• Bewijs
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Taal Nederlands Rechtbank Midden-Nederland De verdachte is vrijgesproken van mensenhandel vanwege gebrek aan bewijs. De rechtbank overweegt: 'De tenlastelegging in de onderhavige zaak is vooral gebaseerd op de verklaringen van aangever ...

  De verdachte is vrijgesproken van mensenhandel vanwege gebrek aan bewijs. De rechtbank overweegt:'De tenlastelegging in de onderhavige zaak is vooral gebaseerd op de verklaringen van aangever [aangever] , een Roemeense man die niet over een werkvergunning beschikte. De verklaringen die [aangever] heeft afgelegd bevatten indicatoren voor uitbuiting. De rechtbank is echter van oordeel dat [aangever] zo inconsistent verklaart, dat deze verklaringen niet in overwegende mate het bewijs van de uitbuitingssituatie kunnen vormen. De inconsistenties betreffen onder meer de afspraken die [aangever] met verdachte zou hebben gemaakt en de periode waarin hij voor verdachte en andere travellers zou hebben gewerkt. De rechtbank acht aanvullend bewijsmateriaal voor de uitbuitingssituatie daarom noodzakelijk. Op basis van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal kan echter slechts worden vastgesteld dat [aangever] heeft gewerkt voor een groep travellers, waarvan verdachte deel uitmaakte, en dat [aangever] voor die werkzaamheden betaald heeft gekregen. De rechtbank kan niet vaststellen hoeveel [aangever] betaald heeft gekregen. Dat het te weinig is geweest berust alleen op de verklaring van [aangever] zelf. Ook kan worden vastgesteld dat [aangever] in ieder geval een korte periode in een smerige caravan heeft verbleven. De politie heeft hem daarin immers aangetroffen. Dat hij daar voor langere tijd heeft verbleven, berust wederom enkel op de verklaring van [aangever] zelf. De verklaring van campingbeheerder [getuige 2] kan wat betreft de uitbuitingssituatie niet als aanvullend bewijs worden gezien. [getuige 2] verklaart immers hoofdzakelijk over wat [aangever] hem heeft verteld.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Overige uitbuiting
  • Overige uitbuiting
  • Steunbewijs
  • Bewijs
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 2. Language Dutch 53 reads Court of Overijssel Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel jegens zijn echtgenote. Niet voldaan aan het minimumbewijs. ECLI:NL:RBONE:2013:BZ2045 Uitspraak Rechtbank Oost-Nederland Team strafrecht Zittingsplaats Almelo Parke ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel jegens zijn echtgenote. Niet voldaan aan het minimumbewijs.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Overijssel
  • Strafrecht
  • Bewijs
  • Nederlands
 3. Taal Nederlands 4 Rechtbank Den Haag Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.   ECLI:NL:RBSGR:2012:BW1957 Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum uitspraak 27-03-2012 Datum publicat ...

  Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Den Haag
  • Strafrecht
  • Bewijs
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands 12 Gerechtshof Amsterdam Problemen rondom schakelbewijs en bewijsminimum in mensenhandelzaken. ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004 ...

  Problemen rondom schakelbewijs en bewijsminimum in mensenhandelzaken.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Gerechtshof Amsterdam
  • Strafrecht
  • Bewijs
  • Nederlands
 5. Language Dutch 76 reads De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens vo ...

  De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor loverboys en voor de slachtoffers van loverboys. Loverboys hanteren verschillende technieken om hun meisje(s) te dwingen tot bepaalde handelingen, met als doel om daaruit vervolgens voor zichzelf financieel gewin te halen. Deze handelingen zijn aan te merken als mensenhandel en zijn derhalve strafbaar op grond van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.Loverboys worden echter relatief vaak vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde mensenhandel. De vraag is of, en zo ja welke problemen ten grondslag aan de vele vrijspraken van loverboys. Franca Damen deed hier in het kader van haar afstudeerscriptie onderzoek naar en publiceerde hierover een artikel in Delikt en Delinkwent. Uit haar onderzoek wordt duidelijk dat verschillende problemen aan de vele vrijspraken van loverboys ten grondslag liggen. Deze problemen dienen aangepakt te worden. Daarbij kan een belangrijke rol spelen dat rechters (en het openbaar ministerie) (nog) beter en vollediger op de hoogte worden gebracht van de slinkse werkwijzen van loverboys en de daarmee samenhangende problematiek van liefdes- en/of angstgevoelens van de slachtoffers, en van de verschillende strafbaarstellingen van mensenhandel en de bijbehorende punten die van belang zijn bij de invulling van deze strafbaarstellingen.Het artikel dient als volgt geciteerd te worden: citeerwijze F.H. Damen,’ De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, Delikt en Delinkwent 2011, 35.

  Publicaties

  • Artikelen
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Bewijs
  • Loverboy
  • Vrijspraak
  • Nederlands
 6. 62 reads Court of Alkmaar Language Dutch Verdachte en medeverdachte worden vrijgesproken van mensenhandel aangezien de rechtbank oordeelt dat er niet voldaan is aan het bewijsminimum van artikel 342 WvSv lid 2. De rechtbank oordeelt: 'De officier van ...

  Verdachte en medeverdachte worden vrijgesproken van mensenhandel aangezien de rechtbank oordeelt dat er niet voldaan is aan het bewijsminimum van artikel 342 WvSv lid 2. De rechtbank oordeelt:'De officier van justitie heeft voorts in haar requisitoir aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefsters in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd (waarbij de officier van justitie ook de in het dossier aanwezige aangifte van [aangeefster 3] betrekt) en dat deze verklaringen over en weer bewijs ten aanzien van de tenlastegelegde feiten genereren.'En:'Voor zover de officier van justitie daarmee een op zogenoemd "schakelbewijs" gebaseerde bewijsconstructie voor ogen heeft, overweegt de rechtbank dat de verklaringen van de aangeefsters weliswaar in algemene zin overeenkomsten vertonen waar het de gestelde modus operandi van verdachte en zijn medeverdachte betreft, maar die overeenkomsten acht de rechtbank desalniettemin onvoldoende concreet om te concluderen dat ten aanzien van de aangeefsters sprake is geweest van uitbuiting in de zin van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.' En:'De rechtbank concludeert op grond van het bovenstaande dat voor geen van de tenlastegelegde feiten voldoende wettig bewijs voorhanden is en dat verdachte van die feiten moet worden vrijgesproken.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Alkmaar
  • Strafrecht
  • Vrijspraak
  • Vrouwenhandel
  • Bewijs
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 7. Language Dutch 82 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling tegen rechtbank Den Haag van 13 januari (09/18313). Vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij bij terugkeer geen reëel risico lopen op behande ...

  Hoger beroep van de vreemdeling tegen rechtbank Den Haag van 13 januari (09/18313). Vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij bij terugkeer geen reëel risico lopen op behandeling in strijd met art. 3 EVRM.Ten onrechte is geoordeeld dat hun vrees niet met informatie uit een objectieve bron aannemelijk zijn gemaakt. Deze vrees bestaat er nu een van de vreemdelingen aan het licht heeft gebracht dat een Surinaamse minister betrokken was bij het faciliteren van mensenhandel. Ter onderbouwing hebben vreemdelingen onder meer gewezen op het krantenbericht ‘Jurist Marica blijft erbij: wél politieke invloeden rechterlijke macht’.De Afdeling overweegt dat de Rb terecht heeft geoordeeld dat de informatie niet afkomstig is uit een objectieve bron. Met het krantenbericht hebben vreemdelingen die vrees evenmin voldoende onderbouwd, nu hieruit niet volgt dat zij bij terugkeer zullen worden blootgesteld aan ernstige bedreigingen. Hoger beroep ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Suriname
  • Raad van State
  • Objectieve bron
  • Asielprocedure
  • Bewijs
  • Nederlands
 8. Language Dutch 38 reads Overleg over: de brief van de minister van Justitie d.d. 14 april 2010 met geannoteerde agenda JBZ raad d.d. 22 en 23 april 2010 (32 317, nr. 9); de brief van de minister van Justitie d.d. 11 februari met het verslag van de informe ...

  Overleg over: de brief van de minister van Justitie d.d. 14 april 2010 met geannoteerde agenda JBZ raad d.d. 22 en 23 april 2010 (32 317, nr. 9); de brief van de minister van Justitie d.d. 11 februari met het verslag van de informele JBZ-raad d.d. 21 en 22 januari 2010 (32 317, nr. 2); de brief van de minister van Justitie d.d. 26 januari 2010 met kabinetsreactie d.d. 26 januari 2010 op het groenboek Bewijsverkrijging in strafzaken en toelaatbaarheid van bewijs (22 112, nr. 996); de brief van de minister van Justitie d.d. 8 februari 2010 met SWIFT-overeenkomst (2010Z0246); de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12 maart 2010 met fiche over de Richtlijn inzake Europees Beschermingsbevel (EB) (22 112, nr. 999) de brief van de minister van Justitie d.d. 15 maart 2010 met het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de JBZ-raad d.d. 25 en 26 februari 2010 (32 317, nr. 6); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. d.d. 17 maart 2010 met de stand van zaken betrekking tot SIS II na de JBZ-raad van februari 2010 (32 317, nr. 8) en de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 maart 2010 met fiche over de Richtlijn inzake het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (22 112, nr. 1002).

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Bewijs
  • Tolken
 9. Language Dutch 57 reads Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Professional Training Series; No. 8/Rev.1 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Geneva PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 8/Rev.1 UNITE ...

  Professional Training Series; No. 8/Rev.1

  Publicaties

  • Rapporten
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
  • Medisch
  • Medische behandeling
  • Medische verklaring
  • Bewijs
  • Marteling
  • Medisch advies
  • Engels