• Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 28 resultaten
 1. 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 december 2009 De vaste commissie voor Bi ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 2. 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 december 2009 De vaste commissie voor Bi ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 3. Language Dutch 58 reads Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann blg-179960 1 Notitie ten behoeve van expertmeeting Wetsvoorstel regulering prostitutie, Eerste Kamer, 12 juni 2012 Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann De VVR heeft op basis van de door ...

  blg-179960

  Publicaties

  • Rapporten
  • Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 4. Language Dutch 89 reads Privacy Management Partners blg-299067 Auteurs: S.H. Katus en J.A.G. Versmissen PIA Wet regulering prostitutie Privacy ImpactAssessment van het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) 6 f ...

  blg-299067Auteurs: S.H. Katus en J.A.G. Versmissen

  Publicaties

  • Rapporten
  • Privacy Management Partners
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 5. Language Dutch 79 reads Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014. Nr. 6881 12 maart 2014 Advies Raad van State betreffende Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nader Rapport 21 februari 2014 Nr. 491631 Directie W ...

  Staatscourant, nr. 6881, 12 maart 2014.

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 6. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 885 Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorb ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 7. Language Dutch 99 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)reche ...

  Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over:- Het bezien van de mogelijkheden tot het voorzien van verhoorstudio’s in opvanglocaties; - De versterking van mensenhandelexpertise bij (zeden)rechercheurs;- De maatregelen met betrekking tot het tegengaan van misbruik studievisa;- Het bezien van mogelijkheden om aandacht aan loverboyproblematiek te besteden in agogische opleidingen;- Het bezien van de mogelijkheden om loverboyproblematiek mee te nemen in de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;- Het bezien van het optrekken van de leeftijd jeugdzorg parallel aan de leeftijdseis van 21 jaar in het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche- Het via de RIEC’s inzetten op een basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel in elke gemeente;- Het bezien van de informatie-uitwisseling douane en Kmar;- Het bezien in hoeverre sprake is van knelpunten in informatie-uitwisseling tussen luchtvaartmaatschappijen en politie in geval van signalen mensenhandel;- Het bezien van een jaarlijkse rapportage kinderhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Loverboy
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 8. Language Dutch 29 reads In het eerste deel van deze brief worden er de belangrijkste conclusies gegeven van de onderzoeken in het kader van de nulmeting Wrp weer, opgesplitst in de volgende onderwerpen: a) aard en omvang van de prostitutiesector in Nederl ...

  In het eerste deel van deze brief worden er de belangrijkste conclusies gegeven van de onderzoeken in het kader van de nulmeting Wrp weer, opgesplitst in de volgende onderwerpen: a) aard en omvang van de prostitutiesector in Nederland; b) gemeentelijk beleid; c) toezicht en handhaving; d) sociale positie; e) leeftijd; f) misstanden in de sector; g) Wrp. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een reactie van de minister van Veiligheid en justitie. In het tweede deel van de brief wordt er ingegaan op de inventarisatie van opvattingen over een strafrechtelijk pooierverbod. Tot slot wordt er de volgende conclusie getrokken uit de twee onderzoeken: ''De aanpak van misstanden en het verbeteren van de sociale positie van prostituees zijn de kernpunten van het prostitutiebeleid van dit kabinet. Uit de nulmeting Wrp blijkt dat de prostitutiebranche in meerdere opzichten verbeterd is ten opzichte van de situatie in 2006. Toch zijn verdere maatregelen nodig om een branche te creëren waar prostituees op een veilige en gezonde manier hun beroep kunnen uitoefenen en om de branche nog beter te reguleren. De Wrp is ook volgens de onderzoeken daarbij een noodzakelijke stap. Met een uniform kader in de hand kunnen gemeenten en het Rijk in gezamenlijkheid beter verder werken aan de aanpak van misstanden''.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Nederlands
 9. 2 Tweede Kamer Taal Nederlands In dit document staat het voorstel tot de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffe ...

  In dit document staat het voorstel tot de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn. In het wetsvoorstel staat het volgende:'In artikel I komt artikel 273g te luiden:1. Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 273f, eerste lid, onder 1°, bedoelde omstandigheden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.2. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie indien degene ten aanzien van wie het in het eerste lid omschreven feit wordt gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.'

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Strafbaarstelling
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Nederlands
 10. 2 Tweede Kamer Taal Nederlands Dit document bevat het verslag omtrent de inontvangstname van het vernieuwde wetsvoorstel omtrent de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de stra ...

  Dit document bevat het verslag omtrent de inontvangstname van het vernieuwde wetsvoorstel omtrent de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn. Het volgende komt hierin naar voren: 'De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.' 'De leden van de CDA-fractie zijn het met de initiatiefnemers eens dat de novelle van de Wrp een afgezwakte versie is van het oorspronkelijke voorstel maar dat het wel zaak is dat dit wetsvoorstel snel wordt ingevoerd. Deze leden vragen de initiatiefnemers of zij enig idee hebben waarom de Kamer nog steeds niet de nota naar aanleiding van het verslag van dit wetsvoorstel heeft ontvangen, terwijl het verslag van de commissie al in april 2014 aan de regering is verzonden. Bij brief van 8 juli 2015 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat de Kamer uiterlijk 16 juli 2015 de nota naar aanleiding van het verslag zal ontvangen. Voornoemde leden vragen welke onderdelen uit dit verslag zo lastig te beantwoorden zijn door de regering, gezien de lange antwoordtermijn. Zij zijn benieuwd of de initiatiefnemers hier meer zicht op hebben gelet op de mogelijke afstemming over onderhavig wetsvoorstel. Kunnen zij dientengevolge aangeven waarom dit wetsvoorstel zo vertraagd wordt vanuit de zijde van de regering?' Klik hier voor het vernieuwde wetsvoorstel. 

  Wetgeving

  • Wetten en besluiten
  • Nederland
  • Tweede Kamer
  • Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
  • Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel
  • Nederlands

Pagina's