Trefwoord

 • B8/3

Pagina's

Resultaten 31 - 38 van totaal 38 resultaten
 1. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal R ...

  Achtste Rapportage Mensenhandel (2010) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In deze rapportage wordt teruggeblikt op de tien jaren dat de Nationaal Rapporteur bestaat. Het eerste hoofdstuk gaat over het rapporteurschap. In het tweede hoofdstuk staan de aanbevelingen van afgelopen tien jaar centraal. Het derde hoofdstuk bevat een dataverzameling en cijfermatige trends van 2000-2009. In het vierde hoofdstuk wordt onder andere een aandachtsvelden voor de toekomst  gegeven.   

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 24 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvu ...

  Zevende Rapportage Mensenhandel (2009) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.Het zevende rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is een aanvulling op de eerdere rapportages. Het bevat cijfermateriaal tot en met 2008 en informatie tot 1 juli 2009.In hoofdstuk twee worden de ontwikkelingen in de Nederlandse regelgeving besproken, zoals artikel 273f Wetboek van Strafrecht, Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche en de Wet politiegegevens. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen de VN, de EU, de Raad van Europa en de OVSE. In hoofdstuk vier komt de positie van slachtoffers van mensenhandel en de mogelijkheden voor opvang en hulp aan bod.In het vijfde hoofdstuk worden de wijziging in de B9-regeling en het voortgezet verblijf besproken. Ook een onderzoek naar de beklagprocedure is in dit hoofdstuk terug te vinden. Het non-punishment-beginsel komt in hoofdstuk zes aan de orde.In hoofdstuk zeven komt de bestuurlijke handhaving aan de orde. Het achtste hoofdstuk betreft opsporing. Er wordt onder andere aangegeven dat de politie in de praktijk niet altijd kiest om capaciteit in te zetten voor de opsporing van mensenhandel en dat het werken met gespecialiseerde teams vruchten afwerkt. In hoofdstuk negen worden cijfers over verdachten en dader gepresenteerd. Hoofdstuk tien gaat over het OM en de vervolging van verdachten.In hoofdstuk elf is een analyse te vinden van jurisprudentie op het gebied van uitbuiting in de seksindustrie. In hoofdstuk twaalf wordt de overige uitbuiting besproken en in hoofdstuk dertien komt orgaanhandel aan bod.Hoofdstuk veertien geeft aanbevelingen. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Non-punishment
  • Voortgezet verblijf
  • Non-punishmentbeginsel
  • Orgaanhandel
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Bestuurlijke handhaving
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijf ...

  Zesde Rapportage Mensenhandel (2008) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.In het zesde rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel staan de cijfers tot en met 2006 centraal. Hoofdstuk twee betreft de slachtoffers van mensenhandel. Het bevat cijfermatige gegevens over hun leeftijd, sekse en land van herkomst evenals informatie over B9-aanvragen en -verleningen. In hoofdstuk drie gaat het over verdachten en veroordeelde daders van mensenhandel. De cijfers gaan over hun leeftijd, land van herkomst en sekse. Het vierde hoofdstuk gaat over de vervolging door het OM en de afdoening door de rechter. In het hoofdstuk staat informatie over het aantal ingeschreven zaken, de aard van deze zaken en de afhandeling door het OM.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Schadevergoeding
  • B8/3
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 14 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, ...

  Voorliggende vierde rapportage is toegespitst op aanvullende kwantitatieve informatie betreffende het jaar 2003. Daarbij gaat het om een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken mensenhandel en vervolging (afhandeling door het OM en afdoening door de rechter). De cijfers worden gepresenteerd samen met (al in eerdere rapporten gepubliceerd) cijfermateriaal over de jaren 2000 tot en met 2002, om eventuele trends zichtbaar te kunnen maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Minderjarige
  • Aangifte
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Ronseling
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 20 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen ...

  Deze tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur bevat geactualiseerde cijfermatige informatie op een drietal gebieden, te weten bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) gemelde slachtoffers van mensenhandel, door de politie verrichte opsporingsonderzoeken betreffende mensenhandel, alsmede afhandeling (van mensenhandelzaken) door het Openbaar Ministerie en afdoening door de rechter. Daarnaast is – voor het eerst – informatie opgenomen over het aantal zogenaamde B-9-aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de beschikkingen daarop. Voorts zijn kwantitatieve gegevens, die uit velerlei onderzoeken en publicaties naar voren komen, verzameld en opgenomen in een overzichtelijke tabel. In de voorliggende rapportage worden de actuele cijfers gepresenteerd samen met reeds gepubliceerd cijfermateriaal, om eventuele trends zichtbaar te maken.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  • Beschikking
  • Prostitutie
  • B8/3
  • Opsporingsmethodieken
  • Nederlands
 6. Language Dutch 60 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) In deze bijlage (van de IND) wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings- of ...

  In deze bijlage (van de IND) wordt het rechtmatige verblijf van slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek van mensenhandel gedurende de bedenktijd voorafgaande aan de aangifte en gedurende de periode van opsporing, vervolging en berechting in feitelijke aanleg na aangifte van mensenhandel beschreven. Daarnaast biedt deze bijlage richtlijnen voor het bieden van opvang en bescherming van de slachtoffer- en getuige-aangevers en slachtoffers die op andere wijze medewerking verlenen aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek van mensenhandel. Deze bijlage betreft een bestendige bestuurspraktijk op basis van het geldende beleid in paragraaf B8/3 van de Vreemdelingencirculaire. Het bevat een beschrijving van de achtergrond van het beleid en de procedures bij en verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartners.   

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • IND
  • Aangifte
  • B8/3
  • Nederlands
 7. Language Dutch 91 reads IND (Dutch Agency of Immigration and Naturalisation) Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000 Model M55 Kennisgeving bedenktijd/aangift ...

  Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B9 Vreemdelingencirculaire 2000

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • IND
  • Bedenktijd
  • B8/3
 8. Language Dutch 54 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling tegen de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 27 januari 2010 (10/599 en 10/603). De Afdeling oordeelt dat, indien aan de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier zou zijn ...

  Hoger beroep van de vreemdeling tegen de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 27 januari 2010 (10/599 en 10/603). De Afdeling oordeelt dat, indien aan de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier zou zijn verleend, voordat op de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel was beslist, de staatssecretaris deze aanvraag krachtens artikel 30 lid 1 onder b Vw had moeten afwijzen.De Afdeling is tevens van oordeel dat de vreemdeling terecht betoogt dat, zolang de vreemdeling in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier, zij met het door haar ingestelde beroep niet kan bereiken dat aan haar alsnog een verblijfsvergunning asiel wordt verleend. Dit leidt ertoe dat de vreemdeling toetsing van de weigering haar een verblijfsvergunning asiel te verlenen wordt onthouden, zolang zij in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier.De intrekking van de verblijfsvergunning regulier dan wel de weigering om haar te verlengen is, naar het oordeel van de Afdeling, als een nieuw gebleken feit dat toetsing van het besluit op de opvolgende aanvraag mogelijk maakt als ware het een eerste afwijzing. De situatie waaraan de vreemdeling procesbelang stelt te ontlenen, zal zich dus niet voordoen. Hoger beroep kennelijk ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Procesbelang
  • B8/3
  • Nederlands

Pagina's