Documentsoort

Thema

Land

Trefwoord

Organisatie

 • Overheidspublicaties

Pagina's

Resultaten 41 - 50 van totaal 1605 resultaten
 1. Taal Nederlands Minister van Veiligheid en Justitie In dit overzicht zijn voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016 alle geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties in beeld gebracht. De meldingen in dit ...

  In dit overzicht zijn voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016 alle geregistreerde meldingen en incidenten op- en rondom COA-opvanglocaties in beeld gebracht. De meldingen in dit overzicht zijn gebaseerd op registraties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Tweede Kamer In het rapport bouwt de NRM verder op het eerste deel van het rapport «Ontucht voor de rechter» waarin onderzoek is gedaan naar de achter-grond van de daders van dit type delicten. In dit tweede deel wordt nader ...

  In het rapport bouwt de NRM verder op het eerste deel van het rapport «Ontucht voor de rechter» waarin onderzoek is gedaan naar de achter-grond van de daders van dit type delicten. In dit tweede deel wordt nader onderzoek gedaan naar de door de officier van justitie geëiste straf (modaliteit en duur) en de door de rechter opgelegde straf en motivering in het vonnis. Er worden aanbevelingen gedaan op het gebied van strafmotivering, straftoemeting en snelheid van het afdoen van strafzaken.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Tweede Kamer Kinderen zijn kwetsbaar. Migranten- en vluchtelingenkinderen zijn extra kwetsbaar. Een kind kan zich vaak niet handhaven zonder de actieve ondersteuning en bescherming van zijn of haar ouders. Wanneer deze onder ...

  Kinderen zijn kwetsbaar. Migranten- en vluchtelingenkinderen zijn extra kwetsbaar. Een kind kan zich vaak niet handhaven zonder de actieve ondersteuning en bescherming van zijn of haar ouders. Wanneer deze ondersteuning wegvalt of onvoldoende blijkt, heeft de overheid de morele en juridische plicht om in te grijpen, zodat de veiligheid en ontwikkeling van het kind beschermd zijn.De indieners zijn van mening dat het belang van het kind verankerd moet zijn in het vreemdelingenrecht, zoals dat ook het geval is in het Nederlandse jeugd(straf)recht. Migranten- en vluchtelingenkinderen lopen een verhoogd risico dat hun ontwikkeling wordt geschaad en hebben daarom recht op bijzondere bescherming.De indieners constateren dat kinderen eigen rechten en belangen hebben, maar dat deze rechten en belangen vooralsnog niet duidelijk worden erkend in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Zo geldt voor kinderen die samen met hun ouder(s) zijn gevlucht of gemigreerd dat hun rechtspositie in grote mate afhankelijk is van de rechtspositie van hun ouders.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Integriteit van de kinderen
  • Rechtspositie
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Tweede Kamer Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechters slap met misbruik» (ingezonden 16 september 2016). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 ...

  Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechters slap met misbruik» (ingezonden 16 september 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Misbruik
  • Slachtoffers
  • Strafmaat
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Tweede Kamer Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04).  23Mensenhandel en prostitutie Aan de orde is het VAO Mensenhandel en prostitutie (AOd.d. 26/04). De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het i ...

  Verslag van het VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 26/04). 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 6. Language Dutch 3 reads Dutch Parliament Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over signalen over misstanden in de illegale prostitutie (ingezonden 9 september 2016). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015– ...

  Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over signalen over misstanden in de illegale prostitutie (ingezonden 9 september 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Illegale prostitutie
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands Ministerie van Veiligheid en Justitie Politie Openbaar Ministerie Koninklijke Marechaussee (KMar) Kindersekstoerisme (hierna: KST) is het fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in het buitenland verblijven en daa ...

  Kindersekstoerisme (hierna: KST) is het fenomeen waarbij personen voor lange of korte duur in het buitenland verblijven en daar een minderjarige seksueel misbruiken of op enigerlei wijze deelnemen aan dat misbruik. Uit een recente studie naar het fenomeen volgt dat kindersekstoerisme wereldwijd voorkomt.1 De bredere spreiding van het internet en ook het goedkope reizen hebben daaraan een sterke bijdrage geleverd. Ook de (non-)operationele ervaringen van de thematische en strategische liaisons van politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het buitenland belast met het onderwerp KST onderstrepen dat KST, in verschillende verschijningsvormen, over de hele wereld aanwezig is. Wel is het in landen waar sprake is van armoede, corruptie, onvoldoende wetgeving voor en/of onvoldoende prioriteit aan de opsporing en vervolging van seksueel misbruik van kinderen, onder andere door kindersekstoeristen, gemakkelijker om seksuele contacten met kinderen te leggen.De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Het beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het voorkomen dat Nederlanders zedendelicten met kinderen plegen, zowel in Nederland als in het buitenland. In het verlengde hiervan wil de Nederlandse overheid voorkomen dat buitenlandse pedoseksuelen zich in Nederland vestigen en overgaan tot seksueel misbruik van kinderen. Dit plan van aanpak gaat specifiek over de bestrijding van het fenomeen KST, met de nadruk op seksueel kindermisbruik door Nederlanders in het buitenland. Vanwege het geschokte rechtsgevoel, het belang van genoegdoening en ondersteuning van de slachtoffers en daarnaast de praktische voordelen van opsporing en vervolging daar waar delicten worden gepleegd, heeft het de voorkeur van de Nederlandse overheid dat verdachten zoveel mogelijk worden opgespoord en vervolgd in het land waar het delict wordt gepleegd. De bestrijding van KST vormt samen met kinderporno een van de in de Veiligheidsagenda 2015-2018 opgenomen vijf landelijke prioriteiten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationale Politie (politie).

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Politie
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Openbaar Ministerie
  • Kindersekstoerisme
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands WODC Ten gevolge van globalisering en continuerende migratiestromen zijn migratie-relaties – relaties waarin een vreemdeling zich voegt bij een partner die in een ander land woont- een veelvoorkomend fenomeen geworden, ook i ...

  Ten gevolge van globalisering en continuerende migratiestromen zijn migratie-relaties – relaties waarin een vreemdeling zich voegt bij een partner die in een ander land woont - een veelvoorkomend fenomeen geworden, ook in Nederland. Naast oprechte migratierelaties zijn er ook relaties die als enig doel hebben het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning voor de vreemdeling in kwestie. De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om dergelijke schijnrelaties tegen te gaan, maar duidelijke cijfers over de prevalentie van schijnrelaties ontbraken, en er was ook weinig zicht op de verschijningsvormen waarin schijnrelaties zich in Nederland voordoen.Het onderhavige onderzoek, dat uitgevoerd is in samenwerking met de afdeling Onderzoek en Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND O&A), had tot doel beter inzicht te geven in de mate waarin schijnrelaties voorkomen en de verschijningsvormen daarvan. In het onderzoek zijn hiertoe verschillende onder-zoeksmethoden en databronnen gebruikt. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangwekkend: schijnrelaties doen zich in meerdere verschijningsvormen voor en er zijn allerlei derden betrokken bij de totstandkoming ervan, maar het is geen frequent voorkomend fenomeen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • WODC
  • Schijnrelaties
  • Nederlands
 9. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op v ragen van de leden Kuiken en Van Dekken (beiden PvdA) a ...

  Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op vragen van de leden Kuiken en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Kinderen verdwenen uit azc Ter Apel; verdachten kinderuitbuiting opgepakt» (ingezonden 24 juni 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Dublinregelgeving
  • Asielprocedure
  • Asielzoekerscentrum (AZC)
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands Tweede Kamer Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veilig ...

  Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2016). Op vragen van het lid Volp (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat uitgebuite Roma-kinderen gered en teruggehaald zijn naar Nederland (ingezonden 24 juni 2016).

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Roma
  • Uitbuiting
  • Nederlands

Pagina's