• Loverboy
 • Jurisprudentie
 • Film
 • Brieven van ministers en staatssecretarissen

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 34 resultaten
 1. 1 read Court of Midden-Nederland Language Dutch Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en h ...

  Rechtbank Midden-Nederland heeft een 31-jarige man veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij een liefdesrelatie met de vrouw aanging en haar vervolgens dwong om in de prostitutie te werken. Het geld dat zij verdiende voor hem, gebruikte hij om te gokken. Daarnaast wist de verdachte volgens de rechtbank dat het slachtoffer een laag IQ had en dus makkelijker beïnvloedbaar was. De medeverdachte (een 32-jarige man) is vrijgesproken omdat de rechtbank het niet bewezen acht dat hij de vrouw gedwongen heeft om in de prostitutie te werken.Zie ook: http://www.mensenhandelweb.nl/document/vrijspraak-mensenhandel-3-feb-2017-rechtbank-midden-nederland  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Prostitutie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Gedwongen prostitutie
  • Nederlands
 2. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 2 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze gedurende een periode va ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze gedurende een periode van ruim tien maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel in de zin dat hij het slachtoffer heeft geworven, vervoerd en gehuisvest en haar heeft gedwongen om in België prostitutiewerkzaamheden te verrichten. Hij heeft daarbij in hoedanigheid van rapper met enig aanzien misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het jonge slachtoffer verkeerde, van haar verliefdheid op hem, en hij heeft haar uitgebuit. Mensenhandel is een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting in de zin dat het financieel gewin alles bepalend is en de gevolgen voor het slachtoffer zeer ingrijpend zijn. Door aldus te handelen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer zijn eigen financieel gewin op de voorgrond heeft gesteld. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog gedurende lang tijd de psychische en emotionele schade ondervinden. Dat dit bij het slachtoffer het geval is, blijkt uit haar schriftelijke slachtofferverklaring.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Loverboy
  • Nederlands
 4. 14 reads Court of Amsterdam Language Dutch De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarb ...

  De rechtbank Amsterdam veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, wegens mensenhandel. Verdachte heeft hierbij een minderjarig meisje in de prostitutie gebracht, waarbij hij tweeenhalve maand zijn zolderkamer beschikbaar heeft gesteld voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden. De rechtbank oordeelde verder dat:'Verdachte blijkens de onderschepte WhatsApp berichten en telefoongesprekken heel goed wist dat het strafbaar was wat hij deed. De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat verdachte, ook nadat de politie in januari 2014 het slachtoffer in zijn zolderkamer had aangetroffen, nog door is gegaan met het faciliteren en profiteren van het slachtoffer. Bovendien zijn er aanwijzingen in het dossier dat verdachte zich al langer bezig hield met vergelijkbare activiteiten.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Amsterdam
  • Strafrecht
  • Minderjarige
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands 6 Rechtbank Midden-Nederland Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 20 maanden. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft een minderjarig en kwetsbaar meisje in de prostitutie gebracht ...

  Verdachte wordt veroordeeld wegens mensenhandel tot een gevangenisstraf van 20 maanden. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft een minderjarig en kwetsbaar meisje in de prostitutie gebracht, haar daar enkele maanden in gehouden en van haar geprofiteerd. Verdachte had in die periode een relatie met het slachtoffer en heeft als een zogenaamde loverboy gebruik gemaakt van het feit dat zij erg verliefd op hem was. Gebleken is dat verdachte op manipulatieve wijze, door onder meer een mooie, gezamenlijke toekomst voor te spiegelen en haar seksuele handelingen te laten verrichten met familieleden, oftewel het zogenaamde ‘inwerken’ ertoe over heeft gehaald zich tegen betaling te prostitueren. Verdachte heeft met dit feit het slachtoffer op een vergaande en ontluisterende manier uitgebuit, waarbij op een grove wijze de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer geheel ondergeschikt is gemaakt aan verdachtes zucht naar geldelijk gewin.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Loverboy
  • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
  • Nederlands
 6. 21 reads Language Dutch Een voorlichtingsfilm over een jong meisje Femke dat door een loverboy in de val gelokt wordt. Door de constante ruzie tussen haar ouders drijft ze steeds verder in de armen van haar 'vriend'. Haar vriendin Margo vertrouw ...

  Een voorlichtingsfilm over een jong meisje Femke dat door een loverboy in de val gelokt wordt. Door de constante ruzie tussen haar ouders drijft ze steeds verder in de armen van haar 'vriend'. Haar vriendin Margo vertrouwt het niet en belt Femke's moeder.Een film geproduceerd door PJP FILM in opdracht van de Gemeente Sittard Geleen.U heeft het mis als u denkt dat loverboys alleen actief zijn in de grote randsteden. Ook in de provincie Limburg is de kans aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboy praktijken. Dit kan plaatsvinden op school, in het uitgaansleven of via internet en social media. Ook U als ouder of professional kunt hiermee geconfronteerd worden.Omdat de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg in samenwerking met een aantal aangesloten partners een vuist hebben gemaakt tegen deze ernstige praktijken is een sluitende aanpak ontwikkeld.Het Meldpunt "Aanpak loverboys Westelijke Mijnstreek " heeft als basis gediend voor deze aanpak. Deze manier van werken is zo succesvol, dat er vanaf 2013 één digitaal meldpunt voor de hele provincie Limburg is gerealiseerd. www.helseliefde.nl

  Media

  • Film
  • Loverboy
  • Nederlands
 7. 27 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 6 maanden en daarbij is de PIJ-maatregel opgelegd. ''De rechtbank stelt voorop dat er sprake is van loverboyproblematiek, en dus van e ...

  Verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 6 maanden en daarbij is de PIJ-maatregel opgelegd.''De rechtbank stelt voorop dat er sprake is van loverboyproblematiek, en dus van een complexe liefdesrelatie, waarin de vermeende slachtoffers de verdachte in verregaande mate steunen en ontkennen slachtoffer van hem te zijn. De rechtbank stelt vast dat verdachte niet alleen het oogmerk van uitbuiting heeft gehad, maar ook dat verdachte [slachtoffer 2] daadwerkelijk heeft uitgebuit. Verdachte had zelf geen werk of uitkering. Hij leefde kennelijk van het geld dat [slachtoffer 2] verdiende met haar prostitutiewerkzaamheden. Verdachte bewoog haar de inkomsten uit haar prostitutiewerk aan hem af te staan. Voorts betaalde zij zijn telefoonabonnement en zou zij de huur van hun woning gaan betalen. [slachtoffer 2] werkte vier dagen van 19.00-24.00 uur. Verdachte heeft [slachtoffer 2] meermaals aangespoord om vroeger te beginnen en om beter haar best te doen zodat zij meer zou verdienen. Dit maakt dat verdachte [slachtoffer 2] feitelijk uitbuitte. In tegenstelling tot hetgeen de verdediging heeft bepleit, kan deze situatie gelet op de bewezen verklaarde omstandigheden, dwangmiddelen en handelingen, niet worden aangemerkt als een normale partnerrelatie waarin verdachte belangstelling toonde in de verdiensten van zijn partner.'' De rechtbank oordeelt: ''Gelet op hetgeen door de deskundigen naar voren is gebracht ziet de rechtbank geen aanleiding om -zoals eerder door de rechtbank als mogelijkheid werd overwogen- verdachte een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen. De rechtbank overweegt daaromtrent dat de deskundigen hebben aangegeven dat een behandeling in het kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel geen optie is. De reden is dat, gelet op het gebrek aan medewerking en de hardnekkig weigerende houding van verdachte, de Raad van de Kinderbescherming verwacht dat verdachte zich niet zal houden aan de in een dergelijk kader te stellen voorwaarden. Gelet op de conclusies van de deskundigen, welke de rechtbank overneemt, is er sprake van gevaar voor herhaling van het plegen van strafbare feiten indien de geadviseerde behandeling in het kader van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel niet wordt ingezet. Het gevaar voor herhaling betreft feiten waarbij de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen in het geding is, zodat de geadviseerde maatregel ook geëist wordt in het belang van de veiligheid van personen. Tenslotte is de maatregel in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte. De rechtbank zal, nu zij een PIJ-maatregel wenselijk acht en voldaan is aan de eisen die de wet daaraan stelt, naast de jeugddetentie de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opleggen. De maatregel bedraagt een periode van twee jaar onvoorwaardelijk en één jaar voorwaardelijk, en is verlengbaar.'' 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Strafrecht
  • Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-Maatregel)
  • Jeugddetentie
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Nederlands
 8. Language Dutch 99 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)reche ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)rechercheurs;- De maatregelen met betrekking tot het tegengaan van misbruik studievisa;- Het bezien van mogelijkheden om aandacht aan loverboyproblematiek te besteden in agogische opleidingen;- Het bezien van de mogelijkheden om loverboyproblematiek mee te nemen in de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;- Het bezien van het optrekken van de leeftijd jeugdzorg parallel aan de leeftijdseis van 21 jaar in het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche- Het via de RIEC’s inzetten op een basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel in elke gemeente;- Het bezien van de informatie-uitwisseling douane en Kmar;- Het bezien in hoeverre sprake is van knelpunten in informatie-uitwisseling tussen luchtvaartmaatschappijen en politie in geval van signalen mensenhandel;- Het bezien van een jaarlijkse rapportage kinderhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Loverboy
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 9. 23 reads Zembla Language Dutch Je bent jong en onzeker, maar dan is daar opeens de jongen die jou wel ziet staan. Hij is verliefd, zegt 'ie, maar voor je het weet dwingt hij je tot onvrijwillige seks. Loverboys. Al bijna twintig jaar kennen we het fe ...

  Je bent jong en onzeker, maar dan is daar opeens de jongen die jou wel ziet staan. Hij is verliefd, zegt 'ie, maar voor je het weet dwingt hij je tot onvrijwillige seks. Loverboys. Al bijna twintig jaar kennen we het fenomeen en worden jonge meiden slachtoffer.Talloze onderzoeksrapporten en voorlichtingsfolders werden er geschreven. Maar wat is de samenleving ermee opgeschoten? De rechter plaatst de slachtoffers in gesloten jeugdzorginstellingen, voor hun eigen bescherming. Maar al te vaak gaat het mis. Ondanks het gesloten karakter van de instelling lopen de meisjes weg en komen weer in het loverboy-circuit terecht.Zembla sprak met de slachtoffers, hun ouders en de hulpverlening en onderzoekt: twintig jaar loverboys in Nederland, waarom is het probleem zo hardnekkig?Bron: Zembla

  Media

  • Film
  • Zembla
  • Loverboy
  • Nederlands
 10. 144 reads Arnhem-Leeuwarden Court of Justice Language Dutch Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgele ...

  Verdachte,  de 42 jarige Chouris S., is in hoger beroep vrijwel in zijn geheel vijgesproken van mensenhandel van drie slachtoffers. Verdachte krijgt 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Verdachte is eerder door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, ten aanzien van mensenhandel van twee slachtoffers. Het OM eiste in hoger beroep negen jaar, wegens mensenhandel ten aanzien van drie slachtoffers.De bewezenverklaring houdt volgens het hof niet meer in dan dat verdachte zijn (toenmalige) echtgenote voor haar werk als prostituee naar Antwerpen heeft gebracht (art. 273f Sr, lid 1, sub 3). Volgens het hof is er vaak niet meer dan 1  belastende verklaring van 1 getuige of 1 slachtoffer, waardoor verdachte voor veel ten laste gelegde feiten vijgesproken moet worden. Ten aanzien van de vraag of er spake is van mensenhandel bij slachtoffer 2 oordeelt het hof als volgt:'Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat onvoldoende ondersteunend bewijsmateriaal voor de gestelde uitbuitingssituatie aanwezig is. De door de rechtbank aangehaalde ondersteunende bewijsmiddelen zien enkel op onbetwiste, niet-onderscheidende punten dan wel op elementen die geen betrekking hebben op de kern of een substantieel onderdeel van het verwijt van het ten laste legde.'En:'Het gaat hierbij telkens om een verklaring van horen zeggen.'Over de vraag of er sprake was van werken onder dwang in de prostitutie van slachtoffer 1, zegt het hof het volgende:'In het dossier bevinden zich geen bewijsmiddelen die de verklaring van [benadeelde 1] bevestigen op het punt dat zij door verdachte werd gedwongen om in de prostitutie te werken. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de verklaring van de moeder van [benadeelde 1], getuige [getuige 1], op dit punt geen ondersteuning vormt, nu zij pas in december 2011 (dus achteraf) van [benadeelde 1] heeft gehoord dat zij jarenlang door verdachte werd gedwongen in de prostitutie te werken, verdachte geen geld had en [benadeelde 1] daarvoor moest werken. De getuige kan dit dus niet uit eigen wetenschap of waarneming verklaren maar heeft zich alleen gebaseerd op wat zij hierover van haar dochter heeft gehoord. Er is op dit punt geen nader onderzoek gedaan.'In het eerdere vonnis van deze zaak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland geheel anders over onder andere de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers en bewezen verklaarde feiten. Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.  

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Strafrecht
  • Seksuele uitbuiting
  • Mensenhandel
  • Loverboy
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Nederlands

Pagina's