• Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 28 resultaten
 1. 4 reads Language Dutch Gemeente Schiedam Om misstanden in de prostitutiebranche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken heeft burgemeester Lamers het prostitutiebeleid geactualiseerd en wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke ...

  Om misstanden in de prostitutiebranche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken heeft burgemeester Lamers het prostitutiebeleid geactualiseerd en wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel gewijzigd. Dit prostitutiebeleid ziet toe op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, de verbetering van de positie van de prostituee én het tegengaan van misstanden en mensenhandel in de seksbranche.

  Publicaties

  • Persberichten
  • Nederland
  • Gemeente Schiedam
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. Language Dutch 79 reads Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014. Nr. 6881 12 maart 2014 Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nader Rapport 21 februari 2014 Nr. 491631 Directie W ...

  Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 3. Tweede Kamer Taal Nederlands Op 7 november 2016 heeft het lid Segers een amendement ingediend met betrekking tot artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Het amendement maakt 500.000 euro extra vrij voor het opzetten van een land ...

  Op 7 november 2016 heeft het lid Segers een amendement ingediend met betrekking tot artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Het amendement maakt 500.000 euro extra vrij voor het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's voor prostituees.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. Gemeente Utrecht Taal Nederlands Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naa ...

  Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat: er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel, het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan. De conclusies uit het onderzoek “Schone Schijn” hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door gemeenten te voeren prostitutiebeleid. In 2010 hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM besloten om tot een gezamenlijke aanpakte komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast.

  Wetgeving

  • Gemeenteblad
  • Nederland
  • Gemeente Utrecht
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Vergunde prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann SWexpertise21 TAMPEP SoaAids Nederland Rutgers SHOP De Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, SWexpertise21, TAMPEP en nog andere organisaties hebben naar aanleiding van het wetsvo ...

  De Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, SWexpertise21, TAMPEP en nog andere organisaties hebben naar aanleiding van het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief geven ze aan dat zij de doelstelling van het verbeteren van de positie van sekswerkers en het bestrijden van misstanden onderschrijven. Zij hebben grote zorgen dat het wetsvoorstel het omgekeerde zal doen en de positie van sekswerkers zal verslechteren in plaats van verbeteren.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • SWexpertise21
  • TAMPEP
  • SoaAids Nederland
  • Rutgers
  • SHOP
  • Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostutitie
  • Prostituees
  • Sekswerk
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer Taal Nederlands Middels deze brief informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Segers (CU) en van der Staaij (SGP) waarin is verzocht om een wetenschappelijke v ...

  Middels deze brief informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Segers (CU) en van der Staaij (SGP) waarin is verzocht om een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen.Ook geeft hij een reactie op het bericht 'Verschuiving van club naar thuiswerkers in de seksbranche' (de Gelderlander, 8 april 2016) en informeert hij de Tweede Kamer over de reactie van belangenorganisaties van sekswerkers op het rapport 'Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers' zoals toegezegd bij brief van 15 december 2015.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 99 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)reche ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)rechercheurs;- De maatregelen met betrekking tot het tegengaan van misbruik studievisa;- Het bezien van mogelijkheden om aandacht aan loverboyproblematiek te besteden in agogische opleidingen;- Het bezien van de mogelijkheden om loverboyproblematiek mee te nemen in de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;- Het bezien van het optrekken van de leeftijd jeugdzorg parallel aan de leeftijdseis van 21 jaar in het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche- Het via de RIEC’s inzetten op een basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel in elke gemeente;- Het bezien van de informatie-uitwisseling douane en Kmar;- Het bezien in hoeverre sprake is van knelpunten in informatie-uitwisseling tussen luchtvaartmaatschappijen en politie in geval van signalen mensenhandel;- Het bezien van een jaarlijkse rapportage kinderhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Loverboy
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. Tweede Kamer Taal Nederlands Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerk ...

  Aanvulling op de brief van 17 oktober 2016 van G.A. van der Steur. Het eerste themaonderzoek "De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving" is in opdracht van het WODC door Pro Facto in samenwerking met Intraval uitgevoerd.

  Publicaties

  • Publicaties
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 9. Language Dutch 29 reads In het eerste deel van deze brief worden er de belangrijkste conclusies gegeven van de onderzoeken in het kader van de nulmeting Wrp weer, opgesplitst in de volgende onderwerpen: a) aard en omvang van de prostitutiesector in Nederl ...

  In het eerste deel van deze brief worden er de belangrijkste conclusies gegeven van de onderzoeken in het kader van de nulmeting Wrp weer, opgesplitst in de volgende onderwerpen: a) aard en omvang van de prostitutiesector in Nederland; b) gemeentelijk beleid; c) toezicht en handhaving; d) sociale positie; e) leeftijd; f) misstanden in de sector; g) Wrp. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een reactie van de minister van Veiligheid en justitie. In het tweede deel van de brief wordt er ingegaan op de inventarisatie van opvattingen over een strafrechtelijk pooierverbod. Tot slot wordt er de volgende conclusie getrokken uit de twee onderzoeken: ''De aanpak van misstanden en het verbeteren van de sociale positie van prostituees zijn de kernpunten van het prostitutiebeleid van dit kabinet. Uit de nulmeting Wrp blijkt dat de prostitutiebranche in meerdere opzichten verbeterd is ten opzichte van de situatie in 2006. Toch zijn verdere maatregelen nodig om een branche te creëren waar prostituees op een veilige en gezonde manier hun beroep kunnen uitoefenen en om de branche nog beter te reguleren. De Wrp is ook volgens de onderzoeken daarbij een noodzakelijke stap. Met een uniform kader in de hand kunnen gemeenten en het Rijk in gezamenlijkheid beter verder werken aan de aanpak van misstanden''.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 10. Tweede Kamer der Staten-Generaal Taal Nederlands Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de m ...

  Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met deze brief informeert Minister Blok de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Tongeren (GL) en Swinkels (D66) over de versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers. Tevens gaat hij in op de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) over de uitstapprogramma’s voor prostituees. In dit kader besteedt hij in het bijzonder aandacht aan de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over het bevorderen dat gemeentebesturen een beleids-visie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Nederland
  • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Prostitutie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands

Pagina's