Trefwoord

Organisatie

 • Lijst van organisaties
 • Strafrecht
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Pagina's

Resultaten 21 - 30 van totaal 58 resultaten
 1. 43 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft twee vrouwen uitgebuit. Hierin speelde verdachte een belangrijke rol: hij bepaalde hoe ...

  Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 36 maanden wegens mensenhandel. Verdachte heeft twee vrouwen uitgebuit. Hierin speelde verdachte een belangrijke rol: hij bepaalde hoe lang de vrouwen moesten werken in de prostitutie, huurde/regelde werkplekken voor hen, bracht hen naar de werkplekken en haalde ze hierna weer op. Daarnaast hield verdachte continu controle op de voortgang van de werkzaamhedenen en vroeg vaak naar de hoogte van de inkomsten. Slachtoffers werkten ongeveer zes dagen per week, ook tijdens menstruatieperiodes. Ze moesten een deel van hun inkomten aan verdachte afstaan en een gedeelte van de inkomsten naar familie van verdachte in Hongarije opsturen. Verdachte ging tactisch te werk. Hij hield de vrouwen 'zoet' door geen fysiek geweld toe te passen en ze af en toe wat van hun inkomsten te laten behouden of naar hun eigen familie te laten opsturen. Ook liet verdachte de slachtoffers af en toe naar Hongarije terugkeren. Hij heeft beide vrouwen laten geloven dat zij een liefdesrelatie met hem hadden.'De straftoemeting bij mensenhandel zaken in de prostitutiebranche, staat al enige tijd in de belangstelling. Het hof heeft kennis genomen van het artikel in Trema van oktober 2014 getiteld “Straftoemeting bij uitbuiting in de prostitutiebranche” geschreven door mr. L. Gereke en mr. J.D. den Hartog (pagina 31 tot 44). In het kader van dat artikel zijn arresten en vonnissen in mensenhandel zaken die in 2012 en 2013 zijn gewezen met elkaar vergeleken. In de genoemde gevallen waarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren is opgelegd (zoals in casu in eerste aanleg is opgelegd en in hoger beroep opnieuw is gevorderd) is telkens onder meer sprake van (fors) fysiek geweld.'Naar het oordeel van het hof is de duur van de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf te fors nu er geen sprake is geweest van geweld en er ook geen bijzondere omstandigheden zijn vastgesteld die een strafduur van vier jaar rechtvaardigen.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Strafmotivering
  • Mensenhandel
  • Oriëntatiepunten straftoemeting
  • Straftoemeting
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. 73 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. Het Hof oordeelt als volgt: ''Verdachte heeft er samen met zijn mededader(s) voor g ...

  Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. Het Hof oordeelt als volgt:''Verdachte heeft er samen met zijn mededader(s) voor gezorgd dat de verstandelijke gehandicapte [slachtoffer 4] en de minderjarige [slachtoffer 3] naar Nederland kwamen en zich daar geprostitueerd hebben. Toen verdachte er achter kwam dat [slachtoffer 3] minderjarig was, heeft hij haar een kartonnetje gegeven met daarop een andere geboortedatum, zodat anderen - als zij die geboortedatum zou noemen of tonen - zouden denken dat ze meerderjarig was. Ten aanzien van [slachtoffer 4] geldt dat uit de verklaringen van meer personen blijkt dat de verstandelijke handicap - ook zonder dat men haar taal sprak of haar goed kende - zichtbaar was. Verdachte heeft haar niettemin meegenomen naar Nederland en in de prostitutie laten werken. Hoewel het in beide gevallen ging om een korte periode en weinig klaten (één klant in het geval van [slachtoffer 3] en een paar klanten in het geval van [slachtoffer 4]), acht het hof deze feiten zeer ernstig en rechtvaardigen deze feiten reeds een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Ten aanzien van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] geldt dat in beide gevallen de uitbuitingsperiode (totaal) een (klein) half jaar heeft geduurd. Onvoldoende is gebleken dat zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] gedurende die periode dagelijks aan het werk waren en op alle dagen dat ze wel werkten veel klanten ontvingen. Ten aanzien van de werkomstandigheden geldt dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] buiten het zicht werkten van de Nederlandse autoriteiten en daardoor ten prooi konden vallen aan misbruik. Hoewel [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] een te groot deel van hun inkomsten afstonden aan verdachte, is niet gebleken dat de verdachte er rijk van geworden is. Voor een deel had dat te maken met het feit dat er niet elke dag inkomsten waren en de kosten wel doorbetaald moesten worden en er 'investeringen' (zoals de financieringen van de reizen van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]) zijn gedaan die niet winstgevend bleken. Voor weer een ander deel had dat te maken met het feit dat verdachte zijn (niet al te grote) winst deelde met of voor een groot deel afstond aan de mededader(s).Het hof heeft niet kunnen vaststellen dat verdachte of medeverdachte(n) in verband met de uitbuiting geweld heeft gebruikt of de slachtoffers heeft bedreigd met geweld. De feiten werden in georganiseerd verband gepleegd. Verdachte had daarbinnen een leidende rol.''Mededader 1 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden. Mededader 2 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Georganiseerd verband
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Verstandelijk Beperkt
  • Nederlands
 3. 53 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens mensenhandel. Verdachte heeft het slachtoffer gedurende een lange periode gedwongen in de prostitutie te werk ...

  Verdachte wordt door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens mensenhandel. Verdachte heeft het slachtoffer gedurende een lange periode gedwongen in de prostitutie te werken. Hierbij heeft de verdachte ernstig geweld toegepast om zijn grip te houden op het slachtoffer. Het hof gaf het volgende in zijn strafmotivatie aan:''Ten aanzien van de speciale preventie overweegt het hof dat verdachte weliswaar geen blijk heeft gegeven van inzicht in het strafwaardige van zijn handelen, maar dat het hof het recidivegevaar niet hoog inschat, onder meer omdat verdachte een andere invulling aan zijn leven heeft gegeven en door een oogkwaal steeds meer het zicht van beide ogen kwijt raakt. Bij de vergelding gaat het om de ernst van het bewezenverklaarde. In dit geval wordt de ernst met name bepaald door de periode van uitbuiting. Aangeefster heeft als gevolg van het misbruik dat verdachte heeft gemaakt van zijn overwicht op haar, zes jaar in de prostitutie gewerkt voor de financiële behoeften van verdachte. Reeds op haar zeventiende is verdachte begonnen met het inpraten op aangeefster met als gevolg dat ze kort na haar achttiende verjaardag in de prostitutie is gaan werken. Verdachte heeft aangeefster beschouwd als zijn bezit en haar gedurende zes jaar geëxploiteerd. Gelet op die uitbuitingsperiode, acht het hof een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden.'' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 4. Language Dutch 184 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaren wegens mensenhandel. Het hof overweegt: 'Voor de strafmaat laat het hof voorts in belangrijke mate meewegen dat verdachte in h ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaren wegens mensenhandel. Het hof overweegt:'Voor de strafmaat laat het hof voorts in belangrijke mate meewegen dat verdachte in het contact met de meisjes gebruik heeft gemaakt van fysiek geweld, bedreiging met geweld en seksueel geweld. Dergelijke praktijken herbergen aspecten van een vorm van moderne slavernij. Het onvrijwillig in de prostitutie brengen en houden van vrouwen, de mishandeling en de intimidatie en het vervolgens (jaren)lang financieel uitbuiten van die vrouwen zijn zeer ernstige feiten. Door aldus te handelen heeft verdachte de vrouwen ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke integriteit toegebracht en heeft hij hun persoonlijke vrijheid ernstig geschaad. Verdachte heeft zijn persoonlijk gewin uitdrukkelijk daarboven gesteld. Het hof is van oordeel dat deze vorm van mensenhandel fors bestraft moet worden.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Nederlands
 5. 108 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste 24 maanden onvoorwaardelijke ...

  Verdachte is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste 24 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen verdachte. Volgens het hof heeft verdachte zich enkel schuldig gemaakt aan mensenhandel in de zin van art. 273, lid1, sub 3 WvSr en art. 273, lid 1, sub 5 WvSr:'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het faciliteren van prostitutie door een minderjarig meisje uit het buitenland. Hij heeft haar vervoerd naar klanten. Door aldus te handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van dit jonge meisje. Verdachte heeft daarnaast een (meerderjarige) vrouw vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd, terwijl hij wist dat zij hier in de prostitutie zou gaan werken.'Het hof is van oordeel dat wegens onvoldoende ondersteunend bewijsmateriaal niet is vast komen te staan dat er sprake is geweest van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 273f lid 1, sub 1, 4, 6 en 9 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof over de hoogte van de straf en het bewezenverklaarde: 'Mensenhandel is een ernstig feit. Het hof zal er bij de strafoplegging echter rekening mee houden dat het faciliteren van de prostitutie in dit geval enkel bestond uit het vervoeren van het minderjarige slachtoffer naar klanten, terwijl voorts niet is bewezen dat verdachte heeft geprofiteerd van haar verdiensten. Voor wat betreft het vervoer van de meerderjarige prostituee vanuit het buitenland, overweegt het hof dat dit weliswaar een strafbaar feit oplevert, maar dat dit in het concrete geval een minder zware vorm van mensenhandel betreft.'Twee medeverdachten in de zaak zijn vrijgesproken voor alle tenlastegelegde punten inzake mensenhandel. Een andere medeverdachte is veroordeeld voor de duur van 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens mensenhandel zoals bedoeld in art. 273f lid 1, sub 5 WvSr. Over de hoogte van de straf en het bewezenverklaarde oordeelde het hof als volgt:'Mensenhandel is een ernstig feit. Het hof zal er bij de strafoplegging echter rekening mee houden dat het faciliteren van de prostitutie in dit geval enkel bestond uit het vervoeren van het minderjarige slachtoffer naar klanten, terwijl voorts niet is bewezen dat verdachte heeft geprofiteerd van haar verdiensten.'  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Mensenhandel
  • Vrijspraak
  • Jeugdprostitutie
  • Nederlands
 6. 144 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgele ...

  Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Verdachte is eerder door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, ten aanzien van mensenhandel van twee slachtoffers. Het OM eiste in hoger beroep negen jaar, wegens mensenhandel ten aanzien van drie slachtoffers.De bewezenverklaring houdt volgens het hof niet meer in dan dat verdachte zijn (toenmalige) echtgenote voor haar werk als prostituee naar Antwerpen heeft gebracht (art. 273f Sr, lid 1, sub 3). Volgens het hof is er vaak niet meer dan 1  belastende verklaring van 1 getuige of 1 slachtoffer, waardoor verdachte voor veel ten laste gelegde feiten vijgesproken moet worden. Ten aanzien van de vraag of er spake is van mensenhandel bij slachtoffer 2 oordeelt het hof als volgt:'Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat onvoldoende ondersteunend bewijsmateriaal voor de gestelde uitbuitingssituatie aanwezig is. De door de rechtbank aangehaalde ondersteunende bewijsmiddelen zien enkel op onbetwiste, niet-onderscheidende punten dan wel op elementen die geen betrekking hebben op de kern of een substantieel onderdeel van het verwijt van het ten laste legde.'En:'Het gaat hierbij telkens om een verklaring van horen zeggen.'Over de vraag of er sprake was van werken onder dwang in de prostitutie van slachtoffer 1, zegt het hof het volgende:'In het dossier bevinden zich geen bewijsmiddelen die de verklaring van [benadeelde 1] bevestigen op het punt dat zij door verdachte werd gedwongen om in de prostitutie te werken. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de verklaring van de moeder van [benadeelde 1], getuige [getuige 1], op dit punt geen ondersteuning vormt, nu zij pas in december 2011 (dus achteraf) van [benadeelde 1] heeft gehoord dat zij jarenlang door verdachte werd gedwongen in de prostitutie te werken, verdachte geen geld had en [benadeelde 1] daarvoor moest werken. De getuige kan dit dus niet uit eigen wetenschap of waarneming verklaren maar heeft zich alleen gebaseerd op wat zij hierover van haar dochter heeft gehoord. Er is op dit punt geen nader onderzoek gedaan.'In het eerdere vonnis van deze zaak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland geheel anders over onder andere de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers en bewezen verklaarde feiten. Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 7. 105 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens onder andere mensenhandel en verkrachting van drie slachtoffers. Verdachte is medeoprichter en algemeen direc ...

  Verdachte wordt in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens onder andere mensenhandel en verkrachting van drie slachtoffers. Verdachte is medeoprichter en algemeen directeur  van een uitzendbureau, welke 4 december 2008 opgericht is met als bedrijfsactiviteit het invullen van arbeidsplekken in Nederland met werknemers uit de omliggende EU-landen. Het hof oordeelt als volgt omtrent de seksuele uitbuiting van de drie slachtoffers:'Het hof is van oordeel dat verdachte met zijn wijze van huisvesten van deze werkneemsters door middel van misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door toepassing van geweld het oogmerk van uitbuiting heeft gehad, te weten de seksuele uitbuiting bestaande uit eigen seksueel genot. Het huisvesten en/of vervoeren heeft er onder uitoefening van dwang/drukmiddelen toe geleid dat [slachtoffer1], [slachtoffer2] en [slachtoffer3] ook daadwerkelijk in een - seksuele - uitbuitingssituatie zijn beland, en belet werden zich hieraan te onttrekken.'En:'Voor het bewijs dat de verdachte zich van dat overwicht bewust moet zijn geweest is toereikend dat de verdachte zich bewust moet zijn van de relevante feitelijke omstandigheden van de werkneemsters waaruit dat overwicht voortvloeit dan wel verondersteld moet worden voort te vloeien in die zin dat bij hem voorwaardelijk opzet ten aanzien van die omstandigheden aanwezig moet zijn. Dat verdachte zich hiervan bewust was volgt ondermeer uit hetgeen hij [slachtoffer1], [slachtoffer2] en [slachtoffer3] steeds voorhield, te weten: ''geen seks, geen werk".'Het hof oordeelt aanvankelijk dat, gelet op de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar passend en geboden is. Echter komt het hof tot een andere strafmaat:'Het hof heeft - zoals reeds overwogen - geconstateerd dat dankzij de actieve opstelling van de verdediging onvolkomenheden in de dossiervorming aan het licht zijn gekomen die in de appelfase zijn hersteld. Hoewel geen sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv, noch van een doelbewuste of grove veronachtzaming van de belangen van verdachte of schending van zijn recht op een eerlijk proces, hebben deze onvolkomenheden ingrijpende gevolgen gehad en bijgedragen aan de negatieve beeldvorming.' En:'Gelet op de onvolledige en onzorgvuldige wijze van de totstandkoming van het dossier is het hof van oordeel dat een compensatie in de straftoemeting gerechtvaardigd is en zal verdachte in plaats van zes jaar veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar.'                            

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Verkrachting
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 8. 51 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren voor mensenhandel meerdere malen gepleegd al dan niet door twee of meer verenigde personen. Verdachte heeft slachtoffer ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren voor mensenhandel meerdere malen gepleegd al dan niet door twee of meer verenigde personen. Verdachte heeft slachtoffer 1 gedurende drie maanden uitgebuit en misbruik gemaakt van haar kwetsbare postie, te weten haar verliefdheid op verdachte, door haar als prostituee te laten werken en te profiteren van haar verdiensten. Verdachte heeft slachtoffer 2 in Bulgarije aangeworven met als doel haar in de prostitutie te laten werken. Verdachte heeft slachtoffer 3, afkomstig uit Tsjechië, medegenomen naar Nederland met het oogmerk haar er toe te brengen zich beschikbaar te stellen in de prostitutie. Tevens is verdachte partieel vrijgesproken voor ‘dwang’ daar verdachte heeft ontkend dat hij ten aanzien van slachtoffer 2 en slachtoffer 3 een in artikel 273f lid 1 sub 1, van het Wetboek van Strafrecht genoemd dwangmiddel heeft gebruikt. Beide slachtoffers hebben eveneens ontkend dat sprake is geweest van enige vorm van dwang, misleiding of misbruik door verdachte zoals ten laste gelegd.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 9. Language Dutch 83 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Verdachte heeft een minderjarige gedwongen in de prostitutie te werken. ECLI:NL:GHARL:2014:1556 Gerechtshof ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Verdachte heeft een minderjarige gedwongen in de prostitutie te werken.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Nederlands
 10. Language Dutch 81 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verdachte heeft een minderjarige gedwonge ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verdachte heeft een minderjarige gedwongen in de prostitutie te werken.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Nederlands

Pagina's