Trefwoord

 • Prostituant (klant)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 35 resultaten
 1. Taal Nederlands 3 Rechtbank Amsterdam De rechtbank Amsterdam heeft een verdachte veroordeeld voor ontucht met een minderjarige prostituee tot één dag gevangenisstraf en 40 uur taakstraf. Vanwege een grootschalig onderzoek naar mensenhandel w ...

  De rechtbank Amsterdam heeft een verdachte veroordeeld voor ontucht met een minderjarige prostituee tot één dag gevangenisstraf en 40 uur taakstraf.Vanwege een grootschalig onderzoek naar mensenhandel werd de telefoon van de minderjarige afgetapt waarbij verdachte in beeld kwam als klant. De rechtbank oordeelt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het hebben van seks tegen betaling met een minderjarige in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar, zoals strafbaar is gesteld in artikel 248b van het Wetboek van Strafrecht. Met artikel 248b Sr is beoogd minderjarigen een doeltreffende strafrechtelijke bescherming tegen jeugdprostitutie te bieden. Verdachte vertrouwde er kennelijk op dat de op de website vermelde leeftijd van 19 jaar juist was. Verdachte had beter moeten weten nu het een feit van algemene bekendheid is dat voorzichtigheid is geboden bij jonge meisjes die zich op websites als prostituee aanbieden. Zij zullen zich immers nooit presenteren als minderjarige nu dat verboden is en dus altijd een hogere leeftijd opgeven. Door na te laten enig onderzoek te doen naar de leeftijd van het slachtoffer, heeft verdachte het ongeoorloofde risico genomen dat het slachtoffer minderjarig was. Door zonder meer te vertrouwen op de door haar gemelde leeftijd en toch seks met het slachtoffer te hebben heeft hij bijgedragen aan het in stand houden van jeugdprostitutie, ook al staat niet ter discussie dat verdachte dit geen enkel moment nastreefde.Met betrekking tot de rol van het slachtoffer overweegt de rechtbank dat eventuele vrijwilligheid ten aanzien van de prostitutie voor de strafbaarheid weinig tot geen rol speelt. De reden daarvoor is dat een minderjarige onvoldoende in staat is om de gevolgen van een beslissing om zich te prostitueren te overzien. De minderjarige heeft ten aanzien van handelingen als onderhavige geen eigen relevante wil en dient desnoods tegen zichzelf te worden beschermd.Voor het bepalen van de strafvorm en strafmaat zijn de omstandigheden van belang waaronder het feit is begaan alsmede de persoon van verdachte. Verdachte is nooit eerder veroordeeld, heeft zijn naaste familie ingelicht, schaamt zich, heeft oprechte spijt betuigd en direct open kaart gespeeld tegenover zijn werkgever die hem een voorwaardelijk strafontslag heeft opgelegd met de daarbij behorende proeftijd. Deze proeftijd is inmiddels zonder incident verstreken.   

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Prostituant (klant)
  • Ontucht
  • minderjarig slachtoffer
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Oost-Brabant De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Onda ...

  De Rechtbank Oost-Brabant heeft een verdachte een gevangenisstraf van één dag opgelegd in combinatie met een taakstraf van 240 uur voor het seksueel contact hebben met een minderjarige prostituee. Ondanks dat de verdachte de leeftijd van het slachtoffer vroeg, heeft hij volgens de rechtbank nagelaten om dit goed te controleren. De verdachte heeft een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en hij heeft haar lichamelijke integriteit aangetast. 

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Prostitutie
  • minderjarig slachtoffer
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de sch ...

  Amendement op het initiatiefwetsvoorstel  van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn, waarme de schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd.Zie ook: Nota van wijziging: Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn.  

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Mensenhandel
  • Strafbaarstelling
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Limburg De rechtbank Limburg heeft op 26 april 2016 verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf van 240 uren wegens seks met een minderjarige prostituee. De rechtbank oordeelt als volgt ...

  De rechtbank Limburg heeft op 26 april 2016 verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf van 240 uren wegens seks met een minderjarige prostituee.De rechtbank oordeelt als volgt: "Voor jeugdprostitutie is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt. De rechtbank vindt die in elk geval op haar plaats als de verdachte bewust ontucht wilde plegen met een minderjarige. De rechtbank houdt er echter rekening mee dat uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat verdachte bewust op zoek was naar een seksafspraak met een meisje dat jonger was dan 18 jaar. Hij reageerde op een advertentie op een website waar bij het profiel van het meisje de leeftijd van 18 jaar stond vermeld. Daarvan had verdachte zich echter moeten vergewissen, Dat heeft hij nagelaten en zo is hij in werkelijkheid terechtgekomen bij het minderjarige slachtoffer en daarvoor draagt hij verantwoordelijkheid. Zonder ook maar iets af te doen aan de ernst van het strafbare feit en de gevolgen voor het slachtoffer, is het verwijt dat verdachte kan worden gemaakt beperkter dan in het geval dat hij wel bewust op zoek was gegaan naar een minderjarige of wist dat zij minderjarig was. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat verdachte een blanco strafblad heeft en dat de reclassering het recidiverisico inschat als laag.Gelet op deze omstandigheden acht de rechtbank anders dan de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een te zware strafmodaliteit. De rechtbank is in overeenstemming met uitspraken in vergelijkbare zaken van oordeel dat een taakstraf al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf het meest passend is. Op grond van het bepaalde in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht is deze strafmodaliteit voor jeugdprostitutie echter niet meer mogelijk. Artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht sluit immers uit dat de rechtbank (onder meer) voor dit feit kan volstaan met het opleggen van een enkele taakstraf. Daarom zal de rechtbank kiezen voor een in haar ogen minder bevredigende oplossing, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van één dag in combinatie met een taakstraf. Tegen een dergelijk gecombineerde straf verzet artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht zich niet.Dit alles brengt mee dat de rechtbank een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van één dag in combinatie met een taakstraf van 240 uur."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Limburg
  • Hotelprostitutie
  • Valkenburgse zedenzaak
  • Gedwongen prostitutie
  • Prostituee
  • Minderjarige
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 57 dagen niet ten uitvoer zullen worden gebracht wegens mensenhandel van een minderjarig meisje.   D ...

  De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 57 dagen niet ten uitvoer zullen worden gebracht wegens mensenhandel van een minderjarig meisje. De rechtbank oordeelt als volgt: "De rechtbank is van oordeel dat bij de vraag of bij verdachte ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde handeling, te weten vervoeren, sprake is van het oogmerk van uitbuiting, de verklaring van verdachte als uitgangspunt genomen dient te worden.De rechtbank is, gelet op deze verklaring van verdachte, van oordeel dat het handelen van verdachte gericht was op het prostitueren van [naam] . Door haar, met de voorkennis die hij van haar had op 13 oktober 2012 op een dergelijk vroeg tijdstip -in ieder geval een ongebruikelijk tijdstip voor een feestje- naar een woning te brengen in [woonplaats] , heeft verdachte het oogmerk gehad op de seksuele uitbuiting door de jongens in die woning. Daarbij heeft de rechtbank tevens gelet op het feit dat verdachte, toen zij naar binnenging, buiten is blijven staan en geld in ontvangst heeft genomen, en vervolgens beneden in de woning op haar heeft gewacht, terwijl zij boven was met een andere jongen.Overweging ten aanzien van het opzettelijk voordeel trekkenDe rechtbank stelt vast dat op basis van de verklaring van verdachte blijkt dat [naam] meebetaalde aan de boodschappen terwijl hij wist dat zij in de prostitutie zat en daarmee geld verdiende. Hierdoor heeft verdachte opzettelijk voordeel getrokken uit de seksuele handelingen die de minderjarige [naam] heeft verricht met derden tegen betaling."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Seksuele uitbuiting
  • Prostituee
  • Minderjarige
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 6. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Nederlands
 7. Taal Engels This Working Paper examines how economic contributions can help clarify some of the terminology used in the DemandAT project. It sets out economic theories of ‘demand’, and contrasts these to common understandings of the concept ...

  This Working Paper examines how economic contributions can help clarify some of the terminology used in the DemandAT project. It sets out economic theories of ‘demand’, and contrasts these to common understandings of the concept of demand and prices as employed in debates on anti-trafficking, as well as understandings of the role of coercion. The paper suggests that the use of these terms has often been vague and inconsistent. The paper illustrates these problems by looking at three examples of the application of economics concepts in literature on THB. It concludes that what is needed most urgently is more context dependent data interpretation, rather than more data.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Gevolgen mensenhandel
  • aanpak
  • Prostituant (klant)
  • Engels
 8. Taal Engels The 2000 UN Trafficking Protocol obliged states to discourage demand that fostered exploitation leading to trafficking. Fifteen years later, there is still no shared understanding of what demand means in the context of debates o ...

  The 2000 UN Trafficking Protocol obliged states to discourage demand that fostered exploitation leading to trafficking. Fifteen years later, there is still no shared understanding of what demand means in the context of debates on trafficking in human beings (THB).This paper charts the history of the use of the concepts “trafficking” and “demand” in the context of debates on trafficking since the 1860s. It shows that terminological confusion was and still is a constant feature of these debates. The paper argues that conceptual confusion hampers mutual understanding, prevents reasonable dispute and undermines the capacity to develop policy approaches which effectively provide protection from trafficking and exploitation.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Internationaal
  • Strafbaarstelling prostituant
  • aanpak
  • Mensenhandel
  • Prostituant (klant)
  • Engels
 9. Taal Engels Abstract: 'We investigated attitudes and behaviors associated with prostitution and sexual aggression among 101 men who buy sex and 101 age-, education-, and ethnicity-matched men who did not buy sex. Both groups tended to ...

  Abstract:'We investigated attitudes and behaviors associated with prostitution and sexual aggression among 101 men who buy sex and 101 age-, education-, and ethnicity-matched men who did not buy sex. Both groups tended to accept rape myths, be aware of harms of prostitution and trafficking, express ambivalence about the nature of prostitution, and believe that jail time and public exposure are the most effective deterrents to buying sex. Sex buyers were more likely than men who did not buy sex to report sexual aggression and likelihood to rape. Men who bought sex scored higher on measures of impersonal sex and hostile masculinity and had less empathy for prostituted women, viewing them as intrinsically different from other women. When compared with non-sex-buyers, these sefindings indicate that men who buy sex share certain key characteristics with men at risk for committing sexual aggression as documented by research based on the leading scientific model of the characteristics of non-criminal sexually aggressive men, the Confluence Model of sexual aggression.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Prostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Daders
  • Seksueel geweld
  • Verkrachting
  • Engels
 10. Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel. de Rechtspraak Raad voor ...

  Dit document bevat het advies van de Raad voor de Rechtspraak aangaande de initiatiefwetgeving voor de strafbaarstelling van misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Overige documenten overheid
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Strafbaarstelling prostituant
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands

Pagina's