteit
  • Gevangenisstraf
  • Artikel 22b Sr
  • Minderjarige
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt. “De rechtbank stelt vast dat [ ...

  De rechtbank Rotterdam heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard vanwege niet-naleving van het bepaalde in artikel 167a Sv. De rechtbank oordeelt als volgt.“De rechtbank stelt vast dat [minderjarige 2] weliswaar als getuige door de politie is gehoord, doch niet expliciet in het kader van artikel 167a Sv. De politie heeft haar immers niet gevraagd haar mening over het strafbare feit te geven. Evenmin is [minderjarige 2] gevraagd hoe zij tegenover vervolging van de verdachte staat. Uit haar verklaring bij de politie komt wel naar voren dat zij vrijwillig seks heeft gehad met de verdachte en dat zij het niet eens was met het feit dat haar moeder daarvan aangifte heeft gedaan. [minderjarige 1] is noch door de politie noch door het openbaar ministerie gehoord over het feit. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting blijkt evenwel dat de verdachte en [minderjarige 1] (die thans 16 jaar oud is) nog steeds een affectieve relatie hebben, dat de verdachte tot aan het aan hem opgelegde contact- en locatieverbod woonachtig was bij [minderjarige 1] en haar ouders, alsmede dat de verdachte de uit hun relatie geboren dochter heeft erkend en hier ook mede de zorg voor draagt. Een toelichting waarom in beide zaken in weerwil van een en ander vervolging aangewezen is, is niet gegeven.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Niet-ontvankelijk
  • Ontucht
  • Affectieve relatie
  • Artikel 167a Sv
  • Minderjarige
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt. ...

  De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar en taakstraf van 240 uur wegens ontucht. de rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft ontucht gepleegd met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige. Verdachte haalde aangeefster elke donderdag met zijn auto op van huis om naar de muziekvereniging te gaan. Voordat hij haar thuis weer afzette pleegde hij seksuele handelingen met haar. Door zo te handelen heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke en geestelijke integriteit van aangeefster geschonden. Daarnaast heeft hij het vertrouwen, dat door aangeefster en haar ouders in hem was gesteld, op grove wijze beschaamd. Het is een feit van algemene bekendheid dat door feiten als de onderhavige een normale seksuele ontwikkeling kan worden doorkruist en het slachtoffer nog geruime tijd te kampen kan hebben met de psychische gevolgen van hetgeen haar is aangedaan. Dat hiervan sprake is blijkt uit de ter zitting namens het slachtoffer voorgedragen slachtofferverklaring.” 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Nederland
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Ontucht
  • Ontuchtige Handelingen
  • Afhankelijkheidsrelatie
  • Muziekvereniging
  • Minderjarige
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands Gerechtshof Amsterdam Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof oordeelt als volgt. “De verdachte heeft zich gedurende een ...

  Het gerechtshof Amsterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof oordeelt als volgt.“De verdachte heeft zich gedurende een flink aantal jaren schuldig gemaakt aan het heimelijk filmen van meisjes en jongedames in kleedkamers van twee hockeyverenigingen. De verdachte deed dit door een videocamera verdekt op te stellen in een locker, zodanig dat deze het gedeelte van de kleedkamer waar de hockeyspeelsters zich ontkleden, in beeld bracht. De verdachte heeft zo niet alleen hockeyspeelsters van de eigen vereniging, maar ook een veelheid aan hockeyspeelsters van ‘bezoekende’ teams van andere verenigingen heimelijk in hun naaktheid gefilmd. Door aldus te handelen heeft de verdachte op onaanvaardbare wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de gefilmde hockeyspeelsters. Een belangrijk deel van de in het geniep gefilmde meisjes verkeerden in de puberteitsleeftijd. In die periode is naaktheid zeer verbonden met de lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de identiteit en het zelfvertrouwen. Daarnaast heeft de verdachte over een zeer lange periode een zeer aanzienlijke hoeveelheid kinderporno in zijn bezit gehad en hiervan een gewoonte gemaakt. Onder hem zijn meer dan 101.000 kinderpornografische afbeeldingen in beslag genomen. Bij de onder 3 bewezen afbeeldingen gaat het om vergaande seksuele handelingen met goeddeels nog (zeer) jonge kinderen. Met de raadsman stelt het hof vast dat afbeeldingen met een dergelijk karakter in de collectie van de verdachte weliswaar niet de boventoon voeren, maar dit neemt niet weg dat op 30% van de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen (grofweg 30.000) kinderen zijn te zien die jonger zijn dan 12 jaar, waarvan ongeveer 1% baby’s en peuters in de leeftijd tot 2 jaar (grofweg 1.000), en dat er in 17% van de gevallen (grofweg 17.000) sprake is van penetratie. Het aantal afbeeldingen waarvan de aard en ernst zeer kwalijk is, is derhalve aanzienlijk.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Voyeurisme
  • Ontuchtige handelingn
  • Pornografie
  • Ontucht
  • Kinderporno
  • Minderjarig
  • Dierenporno
  • Hockeytrainer
  • Kinderpornografie
  • Kleedkamerfilms
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft dee ...

  De rechtbank Limburg heeft verdachte veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 5 jaren wegens ontucht met een minderjarige Filipijnse meisje. De verdachte heeft deels vrijspraak gekregen wegens het ontbreken van steunbewijs bij de bekennende verklaring van verdachte. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een minderjarig Filipijns meisje, toen hij als hulpverlener in de Filipijnen werkzaam was en uit dien hoofde het meisje aan zijn zorg was toevertrouwd. Verdachte heeft daarmee haar lichamelijke integriteit geschonden. Hierdoor heeft verdachte een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, doorkruist. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit vaak langdurige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft zijn eigen bevrediging vooropgesteld. Voorts neemt de rechtbank het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat in hem gesteld werd als hulpverlener fors heeft geschaad.Uit het dossier komen aanwijzingen naar voren dat het niet bij dit ene slachtoffer is gebleven en verdachte mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Dit baart de rechtbank zorgen.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Lichamelijke Integriteit
  • Geestelijke gezondheid
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Pedofilie
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Filipijnen
  • Missionaris
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jonge ...

  De rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden wegens ontucht met een minderjarige jongen. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft met zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag het vertrouwen dat een minderjarige in een volwassene moet kunnen hebben, beschaamd. Verder heeft hij met zijn gedragingen de belangen van het slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen behoeften en lustgevoelens. De ervaring leert dat slachtoffers van zedendelicten nog jarenlang kunnen lijden aan vooral de psychische gevolgen van dergelijke feiten, zoals gevoelens van angst en onveiligheid. Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij daar kennelijk geheel aan voorbij is gegaan. Dat het feit voor het slachtoffer negatieve gevolgen heeft gehad blijkt wel uit de door hem opgestelde schriftelijke slachtofferverklaring.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Schadevergoeding
  • Ontucht
  • Minderjarig
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Psychische gevolgen
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Rechtbank Rotterdam De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het ...

  De rechtbank Rotterdam heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden wegens het verwerven en in het bezit zijn van kinderpornografie, het vervaardigen van een film met kinderpornografie en het schenden van zijn ambtsgeheim als politieambtenaar. De rechtbank oordeelt als volgt.“De verdachte heeft de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het downloaden, bekijken en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor de productie van kinderporno worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor een camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en/of te ondergaan. Handelingen waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, niet toe zijn. Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen psychische schade oplopen. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie en verspreiding van de beelden. Een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, is vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen en kan nog jarenlang opduiken. Dit is ook voor de verdachte, naar eigen zeggen als slachtoffer van een pedoseksueel, een reden geweest om naar kinderporno te zoeken om te kijken of er nog beelden van hemzelf op het internet stonden. Dat de verdachte als consument hieraan een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem dan ook aan.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Rotterdam
  • Kinderpornografie
  • Minderjarigen
  • Kinderporno(grafie)
  • Seksueel misbruik
  • Verminderd toerekeningsvatbaar
  • Schending Ambtsgeheim
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands 1 Rechtbank Overijssel De rechtbank Overijssel heeft het verzoek tot aanhouding van de beslissing op de Tbs-maatregel afgewezen. De man is in 2013 veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno. De ...

  De rechtbank Overijssel heeft het verzoek tot aanhouding van de beslissing op de Tbs-maatregel afgewezen. De man is in 2013 veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno. De Tbs-kliniek waar de veroordeelde verblijft schat het recidiverisico hoog in. De rechtbank oordeelt als volgt.“De terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een of meer misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De rechtbank is van oordeel dat de terbeschikkingstelling behoort te worden verlengd, omdat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen dit eist.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Minderjarigen
  • Strafrecht
  • Terbeschikkingstelling (TBS)
  • Recidive
  • Ontucht
  • Kinderporno
  • Nederlands

Pagina's