• Terugkeer

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 35 resultaten
 1. 24 reads Minister of Foreign Affairs (Dutch) Language Dutch Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de a ...

  Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de aanvraag en verdeling van subsidies:'De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria, de aanvragen die het beste voldoen aan die beoordelingscriteria het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.'

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • Nederland
  • Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 2. 06 jan 2015

  5 Staatssecretaris V&J Taal Nederlands Brief van de regering over vrijwillige terugkeer vreemdelingen. 29344 Terugkeerbeleid Nr. 123 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der State ...

  Brief van de regering over vrijwillige terugkeer vreemdelingen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Staatssecretaris V&J
  • Terugkeer
  • Project Terugkeer
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 3. 80 reads Minister of Justice (Dutch) Language Dutch Overzicht over hoe de vrijwillige terugkeer is te stimuleren en te verbeteren. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is in gesprek gegaan met gemeenten en betrokken organisaties en heeft informa ...

  Overzicht over hoe de vrijwillige terugkeer is te stimuleren en te verbeteren. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is in gesprek gegaan met gemeenten en betrokken organisaties en heeft informatie ingewonnen bij andere EU-lidstaten. Uitgangspunt voor het kabinet is dat wanneer een vreemdeling geen recht (meer) heeft op verblijf in Nederland, hij Nederland moet verlaten. Het vertrek uit Nederland betreft een eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Om die reden staat vrijwillige of zelfstandige terugkeer voorop. De Nederlandse overheidondersteunt de vreemdeling hierbij met diverse maatregelen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Nederland
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 4. Language Dutch 59 reads States Council (Dutch) De Raad van State overweegt: 'Van bijzondere, individuele omstandigheden op grond waarvan de minister in het geval van de vreemdeling niettemin van vrijheidsontneming had moeten afzien of de opgelegde ma ...

  De Raad van State overweegt:'Van bijzondere, individuele omstandigheden op grond waarvan de minister in het geval van de vreemdeling niettemin van vrijheidsontneming had moeten afzien of de opgelegde maatregel had moeten opheffen, is niet gebleken. Dat het beroep in de asielzaak van de vreemdeling nog moet worden behandeld, is daartoe onvoldoende. Dat geldt evenzeer voor de gestelde medische problemen van de vreemdeling, reeds omdat zij deze niet met bewijsstukken heeft gestaafd. Voorts is het feit dat wordt onderzocht of de vreemdeling het slachtoffer is van mensenhandel, niet een dergelijke omstandigheid, nu aldus niet is vastgesteld dat de vreemdeling als zodanig is aan te merken. Deze omstandigheden bieden op zichzelf dan wel in onderlinge samenhang bezien onvoldoende grond om te oordelen dat de minister ten onrechte het grensbewakingsbelang heeft laten prevaleren boven het belang van de vreemdeling bij de toepassing van een minder dwingende maatregel.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Terugkeerrichtlijn
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 5. Language Dutch 78 reads States Council (Dutch) De rechtbank overweegt: 'De rechtbank is evenzeer terecht ervan uitgegaan dat ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod, toen de vreemdeling niet langer legaal in Nederland verbleef, de Terugke ...

  De rechtbank overweegt:'De rechtbank is evenzeer terecht ervan uitgegaan dat ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod, toen de vreemdeling niet langer legaal in Nederland verbleef, de Terugkeerrichtlijn op haar van toepassing was. Hoewel niet in geschil is dat de vreemdeling op dat moment geen bedreiging vormde voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid als bedoeld in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van de Terugkeerrichtlijn en derhalve aan die voorwaarde was voldaan, heeft de rechtbank niet onderkend dat uit het bepaalde in dat artikelonderdeel volgt dat de in het daarin omschreven geval geldende verplichting geen inreisverbod uit te vaardigen niet van toepassing is, indien de desbetreffende vreemdeling niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan. Vaststaat dat de vreemdeling ten tijde van de uitvaardiging van het inreisverbod geen gevolg had gegeven aan de haar laatstelijk in het besluit van 23 april 2013 opgelegde terugkeerverplichting. De staatssecretaris heeft gelet op het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, gelezen in verbinding met artikel 11, eerste lid, eerste alinea, aanhef en onder b, van de Terugkeerrichtlijn reeds om die reden terecht op 4 juni 2013 een inreisverbod tegen de vreemdeling uitgevaardigd. Artikel 6.5, tweede lid, aanhef en onder b, van het Vb 2000 behelst geen onjuiste omzetting daarvan.'

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Terugkeerrichtlijn
  • Inreisverbod
  • Terugkeer
  • Nederlands
 6. Language Dutch 39 reads L’objectif de cette étude est tout d’abord d’évaluer si, et par le biais de quels mécanismes, les victimes (potentielles) de la traite des êtres humains (TEH) sont détectées et identifiées dans le cadre des procédures d’asile et de ...

  L’objectif de cette étude est tout d’abord d’évaluer si, et par le biais de quels mécanismes, les victimes (potentielles) de la traite des êtres humains (TEH) sont détectées et identifiées dans le cadre des procédures d’asile et de retour. Il s’agit ensuite de déterminer si, et comment, une fois identifiées, ces victimes sont orientées vers des procédures spécifiques à leur condition.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Identificatie(proces)
  • Frans
 7. Language Dutch 46 reads L’objectif de cette étude est tout d’abord d’évaluer si, et par le biais de quels mécanismes, les victimes (potentielles) de la traite des êtres humains (TEH) sont détectées et identifiées dans le cadre des procédures d’asile et de ...

  L’objectif de cette étude est tout d’abord d’évaluer si, et par le biais de quels mécanismes, les victimes (potentielles) de la traite des êtres humains (TEH) sont détectées et identifiées dans le cadre des procédures d’asile et de retour. Il s’agit ensuite de déterminer si, et comment, une fois identifiées, ces victimes sont orientées vers des procédures spécifiques à leur condition.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Identificatie(proces)
  • Frans
 8. 432 reads Centre against Child- and Human Trafficking Maatwerk bij Terugkeer FairWork Language Dutch Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel ...

  Verbetering van de ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel voor een menswaardige vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Dat is het doel van het project HOME, waarin Maatwerk bij Terugkeer, het CKM, Fier Fryslân, FairWork, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Caritas België, PAG-ASA (België), Idia Renaissance (Nigeria), Projeto Resgate (Brazilië) en Christian Brother’s Development Office (Sierra Leone) hun krachten hebben gebundeld.Op 25 juni presenteerden de projectpartners de resultaten van het project, waaronder richtlijnen om slachtoffers adequaat te kunnen voorbereiden op hun terugkeer en te begeleiden na hun terugkeer. Organisaties in Nederland, België en de landen van herkomst die werken met slachtoffers van mensenhandel, worden aangespoord om deze richtlijnen te integreren in hun hulp- en dienstverlening. 

  Publicaties

  • Werkdocumenten/handleidingen
  • Nigeria
  • Brazilië
  • Maatwerk bij Terugkeer
  • FairWork
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terugkeer
  • Terugkeer
  • Engels
 9. Language Dutch 99 reads WODC In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van t ...

  In dit rapport is gekeken naar de terugkeer onder afgewezen asielzoekers in de periode van 2001 tot en met 2011. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre stimuleren beleidsinstrumenten op het gebied van terugkeer de zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer wordt gecontroleerd voor relevante individuele kenmerken en sociaaleconomische en politieke omstandigheden in het land van herkomst?

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Terugkeer
  • Vrijwillige terugkeer
  • Nederlands
 10. 18 Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) Terre des Hommes Nederland Taal Nederlands Enquête exploratoire sur les antécédents et  les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes  de la traite d’êtres humains.   Franstalig rapport ...

  Enquête exploratoire sur les antécédents et les (im)possibilités de retour des victimes guinéennes de la traite d’êtres humains. Franstalig rapport van het CKM en Terre des Hommes: Het is onverantwoord om slachtoffers van mensenhandel in Nederland terug te sturen naar hun thuisland Guinee. Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes roepen de Nederlandse overheid gedwongen terugkeer voor deze slachtoffers voorlopig op te schorten totdat er maatregelen zijn genomen om hen op te vangen en te begeleiden. Met rond de vijftig slachtoffers per jaar belanden er opvallend veel slachtoffers van mensenhandel uit het West Afrikaanse land in Nederland.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Guinee
  • Terre des Hommes Nederland
  • Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM)
  • Terugkeer
  • Adequate opvang
  • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
  • Terugkeer
  • Vrouwenbesnijdenis/Vrouwelijke genitale verminking
  • Besnijdenis
  • Frans

Pagina's